tarafından eklendi tarafından eklendi
altinoz.com.tr

Yüksek Askeri Şûranın Kuruluş ve Görevleri Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 8)

15 Temmuz 2018 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30479

Cumhurbaşkanlığından:

Kuruluş

MADDE 1 – (1) Yalnız barış zamanında görev yapmak üzere Başkent’te Yüksek Askeri Şûra kurulmuştur.

Başkan ve üyeler

MADDE 2 – (1) Yüksek Askerî Şûranın üyeleri; Cumhurbaşkanı Yardımcıları, Adalet Bakam, Dışişleri Bakanı, İçişleri Bakanı, Hazine ve Maliye Bakanı, Milli Eğitim Bakanı, Milli Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı ile Kuvvet Komutanlarıdır.

(2) Cumhurbaşkanı gerekli gördüğü hallerde Yüksek Askeri Şura toplantılarına katılır ve başkanlık eder. Cumhurbaşkanı katılmadığmda, görevlendireceği yardımcısı başkanlık eder.

Görevler

MADDE 3 – (1) Yüksek Askeri Şûranın görevleri şunlardır:

a) Genelkurmay Başkanlığınca hazırlanan askeri stratejik anafikrin (Konseptin) tespiti ve gerektiğinde yeniden gözden geçirilmesi hususlarında görüş bildirmek,

b) Silahlı Kuvvetlerin anaprogram ve hedefleri ile ilgili konularda görüş bildirmek,

c) Silahlı Kuvvetlerle ilgili olup önemli görülen mevzuat taslaklarını inceleyip görüş bildirmek,

ç) Cumhurbaşkanının lüzum gördüğü hallerde Silahlı Kuvvetlerle ilgili diğer konular hakkında görüş bildirmek;

d) Mevzuatla verilen görevleri yapmak,

Toplantı zaman ve yeri

MADDE 4 – (1) Yüksek Askerî Şûra, Cumhurbaşkanımn başkan olarak belirleyeceği Cumhurbaşkanı Yardımcısının çağrısı ile yılda en az bir kez toplanır. Cumhurbaşkanı gerektiğinde Şûrayı toplayabilir.

Toplantı çokluğu ve oylama

MADDE 5 – (1) Yüksek Askeri Şûra, bütün üyelerin katılması ile toplanır. Ancak özürü olanlar toplantıya katılamayacaklarını (Toplantı gününden önce) Şûra sekretaryasma bildirirler.

(2) Kararlar toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır. Oylarda eşitlik halinde Başkanın katıldığı tarafın oyları geçerli sayılır. Oylama işlemi aksine bir karar alınmadıkça açık olarak yapılır.

(3) Toplantıya katılamayan üyeler, gündemdeki konular hakkında, görüşlerini yazılı olarak bildirebilirler.

(4) Yüksek Askeri Şûra kararları Cumhurbaşkanının onayı ile tekemmül eder.

Sekretarya

MADDE 6 – (1)Yüksek Askerî Şûranın sekretarya hizmetlerini Cumhurbaşkanınca belirlenecek merci yürütür.

Kıdemsizlerin toplantıya katılamaması

MADDE 7 – (1) Yüksek Askeri Şûra üyeleri; kendileri, kendilerinden kıdemli veya eşidi olan general ve amirallerin yükselme veya emeklilikleri ile ilgili konularda toplantılara katılamazlar.

Kararların gizliliği

MADDE 8 – (1) Yüksek Askeri Şûra toplantıları gizli olarak yapılır. Görüşmelerin ve alınan kararların açıklanması veya yayınlanması yasaktır. Ancak açıklanmasına Yüksek Askeri Şûranın karariyle müsaade edilen konular Milli Savunma Bakanlığı tarafından yayınlanır.

(2) Yüksek Askeri Şûrada görüşülen mevzuat taslakları ile alman kararların gizliliğinin ne şekilde ve ne zaman kaldırılacağı yönetmelikte gösterilir.

Yönetim

MADDE 9 – (1) Yüksek Askerî Şûranın yönetimi ve çalışma usulleri ile sekretarya hizmetlerine ilişkin iş ve işlemler, Cumhurbaşkanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikte belirlenir.

Yürürlük

MADDE 10 – (1) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 11 – (1) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI