altinoz.com.tr

Milli Saraylar Uzmanlığı Yönetmeliği

07 Kasım 2019 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30941

YÖNETMELİK

Cumhurbaşkanlığı (Millî Saraylar İdaresi Başkanlığı)’ ndan:

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, milli saraylar uzman ve uzman yardımcılığına atanacaklarda aranacak nitelikleri, giriş sınavı, teze ilişkin hususlar, yeterlik sınavının şeklini ve uygulamasını, sınav kurul ve komisyonlarının oluşumunu, milli saraylar uzman ve uzman yardımcılarının çalışma usul ve esasları ile görev, yetki, hak ve sorumluluklarını belirlemektir.

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ek 41 inci maddesi ile 12 sayılı Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 19/A maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Başkan: Milli Saraylar İdaresi Başkanım,

b) Başkan yardımcısı: Milli Saraylar İdaresi Başkan Yardımcısını,

c) Başkanlık: Milli Saraylar İdaresi Başkanlığını,

ç) Giriş sınavı: Milli saraylar uzman yardımcılığı alımı için yapılan yazılı ve sözlü sınavı veya yalnızca sözlü sınavı,

d) Merkezi sınav: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavını,

e) Personel Dairesi Başkanlığı: Milli Saraylar İdaresi Personel Dairesi Başkanlığını,

f) Sınav Komisyonu: Uzman yardımcısı alımı için Başkan tarafından oluşturulan komisyonu,

g) Sınav Kurulu: Milli saraylar uzmanlık tez konularını ve tez danışmanlarını belirleyen, tezleri değerlendiren ve yeterlik sınavını yapan kurulu,

ğ) Tez: Milli saraylar uzman yardımcılarının hazırlayacakları uzmanlık tezlerini,

h) Uzman: Milli saraylar uzmanını,

ı) Uzman yardımcısı: Milli saraylar uzman yardımcısını,

i) Yeterlik sınavı: Milli saraylar uzmanlığı yeterlik sınavını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Giriş Sınavı ve Uzman Yardımcılığına Atanma

Sınav Komisyonu

MADDE 4- (1) Sınav Komisyonu, Başkanın veya görevlendireceği başkan yardımcısının başkanlığında, Personel Dairesi Başkanı ve Başkanın onayı ile belirlenen üç asıl ve üç yedek

Tamamı için tıklayınız.