Bazı Tarım Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 23)

15 Ağustos 2018 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30510

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 23

Ekli “Bazı Tarım Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar’In yürürlüğe konulmasına; 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 16 nci ve 17 nci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümleri gereğince karar verilmiştir.

14 Ağustos 2018

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

BAZI TARIM ÜRÜNLERİNİN İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA KARAR

Tarife kontenjanı

MADDE 1 – (1) 14/4/2010 tarihli ve 2010/339 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Hakkında Karar” çerçevesinde, aşağıdaki tabloda gümrük tarife pozisyonları (GTP) ve isimleri belirtilen maddeler için karşılarında gösterilen miktarlarda tarife kontenjanları açılmış olup, söz konusu kontenjanlar Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğüne tahsis edilmiştir.

GTP Madde İsmi Tarife Kontenjanı Miktarı (Ton) Uygulanacak  Gümrük  Vergisi Oranı (%) Tarife Kontenjanı Dönemi Sonu
10.01 Buğday ve mahlut 750.000 0 31.05.2019
10.03 Arpa 700.000 0 31.05.2019
10.05 Mısır 700.000 0 31.07.2019
10.06 Pirinç 100.000 0 31.08.2019

Gümrük vergisi

MADDE 2 – (1) 1 inci maddede belirtilen tarife kontenjanları çerçevesinde yapılacak ithalatta aynı madde kapsamındaki tabloda gösterilen gümrük vergisi, bunun dışında yapılacak ithalatta ise İthalat Rejimi Kararı çerçevesinde söz konusu maddeler için tespit edilen gümrük vergisi uygulanır.

İthal lisansı

MADDE 3 – (1) Bu Karar kapsamında yapılacak ithalat için Ticaret Bakanlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) ithal lisansı düzenlenir.

(2) Bu Karar kapsamında ithal edilecek maddeye ilişkin serbest dolaşıma giriş beyannamelerinin, ithal lisansının geçerlilik süresi içinde tescil edilmiş olması şarttır.

(3) İthal lisansı üçüncü kişilere devredilemez.

Diğer mevzuat

MADDE 4 – (1) Bu Kararda yer almayan hususlarda, İthalat Rejimi Kararı ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 5 – (1) Bu Karar, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6 – (1) Bu Karar hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Bu Yazıyı Paylaşın