Savunma Sanayii Başkanlığı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 7)

15 Temmuz 2018 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30479

Cumhurbaşkanlığından:

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin amacı, Savunma Sanayii Başkanlığı kuruluş, görev, yetki ve sorumluluklarım düzenlemektir.

Tanımlar

MADDE 2- (1) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde geçen;

a) Başkanlık: Savunma Sanayii Başkanlığını,

b) Fon: Savunma Sanayii Destekleme Fonunu,

c) Komite: Savunma Sanayii İcra Komitesini,

ifade eder.

Kuruluş

MADDE 3 – (1) Cumhurbaşkanına bağlı ve tüzel kişiliği haiz Savunma Sanayii Başkanlığı kurulmuştur. Başkanlık başkan, başkan yardımcıları ve hizmet birimlerinden oluşur. Yurtdışı ve taşra teşkilatı kurmaya yetkilidir.

Başkan

MADDE 4 – (1) Başkan, Başkanlığın en üst amiridir. Başkan, bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde belirtilen hizmetlerin yürütülmesinden Cumhurbaşkanına karşı sorumludur.

Komite

MADDE 5 – (1) Savunma Sanayii İcra Komitesi Cumhurbaşkanının başkanlığında; Cumhurbaşkanının görevlendireceği Cumhurbaşkanı yardımcısı, İçişleri ve Milli Savunma Bakanları, Genelkurmay Başkanı ve Savunma Sanayii Başkanından oluşur. Cumhurbaşkanının katılmadığı toplantılarda Cumhurbaşkanı yardımcısı vekâleten Komiteye başkanlık eder.

(2) Komite Cumhurbaşkanının daveti üzerine toplanır. Komitenin sekretarya hizmetlerini Başkanlık yürütür. Komite toplantılarının gündemi Cumhurbaşkanı tarafından belirlenir.

Komitenin görevleri

MADDE 6 – (1) Komitenin görevleri aşağıda belirtilmiştir:

a) Savunma sanayiinin geliştirilmesi için tespit edilen genel strateji ve ilkeler istikametinde kararlar almak.

b) Türk Silahlı Kuvvetleri için Stratejik Hedef Planına ve Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü için İçişleri Bakanlığının güvenlik önceliklerine göre temini gerekli olan modem silah, araç ve gereçlerin üretimi, yurt içinden veya gereği halinde yurt dışından tedariki hususunda karar almak.

c) Kamu ve özel sektörün yabancı sermaye ve teknoloji katkısı ile savunmaya yönelik üretim tesisleri kurma imkânlarım araştırmak, yönlendirmek ve tahakkuk planlarını takip etmek, bu gibi tesislerin kuruluşuna gerektiğinde Devletin iştiraki için prensip kararı almak.

ç) Sağlanacak modern silah, araç ve gereçlerin araştırılması, geliştirilmesi, prototip imali, avans verilmesi, uzun vadeli siparişler ve diğer mali ve ekonomik teşviklerin tespiti istikametinde Başkanlığa talimat vermek,

d) Savunma sanayii ürünleri ihracatı ve offset ticareti ile karşılıklı ticaret konusunda kararlar almak,

Tamamı için tıklayınız.

Bu Yazıyı Paylaşın