Katılım Bankalarınca Uygulanacak Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğ

20 Eylül 2017 Tarihli Resmî Gazete

İçerik
Tekdüzen hesap planı yapısı110101            İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ11820              TÜKETİCİ KREDİLERİ11831              KURUMSAL KREDİ KARTLARI11840              PERSONEL KREDİLERİ11841              PERSONEL KREDİ KARTLARI11914              MÜŞTERİ ADINA MENKUL DEĞER ALIM KREDİLERİ11920              TÜKETİCİ KREDİLERİ11931              KURUMSAL KREDİ KARTLARI11940              PERSONEL KREDİLERİ11941              PERSONEL KREDİ KARTLARI124101            İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ125101            İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ13820              TÜKETİCİ KREDİLERİ13830              TAKSİTLİ TİCARİ KREDİLER13841              PERSONEL KREDİ KARTLARI13920              TÜKETİCİ KREDİLERİ13921              BİREYSEL KREDİ KARTLARI13930              TAKSİTLİ TİCARİ KREDİLER13931              KURUMSAL KREDİ KARTLARI13940              PERSONEL KREDİLERİ13941              PERSONEL KREDİ KARTLARI144101            İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ145101            İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ17201              YENİDEN YAPILANDIRILANLAR17301              YENİDEN YAPILANDIRILANLAR35100              GENEL KARŞILIKLAR39200              TAKAS HESABI39205              VERİLEN PROVİZYONLAR39305              VERİLEN PROVİZYONLAR524101            İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ525101            İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ544101            İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ545101            İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ754030             DÖVİZ ALIM SATIM OPSİYONLARINDAN755030             DÖVİZ ALIM SATIM OPSİYONLARINDAN821030            MENKUL DEĞERLER DEĞER DÜŞME GİDERLERİDÖNEN DEĞERLERKREDİLERYATIRIM AMAÇLI DEĞERLER VE DİĞER AKTİFLERGERÇEK KİŞİLER / TİCARİ OLMAYANBANKALAR332                         GERİ ALIM VAADİ İLE SATIM İŞLEMLERİNDEN SAĞLANAN FONLAR- TÜRK PARASI336                                         SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI – TÜRK PARASIÖZKAYNAKLAR410                         SERMAYE – TÜRK PARASIKÂR PAYI GELİRLERİKÂR PAYI GİDERLERİKÂR PAYI DIŞI GELİRLERKÂR PAYI DIŞI GİDERLERFİNANSAL DURUM TABLOSU DIŞI HESAPLARVADELİ DÖVİZ ALIM SATIM İŞLEMLERİ

Sayı: 30186 (Mükerrer)

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, katılım bankaları için muhasebeleştirme ve finansal raporlama açısından tekdüzeni sağlama, finansal tabloların tek tipte elde edilmesi, denetim ve gözetim için gerekli olan bilgilerin doğrulanabilir ve denetlenebilir bir şekilde doğrudan ve sağlıklı olarak elde edilmesi, ekonominin izlenmesi ve yönlendirilmesi için yetkili mercilerin ihtiyaç duyduğu bilgilerle, diğer istatistiki bilgilere doğrudan ulaşılması, finansal analiz, risk analizi, verimlilik analizi gibi çeşitli analiz ve yorumlar için ihtiyaç duyulan bilgilerin standart bir şekilde elde edilmesini sağlamaktır.

(2) Türkiye’de faaliyette bulunan katılım bankaları bu Tebliğ hükümlerine tâbidir.

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu Tebliğ, 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 37 ve 93 üncü maddeleri ile 1/11/2006 tarihli ve 26333 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3- (1) Bu Tebliğin uygulanmasında;

  1. a) Banka:Kanunun 3 üncü maddesinde tanımlananbankaları,
  2. b) Kanun:5411 sayılıBankacılık Kanununu,
  3. c) Karşılık Yönetmeliği: 22/6/2016 tarihli ve 29750 sayılı Resmi Gazete’de yayımlananKredilerin Sınıflandırılması ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği,

ç) Katılım bankası: Kanunun 3 üncü maddesinde tanımlanan katılım bankalarını,

  1. d) Kurul: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunu,
  2. e)Kurum: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunu,
  3. f) Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standardı (TMS/TFRS):  Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumutarafından yürürlüğe konulmuş olan Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları ile bunlara ilişkin ek ve yorumları

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Tekdüzen Hesap Planı

Tekdüzen hesap planı yapısı

MADDE 4- (1) Tekdüzen Hesap Planı, aşağıda belirtilen gruplardan oluşur;

 

0              DÖNEN DEĞERLER

1              KREDİLER

2              YATIRIM AMAÇLI DEĞERLER VE DİĞER AKTİFLER

3              KATILIM FONU VE DİĞER YABANCI KAYNAKLAR

4              ÖZKAYNAKLAR

5              KÂR PAYI GELİRLERİ

6              KÂR PAYI GİDERLERİ

7              KÂR PAYI DIŞI GELİRLER

8              KÂR PAYI DIŞI GİDERLER

9              FİNANSAL DURUM TABLOSU DIŞI HESAPLAR

 

Türk parası ve yabancı para hesaplar

MADDE 5- (1) Her grup içerisinde yer alan hesaplar, Türk parası ve yabancı para olarak ikiye ayrılmıştır. Türk parası ve yabancı para işlemler için çalışan hesaplar, 012 Yoldaki Paralar – T.P., 013 Yoldaki Paralar – Y.P. örneğinde olduğu gibi, defteri kebir seviyesinde belirlenmiştir. Defteri kebir hesaplarının son hanesi çift sayı ise Türk Parası hesapları, tek sayı ise yabancı para hesapları ifade eder.

(2) Yabancı para olarak belirtilen hesaplar, katılım bankalarının yabancı para işlemlerine ilişkin tutarların kaydedildiği hesaplardır. Bu hesaplardaki yabancı para bakiyeler ilgili Türkiye Muhasebe Standardı hükümleri çerçevesinde dönem sonlarında değerlemeye tabi tutularak değerleme farkları ilgili hesaplara intikal ettirilir. Yabancı para hesaplardan ve işlemlerden sağlanan yabancı para kâr payları, komisyon ve gelirler, işlem tarihindeki kurdan Türk parasına çevrilir ve ilgili yabancı para kâr/zarar hesaplarına kaydedilir. Yukarıda belirtilen gelirler, yabancı para yerine Türk parası üzerinden tahsil edilse dahi, ilgili yabancı para kâr-zarar hesaplarına kaydedilir.

(3) Dövize endeksli finansal varlıklar Türk parası hesaplarda, dövize endeksli gayri nakdi krediler ise yabancı para hesaplarda izlenir.

Hesap numaralama sistemi

MADDE 6- (1) Hesap numaralarının hanelere göre gösterimi aşağıda belirtildiği şekildedir:

 

1   2   3   4   5   6

A  B   C  D  E  F

 

A                – Grup numarasını tanımlar,

BC             – Defteri kebir hesap numaralarını tanımlar,

DE             – Yardımcı hesap numaralarını tanımlar,

F                – Alt hesap numaralarını tanımlar.

 

Değişiklik

MADDE 7- (1) Tekdüzen Hesap Planında yer verilen bütün hesapların açılması zorunludur.

(2) Defteri kebir düzeyinde açılmış olup yardımcı ve alt hesapları bulunmayan hesaplar için ihtiyaç duyulması halinde yardımcı, alt ve daha tali dereceli hesaplar açılabilir.

(3) Katılım bankaları yardımcı hesaplar veya alt hesaplar altında gerek duyacakları alt veya daha tali hesapları, mevcut hesap numaralarının sonuna yeni haneler eklemek suretiyle açabilirler.

(4) Katılım bankaları bu maddenin ikinci ve üçüncü fıkrasında izin verilenler dışında muhasebe sistemlerinde yeni hesap açamaz.

(5) İlgili TMS çerçevesinde hatalı muhasebe kayıtlarının düzeltilmesinin gerekmesi halinde hatalı kayıtların iptali ters kayıtla gerçekleştirilir. Hatalı kayıtların muhasebe sisteminden silinmek suretiyle düzeltilmesinin gerekmesi halinde, Bankalarda Bilgi Sistemleri Yönetiminde Esas Alınacak İlkelere İlişkin Tebliğ’de yer alan yetki ve denetim izine ilişkin usûl ve esaslar dikkate alınır.

Tekdüzen hesap planı

Madde 8- (1) Tekdüzen Hesap Planı aşağıda belirtildiği şekildedir.

 

0 DÖNEN DEĞERLER

 

010                  KASA

 

011                  EFEKTİF DEPOSU

 

012                  YOLDAKİ PARALAR – T.P.

 

01200              YURTİÇİ HAVALELER

01201              YURTDIŞI HAVALELER

01202              YURTİÇİ POSTA ÇEKLERİ

01203              YURTDIŞI POSTA ÇEKLERİ

01204              GRUP NAKİLLERİ

 

013                  YOLDAKİ PARALAR – Y.P.

 

01300              YURTİÇİ HAVALELER

01301              YURTDIŞI HAVALELER

01302              YURTİÇİ POSTA ÇEKLERİ

01303              YURTDIŞI POSTA ÇEKLERİ

01304              GRUP NAKİLLERİ

 

015                  SATIN ALINAN ÇEKLER – Y.P.

 

01500              ŞUBELERİMİZ ÜZERİNE KEŞİDELİ

01501              BANKALAR VE DİĞER KATILIM BANKALARI ÜZERİNE KEŞİDELİ

01509              DİĞER

 

016                  VADESİ GELMİŞ MENKUL DEĞERLER – T.P.

 

01601              VADESİ GELMİŞ HİSSE SENEDİ KUPONLARI

01609              DİĞER

 

017                  VADESİ GELMİŞ MENKUL DEĞERLER – Y.P.

 

01701              VADESİ GELMİŞ HİSSE SENEDİ KUPONLARI

01709              DİĞER

 

019                  KIYMETLİ MADENLER – Y.P.

 

01900              KIYMETLİ MADEN DEPOSU

019000            ALTIN DEPOSU

019009            DİĞER KIYMETLİ MADENLER

 

01901              KIYMETLİ MADENLER

019010            ULUSLARARASI STANDARTLARA UYGUN OLAN

019011            ULUSLARARASI STANDARTLARA UYGUN OLMAYAN

 

020                  TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI – T.P.

 

02000              VADESİZ SERBEST HESAP

02001              VADELİ SERBEST HESAP

02002              VADELİ SERBEST OLMAYAN HESAP

02003              BLOKE ELEKTRONİK PARA FONLARI

 

 

021                  TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI – Y.P.

 

02100              VADESİZ SERBEST HESAP

02101              VADELİ SERBEST HESAP

02102              VADELİ SERBEST OLMAYAN HESAP

02103              BLOKE ELEKTRONİK PARA FONLARI

 

022                  YURTİÇİ BANKALAR – T.P.

 

02200              VADESİZ HESAP

022000            KAMU MEVDUAT BANKALARI

022001            ÖZEL MEVDUAT BANKALARI

022002            YABANCI MEVDUAT BANKALARI

022003            ÖZEL KANUN. GÖRE MEVDUAT KAB.YETKİLİ KURULUŞLAR

022004            KATILIM BANKALARI

022005            KALKINMA VE YATIRIM BANKALARI

 

02201              VADELİ HESAP

022010            KAMU MEVDUAT BANKALARI

022011            ÖZEL MEVDUAT BANKALARI

022012            YABANCI MEVDUAT BANKALARI

022013            ÖZEL KANUN. GÖRE MEVDUAT KAB.YETKİLİ KURULUŞLAR

022014            KATILIM BANKALARI

022015            KALKINMA VE YATIRIM BANKALARI

 

023                  YURTİÇİ BANKALAR  – Y.P.

 

02300              VADESİZ HESAP

023000            KAMU MEVDUAT BANKALARI

023001            ÖZEL MEVDUAT BANKALARI

023002            YABANCI MEVDUAT BANKALARI

023003            ÖZEL KANUN. GÖRE MEVDUAT KAB.YETKİLİ KURULUŞLAR

023004            KATILIM BANKALARI

023005            KALKINMA VE YATIRIM BANKALARI

 

02301              VADELİ HESAP

023010            KAMU MEVDUAT BANKALARI

023011            ÖZEL MEVDUAT BANKALARI

023012            YABANCI MEVDUAT BANKALARI

023013            ÖZEL KANUN. GÖRE MEVDUAT KAB.YETKİLİ KURULUŞLAR

023014            KATILIM BANKALARI

023015            KALKINMA VE YATIRIM BANKALARI

 

024                  YURTDIŞI BANKALAR – T.P.

 

02400              VADESİZ HESAP

024000            SERBEST HESAP

024001            SERBEST OLMAYAN HESAP

 

02401              VADELİ HESAP

 

024010            SERBEST HESAP

0240100          KISA VADELİ

0240101          ORTA VE UZUN VADELİ

 

024011            SERBEST OLMAYAN HESAP

0240110          KISA VADELİ

0240111          ORTA VE UZUN VADELİ

 

 

 

025                  YURTDIŞI BANKALAR – Y.P.

 

02500              VADESİZ HESAP

025000            SERBEST HESAP

025001            SERBEST OLMAYAN HESAP

 

02501              VADELİ HESAP

 

025010            SERBEST HESAP

0250100          KISA VADELİ

0250101          ORTA VE UZUN VADELİ

 

025011            SERBEST OLMAYAN HESAP

0250110          KISA VADELİ

0250111          ORTA VE UZUN VADELİ

 

026                  YURTDIŞI MERKEZ VE ŞUBELER – T.P.

 

02600              VADESİZ HESAP

026000            SERBEST HESAP

026001            SERBEST OLMAYAN HESAP

 

02601              VADELİ HESAP

026010            SERBEST HESAP

026011            SERBEST OLMAYAN HESAP

 

027                  YURTDIŞI MERKEZ VE ŞUBELER – Y.P.

 

02700              VADESİZ HESAP

027000            SERBEST HESAP

027001            SERBEST OLMAYAN HESAP

 

02701              VADELİ HESAP

027010            SERBEST HESAP

027011            SERBEST OLMAYAN HESAP

 

030                  GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KÂR/ZARARA YANSITILAN MENKUL DEĞERLER – T.P.

 

ALIM SATIM AMAÇLI MENKUL DEĞERLER

 

03000              HİSSE SENETLERİ

030000            BORSAYA KOTE EDİLEN HİSSE SENETLERİ

030001            BORSAYA KOTE OLMAYAN HİSSE SENETLERİ

 

03001              KUPONLAR (VADESİ GELMEMİŞ)

 

03002              KÂR VE ZARAR ORTAKLIĞI BELGELERİ

03003              GELİRE BAĞLI SENETLER

030030            GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

030031            GELİRE ENDEKSLİ SENETLER

030032            KİRA SERTİFİKALARI

030039            DİĞER

03004              YATIRIM FONU KATILIM BELGELERİ

 

03005              TEMİNATA VERİLEN/BLOKE EDİLEN MENKUL DEĞERLER

030050            HİSSE SENETLERİ

030059            DİĞER

 

03006              GERİ ALIM VAADİ İLE SATIM İŞLEMLERİNE KONU OLAN MENKUL DEĞERLER

030065            GELİRE BAĞLI SENETLER

0300650          GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

0300651          GELİRE ENDEKSLİ SENETLER

0300652          KİRA SERTİFİKALARI

0300659          DİĞER

030069            DİĞER

 

03008              DİĞER ALIM SATIM AMAÇLI MENKUL DEĞERLER

 

03009              ALIM SATIM AMAÇLI MENKUL DEĞERLER DEĞER ARTIŞ HESABI

030090            HİSSE SENETLERİ

030091            YATIRIM FONU KATILIM BELGELERİ

030099            SERMAYEDE PAYI TEMSİL EDEN DİĞER MENKUL KIYMETLER

 

                        GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KÂR/ZARARA YANSITILMASI SEÇENEĞİ KULLANILAN MENKUL DEĞERLER

 

03010              HİSSE SENETLERİ

030100            BORSAYA KOTE EDİLEN HİSSE SENETLERİ

030101            BORSAYA KOTE OLMAYAN HİSSE SENETLERİ

 

03011              KUPONLAR (VADESİ GELMEMİŞ)

 

03012              KÂR VE ZARAR ORTAKLIĞI BELGELERİ

03013              GELİRE BAĞLI SENETLER

030130            GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

030131            GELİRE ENDEKSLİ SENETLER

030132            KİRA SERTİFİKALARI

030139            DİĞER

03014              YATIRIM FONU KATILIM BELGELERİ

 

03015              TEMİNATA VERİLEN/BLOKE EDİLEN MENKUL DEĞERLER

030150            HİSSE SENETLERİ

030159            DİĞER

 

03018              DİĞER GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KÂR/ZARARA YANSITILMASI SEÇENEĞİ KULLANILAN MENKUL DEĞERLER

 

03019              GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KÂR/ZARARA YANSITILMASI SEÇENEĞİ KULLANILAN MENKUL DEĞERLER DEĞER ARTIŞ HESABI

030190            HİSSE SENETLERİ

030191            YATIRIM FONU KATILIM BELGELERİ

030199            SERMAYEDE PAYI TEMSİL EDEN DİĞER MENKUL KIYMETLER

 

031                  GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KÂR/ZARARA YANSITILAN MENKUL DEĞERLER – Y.P.

 

ALIM SATIM AMAÇLI MENKUL DEĞERLER

 

03100              HİSSE SENETLERİ

031000            BORSAYA KOTE EDİLEN HİSSE SENETLERİ

031001            BORSAYA KOTE OLMAYAN HİSSE SENETLERİ

 

03101              KUPONLAR (VADESİ GELMEMİŞ)

 

03102              KÂR VE ZARAR ORTAKLIĞI BELGELERİ

03103              GELİRE BAĞLI SENETLER

031030            GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

031031            GELİRE ENDEKSLİ SENETLER

031032            KİRA SERTİFİKALARI

 

031039            DİĞER

03104              YATIRIM FONU KATILIM BELGELERİ

 

03105              TEMİNATA VERİLEN/BLOKE EDİLEN MENKUL DEĞERLER

031050            HİSSE SENETLERİ

031059            DİĞER

 

03106              GERİ ALIM VAADİ İLE SATIM İŞLEMLERİNE KONU OLAN MENKUL DEĞERLER

031065            GELİRE BAĞLI SENETLER

0310650          GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

0310651          GELİRE ENDEKSLİ SENETLER

0310652          KİRA SERTİFİKALARI

0310659          DİĞER

031069            DİĞER

 

03108              DİĞER ALIM SATIM AMAÇLI MENKUL DEĞERLER

 

03109              ALIM SATIM AMAÇLI MENKUL DEĞERLER DEĞER ARTIŞ HESABI

031090            HİSSE SENETLERİ

031091            YATIRIM FONU KATILIM BELGELERİ

031092            SERMAYEDE PAYI TEMSİL EDEN DİĞER MENKUL KIYMETLER

 

                        GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KÂR/ZARARA YANSITILMASI SEÇENEĞİ KULLANILAN MENKUL DEĞERLER

 

03110              HİSSE SENETLERİ

031100            BORSAYA KOTE EDİLEN HİSSE SENETLERİ

031101            BORSAYA KOTE OLMAYAN HİSSE SENETLERİ

 

03111              KUPONLAR (VADESİ GELMEMİŞ)

 

03112              KÂR VE ZARAR ORTAKLIĞI BELGELERİ

03113              GELİRE BAĞLI SENETLER

031130            GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

031131            GELİRE ENDEKSLİ SENETLER

031132            KİRA SERTİFİKALARI

031139            DİĞER

 

03114              YATIRIM FONU KATILIM BELGELERİ

 

03115              TEMİNATA VERİLEN/BLOKE EDİLEN MENKUL DEĞERLER

031150            HİSSE SENETLERİ

031159            DİĞER

 

03118              DİĞER GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KÂR/ZARARA YANSITILMASI SEÇENEĞİ KULLANILAN MENKUL DEĞERLER

 

03119              GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KÂR/ZARARA YANSITILMASI SEÇENEĞİ KULLANILAN MENKUL DEĞERLER DEĞER ARTIŞ HESABI

031190            HİSSE SENETLERİ

031191            YATIRIM FONU KATILIM BELGELERİ

031199            SERMAYEDE PAYI TEMSİL EDEN DİĞER MENKUL KIYMETLER

 

032                  GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN MENKUL DEĞERLER – T.P.

                       

03220              HİSSE SENETLERİ

032200            UZUN VADELİ YATIRIM AMAÇLI

0322000          BORSAYA KOTE EDİLEN HİSSE SENETLERİ

0322001          BORSAYA KOTE OLMAYAN HİSSE SENETLERİ

032201            UZUN VADELİ YATIRIM AMAÇLI OLMAYAN

0322010          BORSAYA KOTE EDİLEN HİSSE SENETLERİ

0322011          BORSAYA KOTE OLMAYAN HİSSE SENETLERİ

 

03230              KUPONLAR (VADESİ GELMEMİŞ)

 

03240              KÂR VE ZARAR ORTAKLIĞI BELGELERİ

03250              GELİRE BAĞLI SENETLER

032500            GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

032501            GELİRE ENDEKSLİ SENETLER

032502            KİRA SERTİFİKALARI

032509            DİĞER

03260              YATIRIM FONU KATILIM BELGELERİ

 

03270              TEMİNATA VERİLEN/BLOKE EDİLEN MENKUL DEĞERLER

032700            HİSSE SENETLERİ

032709            DİĞER

 

03280              GERİ ALIM VAADİ İLE SATIM İŞLEMLERİNE KONU OLAN MENKUL DEĞERLER 

032805            GELİRE BAĞLI SENETLER

0328050          GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

0328051          GELİRE ENDEKSLİ SENETLER

0328052          KİRA SERTİFİKALARI

0328059          DİĞER

032809            DİĞER

 

03290              MENKUL DEĞERLER DEĞER ARTIŞ HESABI

032900            HİSSE SENETLERİ

032901            YATIRIM FONU KATILIM BELGELERİ

032909            SERMAYEDE PAYI TEMSİL EDEN DİĞER MENKUL KIYMETLER

 

03299              DİĞER

 

033                  GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN MENKUL DEĞERLER – Y.P.

 

03320              HİSSE SENETLERİ

033200            UZUN VADELİ YATIRIM AMAÇLI

0332000          BORSAYA KOTE EDİLEN HİSSE SENETLERİ

0332001          BORSAYA KOTE OLMAYAN HİSSE SENETLERİ

033201            UZUN VADELİ YATIRIM AMAÇLI OLMAYAN

0332010          BORSAYA KOTE EDİLEN HİSSE SENETLERİ

0332011          BORSAYA KOTE OLMAYAN HİSSE SENETLERİ

 

03330              KUPONLAR (VADESİ GELMEMİŞ)

 

03340              KÂR VE ZARAR ORTAKLIĞI BELGELERİ

03350              GELİRE BAĞLI SENETLER

033500            GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

033501            GELİRE ENDEKSLİ SENETLER

033502            KİRA SERTİFİKALARI

033509            DİĞER

03360              YATIRIM FONU KATILIM BELGELERİ

 

03370              TEMİNATA VERİLEN/BLOKE EDİLEN MENKUL DEĞERLER

033700            HİSSE SENETLERİ

033709            DİĞER

 

03380              GERİ ALIM VAADİ İLE SATIM İŞLEMLERİNE KONU OLAN MENKUL DEĞERLER

033800            GELİRE BAĞLI SENETLER

0338000          GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

0338001          GELİRE ENDEKSLİ SENETLER

0338002          KİRA SERTİFİKALARI

0338009          DİĞER

033809            DİĞER

 

03390              MENKUL DEĞERLER DEĞER ARTIŞ HESABI

033900            HİSSE SENETLERİ

033901            YATIRIM FONU KATILIM BELGELERİ

033902            SERMAYEDE PAYI TEMSİL EDEN DİĞER MENKUL KIYMETLER

 

03399              DİĞER

 

038                  MENKUL DEĞERLER DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-) – T.P.

 

03800              GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KÂR/ZARARA YANSITILAN MENKUL DEĞERLER

038003            HİSSE SENETLERİ

038004            YATIRIM FONU KATILIM BELGELERİ

038005            SERMAYEDE PAYI TEMSİL EDEN DİĞER MENKUL KIYMETLER

038006            GELİRE BAĞLI SENETLER

038009            DİĞER

 

03801              GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN MENKUL DEĞERLER

038013            HİSSE SENETLERİ

038014            YATIRIM FONU KATILIM BELGELERİ

038015            SERMAYEDE PAYI TEMSİL  EDEN DİĞER MENKUL KIYMETLER

038016            GELİRE BAĞLI SENETLER

038019            DİĞER

 

039                  MENKUL DEĞERLER DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI  (-) – Y.P.

 

03900              GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KÂR/ZARARA YANSITILAN MENKUL DEĞERLER

039003            HİSSE SENETLERİ

039004            YATIRIM FONU KATILIM BELGELERİ

039005            SERMAYEDE PAYI TEMSİL  EDEN DİĞER MENKUL KIYMETLER

039006            GELİRE BAĞLI SENETLER

039009            DİĞER

 

03901              GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN MENKUL DEĞERLER

039013            HİSSE SENETLERİ

039014            YATIRIM FONU KATILIM BELGELERİ

039015            SERMAYEDE PAYI TEMSİL  EDEN DİĞER MENKUL KIYMETLER

039016            GELİRE BAĞLI SENETLER

039019            DİĞER

 

