Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği

21 Ekim 2016 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 29864

Sağlık Bakanlığından:

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, eczacılıkta uzmanlık eğitimini, uzmanlık belgelerinin verilmesini ve Eczacılıkta Uzmanlık Kurulunun çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

(2) Bu Yönetmelik; Eczacılıkta Uzmanlık Kurulu ile eczacılık alanında uzmanlık eğitimi vermeye yetkili Fakülteleri, uzmanlık eğitimi ile ilgili program ve kişileri kapsar.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 18/12/1953 tarihli ve 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanunun Ek-1 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık: Sağlık Bakanlığını,

b) Çekirdek eğitim müfredatı: Bir uzmanlık dalında uzmanlık eğitimi yapılabilmesi için programların içermesi ve uygulaması gereken ve Kurul tarafından kabul edilip ilan edilmiş asgari eğitimi ve bu eğitimin standartlarını belirleyen metni,

c) Çizelge: Kanunun Eczacılıkta Uzmanlık Dalları ve Eğitim Süreleri başlıklı I sayılı çizelgesini,

ç) Dekan: Eczacılık fakültesi dekanını,

d) Donanım: Programda eğitim için gereken araç, gereç ve alt yapıyı,

e) Eğitici: Uzmanlık eğitimi verme yetkisine sahip kişiyi,

f) EUS: Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavını,

g) Fakülte: Eczacılık Fakültelerini,

ğ) Genel Müdürlük: Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünü,

h) Genişletilmiş eğitim müfredatı: Her program tarafından çekirdek eğitim müfredatını da içine alacak şekilde hazırlanmış ve Kurul tarafından kabul edilip ilan edilmiş o programa özgü eğitimi ve bu eğitimin standartlarını belirleyen metni,

ı) Kanun: 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanunu,

i) Kurul: Eczacılıkta Uzmanlık Kurulunu,

j) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,

k) Program: Fakülte tarafından ilgili uzmanlık dalının eğitimine yönelik eğitim standardını da içeren en az çekirdek eğitim müfredatını karşılayacak şekilde yapılandırılmış fonksiyonel yapıyı,

l) Program standardı: Bir programın uzmanlık eğitimi verebilmesi için sahip olması gereken asgari donanım, eğitici ve portföy düzeyini gösteren müfredat bileşenini,

m) Program yöneticisi: İlgili programdaki eğitimin koordinasyonunda yetkili ve sorumlu olan eğiticiyi,

n) Portföy: Bir programın uzmanlık eğitimine yönelik uygulamalar yönünden sahip olması gereken iş ve işlem çeşitliliğini,

o) Rotasyon: Uzmanlık öğrencisinin eğitimi süresi içerisinde, Kurul tarafından belirlenen ve tamamlanması zorunlu olan eğitimi,

ö) UAK: Uzmanlık Eğitimi Akademik Komisyonu,

p) UETS: Uzmanlık Eğitimi Takip Sistemini,

r) Uzman: Çizelgede yer alan dallardan birinde bu Yönetmelik hükümlerine göre uzmanlık belgesi almış olup o dalda sanatını uygulama hakkı ve uzmanlık unvanını kullanma yetkisi kazanmış olanları,

s) Uzmanlık eğitimi: Eczacılıkta uzman olabilmek için tamamlanması gereken eğitimi ve öğretimi,

ş) Uzmanlık öğrencisi: Kadro ve unvanı ne olursa olsun bu Yönetmelik hükümlerine göre eğitim kurumunda uzmanlık eğitimi gören kişiyi,

t) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Eczacılıkta Uzmanlık Kurulu

Kurulun teşkili ve çalışma esasları

MADDE 4 – (1) Kurul aşağıda belirtilen üyelerden oluşur:

a) Bakanlık Müsteşarı, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü, Birinci Hukuk Müşaviri, Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumu Başkanı.

b) Bakanlığın eğitim kurumlarından seçeceği üç üye.

c) YÖK’ün fakültelerden seçeceği üç üye.

ç) Türk Eczacıları Birliğinin seçeceği bir üye.

(2) Kurumlar, seçecekleri asıl üye sayısı kadar yedek üye de belirler.

(3) Üyelerin en az üç yıl fakültede eğitici olarak görev yapmış, uzman ve en az doçent unvanına sahip olmaları şarttır. Ancak Bakanlığın seçeceği üyelerde ve Türk Eczacıları Birliği üyesinin Başkanlık Divanından seçilmesi halinde, bu üyede uzman olma şartı aranmaz.

(4) Üyelerin görev süreleri üç yıldır. Süresi biten üyeler tekrar seçilebilir.

(5) Kurul, Bakanlığın daveti üzerine yılda en az iki defa toplanır. Kurula, Bakanlık Müsteşarı veya yapılacak ilk toplantıda üyeler arasından seçilen başkan vekili başkanlık eder. Kurul, üyelerden en az beşinin teklifi üzerine olağanüstü toplanır.

(6) Kurul, üyelerin üçte ikisinin iştiraki ile toplanır. Kararlar oy çokluğuyla alınır. Oylamalarda çekimser oy kullanılamaz. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu taraf çoğunluğu sağlamış sayılır. Ancak, Fakültelerin eğitim yetkisinin kaldırılmasına ilişkin kararların toplantıda hazır bulunanların en az üçte iki çoğunluğu ile alınması gerekir.

(7) Kuruldaki görüşmeler gündemdeki sıraya göre yapılır. Gündemi Kurul başkanı belirler. Gündemdeki maddelerin sırası Kurul kararı ile değiştirilebilir. Üyeler, gündem dışı bir konunun müzakere edilmesini teklif edebilir. Önergeler yazılı olarak Kurul başkanına iletilir. Kurul başkanı, önergeler hakkında leh ve aleyhte konuşmak isteyenlere söz verir ve önergenin görüşülmesini Kurulun onayına sunar. Kurul başkanı, aynı konuyu içeren veya benzerlik gösteren önergeleri birleştirerek görüştürme yetkisine sahiptir.

(8) Kararlar ve varsa karşı oylar, karar tarihinden itibaren üç iş günü içerisinde gerekçeleri ile birlikte yazılarak imzalanır ve sekretaryaya bildirilir.

(9) Üst üste iki defa mazeretsiz olarak Kurul toplantılarında hazır bulunmayanların üyeliği düşer.

