SGK Genelgesi 2017/5 2017 Prime Esas Kazanç Alt Üst Sınırları

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

Sayı : 24010506/031/90

Tarih: 31 /1/2017

Konu : Prime esas kazançların alt ve üst sınırları ile bazı işlemlere esas tutarlar

GENELGE

2017-5

4857 sayılı İş Kanununun 39 uncu maddesine istinaden Asgari Ücret Tespit Komisyonunca 2017 yılı için uygulanacak olan asgari ücret, 1/1/2017 ila 31/12/2017 tarihleri arası için tespit edilerek, 30/12/2016 tarihli ve 29934 sayılı sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Asgari Ücret Tespit Komisyonunca alınan karara istinaden, 1/1/2017 ila 31/12/2017 tarihleri arası için bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücret 59,25 (elli dokuz lira yirmi beş kuruş ) Türk Lirası olarak tespit edilmiştir.

Ayrıca 16/11/2016 tarihli ve 6761 sayılı Kanunun 8 inci maddesiyle, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun “Günlük kazanç sınırları” başlıklı 82 nci maddesindeki sigorta primine esas kazanç üst sınırı 1/1/2017 tarihinden geçerli olmak üzere günlük prime esas kazancın 7,5 katı olarak değiştirilmiştir.

Buna göre, 1/1/2017 ila 31/12/2017 tarihleri arasında uygulanmak üzere sigortalılar için sigorta primine esas günlük ve aylık kazançların alt ve üst sınırlarında, yurtdışında geçen süreler ile hizmet borçlanmalarında, isteğe bağlı sigortalılar ve genel sağlık sigortalılarının ödeyecekleri primler de dikkate alınacak tutarlar ile idari para cezalarında, geçici iş göremezlik, cenaze ve emzirme ödeneklerinde dikkate alınacak tutarlar aşağıda gösterilmiştir.

1- 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi sigortalıların sigorta primi ve işsizlik sigortası primlerine esas günlük ve aylık kazançlarının alt ve üst sınırları

1.1- Bir işverene bağlı olarak çalışan sigortalılar için;

a) Özel sektörde:

1/1/2017 ila 31/12/2017 tarihleri arasında sigorta primine esas;

Günlük kazanç alt sınırı : 59,25 TL

Aylık kazanç alt sınırı : 1.777,50 TL

Günlük kazanç üst sınırı : 444,38 TL(*)

Aylık kazanç üst sınırı : 13.331,40 TL

b) Kamu sektöründe:

15/12/2016 – 14/1/2017 döneminde sigorta primine esas kazanç alt sınırı;

2016 yılı Aralık ayının ikinci yarısı için: 54,90 TL x 16 gün = 878,40 TL

2017 yılı Ocak ayının ilk yarısı için : 59.25 TL x 14 gün = 829,50 TL

15/12/2016-14/1/2017 devresi için : 878,40 TL + 829,50 TL = 1.707,90 TL

15/12/2016 – 14/1/2017 döneminde sigorta primine esas kazanç üst sınırı;

2016 yılı Aralık ayının ikinci yarısı için: 356,85 TL x 16 gün = 5.709,60 TL

2017 yılı Ocak ayının ilk yarısı için : 444,38 TL x 14 gün = 6.221,32 TL

15/12/2016-14/1/2017 devresi için : 5.709,60 TL + 6.221,32 TL = 11.930,92 TL

15/1/ 2017 ila 14/12/2017 tarihleri arasında sigorta primine esas;

Aylık kazanç alt sınırı : 1.777,50 TL

Aylık kazanç üst sınırı : 13.331,40 TL(*)

1.2- Çırak ve öğrenciler için;

3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununun 25 inci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca; aday çırak, çıraklar, işletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler ile mesleki ve teknik ortaöğretim okul ve kurumlarında okumakta iken staja, tamamlayıcı eğitime veya alan eğitimine tabi tutulan öğrencilerin sigorta primleri, asgari ücretin yüzde ellisi üzerinden hesaplanmaktadır.