040                  PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR – T.P.

 

041                  PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR – Y.P.

 

050                  GERİ SATIM VAADİ İLE ALIM İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR – T.P.

 

05000              YURTİÇİ İŞLEMLERDEN

050000            TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI

050001            BANKALAR

050002            ARACI KURUMLAR

050003            DİĞER MALİ KURUM VE KURULUŞLAR

050004            DİĞER KURUM VE KURULUŞLAR

050005            GERÇEK KİŞİLER

 

05001              YURTDIŞI İŞLEMLERDEN

050010            MERKEZ BANKALARI

050011            BANKALAR

050012            ARACI KURUMLAR

050013            DİĞER MALİ KURUM VE KURULUŞLAR

050014            DİĞER KURUM VE KURULUŞLAR

050015            GERÇEK KİŞİLER

 

051                  GERİ SATIM VAADİ İLE ALIM İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR – Y.P.

 

05100              YURTİÇİ İŞLEMLERDEN

051000            TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI

051001            BANKALAR

051002            ARACI KURUMLAR

051003            DİĞER MALİ KURUM VE KURULUŞLAR

051004            DİĞER KURUM VE KURULUŞLAR

051005            GERÇEK KİŞİLER

 

05101              YURTDIŞI İŞLEMLERDEN

051010            MERKEZ BANKALARI

051011            BANKALAR

051012            ARACI KURUMLAR

051013            DİĞER MALİ KURUM VE KURULUŞLAR

051014            DİĞER KURUM VE KURULUŞLAR

051015            GERÇEK KİŞİLER

 

 

 

 

1
KREDİLER

 

102                  MAL KARŞILIĞI VESAİKİN FİNANSMANI – T.P.

 

10201              İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR

102010            ÖZKAYNAKLARDAN

102012            KATILMA HESAPLARINDAN

 

10210              DİĞER MÜŞTERİLER – (KAMU)

 

102101            İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ

1021010          ÖZKAYNAKLARDAN

1021012          KATILMA HESAPLARINDAN

 

102102            KAMU İKTİSADİ KURULUŞLARI

1021020          ÖZKAYNAKLARDAN

1021022          KATILMA HESAPLARINDAN

 

10211              DİĞER MÜŞTERİLER – (ÖZEL)

102110            ÖZKAYNAKLARDAN

102112            KATILMA HESAPLARINDAN

 

103                  MAL KARŞILIĞI VESAİKİN FİNANSMANI – Y.P.

 

10301              İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR

103010            ÖZKAYNAKLARDAN

103012            KATILMA HESAPLARINDAN

 

10310              DİĞER MÜŞTERİLER – (KAMU)

 

103101            İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ

1031010          ÖZKAYNAKLARDAN

1031012          KATILMA HESAPLARINDAN

 

103102            KAMU İKTİSADİ KURULUŞLARI

1031020          ÖZKAYNAKLARDAN

1031022          KATILMA HESAPLARINDAN

 

10311              DİĞER MÜŞTERİLER – (ÖZEL)

103110            ÖZKAYNAKLARDAN

103112            KATILMA HESAPLARINDAN

 

110                  KISA VADELİ İHRACAT KREDİLERİ – T.P.

 

11001              İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR

110010            ÖZKAYNAKLARDAN

110012            KATILMA HESAPLARINDAN

110013            KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

11003              İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR KEFALETİYLE

110030            ÖZKAYNAKLARDAN

110032            KATILMA HESAPLARINDAN

110033            KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

11010              DİĞER MÜŞTERİLER – (KAMU)

 

110101            İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ

1101010          ÖZKAYNAKLARDAN

1101012          KATILMA HESAPLARINDAN

1101013          KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

110102            KAMU İKTİSADİ KURULUŞLARI

1101020          ÖZKAYNAKLARDAN

1101022          KATILMA HESAPLARINDAN

1101023          KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

11011              DİĞER MÜŞTERİLER – (ÖZEL)

110110            ÖZKAYNAKLARDAN

110112            KATILMA HESAPLARINDAN

110113            KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

111                  KISA VADELİ İHRACAT KREDİLERİ – Y.P.

 

11101              İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR

111010            ÖZKAYNAKLARDAN

111012            KATILMA HESAPLARINDAN

111013            KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

11103              İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR KEFALETİYLE

111030            ÖZKAYNAKLARDAN

111032            KATILMA HESAPLARINDAN

111033            KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

11110              DİĞER MÜŞTERİLER – (KAMU)

 

111101            İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ

1111010          ÖZKAYNAKLARDAN

1111012          KATILMA HESAPLARINDAN

1111013          KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

111102            KAMU İKTİSADİ KURULUŞLARI

1111020          ÖZKAYNAKLARDAN

1111022          KATILMA HESAPLARINDAN

1111023          KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

11111              DİĞER MÜŞTERİLER – (ÖZEL)

111110            ÖZKAYNAKLARDAN

111112            KATILMA HESAPLARINDAN

111113            KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

114                  KISA VADELİ İTHALAT KREDİLERİ – T.P.

 

11401              İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR

114010            ÖZKAYNAKLARDAN

114012            KATILMA HESAPLARINDAN

114013            KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

11403              İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR KEFALETİYLE

114030            ÖZKAYNAKLARDAN

114032            KATILMA HESAPLARINDAN

114033            KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

11410              DİĞER MÜŞTERİLER – (KAMU)

 

114101            İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ

1141010          ÖZKAYNAKLARDAN

1141012          KATILMA HESAPLARINDAN

1141013          KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

114102            KAMU İKTİSADİ KURULUŞLARI

1141020          ÖZKAYNAKLARDAN

1141022          KATILMA HESAPLARINDAN

1141023          KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

11411              DİĞER MÜŞTERİLER – (ÖZEL)

114110            ÖZKAYNAKLARDAN

114112            KATILMA HESAPLARINDAN

114113            KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

115                  KISA VADELİ İTHALAT KREDİLERİ – Y.P.

 

11501              İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR

115010            ÖZKAYNAKLARDAN

115012            KATILMA HESAPLARINDAN

115013            KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

11503              İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR KEFALETİYLE

115030            ÖZKAYNAKLARDAN

115032            KATILMA HESAPLARINDAN

115033            KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

11510              DİĞER MÜŞTERİLER – (KAMU)

 

115101            İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ

1151010          ÖZKAYNAKLARDAN

1151012          KATILMA HESAPLARINDAN

1151013          KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

115102            KAMU İKTİSADİ KURULUŞLARI

1151020          ÖZKAYNAKLARDAN

1151022          KATILMA HESAPLARINDAN

1151023          KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

11511              DİĞER MÜŞTERİLER – (ÖZEL)

115110            ÖZKAYNAKLARDAN

115112            KATILMA HESAPLARINDAN

115113            KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

116                  KISA VADELİ İŞLETME KREDİLERİ – T.P.

 

11601              İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR

116010            ÖZKAYNAKLARDAN

116012            KATILMA HESAPLARINDAN

116013            KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

11603              İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR KEFALETİYLE

116030            ÖZKAYNAKLARDAN

116032            KATILMA HESAPLARINDAN

116033            KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

11610              DİĞER MÜŞTERİLER – (KAMU)

116100            KAMU İDARELERİ

1161000          ÖZKAYNAKLARDAN

1161002          KATILMA HESAPLARINDAN

1161003          KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

116101            İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ

1161010          ÖZKAYNAKLARDAN

1161012          KATILMA HESAPLARINDAN

1161013          KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

116102            KAMU İKTİSADİ KURULUŞLARI

1161020          ÖZKAYNAKLARDAN

1161022          KATILMA HESAPLARINDAN

1161023          KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

11611              DİĞER MÜŞTERİLER – (ÖZEL)

116110            ÖZKAYNAKLARDAN

116112            KATILMA HESAPLARINDAN

116113            KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

117                  KISA VADELİ İŞLETME KREDİLERİ – Y.P.

 

11701              İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR

117010            ÖZKAYNAKLARDAN

117012            KATILMA HESAPLARIINDAN

117013            KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

11703              İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR KEFALETİYLE

117030            ÖZKAYNAKLARDAN

117032            KATILMA HESAPLARINDAN

117033            KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

11710              DİĞER MÜŞTERİLER – (KAMU)

117100            KAMU İDARELERİ

1171000          ÖZKAYNAKLARDAN

1171002          KATILMA HESAPLARINDAN

1171003          KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

117101            İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ

1171010          ÖZKAYNAKLARDAN

1171012          KATILMA HESAPLARINDAN

1171013          KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

117102            KAMU İKTİSADİ KURULUŞLARI

1171020          ÖZKAYNAKLARDAN

1171022          KATILMA HESAPLARINDAN

1171023          KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

11711              DİĞER MÜŞTERİLER – (ÖZEL)

117110            ÖZKAYNAKLARDAN

117112            KATILMA HESAPLARINDAN

117113            KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

118                  KISA VADELİ DİĞER KREDİLER – T.P.

 

11801              İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR

118010            ÖZKAYNAKLARDAN

118012            KATILMA HESAPLARINDAN

118013            KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

11803              İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR KEFALETİYLE

118030            ÖZKAYNAKLARDAN

118032            KATILMA HESAPLARINDAN

118033            KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

11810              DİĞER MÜŞTERİLER – (KAMU)

118100            KAMU İDARELERİ

1181000          ÖZKAYNAKLARDAN

1181002          KATILMA HESAPLARINDAN

1181003          KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

118101            İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ

1181010          ÖZKAYNAKLARDAN

1181012          KATILMA HESAPLARINDAN

1181013          KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

118102            KAMU İKTİSADİ KURULUŞLARI

1181020          ÖZKAYNAKLARDAN

1181022          KATILMA HESAPLARINDAN

1181023          KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

11811              DİĞER MÜŞTERİLER – (ÖZEL)

118110            ÖZKAYNAKLARDAN

118112            KATILMA HESAPLARINDAN

118113            KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

11813              ÖZEL CARİ HESAP MÜŞTERİLERİNE

 

11814              MÜŞTERİ ADINA MENKUL DEĞER ALIM KREDİLERİ

118140            ÖZKAYNAKLARDAN

118142            KATILMA HESAPLARINDAN

 

11820              TÜKETİCİ KREDİLERİ

118200            KONUT KREDİLERİ

1182000          ÖZKAYNAKLARDAN

1182002          KATILMA HESAPLARINDAN

 

118201            TAŞIT KREDİLERİ

1182010          ÖZKAYNAKLARDAN

1182012          KATILMA HESAPLARINDAN

 

118202            İHTİYAÇ KREDİLERİ

1182020          ÖZKAYNAKLARDAN

1182022          KATILMA HESAPLARINDAN

 

118203            KONUT TEMİNATLI TAŞIT KREDİLERİ

1182030          ÖZKAYNAKLARDAN

1182032          KATILMA HESAPLARINDAN

 

118204            KONUT TEMİNATLI İHTİYAÇ KREDİLERİ

1182040          ÖZKAYNAKLARDAN

1182042          KATILMA HESAPLARINDAN

 

118206            DİĞER GAYRİMENKUL KREDİLERİ

1182060          ÖZKAYNAKLARDAN

1182062          KATILMA HESAPLARINDAN

11821              BİREYSEL KREDİ KARTLARI

118210            TAKSİTLİ

1182100          ÖZKAYNAKLARDAN

1182102          KATILMA HESAPLARINDAN

 

118211            TAKSİTSİZ

1182110          ÖZKAYNAKLARDAN

1182112          KATILMA HESAPLARINDAN

 

11830              TAKSİTLİ TİCARİ KREDİLER

118300            İŞYERİ KREDİLERİ

1183000          ÖZKAYNAKLARDAN

1183002          KATILMA HESAPLARINDAN

 

118301            TAŞIT KREDİLERİ

1183010          ÖZKAYNAKLARDAN

1183012          KATILMA HESAPLARINDAN

 

118302            İHTİYAÇ KREDİLERİ

1183020          ÖZKAYNAKLARDAN

1183022          KATILMA HESAPLARINDAN

 

 

11831              KURUMSAL KREDİ KARTLARI

118310            TAKSİTLİ

1183100          ÖZKAYNAKLARDAN

1183102          KATILMA HESAPLARINDAN

 

118311            TAKSİTSİZ

1183110          ÖZKAYNAKLARDAN

1183112          KATILMA HESAPLARINDAN

 

11840              PERSONEL KREDİLERİ

118400            KONUT KREDİLERİ

1184000          ÖZKAYNAKLARDAN

1184002          KATILMA HESAPLARINDAN

 

118401            TAŞIT KREDİLERİ

1184010          ÖZKAYNAKLARDAN

1184012          KATILMA HESAPLARINDAN

 

118402            İHTİYAÇ KREDİLERİ

1184020          ÖZKAYNAKLARDAN

1184022          KATILMA HESAPLARINDAN

 

118403            KONUT TEMİNATLI TAŞIT KREDİLERİ

1184030          ÖZKAYNAKLARDAN

1184032          KATILMA HESAPLARINDAN

 

118404            KONUT TEMİNATLI İHTİYAÇ KREDİLERİ

1184040          ÖZKAYNAKLARDAN

1184042          KATILMA HESAPLARINDAN

 

118406            DİĞER GAYRİMENKUL KREDİLERİ

1184060          ÖZKAYNAKLARDAN

1184062          KATILMA HESAPLARINDAN

11841              PERSONEL KREDİ KARTLARI

118410            TAKSİTLİ

1184100          ÖZKAYNAKLARDAN

1184102          KATILMA HESAPLARINDAN

 

118411            TAKSİTSİZ

1184110          ÖZKAYNAKLARDAN

1184112          KATILMA HESAPLARINDAN

 

119                  KISA VADELİ DİĞER KREDİLER – Y.P.

 

11901              İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR

119010            ÖZKAYNAKLARDAN

119012            KATILMA HESAPLARINDAN

119013            KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

11903              İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR KEFALETİYLE

119030            ÖZKAYNAKLARDAN

119032            KATILMA HESAPLARINDAN

119033            KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

11910              DİĞER MÜŞTERİLER – (KAMU)

119100            KAMU İDARELERİ

1191000          ÖZKAYNAKLARDAN

1191002          KATILMA HESAPLARINDAN

1191003          KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

119101            İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ

1191010          ÖZKAYNAKLARDAN

1191012          KATILMA HESAPLARINDAN

1191013          KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

119102            KAMU İKTİSADİ KURULUŞLARI

1191020          ÖZKAYNAKLARDAN

1191022          KATILMA HESAPLARINDAN

1191023          KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

11911              DİĞER MÜŞTERİLER – (ÖZEL)

119110            ÖZKAYNAKLARDAN

119112            KATILMA HESAPLARINDAN

119113            KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

11913              ÖZEL CARİ HESAP MÜŞTERİLERİNE

 

11914              MÜŞTERİ ADINA MENKUL DEĞER ALIM KREDİLERİ

119140            ÖZKAYNAKLARDAN

119142            KATILMA HESAPLARINDAN

 

11920              TÜKETİCİ KREDİLERİ

119200            KONUT KREDİLERİ

1192000          ÖZKAYNAKLARDAN

1192002          KATILMA HESAPLARINDAN

 

119201            TAŞIT KREDİLERİ

1192010          ÖZKAYNAKLARDAN

1192012          KATILMA HESAPLARINDAN

 

119202            İHTİYAÇ KREDİLERİ

1192020          ÖZKAYNAKLARDAN

1192022          KATILMA HESAPLARINDAN

 

119203            KONUT TEMİNATLI TAŞIT KREDİLERİ

1192030          ÖZKAYNAKLARDAN

1192032          KATILMA HESAPLARINDAN

 

119204            KONUT TEMİNATLI İHTİYAÇ KREDİLERİ

1192040          ÖZKAYNAKLARDAN

1192042          KATILMA HESAPLARINDAN

 

119206            DİĞER GAYRİMENKUL KREDİLERİ

1192060          ÖZKAYNAKLARDAN

1192062          KATILMA HESAPLARINDAN

11921              BİREYSEL KREDİ KARTLARI

119210            TAKSİTLİ

1192100          ÖZKAYNAKLARDAN

1192102          KATILMA HESAPLARINDAN

 

119211            TAKSİTSİZ

1192110          ÖZKAYNAKLARDAN

1192112          KATILMA HESAPLARINDAN

 

11930              TAKSİTLİ TİCARİ KREDİLER

119300            İŞYERİ KREDİLERİ

1193000          ÖZKAYNAKLARDAN

1193002          KATILMA HESAPLARINDAN

 

119301            TAŞIT KREDİLERİ

1193010          ÖZKAYNAKLARDAN

1193012          KATILMA HESAPLARINDAN

 

119302            İHTİYAÇ KREDİLERİ

1193020          ÖZKAYNAKLARDAN

1193022          KATILMA HESAPLARINDAN

 

11931              KURUMSAL KREDİ KARTLARI

119310            TAKSİTLİ

1193100          ÖZKAYNAKLARDAN

1193102          KATILMA HESAPLARINDAN

 

119311            TAKSİTSİZ

1193110          ÖZKAYNAKLARDAN

1193112          KATILMA HESAPLARINDAN

 

11940              PERSONEL KREDİLERİ

119400            KONUT KREDİLERİ

1194000          ÖZKAYNAKLARDAN

1194002          KATILMA HESAPLARINDAN

 

119401            TAŞIT KREDİLERİ

1194010          ÖZKAYNAKLARDAN

1194012          KATILMA HESAPLARINDAN

 

119402            İHTİYAÇ KREDİLERİ

1194020          ÖZKAYNAKLARDAN

1194022          KATILMA HESAPLARINDAN

 

119403            KONUT TEMİNATLI TAŞIT KREDİLERİ

1194030          ÖZKAYNAKLARDAN

1194032          KATILMA HESAPLARINDAN

 

119404            KONUT TEMİNATLI İHTİYAÇ KREDİLERİ

1194040          ÖZKAYNAKLARDAN

1194042          KATILMA HESAPLARINDAN

 

119406            DİĞER GAYRİMENKUL KREDİLERİ

1194060          ÖZKAYNAKLARDAN

1194062          KATILMA HESAPLARINDAN

11941              PERSONEL KREDİ KARTLARI

119410            TAKSİTLİ

1194100          ÖZKAYNAKLARDAN

1194102          KATILMA HESAPLARINDAN

 

119411            TAKSİTSİZ

1194110          ÖZKAYNAKLARDAN

1194112          KATILMA HESAPLARINDAN

 

120                  KISA VADELİ KÂR ZARAR ORTAKLIĞI YATIRIMI – T.P.

 

12001              İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR

120010            ÖZKAYNAKLARDAN

120012            KATILMA HESAPLARINDAN

120013            KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

12003              İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR KEFALETİYLE

120030            ÖZKAYNAKLARDAN

120032            KATILMA HESAPLARINDAN

120033            KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

12010              DİĞER MÜŞTERİLER – (KAMU)

 

120101            İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ

1201010          ÖZKAYNAKLARDAN

1201012          KATILMA HESAPLARINDAN

1201013          KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

120102            KAMU İKTİSADİ KURULUŞLARI

1201020          ÖZKAYNAKLARDAN

1201022          KATILMA HESAPLARINDAN

1201023          KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

12011              DİĞER MÜŞTERİLER – (ÖZEL)

120110            ÖZKAYNAKLARDAN

120112            KATILMA HESAPLARINDAN

120113            KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

121                  KISA VADELİ KÂR ZARAR ORTAKLIĞI YATIRIMI – Y.P.

 

12101              İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR

121010            ÖZKAYNAKLARDAN

121012            KATILMA HESAPLARINDAN

121013            KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

12103              İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR KEFALETİYLE

121030            ÖZKAYNAKLARDAN

121032            KATILMA HESAPLARINDAN

121033            KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

12110              DİĞER MÜŞTERİLER – (KAMU)

 

121101            İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ

1211010          ÖZKAYNAKLARDAN

1211012          KATILMA HESAPLARINDAN

1211013          KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

121102            KAMU İKTİSADİ KURULUŞLARI

1211020          ÖZKAYNAKLARDAN

1211022          KATILMA HESAPLARINDAN

1211023          KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

12111              DİĞER MÜŞTERİLER – (ÖZEL)

121110            ÖZKAYNAKLARDAN

121112            KATILMA HESAPLARINDAN

121113            KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

123                  KIYMETLİ MADEN KREDİSİ – Y.P.

 

12300              YURTİÇİ KISA VADELİ KIYMETLİ MADEN KREDİLERİ

123000            ÖZKAYNAKLARDAN

123002            KATILMA HESAPLARINDAN

123003            KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

12301              YURTDIŞI KISA VADELİ KIYMETLİ MADEN KREDİLERİ

123010            ÖZKAYNAKLARDAN

123012            KATILMA HESAPLARINDAN

123013            KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

12310              YURTİÇİ ORTA VE UZUN VADELİ KIYMETLİ MADEN KREDİLERİ

123100            ÖZKAYNAKLARDAN

123102            KATILMA HESAPLARINDAN

123103            KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

12311              YURTDIŞI ORTA VE UZUN VADELİ KIYMETLİ MADEN KREDİLERİ

123110            ÖZKAYNAKLARDAN

123112            KATILMA HESAPLARINDAN

123113            KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

124                  KISA VADELİ ORTAK YATIRIMLAR – T.P.

 

12401              İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR

124010            ÖZKAYNAKLARDAN

124012            KATILMA HESAPLARIINDAN

124013            KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

12403              İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR KEFALETİYLE

124030            ÖZKAYNAKLARDAN

124032            KATILMA HESAPLARINDAN

124033            KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

12410              DİĞER MÜŞTERİLER – (KAMU)

 

124101            İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ

1241010          ÖZKAYNAKLARDAN

1241012          KATILMA HESAPLARINDAN

1241013          KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

124102            KAMU İKTİSADİ KURULUŞLARI

1241020          ÖZKAYNAKLARDAN

1241022          KATILMA HESAPLARINDAN

1241023          KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

12411              DİĞER MÜŞTERİLER – (ÖZEL)

124110            ÖZKAYNAKLARDAN

124112            KATILMA HESAPLARINDAN

124113            KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

125                  KISA VADELİ ORTAK YATIRIMLAR – Y.P.

 

12501              İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR

125010            ÖZKAYNAKLARDAN

125012            KATILMA HESAPLARIINDAN

125013            KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

12503              İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR KEFALETİYLE

125030            ÖZKAYNAKLARDAN

125032            KATILMA HESAPLARINDAN

125033            KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

12510              DİĞER MÜŞTERİLER – (KAMU)

 

125101            İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ

1251010          ÖZKAYNAKLARDAN

1251012          KATILMA HESAPLARINDAN

1251013          KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

125102            KAMU İKTİSADİ KURULUŞLARI

1251020          ÖZKAYNAKLARDAN

1251022          KATILMA HESAPLARINDAN

1251023          KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

12511              DİĞER MÜŞTERİLER – (ÖZEL)

125110            ÖZKAYNAKLARDAN

125112            KATILMA HESAPLARINDAN

125113            KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

126                  MALİ KESİME VERİLEN KISA VADELİ KREDİLER – T.P.

 

12600              BANKALAR

126000            ÖZKAYNAKLARDAN

126002            KATILMA HESAPLARINDAN

126003            KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

12601              SİGORTA ŞİRKETLERİ

126010            ÖZKAYNAKLARDAN

126012            KATILMA HESAPLARINDAN

126013            KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

12602              FİNANSAL KİRALAMA ŞİRKETLERİ

126020            ÖZKAYNAKLARDAN

126022            KATILMA HESAPLARINDAN

126023            KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

12609              DİĞER MALİ KURULUŞLAR

126090            ÖZKAYNAKLARDAN

126092            KATILMA HESAPLARINDAN

126093            KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

127                  MALİ KESİME VERİLEN KISA VADELİ KREDİLER – Y.P.

 

12700              BANKALAR

127000            ÖZKAYNAKLARDAN

127002            KATILMA HESAPLARINDAN

127003            KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

12701              SİGORTA ŞİRKETLERİ

127010            ÖZKAYNAKLARDAN

127012            KATILMA HESAPLARINDAN

127013            KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

12702              FİNANSAL KİRALAMA ŞİRKETLERİ

127020            ÖZKAYNAKLARDAN

127022            KATILMA HESAPLARINDAN

127023            KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

12709              DİĞER MALİ KURULUŞLAR

127090            ÖZKAYNAKLARDAN

127092            KATILMA HESAPLARINDAN

127093            KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

128                  YURTDIŞI KISA VADELİ KREDİLER – T.P.

 

12800              BANKALAR

128000            ÖZKAYNAKLARDAN

128002            KATILMA HESAPLARINDAN

128003            KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

12801              BANKA DIŞI MALİ KESİME KULLANDIRILAN KREDİLER

128010            ÖZKAYNAKLARDAN

128012            KATILMA HESAPLARINDAN

128013            KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

12802              MÜŞTERİ ADINA MENKUL DEĞER ALIM KREDİLERİ

128020            ÖZKAYNAKLARDAN

128022            KATILMA HESAPLARINDAN

 

12809              DİĞER

128090            ÖZKAYNAKLARDAN

128092            KATILMA HESAPLARINDAN

128093            KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

129                  YURTDIŞI KISA VADELİ KREDİLER – Y.P.

 