(10) Kurulun sekretarya hizmetleri Genel Müdürlük tarafından yürütülür. Sekretarya hizmetlerini yürütmek üzere yeterli nitelikte ve sayıda personel görevlendirilir.

Kurulun görevleri

MADDE 5 – (1) Kurulun görevleri şunlardır:

a) Fakültelere program temelinde uzmanlık eğitim yetkisi vermek ve uzmanlık eğitim yetkisini kaldırmak.

b) Uzmanlık eğitimlerinin eğitim standardını da içeren çekirdek eğitim müfredatlarını belirlemek.

c) Uzman eczacıların asgari görev, yetki ve sorumluluklarını belirlemek.

ç) Uzmanlık dallarının rotasyonları ve bu rotasyonların süreleri hakkında karar vermek.

d) Uzmanlık dallarının eğitim sürelerinin üçte bir oranına kadar arttırılabilmesi hakkında karar vermek.

e) Uzmanlık eğitiminin takip ve değerlendirme esaslarını belirlemek.

f) Programların, uzmanlık eğitimi çekirdek ve genişletilmiş müfredat ve eğitim standartlarına uygunluğunu takip etmek.

g) Yapılan takipler sonucunda, eksiklikleri tespit edilen programlarda yerinde denetim yapmak veya yaptırmak, denetimler sonucunda düzenlenen raporları karara bağlamak.

ğ) Uzmanlık eğitimini bitirme sınavı jürilerinin seçim ölçütlerini belirlemek.

h) Yurt dışındaki uzmanlık eğitimi veren Fakültelerin tanınmışlık listesini yapmak ve bu listeyi güncellemek.

ı) Yabancı ülkelerde uzmanlık eğitimi görenlerin mesleki ve bilimsel değerlendirmesini yapacak olan Fakültelerin belirlenmesi ile ilgili kararlar almak.

i) Yeni uzmanlık dallarının ihdas edilmesi ile ilgili görüş bildirmek, ihdas edilen dallarda uzman olacakların başvuru ölçütlerini belirlemek ve bu konudaki başvuruları karara bağlamak.

j) Bakanlıkça tescil edilecek olan ve uzmanlık eğitimi sonrası sertifikalı eğitim programları ile ilgili görüş vermek.

k) Uzmanlık eğitimi ve uzman insan gücü ile ilgili görüş vermek, programların eğitim kapasitesi ve imkânlarını göz önünde bulundurarak ülke ihtiyacına göre uzmanlık eğitimine giriş sınavlarında programlara ait kontenjanları belirlemek.

l) Görev alanıyla ilgili konularda çalışmalar yapmak ve görüş hazırlamak üzere, görev süresini ve üye sayısını belirlediği geçici komisyonlar kurmak.

m) Aynı Fakülte içinde veya birden fazla Fakülte arasında yapılacak protokol ile oluşturulacak programlar için protokol oluşturma prensiplerini belirlemek.

Görevi sona eren kurul üyelerinin yenilenmesi

MADDE 6 – (1) Bakanlık, Kurul üyelerinin görev süresinin bitiminden en az üç ay öncesinde 4 üncü maddede belirtilen kurumlardan asıl ve yedek üyelerini tespit etmelerini ister. Kurumlar, seçecekleri asıl ve yedek üyelerin kimlik ve iletişim bilgilerini kendilerine tebliğ edilen tarihten itibaren en geç bir ay içerisinde bildirir.

(2) Herhangi bir sebeple ayrılan veya üyeliği düşen üyenin yerine, geri kalan süreyi tamamlamak üzere aynı kurumun birinci sıradaki yedek üyesi görev yapar. Boşalan yedek üyelik yerine ilgili kurum en geç bir ay içinde yeni bir üyeyi Bakanlığa bildirir.

(3) Herhangi bir sebeple asıl ve yedek üyeliğin boşaldığı durumlarda, bir ay içerisinde Bakanlığa bildirim yapmayan kurumun Kuruldaki ilgili üyeliği o dönem için düşer ve çalışmalarda dikkate alınmaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Uzmanlık Eğitimi Akademik Komisyonu, Programlar, Eğiticiler

ve Uzmanlık Öğrencileri

Uzmanlık eğitimi akademik komisyonu

MADDE 7 – (1) Fakülte; bir uzmanlık eğitimi programındaki eğitimin değerlendirilmesi ve bilimsel denetimin etkinliğinin sağlanması için uzmanlık eğitimini düzenleme ve koordine etme görevini o programın UAK’ı aracılığıyla yapar.

(2) UAK, program yöneticisi başkanlığında ilgili programdaki eğiticilerden ve program yöneticisinin belirleyeceği en az bir uzmanlık öğrencisinden oluşur.

Program

MADDE 8 – (1) Programlardaki eğitim, Kurul tarafından ilan edilen ve eğitim standartlarını da içeren çekirdek eğitim müfredatı karşılayacak şekilde olmak zorundadır.

(2) Program yöneticisi lisans eğitimini eczacılık alanında yapmış ve ilgili uzmanlık dalındaki eğiticiler arasından dekan tarafından belirlenir.

(3) Birden fazla kurumun katılımıyla oluşan programlarda program yöneticisi kurumlar arasında yapılan protokol ile belirlenir.

(4) Fakülte tarafından ilgili uzmanlık eğitimine giriş sınavı öncesinde uzmanlık öğrencisi talep edilirken her bir program için eğitici, mekan-donanım ve portföy bilgisi, mevcut uzmanlık öğrencisi sayısı, program yöneticisi ve uygulanmakta olan müfredat Kurula bildirilir.

Programların denetimi

MADDE 9 – (1) Programlar çekirdek eğitim müfredatları ve standartlarına uygunlukları yönünden Kurul tarafından ya da 5 inci maddenin birinci fıkrasının (l) bendi uyarınca oluşturulan komisyonlarca, en az beş yılda bir yerinde denetlenir. Bu denetim dışında Fakülteler eğitim verilen programlarıyla ilgili özdeğerlendirmelerini yıllık olarak ocak ayı içinde UETS üzerinden Kurula sunarlar. Özdeğerlendirme raporunda belirgin eksiklik saptanan programlar Kurul tarafından raporun teslimini takiben üç ay içerisinde öncelikle denetlenir. Özdeğerlendirme raporunda eksiklik veya yetersizlik tespit edilen programların belirlenen eksiklikleri 6 ay içinde tamamlaması şarttır. Özdeğerlendirmede eksiklik saptanan programlar için uzmanlık öğrencisi kontenjan planlaması o yıl için yapılmaz.