Buna göre, bu kapsamda yer alan çırak ve öğrencilerin prime esas kazançları;

a) Aylık prim ve hizmet belgelerini ayın 1’i ila 30’u arasında düzenleyenler için;

1/1/2017 ila 31/12/2017 tarihleri arasında;

Günlük kazanç tutarı : 29,63 TL(*)

Aylık kazanç tutarı : 888,90 TL

b) Aylık prim ve hizmet belgelerini ayın 15’i ila takip eden ayın 14’ü arasında düzenleyenler için;

2016 yılı Aralık ayı günlük kazanç tutarı: 54,90 TL x %50 = 27,45 TL

2017 yılı Ocak ayı günlük kazanç tutarı: 59,25 TL x %50 = 29,63 TL(*)

2016 yılı Aralık ayının ikinci yarısı için: 27,45 TL x 16 gün =439,20 TL

2017 yılı Ocak ayının ilk yarısı için : 29,63 TL x 14 gün = 414,82 TL

15/12/2016-14/1/2017 devresi için : 439,20 TL + 414,82 TL = 854.02 TL

15/1/2017 ila 14/12/2017 tarihleri arasında sigorta primine esas;

Günlük kazanç tutarı : 29,63 TL(*)

Aylık kazanç tutarı : 888,90 TL

1.3- Yükseköğrenimleri sırasında staja tabi tutulan öğrenciler, kısmi zamanlı çalıştırılan öğrenciler ile bursiyer ve kursiyerler için;

Yükseköğrenimleri sırasında staja tabi tutulan öğrenciler, kamu kurum ve kuruluşları tarafından desteklenen projelerde görevli bursiyerler ve 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesine tabi olarak kısmi zamanlı çalıştırılan öğrencilerden aylık prime esas kazanç tutarı 5510 sayılı Kanunun 82 nci maddesine göre belirlenen günlük prime esas kazanç alt sınırının otuz katından fazla olmayanlar ile Türkiye İş Kurumu tarafından düzenlenen meslek edindirme, geliştirme ve değiştirme eğitimine katılan kursiyerlerin sigorta primleri, prime esas günlük kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanmaktadır.

Buna göre, bu kapsamda yer alan öğrenci, bursiyer ve kursiyerlerin prime esas kazançları;

a) Aylık prim ve hizmet belgelerini ayın 1’i ila 30’u arasında düzenleyenler için;

1/1/2017 ila 31/12/2017 tarihleri arasında;

Günlük kazanç tutarı : 59,25 TL

Aylık kazanç tutarı : 1.777,50 TL

b) Aylık prim ve hizmet belgelerini ayın 15’i ila takip eden ayın 14’ü arasında düzenleyenler için;

15/12/2016 – 14/1/2017 döneminde sigorta primine esas kazanç alt sınırı;

2016 yılı Aralık ayının ikinci yarısı için: 54,90 TL x 16 gün = 878,40 TL

2017 yılı Ocak ayının ilk yarısı için : 59.25 TL x 14 gün = 829,50 TL

15/12/2016-14/1/2017 devresi için : 878,40 TL + 829,50 TL = 1.707,90 TL

15/1/2017 ila 14/12/2017 tarihleri arasında sigorta primine esas;

Günlük kazanç tutarı : 59,25 TL

Aylık kazanç tutarı : 1.777,50 TL

1.4- Prime esas kazançlardan istisna tutulacak yemek parası, çocuk zammı ve aile zammı (yardımı) tutarları;

5510 Sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi sigortalıların;

– Yemek parası:

1/1/2017 ila 31/12/2017 tarihleri arasında; 59,25 TL x % 6 = 3,56 TL(*) (Günlük)

– Çocuk zammı:

1/1/2017 ila 31/12/2017 tarihleri arasında; 1.777,50 TL x % 2 = 35,55 TL (Aylık)

– Aile zammı (yardımı):

1/1/2017 ila 31/12/2017 tarihleri arasında; 1.777,50 TL x %10 = 177,75 TL (Aylık) tutarındaki kazançları, prime esas kazanca dahil edilmeyecektir.

