SGK Genel Yazı Kanun Hükmünde Kararnameler İle Kapatılıp Yeniden Açılan İşyerleri Hakkında Genel Yazı

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

İşverenler Daire Başkanlığı

Sayı : 70467665-202.99-E. 1877812

Tarih: 03/04/2017

Konu : KHK’larla kapatılıp daha sonra KHK’daki sıralarından çıkartılan işyerleri

GENEL YAZI

Bilindiği üzere, 23/7/2016 tarihli ve 29779 sayılı (2.mükerrer) Resmi Gazete’de yayımlanan 667 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin (KHK) 2 nci maddesi ile FETÖ/PDY terör örgütüne aidiyeti, iltisakı veya irtibatı belirlenen 35 özel sağlık kurum ve kuruluşu, 934 özel öğretim kurum ve kuruluşu, 109 özel öğrenci yurdu ve pansiyonu, 104 vakıf, 1125 dernek ile bunların iktisadi işletmeleri, 15 vakıf yükseköğretim kurumu, 29 sendika, federasyon ve konfederasyon olmak üzere toplam 2351 kurum ve kuruluş kapatılmış, 1/9/2016 tarihli ve 29818 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 673 sayılı KHK’nın 1 inci maddesi ile 667 sayılı KHK kapsamında kapatılan 54 özel eğitim kurum ve kuruluşu ile öğrenci yurdu 667 sayılı KHK’da bulundukları listeden çıkartılmıştır.

27/7/2016 tarihli ve 29783 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 668 sayılı KHK’nın 2 nci maddesiyle 42 özel radyo ve televizyon kuruluşu ile 89 gazete, dergi, yayınevi ve dağıtım kanalı olmak üzere toplam 131 kurum ve kuruluş ile 29/10/2016 tarihli ve 29872 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 675 sayılı KHK’nın 5 inci maddesiyle 15 haber ajansı, gazete ve dergi kapatılmıştır. Ayrıca, 668 KHK ile kapatılan 9 özel radyo, televizyon ile gazete 668 sayılı KHK’da bulundukları listeden çıkartılmıştır.

29/10/2016 tarihli ve 29872 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6749 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanunun 2 nci maddesi milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen FETÖ/PDY terör örgütüne aidiyeti, iltisakı veya irtibatı belirlenen; 35 özel sağlık kurum ve kuruluşu, 989 özel öğretim kurum ve kuruluşları ile özel öğrenci yurtları ve pansiyonları, 1229 vakıf ve demekler ile bunların iktisadi işletmeleri, 15 vakıf yükseköğretim kurumu, 19 sendika, federasyon ve konfederasyon olmak üzere toplam 2287 kurum ve kuruluş kapatılmıştır. 6749 sayılı Kanunda yer alan kurum ve kuruluşlar 667 sayılı KHK ile kapatılan kurum ve kuruluşlar olup bu kurum ve kuruşların bir kısmı 673 sayılı KHK ile yeniden açılmıştır.

22/11/2016 ve 29896 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 677 sayılı KHK’nın 3 üncü maddesi ile 375 dernek, 9 basın-yayın kuruluşu kapatılmıştır. Ayrıca, 1 özel sağlık kuruluşu, 18 vakıf, 175 demek 6749 sayılı Kanunda bulundukları listeden çıkartılmıştır.

24/11/2016 ve 29898 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6755 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ile 3 haber ajansı, 15 televizyon, 21 radyo, 39 gazete, 15 dergi, 29 yayınevi ve dağıtım kanalı olmak üzere toplam 122 kurum ve kuruluş kapatılmıştır. 6755 sayılı Kanunda yer alan kurum ve kuruluşlar 668 sayılı KHK ile kapatılan kurumlar olup bu kurum ve kuruşların bir kısmı 675 sayılı KHK ile yeniden açılmıştır.

06/1/2017 ve 29940 sayılı (mükerrer) Resmi Gazete’de yayımlanan 679 sayılı KHK’nın 5 inci maddesi ile 83 demek kapatılmıştır. Ayrıca 6749 sayılı Kanun ve 677 sayılı KHK ile kapatılan dernekler ile 6755 sayılı Kanun ve 675 sayılı KHK ile kapatılan gazetelerin bir kısmı ilgili sıralarından çıkarılmıştır.