(2) Denetimlerden önce program tarafından 15 inci maddenin ikinci fıkrasının (g) bendinde bahsedilen denetim formu doldurulur ve bu form denetleme komisyonu tarafından hazırlanan rapora eklenir.

(3) Denetimlerde tespit edilen eksiklik ve hataların giderilmesi için Kurul tarafından programlara uyarı yazısı gönderilir. Bu yazıda; eksiklik ve hatanın tanımı, bunların giderilmesi için alınması gereken önlemler ile verilen süre belirtilir. Verilen süre içinde eksiklik ve hataların giderilmemesi halinde programın eğitim yetkisi kaldırılır.

(4) Eğitim yetkisi kaldırılan programlar eksikliklerini gidererek eğitim yetkisini almak için yeniden Kurula başvurabilir.

Eğitici

MADDE 10 – (1) Fakültelerde uzmanlık eğitimi, ilgili dalda uzman olan ya da Kurul kararı ile eğiticilik hakkı kazanmış olan profesör, doçent ve yardımcı doçent unvanına sahip olanlar tarafından verilir.

(2) Programa dâhil edilmeleri halinde 26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğine göre eğitici olanlar da bu Yönetmeliğe göre eğitici kabul edilir.

(3) Profesör, doçent veya yardımcı doçent unvanı olmayan uzman eczacılar ile fakültedeki ilgili alanda eğitici niteliğini haiz olmayan öğretim üyeleri ve öğretim görevlileri, eğiticiler nezaretinde uzmanlık eğitiminde görev alır.

Uzmanlık öğrencisi

MADDE 11 – (1) Uzmanlık öğrencisi; kurumlarındaki kadro unvanı ne olursa olsun, bu Yönetmelik ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde programlarda uzmanlık eğitimi gören, araştırma ve uygulama yapan kişilerdir.

(2) Programa yerleştirilen uzmanlık öğrencisinin istihdam şekli, programın bağlı olduğu eğitim kurumunun mevzuat hükümlerine tabidir.

(3) Uzmanlık öğrencisi; eczane açamaz ve işletemez, uzmanlık eğitiminin gerektirdiği durumlar dışında aylıklı veya aylıksız hiçbir işte çalışamaz, bu şekilde çalıştığı tespit edilen uzmanlık öğrencisinin ilgili fakülte tarafından ilişiği kesilir.

(4) Uzmanlık öğrencileri uzmanlık eğitimi uygulamasından sayılmayan işlerde görevlendirilemez.

(5) Uzmanlık öğrencisinin Fakülteden, program için kabul edilmiş müfredat ve standartlarda eğitim verilmesinin sağlanmasını isteme hakkı vardır. Nöbet, çalışma ve eğitim odaları gibi eğitsel ve sosyal gereksinimleri karşılayan altyapı ve diğer standartlar Fakülte tarafından sağlanır.

(6) Uzmanlık öğrencisi, programda bulunan bütün eğiticilerin gözetim ve denetiminde araştırma ve eğitim çalışmalarında ve sağlık hizmeti sunumunda görev alır, deontolojik ve etik kurallara uyar.

(7) Genişletilmiş eğitim müfredatlarında nöbet uygulaması olan programlarda uzmanlık öğrencilerinin nöbet uygulaması haftada birden daha sık olmayacak şekilde düzenlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Uzmanlık Eğitimi

Uzmanlık eğitimine giriş sınavı

MADDE 12 – (1) EUS yılda bir defa olmak üzere ÖSYM tarafından yarışma esasına dayanan mesleki bilgi sınavı şeklinde yapılır.

(2) EUS sonucuna göre yerleştirilme işleminin yapılabilmesi için yabancı dil yeterliliği ile Kanunun 2 nci ve 3 üncü maddelerindeki koşulları sağlayan eczacı olma şartı aranır. Yabancı dil yeterliliği için İngilizce dilinden Bakanlık tarafından yapılan ya da yaptırılan sınavdan veya ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında yüz üzerinden en az elli puan almış olmak ya da ÖSYM tarafından bu puana denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak şarttır. Yabancı dil sınav sonuçları sınav tarihinden itibaren beş yıl süre ile geçerlidir. Beş yıllık sürenin sona erdiği tarihin hesabında EUS’a başvuru tarihi dikkate alınır.

(3) Fakülteler, her sınav dönemi için açılmasını istedikleri uzmanlık öğrencisi kontenjanlarını YÖK aracılığıyla Bakanlığa bildirir. Bakanlık, Kurulun görüşünü alarak kontenjanları Fakülte ve program adı belirtmek suretiyle ÖSYM’ye bildirir.

(4) ÖSYM her sınav ve yerleştirme dönemi için işlemleri ayrıntılı olarak açıklayan bir kılavuz hazırlayıp yayımlar.

Uzmanlık eğitimine giriş sınavı sonuçları, yerleştirme ve uzmanlık eğitimine başlama

MADDE 13 – (1) Uzmanlık öğrencisi adayı, çizelgede belirtilen uzmanlık dallarında eğitim veren programlara ÖSYM tarafından yerleştirilir.

(2) Aşağıdaki hallerde yerleştirmeye esas mesleki bilgi puanı yüzde iki oranında düşürülür:

a) Uzmanlık eğitimine devam etmekte iken sınava girildiğinde.

b) Uzmanlık eğitimine devam etmekte iken istifa edenlerin istifalarını takip eden ilk sınavda.

c) Bir uzmanlık programına yerleştirildiği halde eğitime başlamayanların takip eden ilk sınavda.

(3) Mesleki bilgi sınav puanında eşitlik olması halinde seçimi yapılan uzmanlık dalını daha üst tercihinde gösterene öncelik verilir, bu durumda da eşitliğin bozulmaması halinde doğum tarihi daha yeni olan adaya öncelik verilir.

(4) Yerleştirme sonuçları ÖSYM tarafından ilan edilir ve ilgili Fakültelere bildirilir. ÖSYM tarafından yapılan ilan kanuni tebligat yerine geçer.

