altinoz.com.tr

Su Altında Korunması Gerekli Kültür ve Tabiat Varlığı Bulunan Bölgelerde Turizm ve Sportif Amaçlı Dalış Alanlarının Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

21 Kasım 2020 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 31311

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

MADDE 1 – 20/3/2020 tarihli ve 31074 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Su Altında Korunması Gerekli Kültür ve Tabiat Varlığı Bulunan Bölgelerde Turizm ve Sportif Amaçlı Dalış Alanlarının Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “yedi” ibaresi “dokuz” olarak değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“g) Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından görevlendirilecek bir üye.

ğ) Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından görevlendirilecek bir üye.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
20/3/2020 31074