23/1/2017 ve 29957 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 683 sayılı KHK’nın 3 üncü maddesi ile 2 özel televizyon kapatılmıştır.

Ayrıca, KHK’lar kapsamında yer alan listelerde olmamakla birlikte milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği veya iltisakı ya da bunlarla irtibatı belirlenen özel ve vakıf sağlık kurum ve kuruluşları, özel öğretim kurum ve kuruluşları ile özel öğrenci yurtları ve pansiyonları, vakıflar, dernekler, vakıf yükseköğretim kurumlan, sendikalar, federasyonlar ve konfederasyonlar, özel radyo ve televizyon kuruluşları ile gazete ve dergiler, yayınevi ve dağıtım kanalları ilgili bakanlıklarda bakan tarafından oluşturulacak komisyonun teklifi üzerine bakan onayı ile kapatılmaktadır. Buna göre, 29/7/2016 tarihli ve 29785 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünün kararı ile 25 vakıf, 01/10/2016 tarihli ve 29844 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan kararı ile 14 vakıf kapatılmış, 24/11/2016 tarihli ve 29898 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünün kararı ile 2 vakıf tekrar açılmıştır.

Bilindiği üzere, 5510 sayılı Kanunun 88 inci maddesinin 1 inci fıkrasında, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen sigortalıları çalıştıran işverenlerin, bir ay içinde çalıştırdığı sigortalıların primlerine esas tutulacak kazançlar toplamı üzerinden bu Kanun gereğince hesaplanacak sigortalı hissesi prim tutarlarını ücretlerinden keserek ve kendisine ait prim tutarlarını da bu tutara ekleyerek en geç Kurumca belirlenecek günün sonuna kadar Kuruma ödeyecekleri öngörülmektedir.

Yine bilindiği üzere 5510 sayılı Kanunun 6728 sayılı Kanunun 49 uncu maddesi ile değiştirilen Afet ve diğer mücbir sebep hâllerinde belgelerin verilme süresi ve primlerin ertelenmesi başlıklı 91 inci maddesinde;

“Yangın, su baskını, sel, kuraklık, yer kayması, deprem gibi afetlerle ağır hastalık, ağır kaza, tutukluluk ve sabotaj gibi nedenlerle ticari veya ekonomik kayıplara uğrayan işverenler, bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalılar ile bu Kanuna göre primlerini kendileri ödeyen sigortalılar, bu durumu belgelemeleri kaydıyla vakanın veya afetin meydana geldiği tarihten itibaren üç ay içinde talepte bulunmaları ve prim ödeme aczine düştüklerinin, yapılacak inceleme sonucu anlaşılması hâlinde, yukarıda belirtilen vaka veya afet tarihinden önce ödeme süresi dolmuş mevcut Kuruma olan borçlar ile vaka veya afetin meydana geldiği tarihi takip eden üçüncü ayın sonuna kadar tahakkuk edecek Kuruma olan borçları, vaka veya afetin meydana geldiği tarihten itibaren bir yıla kadar Kurumca ertelenebilir.

Birinci fıkrada belirtilen durumlar ile Bakanlık ve Maliye Bakanlığınca müştereken belirlenen vaka, afet veya mücbir sebep hâllerinde Kuruma verilmesi gereken her türlü bilgi ve belge ile yapılması gereken başvuruların vakanın, afetin veya mücbir sebebin meydana geldiği tarihi takip eden üç ay içinde Kuruma verilmesi veya yapılması hâlinde, süresinde verilmiş veya yapılmış sayılır.

Yetkili makamlarca genel hayatı etkilediğine dair karar verilen vaka, afet veya mücbir sebep hâllerinde, genel hayatın etkilendiği bölge, il, ilçe veya mahalde doğrudan veya dolaylı olarak zarar gören işverenlerle sigortalı ve hak sahiplerince bu Kanuna göre Kuruma verilmesi gereken her türlü bilgi ve belge ile yapılması gereken başvuruların, ödenmesi gereken primlerin ve diğer Kurum alacaklarının ödeme sürelerini bu Kanundaki sürelere bağlı olmaksızın, genel hayatın etkilendiği bölge, il, ilçe veya mahaldeki şartları ve gelişmeleri göz önünde tutarak belirlemeye ve ertelemeye Kurum yetkilidir.