(5) ÖSYM tarafından yerleştirilenlerin, uzmanlık eğitimine başlatılmak üzere gereken işlemlerin yapılması için sonuçların ilanı tarihinden itibaren on iş günü içerisinde ilgili Fakülteye başvuru yapması şarttır. Uzmanlık eğitimine atama ve göreve başlama işlemleri kırkbeş gün içinde tamamlanır. Uzmanlık eğitimine başlamasına mani ve kabul edilebilir kanuni gerekçeleri olmaksızın görevine başlamayanların atamaları iptal edilir.

(6) Adayların tercih etmemesi, adayların yerleştirilmesine rağmen durumlarının atanmaya uygun olmaması veya yerleştirilmesi yapılan adayların başvuru süresi içinde başvurmaması nedeniyle boş kalan kontenjanlar, ilgili Fakülteler tarafından başvuru süresinin sona ermesinden itibaren on iş günü içinde ÖSYM’ye bildirilir. ÖSYM tarafından ilgili sınav döneminde bir defaya mahsus olmak üzere otuz gün içinde ek yerleştirme yapılır.

(7) ÖSYM tarafından programlara yerleştirilenlerin uygun kadroya ataması Fakültenin kendi mevzuatınca program yöneticisinin bulunduğu birime yapılır.

(8) Programın bağlı olduğu eğitim kurumunun atama şartlarını taşımaksızın sınava girip yerleştirilmiş olanlar uzmanlık eğitimine başlatılmazlar. Şartlardan herhangi birini taşımadığı sonradan anlaşılanlar ile uzmanlık eğitimi sırasında bu şartlardan herhangi birini kaybedenlerin uzmanlık eğitimine son verilir.

Uzmanlık eğitiminde devamlılık ve program değiştirme

MADDE 14 – (1) Bu maddede belirtilen haller dışında uzmanlık eğitiminin kesintisiz sürdürülmesi şarttır.

(2) Askerlik hizmeti, doğum sonrası ücretsiz izin ve diğer mücbir sebepler haricinde herhangi bir sebeple eğitime ara verenler veya kendi isteği veya fiiline bağlı olarak uzmanlık eğitimi sona erenler aynı programa devam edemez.

(3) Uzmanlık eğitimine devam ederken yeniden girdikleri uzmanlık eğitimine giriş sınavında başarılı olanlar ile uzmanlık eğitimini bitirmeden ayrıldıktan sonra en geç bir yıl içinde yeniden sınava girerek başarılı olan uzmanlık öğrencilerinden;

a) Uzmanlık eğitim dalı değişenlerin önceki uzmanlık eğitiminde geçen eğitim süreleri, yeni başlayacakları uzmanlık eğitimi süresinden sayılmaz. Ancak dalları değişen uzmanlık öğrencilerinin, önceki uzmanlık eğitimine ait süreleri ve rotasyonları yeni uzmanlık eğitimi dalındaki eğitim müfredatında da yer alıyor ise, yeni başladıkları programın UAK’ınca kabul edildiği takdirde ve şekilde uzmanlık eğitiminin süre ve rotasyonlarından sayılır.

b) Uzmanlık eğitim dalını değiştirmeksizin program değiştirenlerin yeni başlayacakları programın UAK’ınca kabul edildiği takdirde ve şekilde, önceki uzmanlık eğitiminde geçen süreler, uzmanlık eğitiminin süre ve rotasyonlarından sayılır.

(4) Uzmanlık öğrencilerinin uzmanlık eğitimlerini yerleştirildikleri programda tamamlamaları esastır. Ancak;

a) Programda hastalık, vefat, istifa, emeklilik veya tayin gibi sebeplerle eğitici kalmadığı veya programın sahip olması gereken asgari nitelik ve standartları kaybettiği hallerde, programdaki uzmanlık öğrencileri uygun bir programda eğitim almak veya rotasyon yapmak üzere Fakülteler tarafından altı aya kadar görevlendirilirler. Bu görevlendirmenin yapılmadığı hallerde Kurul tarafından altı aya kadar re’sen görevlendirme yapılabilir. Bu görevlendirme süresi içerisinde ilgili programda eğitici istihdam edilemediği veya eğitime engel olan durumun ortadan kaldırılamadığı hallerde programlardaki uzmanlık öğrencisi Kurulun tespit edeceği programa, programın bağlı olduğu Fakültenin mevzuatına uygun olarak nakledilir.

b) Uzmanlık eğitimine başlandıktan sonra ortaya çıkan eş ve sağlık durumu mazeretlerinden dolayı eğitimlerine başka bir ilde devam etmek isteyenler, mazeretlerini bildirir belgeleri Fakülteleri aracılığı ile Kurula gönderir. Kurul doğrudan doğruya veya 5 inci maddenin birinci fıkrasının (l) bendi uyarınca oluşturulan komisyonlar marifetiyle mazeretleri geçerli görülenleri tespit eder. Mazereti kabul edilenlerin uzmanlık eğitimine giriş sınavında almış olduğu puanın, geçiş yapılmak istenen programın aynı dönemindeki sınav taban puanına eşit veya bu puandan fazla olması şarttır. O dönemde ilgili program için kontenjan açılmamışsa ilgili programın uzmanlık öğrencisi aldığı son üç sınav taban puan ortalaması, bu yoksa son iki sınav taban puan ortalaması, bu da yoksa son sınav taban puanı esas alınır. Geçiş yapılmak istenen programa daha önce hiç uzmanlık öğrencisi alınmamış ise puan kriteri aranmaz. Bu şartları taşıyanların nakilleri ilgili mevzuata göre yapılır.

1) Eş durumu nedeniyle nakil talebinde bulunan uzmanlık öğrencileri; eşinin 8/6/1984 tarihli ve 217 sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamına giren bir kurum veya kuruluşta, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) ve (C) fıkraları ile geçici pozisyonlar hariç olmak üzere memur kadrosunda veya diğer personel kanunlarına tabi olarak çalıştığını ve eğitim aldığı ilde eşinin kurumunun veya durumuna uygun bir kadronun bulunmadığını belgelemesi halinde, eşinin görevli olduğu ildeki uzmanlık eğitimini alabileceği Fakülteye,  böyle bir Fakülte yoksa en yakın ildeki uygun bir Fakülteye nakledilebilir. Eşlerden ikisinin de uzmanlık öğrencisi olması halinde Fakültelerin kadro ve eğitim kapasitesi ve eşlerin tercihleri göz önüne alınarak uygun yerde aile birliği sağlanır.