1.5- Sosyal Güvenlik Sözleşmesi Olmayan Ülkelerde İş Üstlenen İşverenlerce Yurt Dışındaki İşyerlerinde Çalıştırılmak Üzere Götürülen Sigortalılar için;

5510 sayılı Kanunun 82 nci maddesinin birinci fıkrası gereğince sigorta primine esas kazanç üst sınırı sosyal güvenlik sözleşmesi olamayan ülkelerde iş üstlenen işverenlerce yurt dışındaki işyerlerinde çalıştırılmak üzere götürülen Türk işçiler için 3 katı olup söz konusu hüküm gereğince sosyal güvenlik sözleşmesi olmayan ülkelerde iş üstlenen işverenlerce yurt dışındaki işyerlerinde çalıştırılmak üzere götürülen sigortalıların;

1/1/2017 ila 31/12/2017 tarihleri arasında;

Günlük kazanç alt sınırı : 59,25 TL

Aylık kazanç alt sınırı : 1.777,50 TL Günlük kazanç üst sınırı : 177,75 TL

Aylık kazanç üst sınırı : 5.332,50 TL olarak uygulanacaktır.

1.6- 5510 sayılı Kanunun ek 9 uncu maddesi kapsamında ev hizmetlerinde ayda 10 gün ve üzerinde sigortalı çalıştıran işverenlerin ödeyecekleri aylık kazançların alt ve üst sınırları ile 10 günden az sigortalı çalıştıranların ödeyeceği iş kazası ve meslek hastalığı primleri ve sigortalılarca yapılacak ödemeler

a) 10 gün ve üzerinde sigortalı çalıştıran işverenler

a.1- Ev hizmetlerinde sigortalı çalıştıran işverenin sigortalı ve işveren hissesi ile işsizlik sigortası primi dahil (5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin (ı) bendi ile ikinci fıkrası, 4447 sayılı Kanunun 50 nci ve geçici 10 uncu maddeleri teşviklerinden yararlananlar için yapılan indirimler hesaplamaya dahil edilmemiştir.),

1/1/2017 ila 31/12/2017 tarihleri arasında günlük kazanç alt sınırına göre ödeyecekleri tutar

Ayda 10 gün sigortalı çalıştıran için 59,25 x 10 x % 37,5 = 222,19 TL(*)

Ayda 30 gün sigortalı çalıştıran için 59,25 x 30 x % 37,5 = 666,56 TL

1/1/2017 ila 31/12/2017 tarihleri arasında günlük kazanç üst sınırına göre ödeyecekleri tutar

Ayda 10 gün sigortalı çalıştıran için 444,38 x 10 x % 37,5 = 1.666,43 TL(*)

Ayda 30 gün sigortalı çalıştıran için 444,38 x 30 x % 37,5 = 4.999,28 Tl(*)

a. 2- Ev hizmetlerinde sosyal güvenlik destek primine tabi sigortalı çalıştıran işverenin sigortalı ve işveren hissesi dahil

1/1/2017 ila 31/12/2017 tarihleri arasında günlük kazanç alt sınırına göre ödeyecekleri tutar

Ayda 10 gün sigortalı çalıştıran için 59,25 x 10 x % 32 = 189,60 TL Ayda 30 gün sigortalı çalıştıran için 59,25 x 30 x % 32 = 568,80 TL

1/1/2017 ila 31/12/2017 tarihleri arasında günlük kazanç üst sınırına göre ödeyecekleri tutar

Ayda 10 gün sigortalı çalıştıran için 444,38 x 10 x % 32 = 1.422,02 TL(*)

Ayda 30 gün sigortalı çalıştıran için 444,38 x 30 x % 32 = 4.266,05 TL(*)

b) 10 günden az sigortalı çalıştıranlar ile sigortalılar yönünden yapılacak ödemeler

b. 1- Ev hizmetlerinde ayda 10 günden az sigortalı çalıştıranların ödeyecekleri iş kazası ve meslek hastalığı primi,

1/1/2017 ila 31/12/2017 tarihleri arasında günlük kazanç alt sınırına göre ödeyecekleri tutar

Ayda 1 gün sigortalı çalıştıranlar için 59,25 x % 2 = 1,19 TL(*)

Ayda 9 gün sigortalı çalıştıranlar için 1,19 x 9 = 10,71 TL

b.2- Ev hizmetlerinde aynı işveren yanında ayda 10 günden az sigortalı çalışanların ödeyecekleri malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası ile genel sağlık sigortası primi,

