Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2011/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2018/2)

22 Şubat 2018 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30340

Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulundan:

MADDE 1 – 21/3/2011 tarihli ve 27881 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hakkında Tebliğ (Tebliğ No:2011/1)’in üçüncü bölümünün başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“RAPOR, YURTDIŞI ŞİRKET VE YURTDIŞINDA YERLEŞİK ŞİRKETE AİT

MARKA ALIM DESTEĞİ”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

İleri Teknolojiye Sahip Yurtdışı Şirket ve Yurtdışında Yerleşik Şirkete Ait Marka Alım Desteği

MADDE 9 – (1) İleri teknolojiye sahip ve teknoloji transferi sağlayacak yurt dışında yerleşik şirketlerin alımına yönelik mali ve hukuki danışmanlık hizmetlerine ilişkin giderler şirketler için %75 oranında ve yıllık 500.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.

(2) İleri teknolojiye sahip ve teknoloji transferi sağlayacak yurt dışında yerleşik şirketlerin alımında kullanılan kredi faiz giderlerinin Türk Lirası cinsi kredilerde 5 puanı, döviz kredileri ve dövize endeksli kredilerde 2 puanı toplam 3.000.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.

(3) Yurtdışında yerleşik şirkete ait ve kriterleri Genelge ile belirtilen markanın alımında kullanılan kredi faiz giderlerinin Türk Lirası cinsi kredilerde 5 puanı, döviz kredileri ve dövize endeksli kredilerde 2 puanı toplam 2.000.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.

(4) Faiz desteği miktarı ödenen faiz giderinin %50’sini aşamaz.

(5) Faiz desteği, ilk faiz ödeme tarihinden itibaren 5 yıllık faiz ödemelerine verilir.

(6) Faiz desteği verilecek kredi tutarının hesaplanmasında, yurt dışında yerleşik ileri teknolojiye sahip şirketlerin veya yurtdışında yerleşik şirkete ait ve kriterleri Genelge ile belirtilen markanın alım bedelinin azami % 50’si esas alınır.”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) 9 uncu madde kapsamında yurt dışında yerleşik ileri teknolojiye sahip şirket alımına yönelik danışmanlık giderleri ile yurt dışında yerleşik ileri teknolojiye sahip şirket veya yurtdışında yerleşik şirkete ait ve kriterleri Genelge ile belirtilen marka alımına yönelik faiz harcamalarına ilişkin giderlerin desteklenebilmesi için bu Tebliğe ait Genelgede belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde ön onay alınması gerekmektedir.”

MADDE 4 – Aynı Tebliğe aşağıda yer alan geçici madde eklenmiştir.

GEÇİCİ MADDE 6 – (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla sonuçlandırılmamış başvurular için bu Tebliğin lehe olan hükümleri uygulanır.”

MADDE 5 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

Bu Yazıyı Paylaşın