2) Sağlık durumu nedeniyle nakil talebinde bulunan uzmanlık öğrencileri; kendisinin veya kanunen bakmakla yükümlü olduğu eş, anne, baba veya çocuklarından birinin ortaya çıkan hastalığının o ilde tedavisinin mümkün olmadığını veya görev yerinin değişmemesi halinde bu kişilerin hayatının tehlikeye gireceğini sağlık kurulu raporuyla belgelemesi halinde, tedavinin yapılabileceği bir sağlık kurumunun bulunduğu veya kişinin sağlığının olumsuz etkilenmeyeceği bir ildeki ilgili uzmanlık eğitiminin verildiği Fakülteye nakledilebilir. İlgili kişilerin sağlık kurulu raporlarını Bakanlığın eğitim ve araştırma hastaneleri ya da Devlet üniversitelerinin uygulama ve araştırma merkezlerinden almaları zorunludur. Kurul, sağlık raporlarını gerekli gördüğü hallerde teyit için hakem hastaneye gönderebilir.

c) 15 inci maddede tarif edilen UETS’te üst üste iki kez olumsuz kanaat notu alan uzmanlık öğrencisinin programı Kurulca değiştirilir. Yeni eğitim programında da üst üste iki kez olumsuz kanaat notu alan uzmanlık öğrencisinin hizmet süresi ne olursa olsun uzmanlık öğrenciliğiyle ilişiği kesilir. Tekrar uzmanlık eğitimine giriş sınavına girip uzmanlık eğitimine başlayanlar hakkında bu maddenin 3 üncü fıkrası hükümlerine göre işlem yapılır.

ç) Uzmanlık eğitimine başlandıktan sonra herhangi bir mazeret gözetmeksizin eğitimlerine başka bir ilde veya Fakültede devam etmek isteyenlerin, aşağıdaki şartları haiz ve bir defaya mahsus olmak kaydıyla ilgili mevzuat çerçevesinde atamaya yetkili makam tarafından geçişleri yapılır:

1) Geçiş yapılmak istenen Fakültenin kabulünü gösterir belge alınmış olması.

2) Halen eğitim görülen Fakültenin onayının alınmış olması.

3) Geçiş yapılmak istenilen Fakültenin kadro durumunun uygun olması.

4) İlgili uzmanlık öğrencisinin uzmanlık eğitimine giriş sınavında almış olduğu puanın, geçiş yapmak istediği programın aynı dönemindeki sınav taban puanına eşit veya bu puandan fazla olması. O dönemde ilgili program için kadro açılmamışsa ilgili programın uzmanlık öğrencisi aldığı son üç sınav puan ortalaması, bu yoksa son iki sınav puan ortalaması bu da yoksa son sınav taban puanı esas alınır. Geçiş yapılmak istenen programa daha önce hiç uzmanlık öğrencisi alınmamış ise geçiş işlemi yapılmaz.

Uzmanlık eğitiminin takibi ve değerlendirilmesi

MADDE 15 – (1) Fakülteler, program yöneticisi koordinasyonunda eğitimine yeni başlayan uzmanlık öğrencisine, Fakülteye ve programa adaptasyon için tanıtıcı bilgiler verir, kanuni sorumlulukları, mesleki gelişimi, iletişim ve deontoloji ile ilgili uyum programları düzenler.

(2) Uzmanlık eğitiminin takibi ve değerlendirilmesi Bakanlık tarafından elektronik ağ ortamı kullanılarak kurulan UETS çerçevesinde yapılır. UETS aşağıdaki unsurlardan oluşur:

a) Çekirdek eğitim müfredatı: Uzmanlık eğitimi ihtiyaçlarının değerlendirme sonuçlarına dayanır. Belirlenen ihtiyaçları karşılayacak amaç ve hedefler ile bunları gerçekleştirecek asgari bilgi, beceri ve tutum kazandırmaya yönelik eğitim etkinliklerini içerir. Kurul tarafından hazırlanır ya da hazırlattırılır ve ihtiyaç duyulduğunda güncellenerek UETS’te ilan edilir.

b) Genişletilmiş eğitim müfredatı: Programlar tarafından çekirdek eğitim müfredatını da kapsayacak şekilde hazırlanır, yıllık olarak güncellenir, Kurula bildirilir ve UETS’te ilan edilir.

c) Uzmanlık eğitimi karnesi: Program, eğitime başlayan her uzmanlık öğrencisi için UETS içinde genişletilmiş eğitim müfredatına uygun bir karne oluşturur. Karne içeriğindeki eğitim ve uygulamaların çekirdek eğitim müfredatına ait olan kısmının uzmanlık eğitimi süresi içerisinde tamamlanması zorunludur. Bu karneye uzmanlık öğrencisinin eğitim sürecinde ulaştığı yetkinlik düzeyleri eğiticiler tarafından işlenir. Eğitim karnesi program yöneticisi tarafından altı ayda bir kontrol edilir varsa eksiklikler süresi içinde tamamlattırılır. Uzmanlık eğitimini tamamlayanlara Fakülte tarafından eğitim karnesinin onaylı bir örneği verilir. Karneler UETS içinde uzmanlık eğitimini tamamlayanlara ayrılan arşiv kısmında saklanmaya devam edilir.

ç) Program yöneticisi kanaati: Program yöneticisi altı aylık dönemler halinde uzmanlık öğrencisinin göreve bağlılık, çalışma, araştırma ve yönetme yeteneği ile meslek ahlakı hakkındaki görüş ve kanaatini UETS’e kaydeder ve dekan tarafından onaylanır. Uzmanlık eğitiminin altı aylık değerlendirme döneminin birden fazla program yöneticisi yanında geçmesi halinde, bu kaydı yanında en fazla süre geçirilen programın yöneticisi yapar. Bu değerlendirme sonucunda olumsuz görüş ve kanaat notu alanlar dekan tarafından yazılı olarak uyarılır. Üst üste iki kez olumsuz kanaat notu alan uzmanlık öğrencisinin bu durumu Kurula bildirilir. Altı aylık dönemlerin hesaplanmasında uzmanlık eğitimine başlanılan tarih esas alınır.

d) Tez çalışmasının takibi: Tez çalışması, tez danışmanı tarafından üç ayda bir değerlendirilir ve UETS’te ilgili kısma işlenir.

e) Uzmanlık öğrencisi kanaati: Uzmanlık öğrencileri verilen eğitimi ve eğiticileri yıllık olarak nitelik ve nicelik açısından değerlendirir ve UETS’e UAK’ın bilgisine sunulmak üzere kaydeder. Bu değerlendirme, eğitimin niteliğini ve eğiticilerin bilgi, beceri ve davranışlarını kapsar.

f) Uzmanlık eğitimi süre takibi: Uzmanlık eğitiminden sayılmayan sürelerin takip edilebilmesi amacıyla dekan, uzmanlık öğrencisinin bu sürelerinin UETS’teki ilgili alana işlenmesini sağlar.

g) Denetim formu: Fakülte ve programların değerlendirme ve denetiminde kullanılan formlar, Kurul tarafından hazırlanır ve UETS içinde ayrılmış yerde yayımlanır.