1/1/2017 ila 31/12/2017 tarihleri arasında günlük kazanç alt sınırına göre ödeyecekleri tutar

59,25 x 30 x % 32,5 = 577,69 TL(*)

2- 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında primlerini kendileri ödeyen sigortalıların prime esas aylık kazançlarının alt ve üst sınırları ile ödenecek prim tutarları

2.1- 5510 sayılı Kanunun ek 5 inci maddesine tabi sigortalılar;

5510 sayılı Kanunun ek 5 inci maddesine tabi olarak tarım veya orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz olarak çalışanlar,

1/1/2017-31/12/2017 tarihleri arasında;

Günlük kazanç alt sınırına göre : 59,25 TL x 24 x % 34,5 = 490,59 TL,

Günlük kazanç üst sınırına göre : 444,38 TL x 24 x % 34,5 = 3.679,47 TL(*), ödeyeceklerdir.

2.2- 5510 sayılı Kanunun ek 6 ncı maddesine tabi sigortalılar;

5510 sayılı Kanunun ek 6 ncı maddesine tabi olarak ticari taksi, dolmuş ve benzeri nitelikteki şehir içi toplu taşıma araçlarında çalışanlar ile Kültür ve Turizm Bakanlığınca belirlenecek alanlarda kısmi süreli iş sözleşmesiyle bir veya birden fazla kişi tarafından çalıştırılanlar,

1/1/2017-31/12/2017 tarihleri arasında işsizlik sigortası primi ödemek istemeyenler;

Günlük kazanç alt sınırına göre : 59,25 TL x 24 x % 32,5 = 462,15 TL,

Günlük kazanç üst sınırına göre : 444,38 TL x 24 x % 32,5 = 3.466,16 TL(*), 1/1/2017-31/12/2017 tarihleri arasında işsizlik sigortası primi dahil ödemek isteyenler;

Günlük kazanç alt sınırına göre : 59,25 TL x 24 x % 35,5 = 504,81 TL,

Günlük kazanç üst sınırına göre : 444,38 TL x 24 x % 35,5 = 3.786,12 TL(*) ödeyeceklerdir.

2.3- 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında isteğe bağlı sigortalılar;

a) 5510 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin (g) bendine göre sadece malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi ödeyenler;

1/1/2017 ila 31/12/2017 tarihleri arasında ödenebilecek isteğe bağlı sigorta primi aylık alt sınırı, 59,25 TL x 30 x % 20 = 355,50 TL,

1/1/2017 ila 31/12/2017 tarihleri arasında ödenebilecek isteğe bağlı sigorta primi aylık üst sınırı, 444,38 TL x 30 x % 20 = 2.666,28 TL,

b) Ay içinde 30 günden az çalışan veya tam gün çalışmayanlardan kalan sürelerinde isteğe bağlı sigortaya prim ödeyenler;

İşsizlik sigortası primi ödemek istemeyenler;

1/1/2017-31/12/2017 tarihleri arasında,

Aylık kazanç alt sınırına göre : 59,25 TL x 30 x % 32 = 568,80 TL(/30 x gün sayısı), Aylık kazanç üst sınırına göre : 444,38 TL x 30 x % 32 = 4.266,05 TL(*) (/30 x gün sayısı),

İşsizlik sigortası primi dahil ödeyecekler;

1/1/2017-31/12/2017 tarihleri arasında,

Aylık kazanç alt sınırına göre : 59,25 TL x 30 x % 35 = 622,13 TL(*)(/30 x gün sayısı),

Aylık kazanç üst sınırına göre : 444,38 TL x 30 x % 35 = 4.665,99 TL (/30 x gün sayısı),

ödeyeceklerdir.

2.4- 2925 sayılı Kanuna tabi sigortaların prime esas kazanç ve ödeyecekleri prim tutarı;

2925 sayılı Kanuna tabi sigortalıların prime esas günlük kazançları, 5510 sayılı Kanunun 82 nci maddesine göre belirlenen prime esas kazancın günlük alt sınırı, prim ödeme gün sayısı ise her ay için 15 gündür. Prim oranı %32,5 olup %12,5’i genel sağlık sigortası primi, % 20’si malullük yaşlılık ve ölüm sigortası primidir.