12900              BANKALAR

129000            ÖZKAYNAKLARDAN

129002            KATILMA HESAPLARINDAN

129003            KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

12901              BANKA DIŞI MALİ KESİME KULLANDIRILAN KREDİLER

129010            ÖZKAYNAKLARDAN

129012            KATILMA HESAPLARINDAN

129013            KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

12902              MÜŞTERİ ADINA MENKUL DEĞER ALIM KREDİLERİ

129020            ÖZKAYNAKLARDAN

129022            KATILMA HESAPLARINDAN

 

12909              DİĞER

129090            ÖZKAYNAKLARDAN

129092            KATILMA HESAPLARINDAN

129093            KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

130                  ORTA VE UZUN VAD.İHR.GAR.YAT.KRED. – T.P.

 

13001              İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR

130010            ÖZKAYNAKLARDAN

130012            KATILMA HESAPLARINDAN

130013            KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

13003              İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR KEFALETİYLE

130030            ÖZKAYNAKLARDAN

130032            KATILMA HESAPLARINDAN

130033            KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

13010              DİĞER MÜŞTERİLER – (KAMU)

 

130101            İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ

1301010          ÖZKAYNAKLARDAN

1301012          KATILMA HESAPLARINDAN

1301013          KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

130102            KAMU İKTİSADİ KURULUŞLARI

1301020          ÖZKAYNAKLARDAN

1301022          KATILMA HESAPLARINDAN

1301023          KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

13011              DİĞER MÜŞTERİLER – (ÖZEL)

130110            ÖZKAYNAKLARDAN

130112            KATILMA HESAPLARINDAN

130113            KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

131                  ORTA VE UZUN VAD.İHR.GAR.YAT.KRED. – Y.P.

 

13101              İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR

131010            ÖZKAYNAKLARDAN

131012            KATILMA HESAPLARINDAN

131013            KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

13103              İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR KEFALETİYLE

131030            ÖZKAYNAKLARDAN

131032            KATILMA HESAPLARINDAN

131033            KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

13110              DİĞER MÜŞTERİLER – (KAMU)

 

131101            İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ

1311010          ÖZKAYNAKLARDAN

1311012          KATILMA HESAPLARINDAN

1311013          KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

131102            KAMU İKTİSADİ KURULUŞLARI

1311020          ÖZKAYNAKLARDAN

1311022          KATILMA HESAPLARINDAN

1311023          KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

13111              DİĞER MÜŞTERİLER – (ÖZEL)

131110            ÖZKAYNAKLARDAN

131112            KATILMA HESAPLARINDAN

131113            KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

132                  ORTA VE UZUN VADELİ İTHALAT KREDİLERİ – T.P.

 

13201              İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR

132010            ÖZKAYNAKLARDAN

132012            KATILMA HESAPLARINDAN

132013            KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

13203              İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR KEFALETİYLE

132030            ÖZKAYNAKLARDAN

132032            KATILMA HESAPLARINDAN

132033            KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

13210              DİĞER MÜŞTERİLER – (KAMU)

 

132101            İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ

1321010          ÖZKAYNAKLARDAN

1321012          KATILMA HESAPLARINDAN

1321013          KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

132102            KAMU İKTİSADİ KURULUŞLARI

1321020          ÖZKAYNAKLARDAN

1321022          KATILMA HESAPLARINDAN

1321023          KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

13211              DİĞER MÜŞTERİLER – (ÖZEL)

132110            ÖZKAYNAKLARDAN

132112            KATILMA HESAPLARINDAN

132113            KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

133                  ORTA VE UZUN VADELİ İTHALAT KREDİLERİ – Y.P.

 

13301              İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR

133010            ÖZKAYNAKLARDAN

133012            KATILMA HESAPLARINDAN

133013            KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

13303              İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR KEFALETİYLE

133030            ÖZKAYNAKLARDAN

133032            KATILMA HESAPLARINDAN

133033            KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

13310              DİĞER MÜŞTERİLER – (KAMU)

 

133101            İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ

1331010          ÖZKAYNAKLARDAN

1331012          KATILMA HESAPLARINDAN

1331013          KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

133102            KAMU İKTİSADİ KURULUŞLARI

1331020          ÖZKAYNAKLARDAN

1331022          KATILMA HESAPLARINDAN

1331023          KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

13311              DİĞER MÜŞTERİLER – (ÖZEL)

133110            ÖZKAYNAKLARDAN

133112            KATILMA HESAPLARINDAN

133113            KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

134                  ORTA VE UZUN VAD. DİĞER YATIRIM KRED. – T.P.

 

13401              İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR

134010            ÖZKAYNAKLARDAN

134012            KATILMA HESAPLARINDAN

134013            KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

13403              İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR KEFALETİYLE

134030            ÖZKAYNAKLARDAN

134032            KATILMA HESAPLARINDAN

134033            KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

13410              DİĞER MÜŞTERİLER – (KAMU)

 

134101            İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ

1341010          ÖZKAYNAKLARDAN

1341012          KATILMA HESAPLARINDAN

1341013          KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

134102            KAMU İKTİSADİ KURULUŞLARI

1341020          ÖZKAYNAKLARDAN

1341022          KATILMA HESAPLARINDAN

1341023          KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

13411              DİĞER MÜŞTERİLER – (ÖZEL)

134110            ÖZKAYNAKLARDAN

134112            KATILMA HESAPLARINDAN

134113            KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

135                  ORTA VE UZUN VAD. DİĞER YATIRIM KRED. – Y.P.

 

13501              İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR

135010            ÖZKAYNAKLARDAN

135012            KATILMA HESAPLARINDAN

135013            KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

13503              İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR KEFALETİYLE – (ÖZEL)

135030            ÖZKAYNAKLARDAN

135032            KATILMA HESAPLARINDAN

135033            KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

13510              DİĞER MÜŞTERİLER – (KAMU)

 

135101            İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ

1351010          ÖZKAYNAKLARDAN

1351012          KATILMA HESAPLARINDAN

1351013          KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

135102            KAMU İKTİSADİ KURULUŞLARI

1351020          ÖZKAYNAKLARDAN

1351022          KATILMA HESAPLARINDAN

1351023          KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

13511              DİĞER MÜŞTERİLER – (ÖZEL)

135110            ÖZKAYNAKLARDAN

135112            KATILMA HESAPLARINDAN

135113            KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

136                  ORTA VE UZUN VADELİ İŞLETME KREDİLERİ – T.P.

 

13601              İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR

136010            ÖZKAYNAKLARDAN

136012            KATILMA HESAPLARINDAN

136013            KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

13603              İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR KEFALETİYLE

136030            ÖZKAYNAKLARDAN

136032            KATILMA HESAPLARINDAN

136033            KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

13610              DİĞER MÜŞTERİLER – (KAMU)

136100            KAMU İDARELERİ

1361000          ÖZKAYNAKLARDAN

1361002          KATILMA HESAPLARINDAN

1361003          KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

136101            İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ

1361010          ÖZKAYNAKLARDAN

1361012          KATILMA HESAPLARINDAN

1361013          KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

136102            KAMU İKTİSADİ KURULUŞLARI

1361020          ÖZKAYNAKLARDAN

1361022          KATILMA HESAPLARINDAN

1361023          KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

13611              DİĞER MÜŞTERİLER – (ÖZEL)

136110            ÖZKAYNAKLARDAN

136112            KATILMA HESAPLARINDAN

136113            KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

137                  ORTA VE UZUN VADELİ İŞLETME KREDİLERİ – Y.P.

 

13701              İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR

137010            ÖZKAYNAKLARDAN

137012            KATILMA HESAPLARINDAN

137013            KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

13703              İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR KEFALETİYLE

137030            ÖZKAYNAKLARDAN

137032            KATILMA HESAPLARINDAN

137033            KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

13710              DİĞER MÜŞTERİLER – (KAMU)

137100            KAMU İDARELERİ

1371000          ÖZKAYNAKLARDAN

1371002          KATILMA HESAPLARINDAN

1371003          KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

137101            İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ

1371010          ÖZKAYNAKLARDAN

1371012          KATILMA HESAPLARINDAN

1371013          KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

137102            KAMU İKTİSADİ KURULUŞLARI

1371020          ÖZKAYNAKLARDAN

1371022          KATILMA HESAPLARINDAN

1371023          KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

13711              DİĞER MÜŞTERİLER – (ÖZEL)

137110            ÖZKAYNAKLARDAN

137112            KATILMA HESAPLARINDAN

137113            KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

138                  ORTA VE UZUN VADELİ İHRACAT VE DİĞER KREDİLER – T.P.

 

13801              İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR

138010            ÖZKAYNAKLARDAN

138012            KATILMA HESAPLARINDAN

138013            KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

13803              İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR KEFALETİYLE

138030            ÖZKAYNAKLARDAN

138032            KATILMA HESAPLARINDAN

138033            KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

13810              DİĞER MÜŞTERİLER – (KAMU)

138100            KAMU İDARELERİ

1381000          ÖZKAYNAKLARDAN

1381002          KATILMA HESAPLARINDAN

1381003          KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

138101            İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ

1381010          ÖZKAYNAKLARDAN

1381012          KATILMA HESAPLARINDAN

1381013          KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

138102            KAMU İKTİSADİ KURULUŞLARI

1381020          ÖZKAYNAKLARDAN

1381022          KATILMA HESAPLARINDAN

1381023          KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

13811              DİĞER MÜŞTERİLER – (ÖZEL)

138110            ÖZKAYNAKLARDAN

138112            KATILMA HESAPLARINDAN

138113            KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

13814              MÜŞTERİ ADINA MENKUL DEĞER ALIM KREDİLERİ

138140            ÖZKAYNAKLARDAN

138142            KATILMA HESAPLARINDAN

 

13820              TÜKETİCİ KREDİLERİ

138200            KONUT KREDİLERİ

1382000          ÖZKAYNAKLARDAN

1382002          KATILMA HESAPLARINDAN

 

138201            TAŞIT KREDİLERİ

1382010          ÖZKAYNAKLARDAN

1382012          KATILMA HESAPLARINDAN

 

138202            İHTİYAÇ KREDİLERİ

1382020          ÖZKAYNAKLARDAN

1382022          KATILMA HESAPLARINDAN

 

138203            KONUT TEMİNATLI TAŞIT KREDİLERİ

1382030          ÖZKAYNAKLARDAN

1382032          KATILMA HESAPLARINDAN

 

138204            KONUT TEMİNATLI İHTİYAÇ KREDİLERİ

1382040          ÖZKAYNAKLARDAN

1382042          KATILMA HESAPLARINDAN

 

138206            DİĞER GAYRİMENKUL KREDİLERİ

1382060          ÖZKAYNAKLARDAN

1382062          KATILMA HESAPLARINDAN

 

13821              BİREYSEL KREDİ KARTLARI

138210            TAKSİTLİ

1382100          ÖZKAYNAKLARDAN

1382102          KATILMA HESAPLARINDAN

 

138211            TAKSİTSİZ

1382110          ÖZKAYNAKLARDAN

1382112          KATILMA HESAPLARINDAN

 

13830              TAKSİTLİ TİCARİ KREDİLER

138300            İŞYERİ KREDİLERİ

1383000          ÖZKAYNAKLARDAN

1383002          KATILMA HESAPLARINDAN

 

138301            TAŞIT KREDİLERİ

1383010          ÖZKAYNAKLARDAN

1383012          KATILMA HESAPLARINDAN

 

138302            İHTİYAÇ KREDİLERİ

1383020          ÖZKAYNAKLARDAN

1383022          KATILMA HESAPLARINDAN

 

13831              KURUMSAL KREDİ KARTLARI

138310            TAKSİTLİ

1383100          ÖZKAYNAKLARDAN

1383102          KATILMA HESAPLARINDAN

 

138311            TAKSİTSİZ

1383110          ÖZKAYNAKLARDAN

1383112          KATILMA HESAPLARINDAN

 

13840              PERSONEL KREDİLERİ

138400            KONUT KREDİLERİ

1384000          ÖZKAYNAKLARDAN

1384002          KATILMA HESAPLARINDAN

 

138401            TAŞIT KREDİLERİ

1384010          ÖZKAYNAKLARDAN

1384012          KATILMA HESAPLARINDAN

 

138402            İHTİYAÇ KREDİLERİ

1384020          ÖZKAYNAKLARDAN

1384022          KATILMA HESAPLARINDAN

 

138403            KONUT TEMİNATLI TAŞIT KREDİLERİ

1384030          ÖZKAYNAKLARDAN

1384032          KATILMA HESAPLARINDAN

 

138404            KONUT TEMİNATLI İHTİYAÇ KREDİLERİ

1384040          ÖZKAYNAKLARDAN

1384042          KATILMA HESAPLARINDAN

 

138406            DİĞER GAYRİMENKUL KREDİLERİ

1384060          ÖZKAYNAKLARDAN

1384062          KATILMA HESAPLARINDAN

13841              PERSONEL KREDİ KARTLARI

138410            TAKSİTLİ

1384100          ÖZKAYNAKLARDAN

1384102          KATILMA HESAPLARINDAN

 

138411            TAKSİTSİZ

1384110          ÖZKAYNAKLARDAN

1384112          KATILMA HESAPLARINDAN

 

139                  ORTA VE UZUN VADELİ İHRACAT VE DİĞER KREDİLER – Y.P.

 

13901              İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR

139010            ÖZKAYNAKLARDAN

139012            KATILMA HESAPLARINDAN

139013            KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

13903              İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR KEFALETİYLE

139030            ÖZKAYNAKLARDAN

139032            KATILMA HESAPLARINDAN

139033            KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

13910              DİĞER MÜŞTERİLER – (KAMU)

139100            KAMU İDARELERİ

1391000          ÖZKAYNAKLARDAN

1391002          KATILMA HESAPLARINDAN

1391003          KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

139101            İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ

1391010          ÖZKAYNAKLARDAN

1391012          KATILMA HESAPLARINDAN

1391013          KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

139102            KAMU İKTİSADİ KURULUŞLARI

1391020          ÖZKAYNAKLARDAN

1391022          KATILMA HESAPLARINDAN

1391023          KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

13911              DİĞER MÜŞTERİLER – (ÖZEL)

139110            ÖZKAYNAKLARDAN

139112            KATILMA HESAPLARINDAN

139113            KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

13914              MÜŞTERİ ADINA MENKUL DEĞER ALIM KREDİLERİ

139140            ÖZKAYNAKLARDAN

139142            KATILMA HESAPLARINDAN

 

13920              TÜKETİCİ KREDİLERİ

139200            KONUT KREDİLERİ

1392000          ÖZKAYNAKLARDAN

1392002          KATILMA HESAPLARINDAN

 

139201            TAŞIT KREDİLERİ

1392010          ÖZKAYNAKLARDAN

1392012          KATILMA HESAPLARINDAN

 

139202            İHTİYAÇ KREDİLERİ

1392020          ÖZKAYNAKLARDAN

1392022          KATILMA HESAPLARINDAN

 

139203            KONUT TEMİNATLI TAŞIT KREDİLERİ

1392030          ÖZKAYNAKLARDAN

1392032          KATILMA HESAPLARINDAN

 

139204                   KONUT TEMİNATLI İHTİYAÇ KREDİLERİ

1392040                 ÖZKAYNAKLARDAN

1392042                 KATILMA HESAPLARINDAN

 

139206            DİĞER GAYRİMENKUL KREDİLERİ

1392060          ÖZKAYNAKLARDAN

1392062          KATILMA HESAPLARINDAN

 

13921              BİREYSEL KREDİ KARTLARI

139210            TAKSİTLİ

1392100          ÖZKAYNAKLARDAN

1392102          KATILMA HESAPLARINDAN

 

139211            TAKSİTSİZ

1392110          ÖZKAYNAKLARDAN

1392112          KATILMA HESAPLARINDAN

 

13930              TAKSİTLİ TİCARİ KREDİLER

139300            İŞYERİ KREDİLERİ

1393000          ÖZKAYNAKLARDAN

1393002          KATILMA HESAPLARINDAN

 

139301            TAŞIT KREDİLERİ

1393010          ÖZKAYNAKLARDAN

1393012          KATILMA HESAPLARINDAN

 

139302            İHTİYAÇ KREDİLERİ

1393020          ÖZKAYNAKLARDAN

1393022          KATILMA HESAPLARINDAN

 

13931              KURUMSAL KREDİ KARTLARI

139310            TAKSİTLİ

1393100          ÖZKAYNAKLARDAN

1393102          KATILMA HESAPLARINDAN

 

139311            TAKSİTSİZ

1393110          ÖZKAYNAKLARDAN

1393112          KATILMA HESAPLARINDAN

 

13940              PERSONEL KREDİLERİ

139400            KONUT KREDİLERİ

1394000          ÖZKAYNAKLARDAN

1394002          KATILMA HESAPLARINDAN

 

139401            TAŞIT KREDİLERİ

1394010          ÖZKAYNAKLARDAN

1394012          KATILMA HESAPLARINDAN

 

139402            İHTİYAÇ KREDİLERİ

1394020          ÖZKAYNAKLARDAN

1394022          KATILMA HESAPLARINDAN

 

139403            KONUT TEMİNATLI TAŞIT KREDİLERİ

1394030          ÖZKAYNAKLARDAN

1394032          KATILMA HESAPLARINDAN

 

139404            KONUT TEMİNATLI İHTİYAÇ KREDİLERİ

1394040          ÖZKAYNAKLARDAN

1394042          KATILMA HESAPLARINDAN

 

139406            DİĞER GAYRİMENKUL KREDİLERİ

1394060          ÖZKAYNAKLARDAN

1394062          KATILMA HESAPLARINDAN

13941              PERSONEL KREDİ KARTLARI

139410            TAKSİTLİ

1394100          ÖZKAYNAKLARDAN

1394102          KATILMA HESAPLARINDAN

 

139411            TAKSİTSİZ

1394110          ÖZKAYNAKLARDAN

1394112          KATILMA HESAPLARINDAN

 

140                  ORTA VE UZUN VAD. KÂR-ZARAR ORTAKLIĞI YATIRIMI – T.P.

 

14001              İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR

140010            ÖZKAYNAKLARDAN

140012            KATILMA HESAPLARINDAN

140013            KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

14003              İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR KEFALETİYLE

140030            ÖZKAYNAKLARDAN

140032            KATILMA HESAPLARINDAN

140033            KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

14010              DİĞER MÜŞTERİLER – (KAMU)

 

140101            İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ

1401010          ÖZKAYNAKLARDAN

1401012          KATILMA HESAPLARINDAN

1401013          KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

140102            KAMU İKTİSADİ KURULUŞLARI

1401020          ÖZKAYNAKLARDAN

1401022          KATILMA HESAPLARINDAN

1401023          KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

14011              DİĞER MÜŞTERİLER – (ÖZEL)

140110            ÖZKAYNAKLARDAN

140112            KATILMA HESAPLARINDAN

140113            KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

141                  ORTA VE UZUN VAD. KÂR-ZARAR ORTAKLIĞI YATIRIMI – Y.P.

 

14101              İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR

141010            ÖZKAYNAKLARDAN

141012            KATILMA HESAPLARINDAN

141013            KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

14103              İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR KEFALETİYLE

141030            ÖZKAYNAKLARDAN

141032            KATILMA HESAPLARINDAN

141033            KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

14110              DİĞER MÜŞTERİLER – (KAMU)

 

141101            İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ

1411010          ÖZKAYNAKLARDAN

1411012          KATILMA HESAPLARINDAN

1411013          KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

141102            KAMU İKTİSADİ KURULUŞLARI

1411020          ÖZKAYNAKLARDAN

1411022          KATILMA HESAPLARINDAN

1411023          KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

14111              DİĞER MÜŞTERİLER – (ÖZEL)

141110            ÖZKAYNAKLARDAN

141112            KATILMA HESAPLARINDAN

141113            KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

144                  ORTA VE UZUN VADELİ ORTAK YATIRIMLAR – T.P.

 

14401              İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR

144010            ÖZKAYNAKLARDAN

144012            KATILMA HESAPLARIINDAN

144013            KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

14403              İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR KEFALETİYLE

144030            ÖZKAYNAKLARDAN

144032            KATILMA HESAPLARINDAN

144033            KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

14410              DİĞER MÜŞTERİLER – (KAMU)

 

144101            İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ

1441010          ÖZKAYNAKLARDAN

1441012          KATILMA HESAPLARINDAN

1441013          KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

144102            KAMU İKTİSADİ KURULUŞLARI

1441020          ÖZKAYNAKLARDAN

1441022          KATILMA HESAPLARINDAN

1441023          KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

14411              DİĞER MÜŞTERİLER – (ÖZEL)

144110            ÖZKAYNAKLARDAN

144112            KATILMA HESAPLARINDAN

144113            KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

145                  ORTA VE UZUN VADELİ ORTAK YATIRIMLAR – Y.P.

 

14501              İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR

145010            ÖZKAYNAKLARDAN

145012            KATILMA HESAPLARIINDAN

145013            KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

14503              İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR KEFALETİYLE

145030            ÖZKAYNAKLARDAN

145032            KATILMA HESAPLARINDAN

145033            KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

14510              DİĞER MÜŞTERİLER – (KAMU)

 

145101            İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ

1451010          ÖZKAYNAKLARDAN

1451012          KATILMA HESAPLARINDAN

1451013          KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

145102            KAMU İKTİSADİ KURULUŞLARI

1451020          ÖZKAYNAKLARDAN

1451022          KATILMA HESAPLARINDAN

1451023          KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

14511              DİĞER MÜŞTERİLER – (ÖZEL)

145110            ÖZKAYNAKLARDAN

145112            KATILMA HESAPLARINDAN

145113            KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

146                  MALİ KESİME VERİLEN ORTA VE UZUN VADELİ KREDİLER – T.P.

 

14605              BANKALAR

146050            ÖZKAYNAKLARDAN

146052            KATILMA HESAPLARINDAN

146053            KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

14606              SİGORTA ŞİRKETLERİ

146060            ÖZKAYNAKLARDAN

146062            KATILMA HESAPLARINDAN

146063            KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

14607              FİNANSAL KİRALAMA ŞİRKETLERİ

146070            ÖZKAYNAKLARDAN

146072            KATILMA HESAPLARINDAN

146073            KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

14609              DİĞER MALİ KURULUŞLAR

146090            ÖZKAYNAKLARDAN

146092            KATILMA HESAPLARINDAN

146093            KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

147                  MALİ KESİME VERİLEN ORTA VE UZUN VADELİ KREDİLER – Y.P.

 

14705              BANKALAR

147050            ÖZKAYNAKLARDAN

147052            KATILMA HESAPLARINDAN

147053            KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

14706              SİGORTA ŞİRKETLERİ

147060            ÖZKAYNAKLARDAN

147062            KATILMA HESAPLARINDAN

147063            KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

14707              FİNANSAL KİRALAMA ŞİRKETLERİ

147070            ÖZKAYNAKLARDAN

147072            KATILMA HESAPLARINDAN

147073            KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

14709              DİĞER MALİ KURULUŞLAR

147090            ÖZKAYNAKLARDAN

147092            KATILMA HESAPLARINDAN

147093            KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

148                  YURTDIŞI ORTA VE UZUN VADELİ KREDİLER – T.P.

 

14800              BANKALAR

148000            ÖZKAYNAKLARDAN

148002            KATILMA HESAPLARINDAN

148003            KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

14801              BANKA DIŞI MALİ KESİME KULLANDIRILAN KREDİLER

148010            ÖZKAYNAKLARDAN

148012            KATILMA HESAPLARINDAN

148013            KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

14803              VERİLEN SERMAYE BENZERİ KREDİLER

 

14809              DİĞER

148090            ÖZKAYNAKLARDAN

148092            KATILMA HESAPLARINDAN

148093            KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

149                  YURTDIŞI ORTA VE UZUN VADELİ KREDİLER – Y.P.

 

14900              BANKALAR

149000            ÖZKAYNAKLARDAN

149002            KATILMA HESAPLARINDAN

149003            KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

14901              BANKA DIŞI MALİ KESİME KULLANDIRILAN KREDİLER

149010            ÖZKAYNAKLARDAN

149012            KATILMA HESAPLARINDAN

149013            KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

14903              VERİLEN SERMAYE BENZERİ KREDİLER

 

14909              DİĞER

149090            ÖZKAYNAKLARDAN

149092            KATILMA HESAPLARINDAN

149093            KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

150                  CANLI ALACAKLARDAN YENİDEN YAPILANDIRILAN KISA VADELİ KREDİLER – T.P.

 

15001              MAL KARŞILIĞI VESAİKİN FİNANSMANI 

 

150011            İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR

1500110          ÖZKAYNAKLARDAN

1500112          KATILMA HESAPLARINDAN

 

150014            DİĞER MÜŞTERİLER – (KAMU)

1500140          ÖZKAYNAKLARDAN

1500142          KATILMA HESAPLARINDAN

 

150015            DİĞER MÜŞTERİLER – (ÖZEL)

1500150          ÖZKAYNAKLARDAN

1500152          KATILMA HESAPLARINDAN

 

15010              İHRACAT KREDİLERİ

 

150101            İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR

1501010          ÖZKAYNAKLARDAN

1501012          KATILMA HESAPLARINDAN

1501013          KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

150103            İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR KEFALETİYLE