Kuruma olan borçların ertelendiği sürede zamanaşımı işlemez ve ertelenen kısmına gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmaz.”

Hükümleri yer almaktadır.

Genel Müdürlüğümüze ulaşan bilgi ve belgelerden milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği veya iltisakı ya da bunlarla irtibatı belirlenerek KHK’larla kapatılıp, daha sonraki KHK larla kapatılmalarına ilişkin KHK’daki listelerden çıkartılarak kapatıldıkları tarih itibarıyla açılmasına karar verilen işyerleri işverenlerinin, işyerlerinden kapatıldıkları aya ait tahakkuk eden prim borçları ile yasal ödeme süresi kapatıldığı ay içerisinde dolacak prim borçlarının, banka hesaplarına bloke konulması sebebiyle sigorta prim borçlarını yasal süresi içerisinde ödeyemediklerinden dolayı söz konusu primlerin gecikme cezası ve gecikme zammı ile ödenmesinin söz konusu olduğu anlaşıldığından bu durumda olan işyerleri ile ilgili olarak Yönetim Kurulumuzca alman 30/3/2017 tarihli 2017/126 sayılı Kararı ile;

5510 sayılı Kanunun 91 inci maddesinde belirtilen durumlar nedeniyle KHK’larla kapatılıp daha sonraki KHK’ larla, kapatılmalarına ilişkin KHK’daki listelerden çıkartılan işyerlerinden, kapatıldıkları aya ait tahakkuk eden prim borçları ile yasal ödeme süresi kapatıldığı ay içerisinde dolacak prim borçlarının yasal süresi içinde ödeyemeyen veya geç ödemesinden dolayı gecikme cezası ve gecikme zammı ile karşı karşıya kalan bu işverenlerin yükümlülüklerini yasal süresinde yerine getirememesinin mücbir sebeplere dayandığı da dikkate alınarak;

Kanun Hükmünde Kararnameler sonucunda kapatılması öngörülen ancak bilahare kapatılma işleminin sehven yapıldığı anlaşılarak, kapatılmalarına ilişkin KHK’lar eki listelerden çıkarılan/çıkarılacak işyerlerinin bu sebeple banka hesaplarına bloke konulmasından dolayı, kapatıldıkları aya ait tahakkuk eden prim borçlarına yasal süresi içerisinde ödeyemeyen işyeri işverenlerinin, kapatıldıkları aya ait prim borçları ile yasal ödeme süresi kapatıldığı ay içerisinde dolacak prim borçlarının; kapatılmalarına ilişkin KHK’daki listelerinden çıkarıldıklarına dair KHK’ların Resmi Gazetede yayımlandıkları tarihi takip eden ayın sonuna kadar ödenmesi halinde primlerin yasal süresinde ödendiği kabul edilerek gecikme cezasız ve gecikme zamsız olarak tahsil edilmesinin,

Primlerini gecikme cezası ve gecikme zammı ile ödeme yapan işyerleri bakımından, faal olanlar için doğacak borçlarına mahsup, faal olmayan ve borcu bulunmayan işverenlere ise iade yapılmasının,

Uygun olacağına karar verilmiş bulunmaktadır.

Buna göre Kanun Hükmünde Kararnameler sonucunda kapatılması öngörülen ancak bilahare kapatılma işleminin sehven yapıldığı anlaşılarak, kapatılmalarına ilişkin KHK’lar eki listelerden çıkarılan/çıkarılacak işyerlerinin bu sebeple banka hesaplarına bloke konulmasından dolayı, kapatıldıkları aya ait tahakkuk eden prim borçlarını yasal süresi içerisinde ödeyemeyen işyeri işverenlerinin, kapatıldıkları aya ait prim borçları ile yasal ödeme süresi kapatıldığı ay içerisinde dolacak prim borçlarının; kapatılmalarına ilişkin KHK’daki listelerinden çıkarıldıklarına dair KHK’ların Resmi Gazetede yayımlandıkları tarihi takip eden ayın sonuna kadar ödenmesi halinde primlerin yasal süresinde ödendiği kabul edilmek suretiyle Yönetim Kumlu Kararı uyarınca işlemlerin tesis edilmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

Bu Yazıyı Paylaşın