Buna göre, 2925 sayılı Kanuna tabi sigortalıların, prime esas kazanç tutarı ve ödeyecekleri prim tutarı:

1/1/2017 ila 31/12/2017 tarihleri arasında;

59,25 TL x 15 x % 32,5 = 288,84 TL, olacaktır.

3- 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine tabi sigortalıların prime esas günlük kazançlarının alt ve üst sınırlarına göre ödeyecekleri aylık prim tutarları

3.1- 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin;

– (1), (2) ve (3) numaralı alt bentlerine tabi sigortalıların,

1/1/2017 ila 31/12/2017 tarihleri arasında;

Günlük kazanç alt sınırına göre : 59,25 TL x 30 x % 34,5 = 613,24 TL(*),

Günlük kazanç üst sınırına göre : 444,38 TL x 30 x % 34,5 = 4.599,33 TL,

– (4) numaralı alt bendi kapsamındaki sigortalılar ile köy muhtarlarının,

1/1/2017 ila 31/12/2017 tarihleri arasında;

Günlük kazanç alt sınırına göre : 59,25 TL x 24 x % 34,5 = 490,59 TL,

Günlük kazanç üst sınırına göre : 444,38 TL x 24 x % 34,5 = 3.679,47 TL(*), prim ödeyeceklerdir.

3.2- 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında isteğe bağlı sigortalılardan;

a) Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası ile genel sağlık sigortası primi ödeyenler;

1/1/2017 ila 31/12/2017 tarihleri arasında ödenebilecek isteğe bağlı sigorta primi aylık alt sınırı, 59,25 TL x 30 x % 32 = 568,80 TL,

1/1/2017 ila 31/12/2017 tarihleri arasında ödenebilecek isteğe bağlı sigorta primi aylık üst sınırı, 444,38 TL x 30 x % 32 = 4.266,05 TL(*),

b) Kanunun geçici 16 ncı maddesine göre sigortalı olan isteğe bağlı kadın sigortalılar;

1/1/2017 ila 31/12/2017 tarihleri arasında; 59,25 TL x 24 x % 32 = 455,04 TL, prim ödeyeceklerdir.

4- 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesine göre genel sağlık sigortalılarının prime esas günlük ve aylık kazançları

4.1- 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında olanların ödeyecekleri genel sağlık sigortası primi;

1/1/2017 ila 31/12/2017 tarihleri arasında ödeyecekleri genel sağlık sigortası aylık prim tutarı;

– Aylık geliri, asgari ücretin üçte birinden asgari ücrete kadar (60 g1) olduğu tespit edilenler için, 1.777,50 TL / 3 = 592,50 TL x % 12 = 71,10 TL,

– Aylık geliri, asgari ücretten asgari ücretin iki katına kadar (60 g2) olduğu tespit edilenler için, 1.777,50 TL x % 12 = 213,30 TL,

– Aylık geliri, asgari ücretin iki katından fazla (60 g3) olduğu tespit edilenler için,

1.777.50 TL x 2 = 3.555,00 TL x % 12 = 426,60 TL, olacaktır.

4.2- 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında olanların ödeyecekleri genel sağlık sigortası primi;

1/1/2017 ila 31/12/2017 tarihleri arasında ödeyecekleri genel sağlık sigortası aylık prim tutarı;

1.777.50 TL x 2 = 3.555,00 TL x % 12 = 426,60 TL, olacaktır.

4.3- 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin yedinci fıkrası kapsamındaki yabancı uyruklu öğrencilerin ödeyecekleri genel sağlık sigortası primi;

1/1/2017 ila 31/12/2017 tarihleri arasında ödeyecekleri genel sağlık sigortası aylık prim tutarı;

1.777.50 TL / 3 = 592,50 TL x % 12 = 71,10 TL olacaktır.

4.4- 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin sekizinci fıkrası kapsamında 19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanunu uyarınca avukatlık stajı yapmakta olup bakmakla yükümlü olunan kişi durumunda olmayanların ödeyecekleri genel sağlık sigortası primi;

1/1/2017 ila 31/12/2017 tarihleri arasında ödeyecekleri genel sağlık sigortası aylık prim tutarı;