1501030          ÖZKAYNAKLARDAN

1501032          KATILMA HESAPLARINDAN

1501033          KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

150104            DİĞER MÜŞTERİLER – (KAMU)

1501040          ÖZKAYNAKLARDAN

1501042          KATILMA HESAPLARINDAN

1501043          KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

150105            DİĞER MÜŞTERİLER – (ÖZEL)

1501050          ÖZKAYNAKLARDAN

1501052          KATILMA HESAPLARINDAN

1501053          KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

15020              İTHALAT KREDİLERİ

 

150201            İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR

1502010          ÖZKAYNAKLARDAN

1502012          KATILMA HESAPLARINDAN

1502013          KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

150203            İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR KEFALETİYLE

1502030          ÖZKAYNAKLARDAN

1502032          KATILMA HESAPLARINDAN

1502033          KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

150204            DİĞER MÜŞTERİLER – (KAMU)

1502040          ÖZKAYNAKLARDAN

1502042          KATILMA HESAPLARINDAN

1502043          KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

150205            DİĞER MÜŞTERİLER – (ÖZEL)

1502050          ÖZKAYNAKLARDAN

1502052          KATILMA HESAPLARINDAN

1502053          KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

15030              İŞLETME KREDİLERİ

 

150301            İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR

1503010          ÖZKAYNAKLARDAN

1503012          KATILMA HESAPLARINDAN

1503013          KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

150303            İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR KEFALETİYLE

1503030          ÖZKAYNAKLARDAN

1503032          KATILMA HESAPLARINDAN

1503033          KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

150304            DİĞER MÜŞTERİLER – (KAMU)

1503040          ÖZKAYNAKLARDAN

1503042          KATILMA HESAPLARINDAN

1503043          KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

150305            DİĞER MÜŞTERİLER – (ÖZEL)

1503050          ÖZKAYNAKLARDAN

1503052          KATILMA HESAPLARINDAN

1503053          KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

15040              KÂR ZARAR ORTAKLIĞI YATIRIMI

 

150401            İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR

1504010          ÖZKAYNAKLARDAN

1504012          KATILMA HESAPLARINDAN

1504013          KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

150403            İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR KEFALETİYLE

1504030          ÖZKAYNAKLARDAN

1504032          KATILMA HESAPLARINDAN

1504033          KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

150404            DİĞER MÜŞTERİLER – (KAMU)

1504040          ÖZKAYNAKLARDAN

1504042          KATILMA HESAPLARINDAN

1504043          KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

150405            DİĞER MÜŞTERİLER – (ÖZEL)

1504050          ÖZKAYNAKLARDAN

1504052          KATILMA HESAPLARINDAN

1504053          KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

15060              MALİ KESİME VERİLEN KREDİLER

 

150600            BANKALAR

1506000          ÖZKAYNAKLARDAN

1506002          KATILMA HESAPLARINDAN

1506003          KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

150601            SİGORTA ŞİRKETLERİ

1506010          ÖZKAYNAKLARDAN

1506012          KATILMA HESAPLARINDAN

1506013          KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

150602            FİNANSAL KİRALAMA ŞİRKETLERİ

1506020          ÖZKAYNAKLARDAN

1506022          KATILMA HESAPLARINDAN

1506023          KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

150609            DİĞER MALİ KURULUŞLAR

1506090          ÖZKAYNAKLARDAN

1506092          KATILMA HESAPLARINDAN

1506093          KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

15070              YURTDIŞI KREDİLER

 

150700            BANKALAR

1507000          ÖZKAYNAKLARDAN

1507002          KATILMA HESAPLARINDAN

1507003          KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

150701            BANKA DIŞI MALİ KESİME KULLANDIRILAN KREDİLER

1507010          ÖZKAYNAKLARDAN

1507012          KATILMA HESAPLARINDAN

1507013          KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

150702            MÜŞTERİ ADINA MENKUL DEĞER ALIM KREDİLERİ

1507020          ÖZKAYNAKLARDAN

1507022          KATILMA HESAPLARINDAN

 

150709            DİĞER

1507090          ÖZKAYNAKLARDAN

1507092          KATILMA HESAPLARINDAN

1507093          KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

15071              TÜKETİCİ KREDİLERİ

150710            KONUT KREDİLERİ

1507100          ÖZKAYNAKLARDAN

1507102          KATILMA HESAPLARINDAN

 

150711            TAŞIT KREDİLERİ

1507110          ÖZKAYNAKLARDAN

1507112          KATILMA HESAPLARINDAN

 

150712            İHTİYAÇ KREDİLERİ

1507120          ÖZKAYNAKLARDAN

1507122          KATILMA HESAPLARINDAN

 

150713            KONUT TEMİNATLI TAŞIT KREDİLERİ

1507130          ÖZKAYNAKLARDAN

1507132          KATILMA HESAPLARINDAN

 

150714            KONUT TEMİNATLI İHTİYAÇ KREDİLERİ

1507140          ÖZKAYNAKLARDAN

1507142          KATILMA HESAPLARINDAN

 

150716            DİĞER GAYRİMENKUL KREDİLERİ

1507160          ÖZKAYNAKLARDAN

1507162          KATILMA HESAPLARINDAN

 

15072              BİREYSEL KREDİ KARTLARI

150720            ÖZKAYNAKLARDAN

150722            KATILMA HESAPLARINDAN

 

15073              TAKSİTLİ TİCARİ KREDİLER

150730            ÖZKAYNAKLARDAN

150732            KATILMA HESAPLARINDAN

 

15074              KURUMSAL KREDİ KARTLARI

150740            ÖZKAYNAKLARDAN

150742            KATILMA HESAPLARINDAN

 

15075              PERSONEL KREDİLERİ

150750            KONUT KREDİLERİ

1507500          ÖZKAYNAKLARDAN

1507502          KATILMA HESAPLARINDAN

 

150751            TAŞIT KREDİLERİ

1507510          ÖZKAYNAKLARDAN

1507512          KATILMA HESAPLARINDAN

 

150752            İHTİYAÇ KREDİLERİ

1507520          ÖZKAYNAKLARDAN

1507522          KATILMA HESAPLARINDAN

 

150753            KONUT TEMİNATLI TAŞIT KREDİLERİ

1507530          ÖZKAYNAKLARDAN

1507532          KATILMA HESAPLARINDAN

 

150754            KONUT TEMİNATLI İHTİYAÇ KREDİLERİ

1507540          ÖZKAYNAKLARDAN

1507542          KATILMA HESAPLARINDAN

 

150756            DİĞER GAYRİMENKUL KREDİLERİ

1507560          ÖZKAYNAKLARDAN

1507562          KATILMA HESAPLARINDAN

 

15076              PERSONEL KREDİ KARTLARI

150760            ÖZKAYNAKLARDAN

150762            KATILMA HESAPLARINDAN

 

15083              ÖZEL CARİ HESAP MÜŞTERİLERİNE

 

15084              MÜŞTERİ ADINA MENKUL DEĞER ALIM KREDİLERİ

150840            ÖZKAYNAKLARDAN

150842            KATILMA HESAPLARINDAN

 

15099              DİĞER KREDİLER

 

150991            İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR

1509910          ÖZKAYNAKLARDAN

1509912          KATILMA HESAPLARINDAN

1509913          KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

150993            İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR KEFALETİYLE

1509930          ÖZKAYNAKLARDAN

1509932          KATILMA HESAPLARINDAN

1509933          KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

150994            DİĞER MÜŞTERİLER – (KAMU)

1509940          ÖZKAYNAKLARDAN

1509942          KATILMA HESAPLARINDAN

1509943          KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

150995            DİĞER MÜŞTERİLER – (ÖZEL)

1509950          ÖZKAYNAKLARDAN

1509952          KATILMA HESAPLARINDAN

1509953          KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

151                  CANLI ALACAKLARDAN  YENİDEN YAPILANDIRILAN KISA VADELİ KREDİLER – Y. P.

 

15101              MAL KARŞILIĞI VESAİKİN FİNANSMANI 

 

151011            İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR

1510110          ÖZKAYNAKLARDAN

1510112          KATILMA HESAPLARINDAN

 

151014            DİĞER MÜŞTERİLER – (KAMU)

1510140          ÖZKAYNAKLARDAN

1510142          KATILMA HESAPLARINDAN

 

151015            DİĞER MÜŞTERİLER – (ÖZEL)

1510150          ÖZKAYNAKLARDAN

1510152          KATILMA HESAPLARINDAN

 

15110              İHRACAT KREDİLERİ

 

151101            İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR

1511010          ÖZKAYNAKLARDAN

1511012          KATILMA HESAPLARINDAN

1511013          KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

151103            İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR KEFALETİYLE

1511030          ÖZKAYNAKLARDAN

1511032          KATILMA HESAPLARINDAN

1511033          KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

151104            DİĞER MÜŞTERİLER – (KAMU)

1511040          ÖZKAYNAKLARDAN

1511042          KATILMA HESAPLARINDAN

1511043          KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

151105            DİĞER MÜŞTERİLER – (ÖZEL)

1511050          ÖZKAYNAKLARDAN

1511052          KATILMA HESAPLARINDAN

1511053          KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

15120              İTHALAT KREDİLERİ

 

151201            İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR

1512010          ÖZKAYNAKLARDAN

1512012          KATILMA HESAPLARINDAN

1512013          KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

151203            İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR KEFALETİYLE

1512030          ÖZKAYNAKLARDAN

1512032          KATILMA HESAPLARINDAN

1512033          KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

151204            DİĞER MÜŞTERİLER – (KAMU)

1512040          ÖZKAYNAKLARDAN

1512042          KATILMA HESAPLARINDAN

1512043          KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

151205            DİĞER MÜŞTERİLER – (ÖZEL)

1512050          ÖZKAYNAKLARDAN

1512052          KATILMA HESAPLARINDAN

1512053          KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

15130              İŞLETME KREDİLERİ

 

151301            İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR

1513010          ÖZKAYNAKLARDAN

1513012          KATILMA HESAPLARINDAN

1513013          KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

151303            İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR KEFALETİYLE

1513030          ÖZKAYNAKLARDAN

1513032          KATILMA HESAPLARINDAN

1513033          KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

151304            DİĞER MÜŞTERİLER – (KAMU)

1513040          ÖZKAYNAKLARDAN

1513042          KATILMA HESAPLARINDAN

1513043          KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

151305            DİĞER MÜŞTERİLER – (ÖZEL)

1513050          ÖZKAYNAKLARDAN

1513052          KATILMA HESAPLARINDAN

1513053          KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

15140              KÂR ZARAR ORTAKLIĞI YATIRIMI

 

151401            İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR

1514010          ÖZKAYNAKLARDAN

1514012          KATILMA HESAPLARINDAN

1514013          KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

151403            İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR KEFALETİYLE

1514030          ÖZKAYNAKLARDAN

1514032          KATILMA HESAPLARINDAN

1514033          KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

151404            DİĞER MÜŞTERİLER – (KAMU)

1514040          ÖZKAYNAKLARDAN

1514042          KATILMA HESAPLARINDAN

1514043          KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

151405            DİĞER MÜŞTERİLER – (ÖZEL)

1514050          ÖZKAYNAKLARDAN

1514052          KATILMA HESAPLARINDAN

1514053          KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

15160              MALİ KESİME VERİLEN KREDİLER

 

151600            BANKALAR

1516000          ÖZKAYNAKLARDAN

1516002          KATILMA HESAPLARINDAN

1516003          KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

151601            SİGORTA ŞİRKETLERİ

1516010          ÖZKAYNAKLARDAN

1516012          KATILMA HESAPLARINDAN

1516013          KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

151602            FİNANSAL KİRALAMA ŞİRKETLERİ

1516020          ÖZKAYNAKLARDAN

1516022          KATILMA HESAPLARINDAN

1516023          KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

151609            DİĞER MALİ KURULUŞLAR

1516090          ÖZKAYNAKLARDAN

1516092          KATILMA HESAPLARINDAN

1516093          KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

15170              YURTDIŞI KREDİLER

 

151700            BANKALAR

1517000          ÖZKAYNAKLARDAN

1517002          KATILMA HESAPLARINDAN

1517003          KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

151701            BANKA DIŞI MALİ KESİME KULLANDIRILAN KREDİLER

1517010          ÖZKAYNAKLARDAN

1517012          KATILMA HESAPLARINDAN

1517013          KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

151702            MÜŞTERİ ADINA MENKUL DEĞER ALIM KREDİLERİ

1517020          ÖZKAYNAKLARDAN

1517022          KATILMA HESAPLARINDAN

 

151709            DİĞER

1517090          ÖZKAYNAKLARDAN

1517092          KATILMA HESAPLARINDAN

1517093          KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

15171              TÜKETİCİ KREDİLERİ

151710            KONUT KREDİLERİ

1517100          ÖZKAYNAKLARDAN

1517102          KATILMA HESAPLARINDAN

 

151711            TAŞIT KREDİLERİ

1517110          ÖZKAYNAKLARDAN

1517112          KATILMA HESAPLARINDAN

 

151712            İHTİYAÇ KREDİLERİ

1517120          ÖZKAYNAKLARDAN

1517122          KATILMA HESAPLARINDAN

 

151713            KONUT TEMİNATLI TAŞIT KREDİLERİ

1517130          ÖZKAYNAKLARDAN

1517132          KATILMA HESAPLARINDAN

 

151714            KONUT TEMİNATLI İHTİYAÇ KREDİLERİ

1517140          ÖZKAYNAKLARDAN

1517142          KATILMA HESAPLARINDAN

 

151716            DİĞER GAYRİMENKUL KREDİLERİ

1517160          ÖZKAYNAKLARDAN

1517162          KATILMA HESAPLARINDAN

15172              BİREYSEL KREDİ KARTLARI

151720            ÖZKAYNAKLARDAN

151722            KATILMA HESAPLARINDAN

 

15173              TAKSİTLİ TİCARİ KREDİLER

151730            ÖZKAYNAKLARDAN

151732            KATILMA HESAPLARINDAN

 

15174              KURUMSAL KREDİ KARTLARI

151740            ÖZKAYNAKLARDAN

151742            KATILMA HESAPLARINDAN

 

15175              PERSONEL KREDİLERİ

151750            KONUT KREDİLERİ

1517500          ÖZKAYNAKLARDAN

1517502          KATILMA HESAPLARINDAN

 

151751            TAŞIT KREDİLERİ

1517510          ÖZKAYNAKLARDAN

1517512          KATILMA HESAPLARINDAN

 

151752            İHTİYAÇ KREDİLERİ

1517520          ÖZKAYNAKLARDAN

1517522          KATILMA HESAPLARINDAN

 

151753            KONUT TEMİNATLI TAŞIT KREDİLERİ

1517530          ÖZKAYNAKLARDAN

1517532          KATILMA HESAPLARINDAN

 

151754            KONUT TEMİNATLI İHTİYAÇ KREDİLERİ

1517540          ÖZKAYNAKLARDAN

1517542          KATILMA HESAPLARINDAN

 

151756            DİĞER GAYRİMENKUL KREDİLERİ

1517560          ÖZKAYNAKLARDAN

1517562          KATILMA HESAPLARINDAN

15176              PERSONEL KREDİ KARTLARI

151760            ÖZKAYNAKLARDAN

151762            KATILMA HESAPLARINDAN

 

15183              ÖZEL CARİ HESAP MÜŞTERİLERİNE

 

15184              MÜŞTERİ ADINA MENKUL DEĞER ALIM KREDİLERİ

151840            ÖZKAYNAKLARDAN

151842            KATILMA HESAPLARINDAN

 

15199              DİĞER KREDİLER

 

151991            İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR

1519910          ÖZKAYNAKLARDAN

1519912          KATILMA HESAPLARINDAN

1519913          KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

151993            İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR KEFALETİYLE

1519930          ÖZKAYNAKLARDAN

1519932          KATILMA HESAPLARINDAN

1519933          KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

151994            DİĞER MÜŞTERİLER – (KAMU)

1519940          ÖZKAYNAKLARDAN

1519942          KATILMA HESAPLARINDAN

1519943          KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

151995            DİĞER MÜŞTERİLER – (ÖZEL)

1519950          ÖZKAYNAKLARDAN

 

1519952          KATILMA HESAPLARINDAN

1519953          KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

152                  DONUK ALACAKLARDAN  YENİDEN YAPILANDIRILAN KISA VADELİ KREDİLER- T.P.

 

15201              MAL KARŞILIĞI VESAİKİN FİNANSMANI 

 

152011            İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR

1520110          ÖZKAYNAKLARDAN

1520112          KATILMA HESAPLARINDAN

 

152014            DİĞER MÜŞTERİLER – (KAMU)

1520140          ÖZKAYNAKLARDAN

1520142          KATILMA HESAPLARINDAN

 

152015            DİĞER MÜŞTERİLER – (ÖZEL)

1520150          ÖZKAYNAKLARDAN

1520152          KATILMA HESAPLARINDAN

 

15210              İHRACAT KREDİLERİ

 

152101            İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR

1521010          ÖZKAYNAKLARDAN

1521012          KATILMA HESAPLARINDAN

1521013          KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

152103            İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR KEFALETİYLE

1521030          ÖZKAYNAKLARDAN

1521032          KATILMA HESAPLARINDAN

1521033          KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

152104            DİĞER MÜŞTERİLER – (KAMU)

1521040          ÖZKAYNAKLARDAN

1521042          KATILMA HESAPLARINDAN

1521043          KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

152105            DİĞER MÜŞTERİLER – (ÖZEL)

1521050          ÖZKAYNAKLARDAN

1521052          KATILMA HESAPLARINDAN

1521053          KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

15220              İTHALAT KREDİLERİ

 

152201            İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR

1522010          ÖZKAYNAKLARDAN

1522012          KATILMA HESAPLARINDAN

1522013          KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

152203            İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR KEFALETİYLE

1522030          ÖZKAYNAKLARDAN

1522032          KATILMA HESAPLARINDAN

1522033          KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

152204            DİĞER MÜŞTERİLER – (KAMU)

1522040          ÖZKAYNAKLARDAN

1522042          KATILMA HESAPLARINDAN

1522043          KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

152205            DİĞER MÜŞTERİLER – (ÖZEL)

1522050          ÖZKAYNAKLARDAN

1522052          KATILMA HESAPLARINDAN

1522053          KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

15230              İŞLETME KREDİLERİ

 

152301            İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR

1523010          ÖZKAYNAKLARDAN

1523012          KATILMA HESAPLARINDAN

1523013          KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

152303            İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR KEFALETİYLE

1523030          ÖZKAYNAKLARDAN

1523032          KATILMA HESAPLARINDAN

1523033          KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

152304            DİĞER MÜŞTERİLER – (KAMU)

1523040          ÖZKAYNAKLARDAN

1523042          KATILMA HESAPLARINDAN

1523043          KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

152305            DİĞER MÜŞTERİLER – (ÖZEL)

1523050          ÖZKAYNAKLARDAN

1523052          KATILMA HESAPLARINDAN

1523053          KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

15240              KÂR ZARAR ORTAKLIĞI YATIRIMI

 

152401            İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR

1524010          ÖZKAYNAKLARDAN

1524012          KATILMA HESAPLARINDAN

1524013          KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

152403            İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR KEFALETİYLE

1524030          ÖZKAYNAKLARDAN

1524032          KATILMA HESAPLARINDAN

1524033          KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

152404            DİĞER MÜŞTERİLER – (KAMU)

1524040          ÖZKAYNAKLARDAN

1524042          KATILMA HESAPLARINDAN

1524043          KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

152405            DİĞER MÜŞTERİLER – (ÖZEL)

1524050          ÖZKAYNAKLARDAN

1524052          KATILMA HESAPLARINDAN

1524053          KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

15260              MALİ KESİME VERİLEN KREDİLER

 

152600            BANKALAR

1526000          ÖZKAYNAKLARDAN

1526002          KATILMA HESAPLARINDAN

1526003          KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

152601            SİGORTA ŞİRKETLERİ

1526010          ÖZKAYNAKLARDAN

1526012          KATILMA HESAPLARINDAN

1526013          KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

152602            FİNANSAL KİRALAMA ŞİRKETLERİ

1526020          ÖZKAYNAKLARDAN

1526022          KATILMA HESAPLARINDAN

1526023          KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

152609            DİĞER MALİ KURULUŞLAR

1526090          ÖZKAYNAKLARDAN

1526092          KATILMA HESAPLARINDAN

1526093          KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

15270              YURTDIŞI KREDİLER

 

152700            BANKALAR

1527000          ÖZKAYNAKLARDAN

1527002          KATILMA HESAPLARINDAN

1527003          KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

152701            BANKA DIŞI MALİ KESİME KULLANDIRILAN KREDİLER

1527010          ÖZKAYNAKLARDAN

1527012          KATILMA HESAPLARINDAN

1527013          KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

152702            MÜŞTERİ ADINA MENKUL DEĞER ALIM KREDİLERİ

1527020          ÖZKAYNAKLARDAN

1527022          KATILMA HESAPLARINDAN

 

152709            DİĞER

1527090          ÖZKAYNAKLARDAN

1527092          KATILMA HESAPLARINDAN

1527093          KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

15271              TÜKETİCİ KREDİLERİ

152710            KONUT KREDİLERİ

1527100          ÖZKAYNAKLARDAN

1527102          KATILMA HESAPLARINDAN

 

152711            TAŞIT KREDİLERİ

1527110          ÖZKAYNAKLARDAN

1527112          KATILMA HESAPLARINDAN

 

152712            İHTİYAÇ KREDİLERİ

1527120          ÖZKAYNAKLARDAN

1527122          KATILMA HESAPLARINDAN

 

152713            KONUT TEMİNATLI TAŞIT KREDİLERİ

1527130          ÖZKAYNAKLARDAN

1527132          KATILMA HESAPLARINDAN

 

152714            KONUT TEMİNATLI İHTİYAÇ KREDİLERİ

1527140          ÖZKAYNAKLARDAN

1527142          KATILMA HESAPLARINDAN

 

152716            DİĞER GAYRİMENKUL KREDİLERİ

1527160          ÖZKAYNAKLARDAN

1527162          KATILMA HESAPLARINDAN

 

15272              BİREYSEL KREDİ KARTLARI

152720            ÖZKAYNAKLARDAN

152722            KATILMA HESAPLARINDAN

 

15273              TAKSİTLİ TİCARİ KREDİLER

152730            ÖZKAYNAKLARDAN

152732            KATILMA HESAPLARINDAN

 

15274              KURUMSAL KREDİ KARTLARI

152740            ÖZKAYNAKLARDAN

152742            KATILMA HESAPLARINDAN

 

15275              PERSONEL KREDİLERİ

152750            KONUT KREDİLERİ

1527500          ÖZKAYNAKLARDAN

1527502          KATILMA HESAPLARINDAN

 

152751            TAŞIT KREDİLERİ

1527510          ÖZKAYNAKLARDAN

1527512          KATILMA HESAPLARINDAN

 

152752            İHTİYAÇ KREDİLERİ

1527520          ÖZKAYNAKLARDAN

1527522          KATILMA HESAPLARINDAN

 

152753            KONUT TEMİNATLI TAŞIT KREDİLERİ

1527530          ÖZKAYNAKLARDAN

1527532          KATILMA HESAPLARINDAN

 

152754            KONUT TEMİNATLI İHTİYAÇ KREDİLERİ

1527540          ÖZKAYNAKLARDAN

1527542          KATILMA HESAPLARINDAN

 

 

152756            DİĞER GAYRİMENKUL KREDİLERİ

1527560          ÖZKAYNAKLARDAN

1527562          KATILMA HESAPLARINDAN

 

15276              PERSONEL KREDİ KARTLARI

152760            ÖZKAYNAKLARDAN

152762            KATILMA HESAPLARINDAN

 

15283              ÖZEL CARİ HESAP MÜŞTERİLERİNE

 

15284              MÜŞTERİ ADINA MENKUL DEĞER ALIM KREDİLERİ

152840            ÖZKAYNAKLARDAN

152842            KATILMA HESAPLARINDAN

 

15299              DİĞER KREDİLER

 

152991            İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR

1529910          ÖZKAYNAKLARDAN

1529912          KATILMA HESAPLARINDAN

1529913          KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

152993            İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR KEFALETİYLE

1529930          ÖZKAYNAKLARDAN

1529932          KATILMA HESAPLARINDAN

1529933          KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

152994            DİĞER MÜŞTERİLER – (KAMU)

1529940          ÖZKAYNAKLARDAN

1529942          KATILMA HESAPLARINDAN

1529943          KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

152995            DİĞER MÜŞTERİLER – (ÖZEL)

1529950          ÖZKAYNAKLARDAN

1529952          KATILMA HESAPLARINDAN

1529953          KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

153                  DONUK ALACAKLARDAN  YENİDEN YAPILANDIRILAN KISA VADELİ KREDİLER- Y.P.

 

15301              MAL KARŞILIĞI VESAİKİN FİNANSMANI 

 

153011            İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR

1530110          ÖZKAYNAKLARDAN

1530112          KATILMA HESAPLARINDAN

 

153014            DİĞER MÜŞTERİLER – (KAMU)

1530140          ÖZKAYNAKLARDAN

1530142          KATILMA HESAPLARINDAN

 

153015            DİĞER MÜŞTERİLER – (ÖZEL)

1530150          ÖZKAYNAKLARDAN

1530152          KATILMA HESAPLARINDAN

 

15310              İHRACAT KREDİLERİ

 

153101            İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR

1531010          ÖZKAYNAKLARDAN

1531012          KATILMA HESAPLARINDAN

1531013          KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

153103            İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR KEFALETİYLE

