altinoz.com.tr

Toptancı Halinde Veya Hale Bildirilerek İşlem Görecek Mallar Hakkında Tebliğ

28 Ekim 2016 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 29871

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, toptancı halinde veya hale bildirilerek işlem görecek malları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ; toptancı halinde veya hale bildirilerek işlem görecek malların adı, cinsi ve bildirim birimine ilişkin hususları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 3/6/2011 tarihli ve 640 sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 34 üncü maddesi ile 7/7/2012 tarihli ve 28346 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sebze ve Meyve Ticareti ve Toptancı Halleri Hakkında Yönetmeliğin 58 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Bakanlık: Gümrük ve Ticaret Bakanlığını,

b) Mal: Ticarete konu sebze ve meyveleri,

c) Sistem: Bakanlık bünyesinde elektronik ortamda kurulan ve internet tabanlı çalışan merkezi hal kayıt sistemini,

ç) Toptancı hali: Sebze ve Meyve Ticareti ve Toptancı Halleri Hakkında Yönetmelikte belirtilen asgari koşulları taşıyan projeler çerçevesinde belediyeler ile gerçek veya tüzel kişiler tarafından kurulan, malların toptan alım ve satımı ile kaydının yapıldığı yerleri,

ifade eder.

İşlem görecek mallar

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ ekindeki listede yer alan malların toptan ticareti, toptancı hallerinde veya hale bildirilerek yapılır.

(2) Toptancı haline bildirim sisteme yapılan beyan işlemidir.

Yürürlük

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

 Eki için tıklayınız