1.777.50 TL x % 6 = 106,65 TL olacaktır.

5- 5510 sayılı Kanunun 41 inci maddesine göre yapılacak hizmet borçlandırılması ile 3201 sayılı Kanuna göre yurtdışında geçen sürelerin borçlandırılmasına esas tutar

5510 sayılı Kanunun 41 inci maddesine göre yapılacak hizmet borçlanmaları ile 3201 sayılı Kanuna göre yapılacak yurtdışı borçlanmalarında borçlanılacak günlük tutar, başvuru tarihindeki 82 nci maddeye göre belirlenen prime esas günlük kazanç alt ve üst sınırları arasında olmak üzere, kendilerince belirlenecek günlük kazancın % 32’sidir.

Buna göre, 2017 yılı için belirlenen asgari ücret tutarları karşısında, yurtdışında geçen süreler ile 41 inci maddede belirtilen hallere ilişkin sürelerin borçlanılmasında;

1/1/2017 ila 31/12/2017 tarihleri arasında,

– Borçlanılacak her bir gün için tahakkuk ettirilecek borç tutarının;

Alt sınırı : 59,25 TL x % 32 = 18,96 TL,

Üst sınırı : 444,38 TL x % 32 = 142,20 TL, esas alınacaktır.

5510 sayılı Kanunun 41 inci maddesinin (i) bendi kapsamında kısmi süreli çalıştıkları aylara ait eksik kalan sürelerinin borçlandırılmasında 1/1/2012 tarihinden itibaren kalan sürelerinde genel sağlık sigortalısı sayıldıklarından bu kişilerin genel sağlık sigortası prim borcu olması halinde % 32 oranı üzerinden, borç bulunmaması halinde % 20 oranı üzerinden hesaplama yapılacaktır.

1/1/2017 ila 31/12/2017 tarihleri arasında,

– Borçlanılacak her bir gün için tahakkuk ettirilecek borç tutarının;

Alt sınırı : 59,25 TL x % 20 = 11,85 TL,

Üst sınırı : 444,38 TL x % 20 = 88,88 TL(*),

esas alınacaktır. esas alınacaktır.

6- Geçici iş göremezlik ödeneklerinin alt sınıra tamamlanması

5510 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin 4 üncü fıkrası uyarınca; iş kazaları ile meslek hastalıkları, hastalık ve analık sigortalarından, yeniden moc.eyilamola tespit edilen alt sınırların altında bir günlük kazanç üzerinden ödenek almakta bulunanların veya almaya hak kazanmış yahut kazanacak olanların bu ödeneklerinin, günlük kazancın alt sınırındaki değişikliklerin yürürlüğe girdiği tarihten başlanılarak, değiştirilmiş günlük kazançların alt sınırına göre ödenmesi gerekmektedir.

Buna göre, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile 5 inci maddesinde sayılan sigortalıların geçici iş göremezlik ödeneklerinin değiştirilmiş günlük kazanç alt sınırı;

-1/1/2017 tarihinden önce geçici iş göremezliğe uğrayan ve geçici iş göremezlik durumları bu tarihten sonra da devam eden ve geçici iş göremezlik ödeneği hesabına esas günlük kazançları, 59,25 TL altında hesaplanmış olanların, 1/1/2017 tarihinden 31/12/2017 tarihine kadar istirahatli bulundukları günlere ait geçici iş göremezlik ödenekleri 59,25 TL asgari günlük kazanç üzerinden,

Çırak ve öğrencilerin geçici iş göremezlik ödeneklerinin değiştirilmiş günlük kazanç alt sınırı;

-1/1/2017 tarihinden önce geçici iş göremezliğe uğrayan ve geçici iş göremezlik durumları bu tarihten sonra da devam eden ve geçici iş göremezlik ödeneği hesabına esas günlük kazançları, 29,63 TL altında hesaplanmış olanların, 1/1/2017 tarihinden 31/12/2017 tarihine kadar istirahatli bulundukları günlere ait geçici iş göremezlik ödenekleri 29,63 TL asgari günlük kazanç üzerinden,

hesaplanacaktır.