1531030          ÖZKAYNAKLARDAN

1531032          KATILMA HESAPLARINDAN

1531033          KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

153104            DİĞER MÜŞTERİLER – (KAMU)

1531040          ÖZKAYNAKLARDAN

1531042          KATILMA HESAPLARINDAN

1531043          KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

153105            DİĞER MÜŞTERİLER – (ÖZEL)

1531050          ÖZKAYNAKLARDAN

1531052          KATILMA HESAPLARINDAN

1531053          KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

15320              İTHALAT KREDİLERİ

 

153201            İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR

1532010          ÖZKAYNAKLARDAN

1532012          KATILMA HESAPLARINDAN

1532013          KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

153203            İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR KEFALETİYLE

1532030          ÖZKAYNAKLARDAN

1532032          KATILMA HESAPLARINDAN

1532033          KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

153204            DİĞER MÜŞTERİLER – (KAMU)

1532040          ÖZKAYNAKLARDAN

1532042          KATILMA HESAPLARINDAN

1532043          KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

153205            DİĞER MÜŞTERİLER – (ÖZEL)

1532050          ÖZKAYNAKLARDAN

1532052          KATILMA HESAPLARINDAN

1532053          KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

15330              İŞLETME KREDİLERİ

 

153301            İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR

1533010          ÖZKAYNAKLARDAN

1533012          KATILMA HESAPLARINDAN

1533013          KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

153303            İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR KEFALETİYLE

1533030          ÖZKAYNAKLARDAN

1533032          KATILMA HESAPLARINDAN

1533033          KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

153304            DİĞER MÜŞTERİLER – (KAMU)

1533040          ÖZKAYNAKLARDAN

1533042          KATILMA HESAPLARINDAN

1533043          KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

153305            DİĞER MÜŞTERİLER – (ÖZEL)

1533050          ÖZKAYNAKLARDAN

1533052          KATILMA HESAPLARINDAN

1533053          KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

15340              KÂR ZARAR ORTAKLIĞI YATIRIMI

 

153401            İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR

1534010          ÖZKAYNAKLARDAN

1534012          KATILMA HESAPLARINDAN

1534013          KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

153403            İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR KEFALETİYLE

1534030          ÖZKAYNAKLARDAN

1534032          KATILMA HESAPLARINDAN

1534033          KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

153404            DİĞER MÜŞTERİLER – (KAMU)

1534040          ÖZKAYNAKLARDAN

1534042          KATILMA HESAPLARINDAN

1534043          KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

153405            DİĞER MÜŞTERİLER – (ÖZEL)

1534050          ÖZKAYNAKLARDAN

1534052          KATILMA HESAPLARINDAN

1534053          KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

15360              MALİ KESİME VERİLEN KREDİLER

 

153600            BANKALAR

1536000          ÖZKAYNAKLARDAN

1536002          KATILMA HESAPLARINDAN

1536003          KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

153601            SİGORTA ŞİRKETLERİ

1536010          ÖZKAYNAKLARDAN

1536012          KATILMA HESAPLARINDAN

1536013          KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

153602            FİNANSAL KİRALAMA ŞİRKETLERİ

1536020          ÖZKAYNAKLARDAN

1536022          KATILMA HESAPLARINDAN

1536023          KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

153609            DİĞER MALİ KURULUŞLAR

1536090          ÖZKAYNAKLARDAN

1536092          KATILMA HESAPLARINDAN

1536093          KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

15370              YURTDIŞI KREDİLER

 

153700            BANKALAR

1537000          ÖZKAYNAKLARDAN

1537002          KATILMA HESAPLARINDAN

1537003          KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

153701            BANKA DIŞI MALİ KESİME KULLANDIRILAN KREDİLER

1537010          ÖZKAYNAKLARDAN

1537012          KATILMA HESAPLARINDAN

1537013          KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

153702            MÜŞTERİ ADINA MENKUL DEĞER ALIM KREDİLERİ

1537020          ÖZKAYNAKLARDAN

1537022          KATILMA HESAPLARINDAN

 

153709            DİĞER

1537090          ÖZKAYNAKLARDAN

1537092          KATILMA HESAPLARINDAN

1537093          KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

15371              TÜKETİCİ KREDİLERİ

153710            KONUT KREDİLERİ

1537100          ÖZKAYNAKLARDAN

1537102          KATILMA HESAPLARINDAN

 

153711            TAŞIT KREDİLERİ

1537110          ÖZKAYNAKLARDAN

1537112          KATILMA HESAPLARINDAN

 

153712            İHTİYAÇ KREDİLERİ

1537120          ÖZKAYNAKLARDAN

1537122          KATILMA HESAPLARINDAN

 

153713            KONUT TEMİNATLI TAŞIT KREDİLERİ

1537130          ÖZKAYNAKLARDAN

1537132          KATILMA HESAPLARINDAN

 

153714            KONUT TEMİNATLI İHTİYAÇ KREDİLERİ

1537140          ÖZKAYNAKLARDAN

1537142          KATILMA HESAPLARINDAN

 

153716            DİĞER GAYRİMENKUL KREDİLERİ

1537160          ÖZKAYNAKLARDAN

1537162          KATILMA HESAPLARINDAN

 

15372              BİREYSEL KREDİ KARTLARI

153720            ÖZKAYNAKLARDAN

153722            KATILMA HESAPLARINDAN

 

15373              TAKSİTLİ TİCARİ KREDİLER

153730            ÖZKAYNAKLARDAN

153732            KATILMA HESAPLARINDAN

 

15374              KURUMSAL KREDİ KARTLARI

153740            ÖZKAYNAKLARDAN

153742            KATILMA HESAPLARINDAN

 

15375              PERSONEL KREDİLERİ

153750            KONUT KREDİLERİ

1537500          ÖZKAYNAKLARDAN

1537502          KATILMA HESAPLARINDAN

 

153751            TAŞIT KREDİLERİ

1537510          ÖZKAYNAKLARDAN

1537512          KATILMA HESAPLARINDAN

 

153752            İHTİYAÇ KREDİLERİ

1537520          ÖZKAYNAKLARDAN

1537522          KATILMA HESAPLARINDAN

 

153753            KONUT TEMİNATLI TAŞIT KREDİLERİ

1537530          ÖZKAYNAKLARDAN

1537532          KATILMA HESAPLARINDAN

 

153754            KONUT TEMİNATLI İHTİYAÇ KREDİLERİ

1537540          ÖZKAYNAKLARDAN

1537542          KATILMA HESAPLARINDAN

 

153756            DİĞER GAYRİMENKUL KREDİLERİ

1537560          ÖZKAYNAKLARDAN

1537562          KATILMA HESAPLARINDAN

 

15376              PERSONEL KREDİ KARTLARI

153760            ÖZKAYNAKLARDAN

153762            KATILMA HESAPLARINDAN

 

15383              ÖZEL CARİ HESAP MÜŞTERİLERİNE

 

15384              MÜŞTERİ ADINA MENKUL DEĞER ALIM KREDİLERİ

153840            ÖZKAYNAKLARDAN

153842            KATILMA HESAPLARINDAN

 

15399              DİĞER KREDİLER

 

153991            İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR

1539910          ÖZKAYNAKLARDAN

1539912          KATILMA HESAPLARINDAN

1539913          KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

153993            İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR KEFALETİYLE

1539930          ÖZKAYNAKLARDAN

1539932          KATILMA HESAPLARINDAN

1539933          KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

153994            DİĞER MÜŞTERİLER – (KAMU)

1539940          ÖZKAYNAKLARDAN

1539942          KATILMA HESAPLARINDAN

1539943          KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

153995            DİĞER MÜŞTERİLER – (ÖZEL)

1539950          ÖZKAYNAKLARDAN

1539952          KATILMA HESAPLARINDAN

1539953          KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

 

154                  CANLI ALACAKLARDAN  YENİDEN YAPILANDIRILAN ORTA VE UZUN VADELİ KREDİLER – T. P.

 

15401              İHRACAT KREDİLERİ

 

154010            İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR

1540100          ÖZKAYNAKLARDAN

1540102          KATILMA HESAPLARINDAN

1540103          KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

154013            İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR KEFALETİYLE

1540130          ÖZKAYNAKLARDAN

1540132          KATILMA HESAPLARINDAN

1540133          KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

154014            DİĞER MÜŞTERİLER – (KAMU)

1540140          ÖZKAYNAKLARDAN

1540142          KATILMA HESAPLARINDAN

1540143          KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

154015            DİĞER MÜŞTERİLER

1540150          ÖZKAYNAKLARDAN

1540152          KATILMA HESAPLARINDAN

1540153          KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

15410              İHRACAT GARANTİLİ YATIRIM KREDİLERİ

 

154101            İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR

1541010          ÖZKAYNAKLARDAN

1541012          KATILMA HESAPLARINDAN

1541013          KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

154103            İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR KEFALETİYLE

1541030          ÖZKAYNAKLARDAN

1541032          KATILMA HESAPLARINDAN

1541033          KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

154104            DİĞER MÜŞTERİLER – (KAMU)

1541040          ÖZKAYNAKLARDAN

1541042          KATILMA HESAPLARINDAN

1541043          KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

154105            DİĞER MÜŞTERİLER

1541050          ÖZKAYNAKLARDAN

1541052          KATILMA HESAPLARINDAN

1541053          KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

15420              DİĞER YATIRIM KREDİLERİ

 

154201            İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR

1542010          ÖZKAYNAKLARDAN

1542012          KATILMA HESAPLARINDAN

1542013          KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

154203            İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR KEFALETİYLE

1542030          ÖZKAYNAKLARDAN

1542032          KATILMA HESAPLARINDAN

1542033          KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

154204            DİĞER MÜŞTERİLER – (KAMU)

1542040          ÖZKAYNAKLARDAN

1542042          KATILMA HESAPLARINDAN

1542043          KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

154205            DİĞER MÜŞTERİLER – (ÖZEL)

1542050          ÖZKAYNAKLARDAN

1542052          KATILMA HESAPLARINDAN

1542053          KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

15430              İŞLETME KREDİLERİ

 

154301            İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR

1543010          ÖZKAYNAKLARDAN

1543012          KATILMA HESAPLARINDAN

1543013          KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

154303            İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR KEFALETİYLE

1543030          ÖZKAYNAKLARDAN

1543032          KATILMA HESAPLARINDAN

1543033          KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

154304            DİĞER MÜŞTERİLER – (KAMU)

1543040          ÖZKAYNAKLARDAN

1543042          KATILMA HESAPLARINDAN

1543043          KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

154305            DİĞER MÜŞTERİLER – (ÖZEL)

1543050          ÖZKAYNAKLARDAN

1543052          KATILMA HESAPLARINDAN

1543053          KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

15440              KÂR ZARAR ORTAKLIĞI YATIRIMI

 

154401            İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR

1544010          ÖZKAYNAKLARDAN

1544012          KATILMA HESAPLARINDAN

1544013          KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

154403            İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR KEFALETİYLE

1544030          ÖZKAYNAKLARDAN

1544032          KATILMA HESAPLARINDAN

1544033          KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

154404            DİĞER MÜŞTERİLER – (KAMU)

1544040          ÖZKAYNAKLARDAN

1544042          KATILMA HESAPLARINDAN

1544043          KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

154405            DİĞER MÜŞTERİLER – (ÖZEL)

1544050          ÖZKAYNAKLARDAN

1544052          KATILMA HESAPLARINDAN

1544053          KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

15460              MALİ KESİME VERİLEN KREDİLER

 

154600            BANKALAR

1546000          ÖZKAYNAKLARDAN

1546002          KATILMA HESAPLARINDAN

1546003          KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

154601            SİGORTA ŞİRKETLERİ

1546010          ÖZKAYNAKLARDAN

1546012          KATILMA HESAPLARINDAN

1546013          KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

154602            FİNANSAL KİRALAMA ŞİRKETLERİ

1546020          ÖZKAYNAKLARDAN

1546022          KATILMA HESAPLARINDAN

1546023          KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

154609            DİĞER MALİ KURULUŞLAR

1546090          ÖZKAYNAKLARDAN

1546092          KATILMA HESAPLARINDAN

1546093          KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

15470              YURTDIŞI KREDİLER

1547020          ÖZKAYNAKLARDAN

1547022          KATILMA HESAPLARINDAN

 

154700            BANKALAR

1547000          ÖZKAYNAKLARDAN

1547002          KATILMA HESAPLARINDAN

1547003          KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

154701            BANKA DIŞI MALİ KESİME KULLANDIRILAN KREDİLER

1547010          ÖZKAYNAKLARDAN

1547012          KATILMA HESAPLARINDAN

1547013          KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

154702            MÜŞTERİ ADINA MENKUL DEĞER ALIM KREDİLERİ

 

154709            DİĞER

1547090          ÖZKAYNAKLARDAN

1547092          KATILMA HESAPLARINDAN

1547093          KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

15471              TÜKETİCİ KREDİLERİ

154710            KONUT KREDİLERİ

1547100          ÖZKAYNAKLARDAN

1547102          KATILMA HESAPLARINDAN

 

154711            TAŞIT KREDİLERİ

1547110          ÖZKAYNAKLARDAN

1547112          KATILMA HESAPLARINDAN

 

154712            İHTİYAÇ KREDİLERİ

1547120          ÖZKAYNAKLARDAN

1547122          KATILMA HESAPLARINDAN

 

154713            KONUT TEMİNATLI TAŞIT KREDİLERİ

1547130          ÖZKAYNAKLARDAN

1547132          KATILMA HESAPLARINDAN

 

154714            KONUT TEMİNATLI İHTİYAÇ KREDİLERİ

1547140          ÖZKAYNAKLARDAN

1547142          KATILMA HESAPLARINDAN

 

154716            DİĞER GAYRİMENKUL KREDİLERİ

1547160          ÖZKAYNAKLARDAN

1547162          KATILMA HESAPLARINDAN

15472              BİREYSEL KREDİ KARTLARI

154720            ÖZKAYNAKLARDAN

154722            KATILMA HESAPLARINDAN

 

15473              TAKSİTLİ TİCARİ KREDİLER

154730            ÖZKAYNAKLARDAN

154732            KATILMA HESAPLARINDAN

 

15474              KURUMSAL KREDİ KARTLARI

154740            ÖZKAYNAKLARDAN

154742            KATILMA HESAPLARINDAN

 

15475              PERSONEL KREDİLERİ

154750            KONUT KREDİLERİ

1547500          ÖZKAYNAKLARDAN

1547502          KATILMA HESAPLARINDAN

 

154751            TAŞIT KREDİLERİ

1547510          ÖZKAYNAKLARDAN

1547512          KATILMA HESAPLARINDAN

 

154752            İHTİYAÇ KREDİLERİ

1547520          ÖZKAYNAKLARDAN

1547522          KATILMA HESAPLARINDAN

 

154753            KONUT TEMİNATLI TAŞIT KREDİLERİ

1547530          ÖZKAYNAKLARDAN

1547532          KATILMA HESAPLARINDAN

 

154754            KONUT TEMİNATLI İHTİYAÇ KREDİLERİ

1547540          ÖZKAYNAKLARDAN

1547542          KATILMA HESAPLARINDAN

 

154756            DİĞER GAYRİMENKUL KREDİLERİ

1547560          ÖZKAYNAKLARDAN

1547562          KATILMA HESAPLARINDAN

 

15476              PERSONEL KREDİ KARTLARI

154760            ÖZKAYNAKLARDAN

154762            KATILMA HESAPLARINDAN

 

15484              MÜŞTERİ ADINA MENKUL DEĞER ALIM KREDİLERİ

154840            ÖZKAYNAKLARDAN

154842            KATILMA HESAPLARINDAN

 

15486              FİNANSAL KİRALAMA ALACAKLARI

154860            ÖZKAYNAKLARDAN

154862            KATILMA HESAPLARINDAN

 

15499              DİĞER KREDİLER

 

154991            İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR

1549910          ÖZKAYNAKLARDAN

1549912          KATILMA HESAPLARINDAN

1549913          KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

154993            İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR KEFALETİYLE

1549930          ÖZKAYNAKLARDAN

1549932          KATILMA HESAPLARINDAN

1549933          KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

154994            DİĞER MÜŞTERİLER – (KAMU)

1549940          ÖZKAYNAKLARDAN

1549942          KATILMA HESAPLARINDAN

1549943          KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

154995            DİĞER MÜŞTERİLER – (ÖZEL)

1549950          ÖZKAYNAKLARDAN

1549952          KATILMA HESAPLARINDAN

1549953          KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

155                  CANLI ALACAKLARDAN  YENİDEN YAPILANDIRILAN ORTA VE UZUN VADELİ KREDİLER – Y. P.

 

15501              İHRACAT KREDİLERİ

 

155010            İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR

1550100          ÖZKAYNAKLARDAN

1550102          KATILMA HESAPLARINDAN

1550103          KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

155013            İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR KEFALETİYLE

1550130          ÖZKAYNAKLARDAN

1550132          KATILMA HESAPLARINDAN

1550133          KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

155014            DİĞER MÜŞTERİLER – (KAMU)

1550140          ÖZKAYNAKLARDAN

1550142          KATILMA HESAPLARINDAN

1550143          KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

155015            DİĞER MÜŞTERİLER

1550150          ÖZKAYNAKLARDAN

1550152          KATILMA HESAPLARINDAN

1550153          KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

15510              İHRACAT GARANTİLİ YATIRIM KREDİLERİ

 

155101            İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR

1551010          ÖZKAYNAKLARDAN

1551012          KATILMA HESAPLARINDAN

1551013          KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

155103            İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR KEFALETİYLE

1551030          ÖZKAYNAKLARDAN

1551032          KATILMA HESAPLARINDAN

1551033          KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

155104            DİĞER MÜŞTERİLER – (KAMU)

1551040          ÖZKAYNAKLARDAN

1551042          KATILMA HESAPLARINDAN

1551043          KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

155105            DİĞER MÜŞTERİLER – (ÖZEL)

1551050          ÖZKAYNAKLARDAN

1551052          KATILMA HESAPLARINDAN

1551053          KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

15520              DİĞER YATIRIM KREDİLERİ

 

155201            İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR

1552010          ÖZKAYNAKLARDAN

1552012          KATILMA HESAPLARINDAN

1552013          KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

155203            İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR KEFALETİYLE

1552030          ÖZKAYNAKLARDAN

1552032          KATILMA HESAPLARINDAN

1552033          KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

155204            DİĞER MÜŞTERİLER – (KAMU)

1552040          ÖZKAYNAKLARDAN

1552042          KATILMA HESAPLARINDAN

1552043          KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

155205            DİĞER MÜŞTERİLER – (ÖZEL)

1552050          ÖZKAYNAKLARDAN

1552052          KATILMA HESAPLARINDAN

1552053          KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

15530              İŞLETME KREDİLERİ

 

155301            İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR

1553010          ÖZKAYNAKLARDAN

1553012          KATILMA HESAPLARINDAN

1553013          KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

155303            İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR KEFALETİYLE

1553030          ÖZKAYNAKLARDAN

1553032          KATILMA HESAPLARINDAN

1553033          KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

155304            DİĞER MÜŞTERİLER – (KAMU)

1553040          ÖZKAYNAKLARDAN

1553042          KATILMA HESAPLARINDAN

1553043          KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

155305            DİĞER MÜŞTERİLER – (ÖZEL)

1553050          ÖZKAYNAKLARDAN

1553052          KATILMA HESAPLARINDAN

1553053          KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

15540              KÂR ZARAR ORTAKLIĞI YATIRIMI

 

155401            İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR – (ÖZEL)

1554010          ÖZKAYNAKLARDAN

1554012          KATILMA HESAPLARINDAN

1554013          KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

155403            İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR KEFALETİYLE

1554030          ÖZKAYNAKLARDAN

1554032          KATILMA HESAPLARINDAN

1554033          KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

155404            DİĞER MÜŞTERİLER – (KAMU)

1554040          ÖZKAYNAKLARDAN

1554042          KATILMA HESAPLARINDAN

1554043          KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

155405            DİĞER MÜŞTERİLER – (ÖZEL)

1554050          ÖZKAYNAKLARDAN

1554052          KATILMA HESAPLARINDAN

1554053          KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

15560              MALİ KESİME VERİLEN KREDİLER

 

155600            BANKALAR

1556000          ÖZKAYNAKLARDAN

1556002          KATILMA HESAPLARINDAN

1556003          KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

155601            SİGORTA ŞİRKETLERİ

1556010          ÖZKAYNAKLARDAN

1556012          KATILMA HESAPLARINDAN

1556013          KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

155602            FİNANSAL KİRALAMA ŞİRKETLERİ

1556020          ÖZKAYNAKLARDAN

1556022          KATILMA HESAPLARINDAN

1556023          KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

155609            DİĞER MALİ KURULUŞLAR

1556090          ÖZKAYNAKLARDAN

1556092          KATILMA HESAPLARINDAN

1556093          KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

15570              YURTDIŞI KREDİLER

1557020          ÖZKAYNAKLARDAN

1557022          KATILMA HESAPLARINDAN

 

155700            BANKALAR

1557000          ÖZKAYNAKLARDAN

1557002          KATILMA HESAPLARINDAN

1557003          KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

155701            BANKA DIŞI MALİ KESİME KULLANDIRILAN KREDİLER

1557010          ÖZKAYNAKLARDAN

1557012          KATILMA HESAPLARINDAN

1557013          KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

155702            MÜŞTERİ ADINA MENKUL DEĞER ALIM KREDİLERİ

 

155709            DİĞER

1557090          ÖZKAYNAKLARDAN

1557092          KATILMA HESAPLARINDAN

1557093          KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

15571              TÜKETİCİ KREDİLERİ

155710            KONUT KREDİLERİ

1557100          ÖZKAYNAKLARDAN

1557102          KATILMA HESAPLARINDAN

 

155711            TAŞIT KREDİLERİ

1557110          ÖZKAYNAKLARDAN

1557112          KATILMA HESAPLARINDAN

 

155712            İHTİYAÇ KREDİLERİ

1557120          ÖZKAYNAKLARDAN

1557122          KATILMA HESAPLARINDAN

 

155713            KONUT TEMİNATLI TAŞIT KREDİLERİ

1557130          ÖZKAYNAKLARDAN

1557132          KATILMA HESAPLARINDAN

 

155714            KONUT TEMİNATLI İHTİYAÇ KREDİLERİ

1557140          ÖZKAYNAKLARDAN

1557142          KATILMA HESAPLARINDAN

 

155716            DİĞER GAYRİMENKUL KREDİLERİ

1557160          ÖZKAYNAKLARDAN

1557162          KATILMA HESAPLARINDAN

15572              BİREYSEL KREDİ KARTLARI

155720            ÖZKAYNAKLARDAN

155722            KATILMA HESAPLARINDAN

 

15573              TAKSİTLİ TİCARİ KREDİLER

155730            ÖZKAYNAKLARDAN

155732            KATILMA HESAPLARINDAN

 

15574              KURUMSAL KREDİ KARTLARI

155740            ÖZKAYNAKLARDAN

155742            KATILMA HESAPLARINDAN

 

15575              PERSONEL KREDİLERİ

155750            KONUT KREDİLERİ

1557500          ÖZKAYNAKLARDAN

1557502          KATILMA HESAPLARINDAN

 

155751            TAŞIT KREDİLERİ

1557510          ÖZKAYNAKLARDAN

1557512          KATILMA HESAPLARINDAN

 

155752            İHTİYAÇ KREDİLERİ

1557520          ÖZKAYNAKLARDAN

1557522          KATILMA HESAPLARINDAN

 

155753            KONUT TEMİNATLI TAŞIT KREDİLERİ

1557530          ÖZKAYNAKLARDAN

1557532          KATILMA HESAPLARINDAN

 

155754            KONUT TEMİNATLI İHTİYAÇ KREDİLERİ

1557540          ÖZKAYNAKLARDAN

1557542          KATILMA HESAPLARINDAN

 

155756            DİĞER GAYRİMENKUL KREDİLERİ

1557560          ÖZKAYNAKLARDAN

1557562          KATILMA HESAPLARINDAN

15576              PERSONEL KREDİ KARTLARI

155760            ÖZKAYNAKLARDAN

155762            KATILMA HESAPLARINDAN

 

15584              MÜŞTERİ ADINA MENKUL DEĞER ALIM KREDİLERİ

155840            ÖZKAYNAKLARDAN

155842            KATILMA HESAPLARINDAN

 

15586              FİNANSAL KİRALAMA ALACAKLARI

155860            ÖZKAYNAKLARDAN

155862            KATILMA HESAPLARINDAN

 

15599              DİĞER KREDİLER

 

155991            İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR

1559910          ÖZKAYNAKLARDAN

1559912          KATILMA HESAPLARINDAN

1559913          KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

155993            İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR KEFALETİYLE

1559930          ÖZKAYNAKLARDAN

1559932          KATILMA HESAPLARINDAN

1559933          KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

155994            DİĞER MÜŞTERİLER – (KAMU)

1559940          ÖZKAYNAKLARDAN

1559942          KATILMA HESAPLARINDAN

1559943          KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

155995            DİĞER MÜŞTERİLER – (ÖZEL)

1559950          ÖZKAYNAKLARDAN

1559952          KATILMA HESAPLARINDAN

1559953          KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

156                  DONUK ALACAKLARDAN  YENİDEN YAPILANDIRILAN ORTA VE UZUN VADELİ KREDİLER – T.P.

 

