Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 76)

31 Aralık 2015 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 29579

Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:

Amaç ve Kapsam

MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, Konsolosluk harçları ile Türkiye Cumhuriyeti Mavazzaf ve Fahri Konsolosluklarının yaptıkları her türlü işlemlere ait harçların döviz cinsinden hesaplanmasına esas olacak ABD doları cinsinden döviz kuru ve bu işlemlerle ilgili tarifelere ayrı ayrı veya birlikte uygulanacak emsallerin tespit ve ilan edilmesidir.

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu Tebliğ, 492 sayılı Harçlar Kanununun 79 uncu ve mükerrer 138 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Harç Miktarlarının Hesaplanmasına Esas Olacak Döviz Kuru ve Emsaller

MADDE 3- (1) 492 sayılı Kanuna bağlı tarifelerdeki maktu harçlar ile maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler, anılan Kanunun mükerrer 138 inci madde hükmü gereğince 1/1/2016 tarihinden geçerli olmak üzere yeniden tespit edilmiştir.

(2) Bu çerçevede Türkiye Cumhuriyeti Muvazzaf ve Fahri Konsolosluklarının yapacağı işlemlerden alınacak harç miktarlarının hesaplanmasına esas olacak döviz kuru 1 ABD Doları = 2,93 TL olarak; bu işlemlere uygulanacak emsal sayılar ise aşağıdaki tabloda gösterildiği şekilde yeniden belirlenmiştir.

Eki İçin Tıklayınız

Bu Yazıyı Paylaşın