ğ) Uzmanlık eğitimi yeterlilik sistemi: Fakülteler eğitim yeterliliği ve kapasitesinin hesaplanabilmesi için programlarının eğitici ve portföy ile ilgili bilgilerinin girilmesini ve her program için uzmanlık öğrencisi kontenjan talebinin oluşturulmasını sağlar.

Uzmanlık dalları ile eğitim süreleri ve rotasyonları

MADDE 16 – (1) Uzmanlık dalları ile eğitim süreleri çizelgede belirtildiği şekildedir.

(2) Senelik izin ve bilimsel içerikli toplantılar için verilen izin süreleri hariç olmak üzere, uzmanlık eğitiminde fiilen geçmeyen süreler uzmanlık eğitimi süresinden sayılmaz.

(3) Eğitim süreleri ve rotasyonların uzmanlık öğrencisinin yerleştirildiği programın bulunduğu Fakültede tamamlanması esastır. Eğitime kabul belgesi sağlayan uzmanlık öğrencilerine program yöneticisinin ve ilgili UAK’ın uygun görüşü alınarak yurt içinde veya yurt dışında başka Fakültelerde uzmanlık eğitimi alması için tabi oldukları mevzuata göre bir yıla kadar izin verilebilir. Kurum içerisinde yapılamayan rotasyonlar bu süreden sayılmaz. Eğitimin yurt dışında yapılması halinde müfredatın ve rotasyonların tamamlanamadığı durumlarda UAK tarafından yurt dışında geçen süreyi aşmamak üzere uygun görülen süre uzmanlık süresine eklenir.

(4) Kurul tarafından belirlenip ilan edilen tamamlanması zorunlu rotasyon eğitimleri süreleri tamamlandığında o rotasyon ile ulaşılması istenilen hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığı yönünden rotasyon eğitimini veren eğiticiler tarafından UETS üzerinden değerlendirilir. İstenilen hedeflere ulaşıldığı hallerde rotasyon eğitiminde yeterlilik elde edilmiş olur; aksi durumda yetersizlik nedeniyle rotasyon eğitimi tekrarlanır ve bu süre uzmanlık eğitimi süresine eklenir. Tekrarlanan rotasyon eğitiminde de yetersizlik durumunda farklı bir fakültede rotasyon eğitimi son kez tekrarlanır ve süresi uzmanlık eğitimi süresine eklenir. Bunda da yetersizlik alan uzmanlık öğrencisinin uzmanlık öğrenciliği ile ilişiği kesilir. Bunlardan tekrar uzmanlık eğitimine giriş sınavına girip uzmanlık eğitimine başlayanlar hakkında 14 üncü madde hükümlerine göre işlem yapılır.

(5) 14 üncü maddenin dördüncü fıkrası hükümleri çerçevesinde olumsuz kanaat notu aldığı için programı Kurulca değiştirilen uzmanlık öğrencisinin eğitim süresine bir yıl eklenir.

Uzmanlık öğrencilerinin uzmanlık tezi ve değerlendirilmesi

MADDE 17 – (1) Uzmanlık eğitimini bitirme sınavına girilebilmesi için tez hazırlanması zorunludur.

(2) Uzmanlık eğitimi süresinin ilk altı ayı içinde; program yöneticisi önerisi üzerine UAK kararıyla uzmanlık öğrencisine bir tez danışmanı, tez danışmanı tarafından da uzmanlık öğrencisinin tez konusu belirlenir ve tebliğ edilir. Tez konusu ilgili UAK tarafından onaylanır.

(3) Tez jürisi ilgili akademik komisyon tarafından üç asıl iki yedek üyeden oluşturulur. En az bir asıl üye ve bu üyenin yedeği kurum dışından belirlenir.

(4) Tez, en geç uzmanlık eğitimi süresinin bitiminden bir ay önce, jüriye sunulmak üzere program yöneticisine kayden teslim edilir. Tezin zamanında teslim edilmemesi halinde tez yeterli bulunmayıp kabul edilmemiş sayılır ve bu maddenin altıncı fıkrası hükümleri çerçevesinde uzmanlık öğrencisine ek süre verilir.

(5) Jüri üyeleri, tezin kendilerine teslim edilmesinden itibaren en geç bir ay içerisinde toplanır. Uzmanlık öğrencisi tez savunmasını jüri huzurunda sözlü olarak yapar ve jüri değerlendirme sonucunu yazılı ve gerekçeli olarak program yöneticisine bildirir.

(6) Jüri tez çalışmasını yeterli bulmazsa, eksikliklerin tamamlanması ve gerekli düzeltmelerin yapılması için uzmanlık öğrencisine altı aylık ek bir süre verir. Uzmanlık öğrencisi tezinin eksiklerini, düzeltmelerini altı ay bitmeden de tamamlayıp program yöneticisine teslim edebilir. Düzenlenmiş tez beşinci fıkraya uygun olarak değerlendirilir. Bu sürenin uzmanlık eğitimini aşan kısmı uzmanlık eğitimi süresine eklenir.

(7) Tezin ikinci defa kabul edilmemesi halinde, uzmanlık öğrencisinin uzmanlık öğrenciliği ile ilişiği kesilir. İlişiği kesilen uzmanlık öğrencisi, iki yıl içinde uzman adayı olarak aynı Fakültede tezini ya da uygun görülen yeni bir tezi tamamlayabilir. Bu süre içinde de tezini sunmayan veya tezi kabul edilmeyen uzman adayının uzmanlık eğitimi ile ilişiği kesilir. Bu şekilde ilişiği kesilenlerden daha sonra girdikleri uzmanlık eğitimi giriş sınavına göre uzmanlık eğitimine başlayanlar hakkında 14 üncü maddeye göre işlem yapılır.