15601              İHRACAT KREDİLERİ

 

156010            İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR

1560100          ÖZKAYNAKLARDAN

1560102          KATILMA HESAPLARINDAN

1560103          KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

156013            İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR KEFALETİYLE

1560130          ÖZKAYNAKLARDAN

1560132          KATILMA HESAPLARINDAN

1560133          KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

156014            DİĞER MÜŞTERİLER – (KAMU)

1560140          ÖZKAYNAKLARDAN

1560142          KATILMA HESAPLARINDAN

1560143          KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

156015            DİĞER MÜŞTERİLER

1560150          ÖZKAYNAKLARDAN

1560152          KATILMA HESAPLARINDAN

1560153          KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

15610              İHRACAT GARANTİLİ YATIRIM KREDİLERİ

 

156101            İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR

1561010          ÖZKAYNAKLARDAN

1561012          KATILMA HESAPLARINDAN

1561013          KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

156103            İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR KEFALETİYLE

1561030          ÖZKAYNAKLARDAN

1561032          KATILMA HESAPLARINDAN

1561033          KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

156104            DİĞER MÜŞTERİLER – (KAMU)

1561040          ÖZKAYNAKLARDAN

1561042          KATILMA HESAPLARINDAN

1561043          KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

156105            DİĞER MÜŞTERİLER – (ÖZEL)

1561050          ÖZKAYNAKLARDAN

1561052          KATILMA HESAPLARINDAN

1561053          KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

15620              DİĞER YATIRIM KREDİLERİ

 

156201            İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR

1562010          ÖZKAYNAKLARDAN

1562012          KATILMA HESAPLARINDAN

1562013          KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

156203            İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR KEFALETİYLE

1562030          ÖZKAYNAKLARDAN

1562032          KATILMA HESAPLARINDAN

1562033          KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

156204            DİĞER MÜŞTERİLER – (KAMU)

1562040          ÖZKAYNAKLARDAN

1562042          KATILMA HESAPLARINDAN

1562043          KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

156205            DİĞER MÜŞTERİLER – (ÖZEL)

1562050          ÖZKAYNAKLARDAN

1562052          KATILMA HESAPLARINDAN

1562053          KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

15630              İŞLETME KREDİLERİ

 

156301            İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR

1563010          ÖZKAYNAKLARDAN

1563012          KATILMA HESAPLARINDAN

1563013          KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

156303            İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR KEFALETİYLE

1563030          ÖZKAYNAKLARDAN

1563032          KATILMA HESAPLARINDAN

1563033          KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

156304            DİĞER MÜŞTERİLER – (KAMU)

1563040          ÖZKAYNAKLARDAN

1563042          KATILMA HESAPLARINDAN

1563043          KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

156305            DİĞER MÜŞTERİLER – (ÖZEL)

1563050          ÖZKAYNAKLARDAN

1563052          KATILMA HESAPLARINDAN

1563053          KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

15640              KÂR ZARAR ORTAKLIĞI YATIRIMI

 

156401            İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR – (ÖZEL)

1564010          ÖZKAYNAKLARDAN

1564012          KATILMA HESAPLARINDAN

1564013          KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

156403            İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR KEFALETİYLE

1564030          ÖZKAYNAKLARDAN

1564032          KATILMA HESAPLARINDAN

1564033          KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

156404            DİĞER MÜŞTERİLER – (KAMU)

1564040          ÖZKAYNAKLARDAN

1564042          KATILMA HESAPLARINDAN

1564043          KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

156405            DİĞER MÜŞTERİLER – (ÖZEL)

1564050          ÖZKAYNAKLARDAN

1564052          KATILMA HESAPLARINDAN

1564053          KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

15660              MALİ KESİME VERİLEN KREDİLER

 

156600            BANKALAR

1566000          ÖZKAYNAKLARDAN

1566002          KATILMA HESAPLARINDAN

1566003          KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

156601            SİGORTA ŞİRKETLERİ

1566010          ÖZKAYNAKLARDAN

1566012          KATILMA HESAPLARINDAN

1566013          KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

156602            FİNANSAL KİRALAMA ŞİRKETLERİ

1566020          ÖZKAYNAKLARDAN

1566022          KATILMA HESAPLARINDAN

1566023          KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

156609            DİĞER MALİ KURULUŞLAR

1566090          ÖZKAYNAKLARDAN

1566092          KATILMA HESAPLARINDAN

1566093          KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

15670              YURTDIŞI KREDİLER

1567020          ÖZKAYNAKLARDAN

1567022          KATILMA HESAPLARINDAN

 

156700            BANKALAR

1567000          ÖZKAYNAKLARDAN

1567002          KATILMA HESAPLARINDAN

1567003          KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

156701            BANKA DIŞI MALİ KESİME KULLANDIRILAN KREDİLER

1567010          ÖZKAYNAKLARDAN

1567012          KATILMA HESAPLARINDAN

1567013          KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

156702            MÜŞTERİ ADINA MENKUL DEĞER ALIM KREDİLERİ

 

156709            DİĞER

1567090          ÖZKAYNAKLARDAN

1567092          KATILMA HESAPLARINDAN

1567093          KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

15671              TÜKETİCİ KREDİLERİ

156710            KONUT KREDİLERİ

1567100          ÖZKAYNAKLARDAN

1567102          KATILMA HESAPLARINDAN

 

156711            TAŞIT KREDİLERİ

1567110          ÖZKAYNAKLARDAN

1567112          KATILMA HESAPLARINDAN

 

156712            İHTİYAÇ KREDİLERİ

1567120          ÖZKAYNAKLARDAN

1567122          KATILMA HESAPLARINDAN

 

156713            KONUT TEMİNATLI TAŞIT KREDİLERİ

1567130          ÖZKAYNAKLARDAN

1567132          KATILMA HESAPLARINDAN

 

156714            KONUT TEMİNATLI İHTİYAÇ KREDİLERİ

1567140          ÖZKAYNAKLARDAN

1567142          KATILMA HESAPLARINDAN

 

156716            DİĞER GAYRİMENKUL KREDİLERİ

1567160          ÖZKAYNAKLARDAN

1567162          KATILMA HESAPLARINDAN

15672              BİREYSEL KREDİ KARTLARI

156720            ÖZKAYNAKLARDAN

156722            KATILMA HESAPLARINDAN

 

15673              TAKSİTLİ TİCARİ KREDİLER

156730            ÖZKAYNAKLARDAN

156732            KATILMA HESAPLARINDAN

 

15674              KURUMSAL KREDİ KARTLARI

156740            ÖZKAYNAKLARDAN

156742            KATILMA HESAPLARINDAN

 

15675              PERSONEL KREDİLERİ

156750            KONUT KREDİLERİ

1567500          ÖZKAYNAKLARDAN

1567502          KATILMA HESAPLARINDAN

 

156751            TAŞIT KREDİLERİ

1567510          ÖZKAYNAKLARDAN

1567512          KATILMA HESAPLARINDAN

 

156752            İHTİYAÇ KREDİLERİ

1567520          ÖZKAYNAKLARDAN

1567522          KATILMA HESAPLARINDAN

 

156753            KONUT TEMİNATLI TAŞIT KREDİLERİ

1567530          ÖZKAYNAKLARDAN

1567532          KATILMA HESAPLARINDAN

 

156754            KONUT TEMİNATLI İHTİYAÇ KREDİLERİ

1567540          ÖZKAYNAKLARDAN

1567542          KATILMA HESAPLARINDAN

 

156756            DİĞER GAYRİMENKUL KREDİLERİ

1567560          ÖZKAYNAKLARDAN

1567562          KATILMA HESAPLARINDAN

15676              PERSONEL KREDİ KARTLARI

156760            ÖZKAYNAKLARDAN

156762            KATILMA HESAPLARINDAN

 

15684              MÜŞTERİ ADINA MENKUL DEĞER ALIM KREDİLERİ

156840            ÖZKAYNAKLARDAN

156842            KATILMA HESAPLARINDAN

 

15686              FİNANSAL KİRALAMA ALACAKLARI

156860            ÖZKAYNAKLARDAN

156862            KATILMA HESAPLARINDAN

 

15699              DİĞER KREDİLER

 

156991            İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR

1569910          ÖZKAYNAKLARDAN

1569912          KATILMA HESAPLARINDAN

1569913          KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

156993            İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR KEFALETİYLE

1569930          ÖZKAYNAKLARDAN

1569932          KATILMA HESAPLARINDAN

1569933          KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

156994            DİĞER MÜŞTERİLER – (KAMU)

1569940          ÖZKAYNAKLARDAN

1569942          KATILMA HESAPLARINDAN

1569943          KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

156995            DİĞER MÜŞTERİLER – (ÖZEL)

1569950          ÖZKAYNAKLARDAN

1569952          KATILMA HESAPLARINDAN

1569953          KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

157                  DONUK ALACAKLARDAN  YENİDEN YAPILANDIRILAN ORTA VE UZUN VADELİ KREDİLER – Y.P.

 

15701              İHRACAT KREDİLERİ

 

157010            İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR

1570100          ÖZKAYNAKLARDAN

1570102          KATILMA HESAPLARINDAN

1570103          KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

157013            İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR KEFALETİYLE

1570130          ÖZKAYNAKLARDAN

1570132          KATILMA HESAPLARINDAN

1570133          KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

157014            DİĞER MÜŞTERİLER – (KAMU)

1570140          ÖZKAYNAKLARDAN

1570142          KATILMA HESAPLARINDAN

1570143          KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

157015            DİĞER MÜŞTERİLER

1570150          ÖZKAYNAKLARDAN

1570152          KATILMA HESAPLARINDAN

1570153          KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

15710              İHRACAT GARANTİLİ YATIRIM KREDİLERİ

 

157101            İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR

1571010          ÖZKAYNAKLARDAN

1571012          KATILMA HESAPLARINDAN

1571013          KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

157103            İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR KEFALETİYLE

1571030          ÖZKAYNAKLARDAN

1571032          KATILMA HESAPLARINDAN

1571033          KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

157104            DİĞER MÜŞTERİLER – (KAMU)

1571040          ÖZKAYNAKLARDAN

1571042          KATILMA HESAPLARINDAN

1571043          KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

157105            DİĞER MÜŞTERİLER – (ÖZEL)

1571050          ÖZKAYNAKLARDAN

1571052          KATILMA HESAPLARINDAN

1571053          KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

15720              DİĞER YATIRIM KREDİLERİ

 

157201            İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR

1572010          ÖZKAYNAKLARDAN

1572012          KATILMA HESAPLARINDAN

1572013          KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

157203            İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR KEFALETİYLE

1572030          ÖZKAYNAKLARDAN

1572032          KATILMA HESAPLARINDAN

1572033          KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

157204            DİĞER MÜŞTERİLER – (KAMU)

1572040          ÖZKAYNAKLARDAN

1572042          KATILMA HESAPLARINDAN

1572043          KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

157205            DİĞER MÜŞTERİLER – (ÖZEL)

1572050          ÖZKAYNAKLARDAN

1572052          KATILMA HESAPLARINDAN

1572053          KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

15730              İŞLETME KREDİLERİ

 

157301            İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR

1573010          ÖZKAYNAKLARDAN

1573012          KATILMA HESAPLARINDAN

1573013          KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

157303            İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR KEFALETİYLE

1573030          ÖZKAYNAKLARDAN

1573032          KATILMA HESAPLARINDAN

1573033          KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

157304            DİĞER MÜŞTERİLER – (KAMU)

1573040          ÖZKAYNAKLARDAN

1573042          KATILMA HESAPLARINDAN

1573043          KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

157305            DİĞER MÜŞTERİLER – (ÖZEL)

1573050          ÖZKAYNAKLARDAN

1573052          KATILMA HESAPLARINDAN

1573053          KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

15740              KÂR ZARAR ORTAKLIĞI YATIRIMI

 

157401            İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR – (ÖZEL)

1574010          ÖZKAYNAKLARDAN

1574012          KATILMA HESAPLARINDAN

1574013          KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

157403            İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR KEFALETİYLE

1574030          ÖZKAYNAKLARDAN

1574032          KATILMA HESAPLARINDAN

1574033          KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

157404            DİĞER MÜŞTERİLER – (KAMU)

1574040          ÖZKAYNAKLARDAN

1574042          KATILMA HESAPLARINDAN

1574043          KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

157405            DİĞER MÜŞTERİLER – (ÖZEL)

1574050          ÖZKAYNAKLARDAN

1574052          KATILMA HESAPLARINDAN

1574053          KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

15760              MALİ KESİME VERİLEN KREDİLER

 

157600            BANKALAR

1576000          ÖZKAYNAKLARDAN

1576002          KATILMA HESAPLARINDAN

1576003          KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

157601            SİGORTA ŞİRKETLERİ

1576010          ÖZKAYNAKLARDAN

1576012          KATILMA HESAPLARINDAN

1576013          KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

157602            FİNANSAL KİRALAMA ŞİRKETLERİ

1576020          ÖZKAYNAKLARDAN

1576022          KATILMA HESAPLARINDAN

1576023          KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

157609            DİĞER MALİ KURULUŞLAR

1576090          ÖZKAYNAKLARDAN

1576092          KATILMA HESAPLARINDAN

1576093          KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

15770              YURTDIŞI KREDİLER

1577020          ÖZKAYNAKLARDAN

1577022          KATILMA HESAPLARINDAN

 

157700            BANKALAR

1577000          ÖZKAYNAKLARDAN

1577002          KATILMA HESAPLARINDAN

1577003          KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

157701            BANKA DIŞI MALİ KESİME KULLANDIRILAN KREDİLER

1577010          ÖZKAYNAKLARDAN

1577012          KATILMA HESAPLARINDAN

1577013          KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

157702            MÜŞTERİ ADINA MENKUL DEĞER ALIM KREDİLERİ

 

157709            DİĞER

1577090          ÖZKAYNAKLARDAN

1577092          KATILMA HESAPLARINDAN

1577093          KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

15771              TÜKETİCİ KREDİLERİ

157710            KONUT KREDİLERİ

1577100          ÖZKAYNAKLARDAN

1577102          KATILMA HESAPLARINDAN

 

157711            TAŞIT KREDİLERİ

1577110          ÖZKAYNAKLARDAN

1577112          KATILMA HESAPLARINDAN

 

157712            İHTİYAÇ KREDİLERİ

1577120          ÖZKAYNAKLARDAN

1577122          KATILMA HESAPLARINDAN

 

157713            KONUT TEMİNATLI TAŞIT KREDİLERİ

1577130          ÖZKAYNAKLARDAN

1577132          KATILMA HESAPLARINDAN

 

157714            KONUT TEMİNATLI İHTİYAÇ KREDİLERİ

1577140          ÖZKAYNAKLARDAN

1577142          KATILMA HESAPLARINDAN

 

157716            DİĞER GAYRİMENKUL KREDİLERİ

1577160          ÖZKAYNAKLARDAN

1577162          KATILMA HESAPLARINDAN

15772              BİREYSEL KREDİ KARTLARI

157720            ÖZKAYNAKLARDAN

157722            KATILMA HESAPLARINDAN

 

15773              TAKSİTLİ TİCARİ KREDİLER

157730            ÖZKAYNAKLARDAN

157732            KATILMA HESAPLARINDAN

 

15774              KURUMSAL KREDİ KARTLARI

157740            ÖZKAYNAKLARDAN

157742            KATILMA HESAPLARINDAN

 

15775              PERSONEL KREDİLERİ

157750            KONUT KREDİLERİ

1577500          ÖZKAYNAKLARDAN

1577502          KATILMA HESAPLARINDAN

 

157751            TAŞIT KREDİLERİ

1577510          ÖZKAYNAKLARDAN

1577512          KATILMA HESAPLARINDAN

 

157752            İHTİYAÇ KREDİLERİ

1577520          ÖZKAYNAKLARDAN

1577522          KATILMA HESAPLARINDAN

 

157753            KONUT TEMİNATLI TAŞIT KREDİLERİ

1577530          ÖZKAYNAKLARDAN

1577532          KATILMA HESAPLARINDAN

 

157754            KONUT TEMİNATLI İHTİYAÇ KREDİLERİ

1577540          ÖZKAYNAKLARDAN

1577542          KATILMA HESAPLARINDAN

 

157756            DİĞER GAYRİMENKUL KREDİLERİ

1577560          ÖZKAYNAKLARDAN

1577562          KATILMA HESAPLARINDAN

15776              PERSONEL KREDİ KARTLARI

157760            ÖZKAYNAKLARDAN

157762            KATILMA HESAPLARINDAN

 

15784              MÜŞTERİ ADINA MENKUL DEĞER ALIM KREDİLERİ

157840            ÖZKAYNAKLARDAN

157842            KATILMA HESAPLARINDAN

 

15786              FİNANSAL KİRALAMA ALACAKLARI

157860            ÖZKAYNAKLARDAN

157862            KATILMA HESAPLARINDAN

 

15799              DİĞER KREDİLER

 

157991            İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR

1579910          ÖZKAYNAKLARDAN

1579912          KATILMA HESAPLARINDAN

1579913          KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

157993            İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR KEFALETİYLE

1579930          ÖZKAYNAKLARDAN

1579932          KATILMA HESAPLARINDAN

1579933          KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

157994            DİĞER MÜŞTERİLER – (KAMU)

1579940          ÖZKAYNAKLARDAN

1579942          KATILMA HESAPLARINDAN

1579943          KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

157995            DİĞER MÜŞTERİLER – (ÖZEL)

1579950          ÖZKAYNAKLARDAN

1579952          KATILMA HESAPLARINDAN

1579953          KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

158                  TAZMİN EDİLEN GAYRİNAKDİ KREDİ BEDELLERİ – T.P.

 

15800              TEMİNAT MEKTUPLARI

15810              PREFİNANSMAN KREDİLERİ

15820              İTHALAT KABUL KREDİLERİ

15830              AKREDİTİF TAAHHÜTLERİMİZ

15880              KARŞILIKSIZ ÇEK ÖDEMELERİ

15890              DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER

 

159                  TAZMİN EDİLEN GAYRİNAKDİ KREDİ BEDELLERİ – Y.P.

 

15900              TEMİNAT MEKTUPLARI

15910              PREFİNANSMAN KREDİLERİ

15920              İTHALAT KABUL KREDİLERİ

15930              AKREDİTİF TAAHHÜTLERİMİZ

15990              DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER

 

160                  KANUN ve/veya KARARNAMELERE DAYANAN ERTELENMİŞ ve TAKSİTLENDİRİLMİŞ KREDİLER – T.P.

 

161                  KANUN ve/veya KARARNAMELERE DAYANAN ERTELENMİŞ ve TAKSİTLENDİRİLMİŞ KREDİLER – Y.P.

 

170                  ÜÇÜNCÜ GRUP – TAHSİL İMKÂNI SINIRLI KREDİLER – T.P.

 

17000              YENİDEN YAPILANDIRMAYA KONU EDİLMEYENLER

170000            ÖZKAYNAKLARDAN

170002            KATILMA HESAPLARINDAN

170003            KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

17001              YENİDEN YAPILANDIRILANLAR

170010            ÖZKAYNAKLARDAN

170012            KATILMA HESAPLARINDAN

170013            KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

 

171                  ÜÇÜNCÜ GRUP – TAHSİL İMKÂNI SINIRLI KREDİLER – Y.P.

 

17100              YENİDEN YAPILANDIRMAYA KONU EDİLMEYENLER

171000            ÖZKAYNAKLARDAN

171002            KATILMA HESAPLARINDAN

171003            KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

17101              YENİDEN YAPILANDIRILANLAR

171010            ÖZKAYNAKLARDAN

171012            KATILMA HESAPLARINDAN

171013            KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

 

172                  DÖRDÜNCÜ GRUP – TAHSİLİ ŞÜPHELİ KREDİLER – T. P.

 

17200              YENİDEN YAPILANDIRMAYA KONU EDİLMEYENLER

172000            ÖZKAYNAKLARDAN

172002            KATILMA HESAPLARINDAN

172003            KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

17201              YENİDEN YAPILANDIRILANLAR

172010            ÖZKAYNAKLARDAN

172012            KATILMA HESAPLARINDAN

172013            KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

173                  DÖRDÜNCÜ GRUP – TAHSİLİ ŞÜPHELİ KREDİLER – Y. P.

 

17300              YENİDEN YAPILANDIRMAYA KONU EDİLMEYENLER

173000            ÖZKAYNAKLARDAN

173002            KATILMA HESAPLARINDAN

173003            KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

17301              YENİDEN YAPILANDIRILANLAR

173010            ÖZKAYNAKLARDAN

173012            KATILMA HESAPLARINDAN

173013            KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

176                  BEŞİNCİ GRUP – ZARAR NİTELİĞİNDEKİ KREDİLER -T.P.

 

17600              YENİDEN YAPILANDIRMAYA KONU EDİLMEYENLER

176000            ÖZKAYNAKLARDAN

176002            KATILMA HESAPLARINDAN

176003            KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

17601              YENİDEN YAPILANDIRILANLAR

176010            ÖZKAYNAKLARDAN

176012            KATILMA HESAPLARINDAN

176013            KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

177                  BEŞİNCİ GRUP – ZARAR NİTELİĞİNDEKİ KREDİLER -Y.P.

 

17700              YENİDEN YAPILANDIRMAYA KONU EDİLMEYENLER

177000            ÖZKAYNAKLARDAN

177002            KATILMA HESAPLARINDAN

177003            KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

17701              YENİDEN YAPILANDIRILANLAR

177010            ÖZKAYNAKLARDAN

177012            KATILMA HESAPLARINDAN

177013            KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

 

180                  ÖZEL KARŞILIKLAR (-) – T.P.

 

18000              ÜÇÜNCÜ GRUP – TAHSİL İMKÂNI SINIRLI KREDİLER

 

180000            ÖZKAYNAKLARDAN

 

180002            KATILMA HESAPLARINDAN

1800020          KATILMA HESAPLARI PAYI

1800021          BANKA PAYI

 

180003            KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

1800030          KATILMA HESAPLARI PAYI

1800031          BANKA PAYI

 

18001              DÖRDÜNCÜ GRUP – TAHSİLİ ŞÜPHELİ KREDİLER

180010            ÖZKAYNAKLARDAN

 

180012            KATILMA HESAPLARINDAN

1800120          KATILMA HESAPLARI PAYI

1800121          BANKA PAYI

 

180013            KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

1800130          KATILMA HESAPLARI PAYI

1800131          BANKA PAYI

 

18002              BEŞİNCİ GRUP – ZARAR NİTELİĞİNDEKİ KREDİLER

180020            ÖZKAYNAKLARDAN

 

180022            KATILMA HESAPLARINDAN

1800220          KATILMA HESAPLARI PAYI

1800221          BANKA PAYI

 

180023            KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

1800230          KATILMA HESAPLARI PAYI

1800231          BANKA PAYI

 

181                  ÖZEL KARŞILIKLAR (-) – Y.P.

 

18100              ÜÇÜNCÜ GRUP – TAHSİL İMKÂNI SINIRLI KREDİLER

 

181000            ÖZKAYNAKLARDAN

 

181002            KATILMA HESAPLARINDAN

1810020          KATILMA HESAPLARI PAYI

1810021          BANKA PAYI

 

181003            KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

1810030          KATILMA HESAPLARI PAYI

1810031          BANKA PAYI

 

18101              DÖRDÜNCÜ GRUP – TAHSİLİ ŞÜPHELİ KREDİLER

 

181010            ÖZKAYNAKLARDAN

 

181012            KATILMA HESAPLARINDAN

1810120          KATILMA HESAPLARI PAYI

1810121          BANKA PAYI

 

181013            KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

1810130          KATILMA HESAPLARI PAYI

1810131          BANKA PAYI

 

18102              BEŞİNCİ GRUP – ZARAR NİTELİĞİNDEKİ KREDİLER

 

181020            ÖZKAYNAKLARDAN

 

181022            KATILMA HESAPLARINDAN

1810220          KATILMA HESAPLARI PAYI

1810221          BANKA PAYI

 

181023            KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

1810230          KATILMA HESAPLARI PAYI

1810231          BANKA PAYI

 

182                  TFRS 9 BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI (-) – T.P.

 

18200              BİRİNCİ AŞAMA (12 AY BEKLENEN ZARAR KARŞILIĞI)

182000            ÖZKAYNAKLARDAN

 

182002            KATILMA HESAPLARINDAN

1820020          KATILMA HESAPLARI PAYI

1820021          BANKA PAYI

 

182003            KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

1820030          KATILMA HESAPLARI PAYI

1820031          BANKA PAYI

 

18201              İKİNCİ AŞAMA (KREDİ RİSKİNDE ÖNEMLİ ARTIŞ)

182010            ÖZKAYNAKLARDAN

 

182012            KATILMA HESAPLARINDAN

1820120          KATILMA HESAPLARI PAYI

1820121          BANKA PAYI

 

182013            KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

1820130          KATILMA HESAPLARI PAYI

1820131          BANKA PAYI

 

18203              ÜÇÜNCÜ AŞAMA (TEMERRÜT)

182030            ÖZKAYNAKLARDAN

 

182032            KATILMA HESAPLARINDAN

1820320          KATILMA HESAPLARI PAYI

1820321          BANKA PAYI

 

182033            KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

1820330          KATILMA HESAPLARI PAYI

1820331          BANKA PAYI

 

183                  TFRS 9 BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI (-) – Y.P.

 

18300              BİRİNCİ AŞAMA (12 AY BEKLENEN ZARAR KARŞILIĞI)

183000            ÖZKAYNAKLARDAN

 

183002            KATILMA HESAPLARINDAN

1830020          KATILMA HESAPLARI PAYI

1830021          BANKA PAYI

 

183003            KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

1830030          KATILMA HESAPLARI PAYI

1830031          BANKA PAYI

 

18301              İKİNCİ AŞAMA (KREDİ RİSKİNDE ÖNEMLİ ARTIŞ)

183010            ÖZKAYNAKLARDAN

 

183012            KATILMA HESAPLARINDAN

1830120          KATILMA HESAPLARI PAYI

1830121          BANKA PAYI

 

183013            KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

1830130          KATILMA HESAPLARI PAYI

1830131          BANKA PAYI

 

18303              ÜÇÜNCÜ AŞAMA (TEMERRÜT)

183030            ÖZKAYNAKLARDAN

 

183032            KATILMA HESAPLARINDAN

1830320          KATILMA HESAPLARI PAYI

1830321          BANKA PAYI

 

183033            KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

1830330          KATILMA HESAPLARI PAYI

1830331          BANKA PAYI

 

184                  GERÇEĞE UYGUN DEĞER ÜZERİNDEN DEĞERLENENKREDİLER DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-) – T.P.