7- Emzirme ödeneği

5510 sayılı Kanunun 16 ıncı maddesinin üçüncü fıkrasında, analık sigortasından sigortalı kadına veya sigortalı olmayan karısının doğum yapması nedeniyle sigortalı erkeğe, bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamındaki sigortalılardan, kendi çalışmalarından dolayı gelir veya aylık alan kadına ya da gelir veya aylık alan erkeğin sigortalı olmayan eşine, her çocuk için yaşaması şartıyla doğum tarihinde geçerli olan ve Kurum Yönetim Kurulunca belirlenip, Bakan tarafından onaylanan tarife üzerinden emzirme ödeneği verileceği hükme bağlanmıştır.

Konu ile ilgili olarak Yönetim Kurulumuzca alınan 25/12/2009 tarihli ve 2009/407 sayılı karar ile 2010 yılından başlamak üzere bundan böyle her yıl bir önceki yıl için Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) değişim oranında artırılmasına bu şekilde hesaplanarak bulunacak rakamlardaki kuruşların liraya iblağ edilmesine ve konunun Bakan onayına sunulmasına karar verilmiş ve 31/12/2009 tarihli ve 179679 sayılı Bakanlık Makamı Olur’u ile onanmıştır.

Bu durumda, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 2016 yılı için TÜFE oranlarında ortaya çıkan değişim oranının % 8,53 olduğu dikkate alındığında, 2016 yılında 122,00 TL olan emzirme ödeneği tutarı 2017 yılında 133,00 TL olacaktır.

8- Cenaze ödeneği

5510 sayılı Kanunun 37 nci maddesinin üçüncü fıkrasında, iş kazası veya meslek hastalığı sonucu veya sürekli iş göremezlik geliri, malûllük, vazife malûllüğü veya yaşlılık aylığı almakta iken veya kendisi için en az 360 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi bildirilmiş olup da ölen sigortalının hak sahiplerine, Kurum Yönetim Kurulunca belirlenip Bakan tarafından onaylanan tarife üzerinden cenaze ödeneği ödeneceği hükmüne yer verilmiştir.

Konu ile ilgili olarak Yönetim Kurulumuzca alınan 25/12/2009 tarihli ve 2009/407 sayılı karar ile 2010 yılından başlamak üzere bundan böyle her yıl bir önceki yıl için Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı tarafından açıklanan Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) değişim oranında artırılmasına bu şekilde hesaplanarak bulunacak rakamlardaki kuruşların liraya iblağ edilmesine ve konunun Bakan onayına sunulmasına karar verilmiş ve 31/12/2009 tarihli ve 179679 sayılı Bakanlık Makamı Olur’u ile onanmıştır.

Bu durumda, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 2016 yılı için TÜFE oranlarında ortaya çıkan değişim oranının % 8,53 olarak açıklanması nedeniyle 2016 yılında 489,00 TL olan cenaze ödeneği tutarı 2017 yılı için 531,00 TL olarak belirlenmiştir.

9- İdari para cezaları

5510 sayılı Kanunda öngörülen yükümlülüklerini yerine getirmeyenlere, aynı Kanunun 102 nci maddesi gereğince, fiil tarihinde geçerli olan ve 16 yaşından büyük işçiler için tespit edilen aylık asgari ücret dikkate alınarak idari para cezası uygulanması gerekmektedir.

Buna göre, 1/1/2017 ila 31/12/2017 tarihleri arasında işlenen fiiller için 1.777,50 TL, esas alınarak idari para cezası uygulanacaktır.

10- Türk Lirası cinsinden yapılan işlemlerin yuvarlaması (*)

5083 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin ikinci fıkrasında “Türk Lirası değerlerinin Türk Lirasına dönüşüm işlemlerinin ve Türk Lirası cinsinden yapılan işlemlerin sonuçlarında yarım Kuruş ve üzerindeki değerlerin bir Kuruşa tamamlanacağı ve yarım Kuruşun altındaki değerlerin dikkate alınmayacağı” hükme bağlanmıştır.

Bu itibarla Genelgede, yapılan hesaplamaların sonucunda bulunan rakamın virgülden sonra üç basamaklı çıkan ve üçüncü basamağındaki rakamı yarım kuruş ve üzerinde olan değerler 1 Kuruşa tamamlanmış, yarım Kuruşun altındaki değerler ise dikkate alınmamıştır.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

Bu Yazıyı Paylaşın