(8) Tez sürecinin uzmanlık eğitimi sürecini aksatacağı anlaşıldığında UAK tarafından tez danışmanı veya tez danışmanı tarafından tez konusu değiştirilebilir.

Uzmanlık eğitimini bitirme sınavı

MADDE 18 – (1) Tezi kabul edilen, uzmanlık eğitimi süresini ve rotasyonlarını başarıyla tamamlayan, uzmanlık eğitimi karnesinin çekirdek eğitim müfredatını belirleyen kısmının tamamlandığı ilgili program yöneticisi tarafından onaylanan uzmanlık öğrencisi, uzmanlık eğitimini bitirme sınavına girmeye hak kazanır. Bu durum onbeş gün içerisinde sınav jürileri, sınav yeri ve tarihi belirlenmek üzere dekanlığa, UETS’e kaydedilmek suretiyle bildirilir ve işlemleri tamam olanlar sınava alınır. Uzmanlık eğitimini bitirme sınavları UETS’te ilan edilen yer ve tarihte sınav jürilerince yapılır.

(2) Jüri beş kişiden oluşur. Üyeler dekanlık tarafından Kurulun uzmanlık eğitimini bitirme sınavı jürileri hakkındaki Kararı uyarınca seçilir. Jüri üyeleri kendi aralarından bir başkan ve kâtip üye seçer.

(3) Her bir jüri üyesi sınavda yüz üzerinden puan verir. Sorulan sorular ve alınan cevaplar kâtip üye tarafından kaydedilerek jüri üyeleri tarafından imzalanır ve Ek-1’de örneği gösterilen sınav tutanağına eklenir.

(4) Sınavda jüri üyelerinin verdiği puanların ortalamaları alınır ve Ek-1’de yer alan sınav tutanağında belirtilerek üyelerce imzalanır. Ortalaması altmış ve üzeri ise aday başarılı kabul edilir. Sınav sonucu jüri başkanı tarafından Bakanlığa gönderilmek üzere ilgili Fakülte Dekanlığına iletilir.

(5) Girdikleri uzmanlık eğitimini bitirme sınavında başarı gösteremeyenler veya sınava girmeyenler altı ay içerisinde tekrar sınava alınır. Bu süre içerisinde uzmanlık öğrencilerinin kadrolarıyla ilişikleri kesilmez. Girdikleri ikinci sınavda da başarılı olamayanların veya bu sınava girmeyenlerin, uzmanlık öğrenciliği ile ilişikleri kesilir. Bu suretle uzmanlık öğrenciliği ile ilişiği kesilenlere, takip eden altı ay içerisinde jüri üyelerini ve yapılacağı Fakülteyi Kurulun belirleyeceği iki sınav için başvuru hakkı verilir. Bu sınavlarda da başarılı olamayanlar veya sınavlara girmeyenlerin bu eğitimlerine bağlı hakları sona erer. Bunlardan tekrar uzmanlık eğitimine giriş sınavlarına girip uzmanlık eğitimine başlayanlar hakkında 14 üncü madde hükümlerine göre işlem yapılır.

Uzmanlık eğitiminin tamamlanması

MADDE 19 – (1) Uzmanlık eğitiminin tamamlanması için;

a) Tezin kabul edilmiş olması,

b) Çizelgede belirtilen uzmanlık dalı ile ilgili uzmanlık eğitimi süresinin ve rotasyonların tamamlanmış bulunması,

c) Uzmanlık eğitimi karnesinin çekirdek eğitim müfredatını belirleyen kısmının ilgili akademik komisyon tarafından onaylanmış bulunması,

ç) Uzmanlık eğitimini bitirme sınavında başarılı olunması,

şarttır.

Uzmanlık belgelerinin düzenlenmesi ve tescili

MADDE 20 – (1) Uzmanlık eğitimini bitirme sınavı sonuçları, uzmanlığın tescili için gerekli olan belgelerle birlikte en geç onbeş gün içinde, programın bağlı olduğu Fakülte tarafından Bakanlığa gönderilir.

(2) Uzmanlık eğitimini başarıyla bitirenlerin uzmanlık belgeleri Bakanlıkça düzenlenir ve tescil edilir.

(3) Uzmanlık eğitiminin bu Yönetmeliğe uygun olarak yapılmadığının tespiti halinde Bakanlıkça tescil işlemi yapılmaz, yapılmış ise iptal edilir.

(4) Bu Yönetmelik hükümlerine göre verilen uzmanlık belgesinin şekli ve içeriği Bakanlıkça tespit edilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Yurt Dışında Yapılan Uzmanlık Eğitiminin Denklik İşlemleri

Uzmanlık eğitiminin ve belgelerin incelenmesi

MADDE 21 – (1) Yurt dışında uzmanlık eğitimi vermeye yetkili olan bir Fakülteden uzmanlık eğitimi veya uzmanlık belgesi almış olanların talepleri halinde, apostili bulunan ya da yabancı ülkedeki Türk misyon şefliklerince veya ilgili yabancı ülkenin Türkiye’deki misyon şefliğince onaylanmış uzmanlık eğitimine ilişkin belgeleri Bakanlıkça incelenir.

(2) Bakanlık, yabancı ülkelerde yapılan uzmanlık eğitiminin o ülkenin usul ve esaslarına uygun olarak yapılıp yapılmadığını araştırır, kanıtlayıcı her türlü belge ve dokümanın verilmesini isteyebilir.

(3) Uzmanlık eğitiminin bir yıldan fazlasını Türkiye’de yapmış olan Türk vatandaşlarının denklik işlemlerinde, Türkiye’de yapılan eğitim süresinin bir yıldan fazlası dikkate alınmaz.