 

18400              KÂR/ZARARA YANSITILANLAR

184000            ÖZKAYNAKLARDAN

 

184002            KATILMA HESAPLARINDAN

1840020          KATILMA HESAPLARI PAYI

1840021          BANKA PAYI

 

184003            KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

1840030          KATILMA HESAPLARI PAYI

1840031          BANKA PAYI

 

18401              DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILANLAR

184010            ÖZKAYNAKLARDAN

 

184012            KATILMA HESAPLARINDAN

1840120          KATILMA HESAPLARI PAYI

1840121          BANKA PAYI

 

184013            KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

1840130          KATILMA HESAPLARI PAYI

1840131          BANKA PAYI

 

185                  GERÇEĞE UYGUN DEĞER ÜZERİNDEN DEĞERLENENKREDİLER DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-) – Y.P.

 

18500              KÂR/ZARARA YANSITILANLAR

185000            ÖZKAYNAKLARDAN

 

185002            KATILMA HESAPLARINDAN

1850020          KATILMA HESAPLARI PAYI

1850021          BANKA PAYI

 

185003            KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

1850030          KATILMA HESAPLARI PAYI

1850031          BANKA PAYI

 

18501              DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILANLAR

185010            ÖZKAYNAKLARDAN

 

185012            KATILMA HESAPLARINDAN

1850120          KATILMA HESAPLARI PAYI

1850121          BANKA PAYI

 

185013            KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

1850130          KATILMA HESAPLARI PAYI

1850131          BANKA PAYI

 

 

 


2
YATIRIM AMAÇLI DEĞERLER VE DİĞER AKTİFLER

 

202                  KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR – T.P.

 

20200              FİNANSAL KİRALAMA ALACAKLARI

202000            ÖZKAYNAKLARDAN

202002            KATILMA HESAPLARINDAN

202003            KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

20201              FAALİYET KİRALAMASI ALACAKLARI

202010            ÖZKAYNAKLARDAN

202012            KATILMA HESAPLARINDAN

202013            KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

20209              DİĞER

 

203                  KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR – Y.P.

 

20300              FİNANSAL KİRALAMA ALACAKLARI

203000            ÖZKAYNAKLARDAN

203002            KATILMA HESAPLARINDAN

203003            KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

20301              FAALİYET KİRALAMASI ALACAKLARI

203010            ÖZKAYNAKLARDAN

203012            KATILMA HESAPLARINDAN

203013            KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

20309              DİĞER

 

204                  KAZANILMAMIŞ FİNANSAL KİRALAMA GELİRLERİ (-) – T.P.

 

20400              ÖZKAYNAKLARDAN

20402              KATILMA HESAPLARINDAN

20403              KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

205                  KAZANILMAMIŞ FİNANSAL KİRALAMA GELİRLERİ (-) – Y.P.

 

20500              ÖZKAYNAKLARDAN

20502              KATILMA HESAPLARINDAN

20503              KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

210                  ZORUNLU KARŞILIKLAR – T.P.

 

21000              ÖZKAYNAKLARDAN

21002              KATILMA HESAPLARINDAN

21003              KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

211                  ZORUNLU KARŞILIKLAR – Y.P.

 

21100              ÖZKAYNAKLARDAN

21102              KATILMA HESAPLARINDAN

21103              KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

220                  KREDİ KÂR PAYI GELİR TAHAKKUK REESKONTLARI – T.P.

 

22000              KÂR PAYI TAHAKKUKLARI

220000            ÖZKAYNAKLARDAN

220002            KATILMA HESAPLARINDAN

220003            KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

22001              KÂR PAYI REESKONTLARI

220010            ÖZKAYNAKLARDAN

220012            KATILMA HESAPLARINDAN

220013            KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

22002              KREDİ KOMİSYON VE DİĞER GELİR TAHAKKUKLARI

22003              KREDİ KOMİSYON VE DİĞER GELİR REESKONTLARI

 

22004              DÖVİZE ENDEKSLİ KREDİLER ANAPARA KUR ARTIŞ TAHAKKUKLARI

220040            ÖZKAYNAKLARDAN

220042            KATILMA HESAPLARINDAN

220043            KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

22005              DÖVİZE ENDEKSLİ KREDİLER ANAPARA KUR ARTIŞ REESKONTLARI

220050            ÖZKAYNAKLARDAN

220052            KATILMA HESAPLARINDAN

220053            KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

22006              GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KÂR/ZARARA YANSITILAN KREDİLER DEĞER ARTIŞLARI

220060            ÖZKAYNAKLARDAN

220062            KATILMA HESAPLARINDAN

220063            KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

22007              GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN KREDİLER DEĞER ARTIŞLARI

220070            ÖZKAYNAKLARDAN

220072            KATILMA HESAPLARINDAN

220073            KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

221                  KREDİ KÂR PAYI GELİR TAHAKKUK REESKONTLARI – Y.P.

 

22100              KÂR PAYI TAHAKKUKLARI

221000            ÖZKAYNAKLARDAN

221002            KATILMA HESAPLARINDAN

221003            KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

22101              KÂR PAYI REESKONTLARI

221010            ÖZKAYNAKLARDAN

221012            KATILMA HESAPLARINDAN

221013            KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

22102              KREDİ KOMİSYON VE DİĞER GELİR TAHAKKUKLARI

22103              KREDİ KOMİSYON VE DİĞER GELİR REESKONTLARI

 

22106              GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KÂR/ZARARA YANSITILAN KREDİLER DEĞER ARTIŞLARI

221060            ÖZKAYNAKLARDAN

221062            KATILMA HESAPLARINDAN

221063            KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

22107              GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN KREDİLER DEĞER ARTIŞLARI

221070            ÖZKAYNAKLARDAN

221072            KATILMA HESAPLARINDAN

221073            KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

222                  DİĞER KÂR PAYI VE GELİR REESKONTLARI – T.P.

 

22201              MENKUL DEĞERLER GELİR REESKONTLARI

 

222010            ALIM SATIM AMAÇLI MENKUL DEĞERLERİN

2220100          MENKUL DEĞERLER

2220101          TEMİNATA VERİLEN/BLOKE EDİLEN MENKUL DEĞERLER

2220102          GERİ ALIM VAADİ İLE SATIM İŞLEMİNE KONU MENKUL DEĞERLER

2220103          TESLİM TARİHİNE GÖRE MUHASEBELEŞTİRME GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKLARI

 

222011            GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KÂR/ZARARA YANSITILMASI SEÇENEĞİ KULLANILANMENKUL DEĞERLERİN

 

222012            GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN MENKUL DEĞERLER

2220120          MENKUL DEĞERLER

2220121          TEMİNATA VERİLEN/BLOKE EDİLEN MENKUL DEĞERLER

2220122          GERİ ALIM VAADİ İLE SATIM İŞLEMİNE KONU MENKUL DEĞERLER

2220123          TESLİM TARİHİNE GÖRE MUHASEBELEŞTİRME RAYİÇ DEĞER FARKLARI

2220124          RAYİÇ DEĞER FARKLARI

 

222013            İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ ÜZERİNDEN ÖLÇÜLEN MENKUL DEĞERLER

2220130          MENKUL DEĞERLER

2220131          TEMİNATA VERİLEN/BLOKE EDİLEN MENKUL DEĞERLER

2220132          GERİ ALIM VAADİ İLE SATIM İŞLEMİNE KONU MENKUL DEĞERLER

 

22203              GERİ SATIM VAADİ İLE ALIM İŞLEMLERİNDEN ALACAKLARA İLİŞKİN GELİR REESKONTLARI

 

22205              ZORUNLU KARŞILIKLAR GELİR REESKONTLARI

 

22299              DİĞER

 

223                  DİĞER KÂR PAYI VE GELİR REESKONTLARI – Y.P.

 

22301              MENKUL DEĞERLER GELİR REESKONTLARI

 

223010            ALIM SATIM AMAÇLI MENKUL DEĞERLERİN

2230100          MENKUL DEĞERLER

2230101          TEMİNATA VERİLEN/BLOKE EDİLEN MENKUL DEĞERLER

2230102          GERİ ALIM VAADİ İLE SATIM İŞLEMİNE KONU MENKUL DEĞERLER

2230103          TESLİM TARİHİNE GÖRE MUHASEBELEŞTİRME GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKLARI

 

223011            GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KÂR/ZARARA YANSITILMASI SEÇENEĞİ KULLANILANMENKUL DEĞERLERİN

 

223012            GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN MENKUL DEĞERLER

2230120          MENKUL DEĞERLER

2230121          TEMİNATA VERİLEN/BLOKE EDİLEN MENKUL DEĞERLER

2230122          GERİ ALIM VAADİ İLE SATIM İŞLEMİNE KONU MENKUL DEĞERLER

2230123          TESLİM TARİHİNE GÖRE MUHASEBELEŞTİRME RAYİÇ DEĞER FARKLARI

2230124          RAYİÇ DEĞER FARKLARI

 

223013            İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ ÜZERİNDEN DEĞERLENEN MENKUL DEĞERLER

2230130          MENKUL DEĞERLER

2230131          TEMİNATA VERİLEN/BLOKE EDİLEN MENKUL DEĞERLER

2230132          GERİ ALIM VAADİ İLE SATIM İŞLEMİNE KONU MENKUL DEĞERLER

 

22303              GERİ SATIM VAADİ İLE ALIM İŞLEMLERİNDEN ALACAKLARA İLİŞKİN GELİR REESKONTLARI

 

22305              ZORUNLU KARŞILIKLAR GELİR REESKONTLARI

 

22399              DİĞER

 

224                  TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR – T.P.

 

22400              ALIM SATIM AMAÇLI

224001            VADELİ İŞLEMLER

224002            SWAP İŞLEMLERİ

224003            FUTURES İŞLEMLERİ

224004            OPSİYONLAR

224009            DİĞER

 

22401              GERÇEĞE UYGUN DEĞER RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI

224011            VADELİ İŞLEMLER

224012            SWAP İŞLEMLERİ

224013            FUTURES İŞLEMLERİ

224014            OPSİYONLAR

224019            DİĞER

 

22402              NAKİT AKIŞ RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI

224021            VADELİ İŞLEMLER

224022            SWAP İŞLEMLERİ

224023            FUTURES İŞLEMLERİ

224024            OPSİYONLAR

224029            DİĞER

 

22403              YURTDIŞINDAKİ NET YATIRIM RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI

224031            VADELİ İŞLEMLER

224032            SWAP İŞLEMLERİ

224033            FUTURES İŞLEMLERİ

224034            OPSİYONLAR

224039            DİĞER

 

225                  TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR – Y.P.

 

22500              ALIM SATIM AMAÇLI

225001            VADELİ İŞLEMLER

225002            SWAP İŞLEMLERİ

225003            FUTURES İŞLEMLERİ

225004            OPSİYONLAR

 

225009            DİĞER

 

22501              GERÇEĞE UYGUN DEĞER RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI

225011            VADELİ İŞLEMLER

225012            SWAP İŞLEMLERİ

225013            FUTURES İŞLEMLERİ

225014            OPSİYONLAR

225019            DİĞER

 

22502              NAKİT AKIŞ RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI

225021            VADELİ İŞLEMLER

225022            SWAP İŞLEMLERİ

225023            FUTURES İŞLEMLERİ

225024            OPSİYONLAR

225029            DİĞER

 

22503              YURTDIŞINDAKİ NET YATIRIM RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI

225031            VADELİ İŞLEMLER

225032            SWAP İŞLEMLERİ

225033            FUTURES İŞLEMLERİ

225034            OPSİYONLAR

225039            DİĞER

 

238                  SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR – T.P

 

23800              SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN DURAN VARLIKLAR

238000            MENKULLER

238001            GAYRİMENKULLER

238002            İŞTİRAKLER

238003            BAĞLI ORTAKLIKLAR

238004            BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR

238005            MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR

238009            DİĞER

 

23801              DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR

238010            MENKULLER

238011            GAYRİMENKULLER

238012            İŞTİRAKLER

238013            BAĞLI ORTAKLIKLAR

238014            BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR

238015            MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR

238019            DİĞER

 

239                  SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR – Y.P.

 

23900              SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN DURAN VARLIKLAR

239000            MENKULLER

239001            GAYRİMENKULLER

239002            İŞTİRAKLER

239003            BAĞLI ORTAKLIKLAR

239004            BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR

239005            MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR

239009            DİĞER

 

23901              DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR

239010            MENKULLER

239011            GAYRİMENKULLER

239012            İŞTİRAKLER

239013            BAĞLI ORTAKLIKLAR

239014            BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR

239015            MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR

239019            DİĞER

 

240                  İŞTİRAKLER – T.P.

 

24000              BANKALAR

240000            MALİYET BEDELİ

240001            BEDELSİZ HİSSELER

240002            DEĞERLEME ARTIŞI

 

24001              SİGORTA ORTAKLIKLARI

240010            MALİYET BEDELİ

240011            BEDELSİZ HİSSELER

240012            DEĞERLEME ARTIŞI

 

24002              İMALAT SANAYİİ ORTAKLIKLARI

240020            MALİYET BEDELİ

240021            BEDELSİZ HİSSELER

240022            DEĞERLEME ARTIŞI

 

24003              MADENCİLİK ORTAKLIKLARI

240030            MALİYET BEDELİ

240031            BEDELSİZ HİSSELER

240032            DEĞERLEME ARTIŞI

 

24004              ENERJİ ORTAKLIKLARI

240040            MALİYET BEDELİ

240041            BEDELSİZ HİSSELER

240042            DEĞERLEME ARTIŞI

 

24005              BAYINDIRLIK ORTAKLIKLARI

240050            MALİYET BEDELİ

240051            BEDELSİZ HİSSELER

240052            DEĞERLEME ARTIŞI

 

24006              ULAŞTIRMA ORTAKLIKLARI

240060            MALİYET BEDELİ

240061            BEDELSİZ HİSSELER

240062            DEĞERLEME ARTIŞI

 

24007              DIŞ SATIM ORTAKLIKLARI

240070            MALİYET BEDELİ

240071            BEDELSİZ HİSSELER

240072            DEĞERLEME ARTIŞI

 

24008              TURİZM ORTAKLIKLARI

240080            MALİYET BEDELİ

240081            BEDELSİZ HİSSELER

240082            DEĞERLEME ARTIŞI

 

24009              TARIMSAL İŞLETMELER

240090            MALİYET BEDELİ

240091            BEDELSİZ HİSSELER

240092            DEĞERLEME ARTIŞI

 

24010              ORMAN İŞLETMELERİ

240100            MALİYET BEDELİ

240101            BEDELSİZ HİSSELER

240102            DEĞERLEME ARTIŞI

 

24011              DİĞER MALİ İŞTİRAKLER

240110            MALİYET BEDELİ

240111            BEDELSİZ HİSSELER

240112            DEĞERLEME ARTIŞI

 

24012              ORTAK YATIRIMLAR

240120            MALİYET BEDELİ

240121            BEDELSİZ HİSSELER

240122            DEĞERLEME ARTIŞI

 

24099              DİĞER TİCARİ İŞLETMELER

240990            MALİYET BEDELİ

240991            BEDELSİZ HİSSELER

240992            DEĞERLEME ARTIŞI

 

241                  İŞTİRAKLER – Y.P.

 

24100              BANKALAR

241000            MALİYET BEDELİ

241001            BEDELSİZ HİSSELER

241002            DEĞERLEME ARTIŞI

 

24101              SİGORTA ORTAKLIKLARI

241010            MALİYET BEDELİ

241011            BEDELSİZ HİSSELER

241012            DEĞERLEME ARTIŞI

 

24102              İMALAT SANAYİİ ORTAKLIKLARI

241020            MALİYET BEDELİ

241021            BEDELSİZ HİSSELER

241022            DEĞERLEME ARTIŞI

 

24103              MADENCİLİK ORTAKLIKLARI

241030            MALİYET BEDELİ

241031            BEDELSİZ HİSSELER

241032            DEĞERLEME ARTIŞI

 

24104              ENERJİ ORTAKLIKLARI

241040            MALİYET BEDELİ

241041            BEDELSİZ HİSSELER

241042            DEĞERLEME ARTIŞI

 

24105              BAYINDIRLIK ORTAKLIKLARI

241050            MALİYET BEDELİ

241051            BEDELSİZ HİSSELER

241052            DEĞERLEME ARTIŞI

 

24106              ULAŞTIRMA ORTAKLIKLARI

241060            MALİYET BEDELİ

241061            BEDELSİZ HİSSELER

241062            DEĞERLEME ARTIŞI

 

24107              DIŞ SATIM ORTAKLIKLARI

241070            MALİYET BEDELİ

241071            BEDELSİZ HİSSELER

241072            DEĞERLEME ARTIŞI

 

24108              TURİZM ORTAKLIKLARI

241080            MALİYET BEDELİ

241081            BEDELSİZ HİSSELER

241082            DEĞERLEME ARTIŞI

 

24109              TARIMSAL İŞLETMELER

241090            MALİYET BEDELİ

241091            BEDELSİZ HİSSELER

241092            DEĞERLEME ARTIŞI

 

24110              ORMAN İŞLETMELERİ

241100            MALİYET BEDELİ

241101            BEDELSİZ HİSSELER

241102            DEĞERLEME ARTIŞI

 

24111              DİĞER MALİ İŞTİRAKLER

241110            MALİYET BEDELİ

241111            BEDELSİZ HİSSELER

241112            DEĞERLEME ARTIŞI

 

24112              ORTAK YATIRIMLAR

241120            MALİYET BEDELİ

241121            BEDELSİZ HİSSELER

241122            DEĞERLEME ARTIŞI

 

24199              DİĞER TİCARİ İŞLETMELER

241990            MALİYET BEDELİ

241991            BEDELSİZ HİSSELER

241992            DEĞERLEME ARTIŞI

 

242                  BAĞLI ORTAKLIKLAR – T.P.

 

24200              BANKALAR

242000            MALİYET BEDELİ

242001            BEDELSİZ HİSSELER

242002            DEĞERLEME ARTIŞI

 

24201              SİGORTA ORTAKLIKLARI

242010            MALİYET BEDELİ

242011            BEDELSİZ HİSSELER

242012            DEĞERLEME ARTIŞI

 

24202              İMALAT SANAYİİ ORTAKLIKLARI

242020            MALİYET BEDELİ

242021            BEDELSİZ HİSSELER

242022            DEĞERLEME ARTIŞI

 

24203              MADENCİLİK ORTAKLIKLARI

242030            MALİYET BEDELİ

242031            BEDELSİZ HİSSELER

242032            DEĞERLEME ARTIŞI

 

24204              ENERJİ ORTAKLIKLARI

242040            MALİYET BEDELİ

242041            BEDELSİZ HİSSELER

242042            DEĞERLEME ARTIŞI

 

24205              BAYINDIRLIK ORTAKLIKLARI

242050            MALİYET BEDELİ

242051            BEDELSİZ HİSSELER

242052            DEĞERLEME ARTIŞI

 

24206              ULAŞTIRMA ORTAKLIKLARI

242060            MALİYET BEDELİ

242061            BEDELSİZ HİSSELER

242062            DEĞERLEME ARTIŞI

 

24207              DIŞ SATIM ORTAKLIKLARI

242070            MALİYET BEDELİ

242071            BEDELSİZ HİSSELER

242072            DEĞERLEME ARTIŞI

 

24208              TURİZM ORTAKLIKLARI

242080            MALİYET BEDELİ

242081            BEDELSİZ HİSSELER

242082            DEĞERLEME ARTIŞI

 

24209              TARIMSAL İŞLETMELER

242090            MALİYET BEDELİ

242091            BEDELSİZ HİSSELER

242092            DEĞERLEME ARTIŞI

 

24210              ORMAN İŞLETMELERİ

242100            MALİYET BEDELİ

242101            BEDELSİZ HİSSELER

242102            DEĞERLEME ARTIŞI

 

24211              DİĞER MALİ İŞTİRAKLER

242110            MALİYET BEDELİ

242111            BEDELSİZ HİSSELER

242112            DEĞERLEME ARTIŞI

 

24212              ORTAK YATIRIMLAR

242120            MALİYET BEDELİ

242121            BEDELSİZ HİSSELER

242122            DEĞERLEME ARTIŞI

 

24299              DİĞER TİCARİ İŞLETMELER

242990            MALİYET BEDELİ

242991            BEDELSİZ HİSSELER

242992            DEĞERLEME ARTIŞI

 

243                  BAĞLI ORTAKLIKLAR – Y.P.

 

24300              BANKALAR

243000            MALİYET BEDELİ

243001            BEDELSİZ HİSSELER

243002            DEĞERLEME ARTIŞI

 

24301              SİGORTA ORTAKLIKLARI

243010            MALİYET BEDELİ

243011            BEDELSİZ HİSSELER

243012            DEĞERLEME ARTIŞI

 

24302              İMALAT SANAYİİ ORTAKLIKLARI

243020            MALİYET BEDELİ

243021            BEDELSİZ HİSSELER

243022            DEĞERLEME ARTIŞI

 

24303              MADENCİLİK ORTAKLIKLARI

243030            MALİYET BEDELİ

243031            BEDELSİZ HİSSELER

243032            DEĞERLEME ARTIŞI

 

24304              ENERJİ ORTAKLIKLARI

243040            MALİYET BEDELİ

243041            BEDELSİZ HİSSELER

243042            DEĞERLEME ARTIŞI

 

24305              BAYINDIRLIK ORTAKLIKLARI

243050            MALİYET BEDELİ

243051            BEDELSİZ HİSSELER

243052            DEĞERLEME ARTIŞI

 

24306              ULAŞTIRMA ORTAKLIKLARI

243060            MALİYET BEDELİ

243061            BEDELSİZ HİSSELER

243062            DEĞERLEME ARTIŞI

 

24307              DIŞ SATIM ORTAKLIKLARI

243070            MALİYET BEDELİ

243071            BEDELSİZ HİSSELER

243072            DEĞERLEME ARTIŞI

 

24308              TURİZM ORTAKLIKLARI

243080            MALİYET BEDELİ

243081            BEDELSİZ HİSSELER

243082            DEĞERLEME ARTIŞI

 

24309              TARIMSAL İŞLETMELER

243090            MALİYET BEDELİ

243091            BEDELSİZ HİSSELER

243092            DEĞERLEME ARTIŞI

 

24310              ORMAN İŞLETMELERİ

243100            MALİYET BEDELİ

243101            BEDELSİZ HİSSELER

243102            DEĞERLEME ARTIŞI

 

24311              DİĞER MALİ İŞTİRAKLER

243110            MALİYET BEDELİ

243111            BEDELSİZ HİSSELER

243112            DEĞERLEME ARTIŞI

 

24312              ORTAK YATIRIMLAR

243120            MALİYET BEDELİ

243121            BEDELSİZ HİSSELER

243122            DEĞERLEME ARTIŞI

 

24399              DİĞER TİCARİ İŞLETMELER

243990            MALİYET BEDELİ

243991            BEDELSİZ HİSSELER

243992            DEĞERLEME ARTIŞI

 

244                  İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ ÜZERİNDEN DEĞERLENEN MENKUL DEĞERLER – T.P.

 

24406              KUPONLAR

24407              KÂR VE ZARAR ORTAKLIĞI BELGELERİ

24408              GELİRE BAĞLI SENETLER

244080            GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

244081            GELİRE ENDEKSLİ SENETLER

244082            KİRA SERTİFİKALARI

244089            DİĞER

24410              TEMİNATA VERİLEN/BLOKE EDİLEN  MENKUL DEĞERLER

 

24450              GERİ ALIM VAADİ İLE SATIM İŞLEMLERİNE KONU OLAN  MENKUL DEĞERLER

244505            GELİRE BAĞLI SENETLER

2445050          GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

2445051          GELİRE ENDEKSLİ SENETLER

2445052          KİRA SERTİFİKALARI

2445059          DİĞER

244509            DİĞER

 

24499              DİĞER

 

245                  İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ ÜZERİNDEN DEĞERLENEN MENKUL DEĞERLER – Y.P.