Uzmanlık belgesi almamış olanlar hakkında yapılacak işlemler

MADDE 22 – (1) Yabancı ülkelerden uzmanlık belgesi almamış olanların uzmanlık eğitiminde geçen süreleri çizelgede öngörülen süreden az ise bu kişiler EUS’a girerler. Girdikleri bu EUS’ta yerleştirilip uzmanlık eğitimine başlayanlar, yurt dışında geçirdikleri eğitim sürelerinin uzmanlık eğitimi süresinden sayılmasını isterlerse, eğitim aldıkları dil İngilizce ise 12 nci maddenin ikinci fıkrasında yer alan sınavlardan birinde, eğitim aldıkları dil İngilizce değilse o ülkenin dili için yapılan başka bir sınavda başarılı olanların, eğitim gördükleri ülkeden aldıkları belgeler değerlendirilerek ilgili Fakültenin akademik komisyonu tarafından uygun görülen süreler Türkiye’de yapacakları uzmanlık eğitimi süresinden düşülür. Ancak, yurt dışında geçen uzmanlık eğitimi sürelerinin geçerli sayılabilmesi için, yukarıda belirtilen şartlar yanında ilgililerin uzmanlık eğitiminden ayrıldıktan sonra en geç bir yıl içinde müracaatları ve açılacak ilk uzmanlık eğitimi giriş sınavında başarılı olmaları şarttır.

(2) Yabancı ülkelerde uzmanlık eğitiminde geçirdikleri eğitim süresi çizelgede belirtilen sürelere uygun bulunanlar uzmanlık eğitimi veren fakültelerden birinde üçüncü fıkra hükümlerine göre denklik sınavına alınırlar.

(3) Yurt dışında yapılan uzmanlık eğitiminin denklik işlemleri aşağıdaki şekilde yapılır:

a) Bilimsel yeterlik sınavı 18 inci maddenin ikinci fıkrasına göre oluşturulacak jüriler tarafından aynı maddenin üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkraları çerçevesinde yapılır ve sonuçlandırılır. Jüri tarafından gerekli görülür ise denklik başvurusunda bulunan eczacının en çok üç aya kadar ilgili dalda bir programda gözlemci statüsünde görevlendirilmesi Bakanlığa teklif edilebilir. Bakanlık tarafından teklifin uygun görülmesi halinde eczacının gözlemci olarak görevlendirilmesi yapılır. Görevlendirme süresi sonunda bilimsel yeterlik sınavı yapılır.

b) Başarısız olanlara başka uzmanlık eğitimi veren diğer fakültelerde de kullanılabilecek iki sınav hakkı daha verilir.

c) Bilimsel yeterlik sınavında başarılı olanların uzmanlık belgeleri Bakanlıkça düzenlenir ve tescil edilir.

Uzmanlık belgesi almış olanlar hakkında yapılacak işlemler

MADDE 23 – (1) Yurt dışında uzmanlık eğitimi veren ve Kurulun yayımlayıp güncellediği tanınmışlık listesinde yer alan Fakültelerden, o ülkede ilgili dalda uzmanlık yapma yetkisi veren bir belge almış olanların uzmanlık belgeleri bir fakülte tarafından tasdik edilmesinden sonra Bakanlıkça tescil edilir.

(2) Tanınmışlık listesinde olmayan bir Fakülteden uzmanlık belgesi almış olanların aldıkları eğitimin süresi, çizelgede öngörülen sürenin beşte üçünden fazla ise denklik işlemleri 22 nci maddenin üçüncü fıkrasına göre yapılır.

(3) Yurt dışında yaptığı eğitimin süresi çizelgede öngörülen sürelerin beşte üçünden az olanlar hakkında 22 nci maddenin birinci fıkrası hükümleri uygulanır.

Türkiye’de başlanılan uzmanlık eğitiminin yurt dışında sürdürülmesi

MADDE 24 – (1) Türkiye’de başladıkları uzmanlık eğitimini yurt dışında sürdürenlerin, uzmanlık eğitimi görülen yabancı ülkelerin usullerine göre aynı dalın uzmanlık eğitiminde geçirdikleri süreler, Türkiye’de uzmanlık eğitiminden ayrılış ve yurt dışında uzmanlık eğitimine başlayış tarihleri arasındaki sürenin altı aydan fazla olmaması şartıyla, yurt içinde uzmanlık eğitiminde geçen önceki süreleri ile birleştirilerek denklik işlemine tabi tutulur. Süre veya müfredat yönünden tespit edilen eksiklikler yeniden uzmanlık eğitimi giriş sınavına girmeksizin ve kadroya atanmaksızın tamamlattırılır.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Uzmanlık yetkisinin kullanılması

MADDE 25 – (1) Kanun ve bu Yönetmelik hükümlerine göre uzmanlık belgesi almayanlar, bu Yönetmelikte belirlenen uzmanlık dalları ile ilgili olarak hiçbir yerde ve şekilde uzmanlık unvan ve yetkisini kullanamaz.

İstisnai yoldan uzmanlık belgesi verilmesi

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 14/11/2014 tarihinden önce eczacılıkta uzmanlık dalı olarak belirlenen alanlardan birinde doktora eğitimini tamamlamış olanlar ile bu alanlarda doktora eğitimine başlamış olanlardan eğitimlerini başarı ile bitirenlere talepleri halinde Bakanlıkça uzmanlık belgesi verilir.

Kurul tarafından eğitici yetkisi verilmesi

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) 1/1/2023 tarihine kadar fakültelerdeki profesör, doçent veya yardımcı doçentlerden başvuranlara Kurul tarafından belirlenen kriterlere göre yapılacak değerlendirme sonucunda yeterli görülmeleri halinde eğitici yetkisi verilebilir.

(2) Eğitici yetkisi verilmesinde yapılacak değerlendirme için Kurulca belirlenecek kriterler bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içerisinde ilan edilir.

Uzmanlık eğitimi takip sistemine geçilmesi

GEÇİCİ MADDE 3 – (1) Bakanlık tarafından bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç yıl içerisinde, 15 inci maddenin ikinci fıkrasında yer alan uzmanlık eğitimi takip sistemine işlerlik kazandırılır. UETS’e işlerlik kazandırılıncaya kadar yapılacak iş ve işlemler Kurulca belirlenecek usul ve esaslara göre yapılır.

2016 yılı uzmanlık eğitimine giriş sınavı

GEÇİCİ MADDE 4 – (1) 2016 yılı içinde yapılacak uzmanlık eğitimine giriş sınavı ÖSYM tarafından veya Bakanlıkça uygun görülen Kamu Kurumlarınca yapılır.

Yürürlük

MADDE 26 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 27 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

Ekleri için tıklayınız.

Bu Yazıyı Paylaşın