 

24506              KUPONLAR

24507              KÂR VE ZARAR ORTAKLIĞI BELGELERİ

24508              GELİRE BAĞLI SENETLER

245080            GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

245081            GELİRE ENDEKSLİ SENETLER

245082            KİRA SERTİFİKALARI

245089            DİĞER

24510              TEMİNATA VERİLEN/BLOKE EDİLEN  MENKUL DEĞERLER

 

24550              GERİ ALIM VAADİ İLE SATIM İŞLEMLERİNE KONU OLAN MENKUL DEĞERLER

245505            GELİRE BAĞLI SENETLER

2455050          GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

2455051          GELİRE ENDEKSLİ SENETLER

2455052          KİRA SERTİFİKALARI

2455059          DİĞER

245509            DİĞER

 

24599              DİĞER

 

246                  İŞTİRAKLER, BAĞLI ORTAKLIKLAR VE BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-) – T.P.

 

24600              İŞTİRAKLER

24601              BAĞLI ORTAKLIKLAR

24603              BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR

 

247                  İŞTİRAKLER, BAĞLI ORTAKLIKLAR VE BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-) – Y.P.

 

24700              İŞTİRAKLER

24701              BAĞLI ORTAKLIKLAR

24703              BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR

 

248                  BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR – T.P.

 

24800              İŞ ORTAKLIKLARI

248000            MALİYET BEDELİ

248001            BEDELSİZ HİSSELER

248002            DEĞERLEME ARTIŞI

 

24801              ADİ ORTAKLIKLAR

248010            MALİYET BEDELİ

248011            BEDELSİZ HİSSELER

248012            DEĞERLEME ARTIŞI

 

24802              ORTAK YATIRIMLAR

248020            MALİYET BEDELİ

248021            BEDELSİZ HİSSELER

248022            DEĞERLEME ARTIŞI

 

24809              DİĞER

248090            MALİYET BEDELİ

248091            BEDELSİZ HİSSELER

248092            DEĞERLEME ARTIŞI

 

249                  BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR – Y.P.

 

24900              İŞ ORTAKLIKLARI

249000            MALİYET BEDELİ

249001            BEDELSİZ HİSSELER

249002            DEĞERLEME ARTIŞI

 

24901              ADİ ORTAKLIKLAR

249010            MALİYET BEDELİ

249011            BEDELSİZ HİSSELER

249012            DEĞERLEME ARTIŞI

 

24902              ORTAK YATIRIMLAR

249020            MALİYET BEDELİ

249021            BEDELSİZ HİSSELER

249022            DEĞERLEME ARTIŞI

 

24909              DİĞER

249090            MALİYET BEDELİ

249091            BEDELSİZ HİSSELER

249092            DEĞERLEME ARTIŞI

 

250                  MENKULLER – T.P.

 

25000              KASALAR

25001              BÜRO MAKİNALARI

25002              MOBİLYA VE MEFRUŞAT

25003              NAKİL VASITALARI

25004              DİĞER MENKULLER

25010              STOK MENKULLER

25020              FİNANSAL KİRALAMAYLA EDİNİLEN MENKULLER

25021              FAALİYET KİRALAMASI KONUSU MENKULLER

 

251                  MENKULLER – Y.P.

 

252                  GAYRİMENKULLER – T.P.

 

25200              BANKANIN KULLANIMI İÇİN

252000            BİNALAR

252001            ARSALAR

252002            ARAZİ

252009            DİĞER GAYRİMENKULLER

 

25201              DİĞER AMAÇLI GAYRİMENKULLER

25204              İNŞA HALİNDEKİ BİNALAR

 

25220              FİNANSAL KİRALAMAYLA EDİNİLEN GAYRİMENKULLER

252200            BİNALAR

252201            ARSALAR

252202            ARAZİ

 

25221              FAALİYET KİRALAMASI KONUSU GAYRİMENKULLER

 

253                  GAYRİMENKULLER – Y.P.

 

254                  FAALİYET KİRALAMASI GELİŞTİRME MALİYETLERİ – T.P.

 

255                  FAALİYET KİRALAMASI GELİŞTİRME MALİYETLERİ – Y.P.

 

256                  BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-) – T.P.

 

25600              MENKULLER AMORTİSMANI

25601              GAYRİMENKULLER AMORTİSMANI

25602              FAALİYET KİRALAMASI GELİŞTİRME MALİYETLERİ AMORTİSMANLARI

25603              İLK TESİS VE TAAZZUV GİDERLERİ AMORTİSMANI

25605              FİNANSAL KİRALAMAYLA EDİNİLEN MENKULLERİN AMORTİSMANI

25606              FİNANSAL KİRALAMAYLA EDİNİLEN GAYRİMENKULLERİN AMORTİSMANI

25607              GAYRİMADDİ HAKLAR AMORTİSMANI

25608              FAALİYET KİRALAMASI KONUSU MADDİ DURAN VARLIKLARIN AMORTİSMANI

25609              ELDEN ÇIKARILACAK KIYMETLER AMORTİSMANI

256090            EMTİA (5411 SAYILI BANKACILIK KANUNU MD. 57)

256091            ALACAKLARDAN DOLAYI EDİNİLEN GAYRİMENKULLER

 

257                  BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-) – Y.P.

 

25700              MENKULLER AMORTİSMANI

25701              GAYRİMENKULLER AMORTİSMANI

25702              FAALİYET KİRALAMASI GELİŞTİRME MALİYETLERİ AMORTİSMANLARI

25703              İLK TESİS VE TAAZZUV GİDERLERİ AMORTİSMANI

25705              FİNANSAL KİRALAMAYLA EDİNİLEN MENKULLERİN AMORTİSMANI

25706              FİNANSAL KİRALAMAYLA EDİNİLEN GAYRİMENKULLERİN AMORTİSMANI

25707              GAYRİMADDİ HAKLAR AMORTİSMANI

25708              FAALİYET KİRALAMASI KONUSU MADDİ DURAN VARLIKLARIN AMORTİSMANI

 

258                  MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR – T.P.

 

25800              ŞEREFİYE

25801              İLK TESİS VE TAAZZUV GİDERLERİ

25802              GAYRİMADDİ HAKLAR

 

259                  MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR – Y.P.

 

25900              ŞEREFİYE

25901              İLK TESİS VE TAAZZUV GİDERLERİ

25902              GAYRİMADDİ HAKLAR

 

260                  PEŞİN ÖDENMİŞ VERGİLER – T.P.

 

26000              GEÇİCİ KURUMLAR VERGİSİ

26001              TEVKİF EDİLEN GELİR VERGİLERİ

26003              İNDİRİLECEK KDV

26004              SONRAKİ DÖNEME DEVREDEN KDV

26009              DİĞER

 

261                  PEŞİN ÖDENMİŞ VERGİLER – Y.P.

 

262                  ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI HESABI – T.P.

 

26200              MALİ ZARARLARDAN

26201              VERGİ İNDİRİM VE İSTİSNALARINDAN

26202              AMORTİSMANLARDAN

26203              KÂR PAYI REESKONTLARINDAN

26204              KIDEM TAZMİNATLARINDAN

26205              KARŞILIKLARDAN

26209              DİĞER

 

263                  ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI HESABI – Y.P.

 

26300              MALİ ZARARLARDAN

26301              VERGİ İNDİRİM VE İSTİSNALARINDAN

26302              AMORTİSMANLARDAN

26303              KÂR PAYI REESKONTLARINDAN

26304              KIDEM TAZMİNATLARINDAN

26305              KARŞILIKLARDAN

26309              DİĞER

 

264                  DURAN VARLIKLAR DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-) – T.P.

 

26400              MADDİ DURAN VARLIKLAR

26401              MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR

264010            ŞEREFİYE

264019            DİĞER

26402              ELDEN ÇIKARILACAK KIYMETLER

26403              SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR

264030            SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN DURAN VARLIKLAR

2640300          MENKULLER

2640301          GAYRİMENKULLER

2640302          İŞTİRAKLER

2640303          BAĞLI ORTAKLIKLAR

2640304          BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR

2640305          MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR

2640309          DİĞER

264031            DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR

2640310          MENKULLER

2640311          GAYRİMENKULLER

2640312          İŞTİRAKLER

2640313          BAĞLI ORTAKLIKLAR

2640314          BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR

2640315          MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR

2640319          DİĞER

 

265                  DURAN VARLIKLAR DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-) – Y.P.

 

26500              MADDİ DURAN VARLIKLAR

26501              MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR

265010            ŞEREFİYE

265019            DİĞER

26503              SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR

 

265030            SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN DURAN VARLIKLAR

2650300          MENKULLER

2650301          GAYRİMENKULLER

2650302          İŞTİRAKLER

2650303          BAĞLI ORTAKLIKLAR

2650304          BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR

2650305          MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR

2650309          DİĞER

 

265031            DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR

2650310          MENKULLER

2650311          GAYRİMENKULLER

2650312          İŞTİRAKLER

2650313          BAĞLI ORTAKLIKLAR

2650314          BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR

2650315          MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR

2650319          DİĞER

 

270                  AYNİYAT MEVCUDU – T.P.

 

27000              BASILI KAĞIT

27001              KIRTASİYE

27002              ÇEK KARNELERİ

27003              DAMGA PULU

27004              POSTA PULU

27099              DİĞER STOKLAR

 

271                  AYNİYAT MEVCUDU – Y.P.

 

272                  AKTİFLERİMİZİN VADELİ SATIŞINDAN DOĞAN ALACAKLAR – T.P.

 

27200              MENKULLER

27201              GAYRİMENKULLER

 

273                  AKTİFLERİMİZİN VADELİ SATIŞINDAN DOĞAN ALACAKLAR – Y.P.

 

27300              MENKULLER

27301              GAYRİMENKULLER

 

274                  AKTİFLERİMİZİN VADELİ SATIŞINDAN KAZANILMAMIŞ GELİRLER (-) – T.P.

 

275                  AKTİFLERİMİZİN VADELİ SATIŞINDAN KAZANILMAMIŞ GELİRLER (-) – Y.P.

 

278                  MUHTELİF ALACAKLAR – T.P.

 

27800              VERİLEN NAKDİ TEMİNATLAR

27801              PERSONELDEN ALACAKLAR

27802              DAVA VE MAHKEME MASRAFLARINDAN ALACAKLAR

 

27803              BANKACILIK HİZMETLERİNDEN ALACAKLAR

278030            PROTESTO VE KOMİSYON MASRAFLARINDAN ALACAKLAR

278031            KİRALIK KASA HİZMETLERİNDEN ALACAKLAR

278032            DEPOCULUK HİZMETLERİNDEN ALACAKLAR

278033            SİGORTA PRİMLERİNDEN ALACAKLAR

278034            HİSSE SENEDİ VE TAHVİLLER MUHAFAZA ÜCRETLERİNDEN ALACAKLAR

278035            TEMİNAT MEKTUBU MASRAF VE KOMİSYONLARINDAN ALACAKLAR

278036            KAYNAK KULLANIMI DESTEKLEME FONUNDAN ALACAKLAR

278039            DİĞER

 

27805              TÜREV FİNANSAL ARAÇLARDAN ALACAKLAR

278050            VERİLEN TEMİNATLAR

278059            DİĞER

 

27807              TAHSİL EDİLECEK MUHABİR KOMİSYONLARI

27890              KREDİ KARTI ÖDEMELERİNDEN

27891              ÜYE İŞYERİ P.O.S. ÖDEMELERİNDEN

27899              DİĞER MUHTELİF ALACAKLAR

 

279                  MUHTELİF ALACAKLAR – Y.P.

 

27900              VERİLEN NAKDİ TEMİNATLAR

27901              PERSONELDEN ALACAKLAR

27902              DAVA VE MAHKEME MASRAFLARINDAN ALACAKLAR

 

27903              BANKACILIK HİZMETLERİNDEN ALACAKLAR

279030            PROTESTO VE KOMİSYON MASRAFLARINDAN ALACAKLAR

279031            KİRALIK KASA HİZMETLERİNDEN ALACAKLAR

279032            DEPOCULUK HİZMETLERİNDEN ALACAKLAR

279033            SİGORTA PRİMLERİNDEN ALACAKLAR

279034            HİSSE SENEDİ VE TAHVİLLER MUHAFAZA ÜCRETLERİNDEN ALACAK.

279035            TEMİNAT MEKTUBU MASRAF VE KOMİSYONLARINDAN ALACAKLAR

279039            DİĞER

 

27905              TÜREV FİNANSAL ARAÇLARDAN ALACAKLAR

279050            VERİLEN TEMİNATLAR

279059            DİĞER

 

27907              TAHSİL EDİLECEK MUHABİR KOMİSYONLARI

27990              KREDİ KARTI ÖDEMELERİNDEN

27991              ÜYE İŞYERİ P.O.S. ÖDEMELERİNDEN

27999              DİĞER MUHTELİF ALACAKLAR

 

280                  BORÇLU GEÇİCİ HESAPLAR – T.P.

 

28000              AVANSLAR

280000            İDARİ İŞLER

280001            HARCIRAHLAR

280009            DİĞER

 

28001              PEŞİN ÖDENMİŞ GİDERLER

280010            KİRALAR

280011            SİGORTA MASRAFLARI

280012            REKLAM GİDERLERİ

280013            PEŞİN ÖDENEN ÜCRET VE KOMİSYONLAR

280019            DİĞER

 

28002              KASA NOKSANI

28003              TAKAS HESABI

28004              DEKONTU BEKLENEN MUAMELELER

28005              BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ

28006              GENEL MÜDÜRLÜK VE ŞUBELER ADINA İŞLEMLER

28008              VADESİ GELMEMİŞ KUPONLAR TAKİP HESABI

28098              YENİ DÖNEMDE HESABA GEÇECEK BORÇ KAYITLARI

28099              DİĞER BORÇLU GEÇİCİ HESAPLAR

 

281                  BORÇLU GEÇİCİ HESAPLAR – Y.P.

 

28100              AVANSLAR

281000            İDARİ İŞLER

281001            HARCIRAHLAR

281009            DİĞER

 

28101              PEŞİN ÖDENMİŞ GİDERLER

281010            KİRALAR

281011            SİGORTA MASRAFLARI

281012            REKLAM GİDERLERİ

281013            PEŞİN ÖDENEN ÜCRET VE KOMİSYONLAR

281019            DİĞER

 

28102              KASA NOKSANI

28103              TAKAS HESABI

28104              DEKONTU BEKLENEN MUAMELELER

28105              BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ

28106              GENEL MÜDÜRLÜK VE ŞUBELER ADINA İŞLEMLER

28108              VADESİ GELMEMİŞ KUPONLAR TAKİP HESABI

28198              YENİ DÖNEMDE HESABA GEÇECEK BORÇ KAYITLARI

28199              DİĞER BORÇLU GEÇİCİ HESAPLAR

 

282                  BÖLGELER VEYA İŞLETMELER CARİ HESABI – T.P.

 

284                  KIYMETLİ MADEN ALIM/SATIM HESABI – T.P.

 

285                  KIYMETLİ MADEN VAZİYETİ – Y.P.

 

288                  ENFLASYONA GÖRE DÜZELTME FARKLARI – T.P.

 

28800              HİSSE SENETLERİ

28801              İŞTİRAKLER

28802              BAĞLI ORTAKLIKLAR

28803              BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR

28804              MENKULLER

28805              GAYRİMENKULLER

 

28807              BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR

288070            MENKULLER AMORTİSMANI

288071            GAYRİMENKULLER AMORTİSMANI

288073            İLK TESİS VE TAAZZUV GİDERLERİ AMORTİSMANI

288074            ŞEREFİYE AMORTİSMANI

288075            FİNANSAL KİRALAMAYLA EDİNİLEN MENKULLERİN AMORTİSMANI

288076            FİNANSAL KİRALAMAYLA EDİNİLEN GAYRİMENKULLERİN AMORTİSMANI

288077            GAYRİMADDİ HAKLAR AMORTİSMANI

288078            FAALİYET KİRALAMASI KONUSU MADDİ DURAN VARLIKLARIN AMORTİSMANI

288079            ELDEN ÇIKARILACAK KIYMETLER AMORTİSMANI

 

28808              MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR

28809              AYNİYAT MEVCUDU

28810              BORÇLU GEÇİÇİ HESAPLAR

28811              ELDEN ÇIKARILACAK KIYMETLER

28812              DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIKLARI

288120            HİSSE SENETLERİ

288121            İŞTİRAKLER

288122            BAĞLI ORTAKLIKLAR

288123            BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR

288124            MENKULLER

288125            GAYRİMENKULLER

288128            MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR

288129            AYNİYAT MEVCUDU

288130            BORÇLU GEÇİÇİ HESAPLAR

288131            ELDEN ÇIKARILACAK KIYMETLER

288139            DİĞER

28899              DİĞER

 

290                  ŞUBELER CARİ HESABI – T.P.

 

291                  ŞUBELER CARİ HESABI – Y.P.

 

292                  EFEKTİF ALIM/SATIM HESABI – T.P.

 

293                  EFEKTİF VAZİYETİ – Y.P.

 

294                  DÖVİZ ALIM/SATIM HESABI – T.P.

 

295                  DÖVİZ VAZİYETİ – Y.P.

 

298                  ELDEN ÇIKARILACAK KIYMETLER – T.P.

 

29800              EMTİA (5411 SAYILI BANKACILIK KANUNU MD. 57))

29801              ALACAKLARDAN DOLAYI EDİNİLEN GAYRİMENKULLER

 

 

3
KATILIM FONU VE DİĞER YABANCI KAYNAKLAR

 

300                  ÖZEL CARİ HESAPLAR (Y.İ.Y GERÇEK KİŞİLER) – TİCARİ OLMAYAN – T.P.

 

301                  ÖZEL CARİ HESAPLAR – Y.P.

 

30100              YURTİÇİNDE YERLEŞİK GERÇEK KİŞİLER

30103              YURTİÇİNDE YERLEŞİK TÜZEL KİŞİLER

30110              YURTDIŞINDA YERLEŞİK GERÇEK KİŞİLER

30112              YURTDIŞINDA YERLEŞİK TÜZEL KİŞİLER

 

302                  ÖZEL CARİ HESAPLAR – (Y.D.Y GERÇEK KİŞİLER) – TİCARİ OLMAYAN – T.P.

 

304                  ÖZEL CARİ HESAPLAR / RESMİ, TİCARİ VE DİĞER KUR. (Y.İ.Y.) – T.P.

 

                        RESMİ KURULUŞLAR

 

30400              GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ

30401              ÖZEL BÜTÇELİ İDARELER

30402              DÜZENLEYİCİ VE DENETLEYİCİ KURUMLAR

30403              SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI

30404              YEREL YÖNETİMLER

30405              MAHKEME, SAVCILIK, İCRA VE İFLAS DAİRELERİ, TEREKE HÂKİMLİKLERİ

 

                        TİCARİ KURULUŞLAR

 

30420              GERÇEK KİŞİLERİN TİCARİ İŞLETMELERİ

30421              HER ÇEŞİT ORTAKLIKLAR (SİGORTA ŞİRKETLERİ HARİÇ)

30422              KOOPERATİFLER

30423              DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLAR

30424              SİGORTA ŞİRKETLERİ VE EMEKLİLİK ŞİRKETLERİ

30425              VAKIF, DERNEK, SENDİKA BİRLİK.MES.KUR.KURD.TİC.İŞL.

30426              KAMU İKT.TEŞ.VE BUNL. BAĞ.MÜES.VE ORT.

30427              YEREL YÖNETİMLERİN TİCARİ İŞLETMELERİ

30428              BANKA DIŞI DİĞER MALİ KESİM

 

                        DİĞER KURULUŞLAR

 

30440              VAKIFLAR, DERNEKLER, BİRLİK VE SENDİKALAR

30441              APARTMAN YÖNETİMİ HESAPLARI

30442              TASARRUF VE YARDIMLAŞMA SANDIKLARI

30444              MAH.SAV.İCR.İFL.D.TER.HAK.NEZ.PA.NOTER. HES.

30445              MAH.TEVDİ YERİ GÖS.ÜZ.YAT.PARALAR

30446              ELÇİ.KONS.VE ULUS.ARA.KUR.T.BÜR.VE TEMSİLCİLİKLERİ

30447              FONLAR

30448              DEVLET MEMURLARI İŞÇİLER EMEK.KONUT ED.YARD.HESABI

30459              DİĞER

 

305                  KIYMETLİ MADEN DEPO HESAPLARI – ÖZEL CARİ HESAPLAR- Y.P.

 

30500              YURTİÇİNDE YERLEŞİK GERÇEK KİŞİLER

 

30503              YURTİÇİNDE YERLEŞİK TÜZEL KİŞİLER

305030            BANKALAR

305031            BANKA DIŞI DİĞER MALİ KESİM

305039            DİĞER TÜZEL KİŞİLER

 

30510              YURTDIŞINDA YERLEŞİK GERÇEK KİŞİLER

 

30512              YURTDIŞINDA YERLEŞİK TÜZEL KİŞİLER

305120            BANKALAR

305121            BANKA DIŞI DİĞER MALİ KESİM

305129            DİĞER TÜZEL KİŞİLER

 

306                  ÖZEL CARİ HESAPLAR / TİCARİ VE DİĞER KURULUŞLAR (Y.D.Y.) T.P.

 

30600              GERÇEK KİŞİLERİN TİCARİ İŞLETMELERİ

30601              HER ÇEŞİT ORTAKLIKLAR

30699              DİĞER KURULUŞLAR

 

308                  ÖZEL CARİ HESAPLAR / BANKALAR – T.P.

 

30800              TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI

30801              KAMU MEVDUAT BANKALARI

30802              ÖZEL MEVDUAT BANKALARI

30803              YABANCI MEVDUAT BANKALARI

30804              KAMU VE ÖZEL KALKINMA VE YATIRIM BANKALARI

30805              YABANCI YATIRIM BANKALARI

30806              YURTDIŞINDAKİ BANKALAR

30807              KATILIM BANKALARI

30808              ÖZEL KANUN.GÖRE MEV.KABULÜNE YET.KURULUŞLAR

 

309                  ÖZEL CARİ HESAPLAR /BANKALAR – Y.P.

 

30900              TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI

30901              KAMU MEVDUAT BANKALARI

30902              ÖZEL MEVDUAT BANKALARI

30903              YABANCI MEVDUAT BANKALARI

30904              KAMU VE ÖZEL KALKINMA VE YATIRIM BANKALARI

30905              YABANCI YATIRIM BANKALARI

30906              YURTDIŞINDAKİ BANKALAR

30907              KATILIM BANKALARI

30908              ÖZEL KANUN.GÖRE MEV.KABULÜNE YET.KURULUŞLAR

 

315                  KIYMETLİ MADEN DEPO HESAPLARI – KATILMA HESAPLARI- Y.P.

 

31500              YURTİÇİNDE YERLEŞİK GERÇEK KİŞİLER

 

31503              YURTİÇİNDE YERLEŞİK TÜZEL KİŞİLER

315030            BANKALAR

315031            BANKA DIŞI DİĞER MALİ KESİM

315039            DİĞER TÜZEL KİŞİLER

 

31510              YURTDIŞINDA YERLEŞİK GERÇEK KİŞİLER

 

31512              YURTDIŞINDA YERLEŞİK TÜZEL KİŞİLER

315120            BANKALAR

315121            BANKA DIŞI DİĞER MALİ KESİM

315129            DİĞER TÜZEL KİŞİLER

 

320                  KATILMA HESAPLARI – T.P.

 

32000              BİR AY VADELİ

320000            YURTİÇİNDE YERLEŞİK GERÇEK KİŞİLER (TİCARİ OLMAYAN)

320001            YURTDIŞINDA YERLEŞİK GERÇEK KİŞİLER (TİCARİ OLMAYAN)

320002            RESMİ KURULUŞLAR

320003            TİCARİ KURULUŞLAR

320004            DİĞER KURULUŞLAR

320005            TİCARİ VE DİĞER KURULUŞLAR (Y.D.Y.)

320006            YURTİÇİ BANKALAR

320007            YURTDIŞI BANKALAR

 

32010              ÜÇ AYA KADAR VADELİ (3 AY DAHİL)

320100            YURTİÇİNDE YERLEŞİK GERÇEK KİŞİLER (TİCARİ OLMAYAN)

320101            YURTDIŞINDA YERLEŞİK GERÇEK KİŞİLER (TİCARİ OLMAYAN)

320102            RESMİ KURULUŞLAR

320103            TİCARİ KURULUŞLAR

320104            DİĞER KURULUŞLAR

320105            TİCARİ VE DİĞER KURULUŞLAR (Y.D.Y.)

320106            YURTİÇİ BANKALAR

320107            YURTDIŞI BANKALAR

 

32020              ALTI AYA KADAR VADELİ (6 AY DAHİL)

320200            YURTİÇİNDE YERLEŞİK GERÇEK KİŞİLER (TİCARİ OLMAYAN)

320201            YURTDIŞINDA YERLEŞİK GERÇEK KİŞİLER (TİCARİ OLMAYAN)

320202            RESMİ KURULUŞLAR

320203            TİCARİ KURULUŞLAR

320204            DİĞER KURULUŞLAR

320205            TİCARİ VE DİĞER KURULUŞLAR (Y.D.Y.)

320206            YURTİÇİ BANKALAR

320207            YURTDIŞI BANKALAR

 

32040              BİR YILA KADAR VADELİ

320400            YURTİÇİNDE YERLEŞİK GERÇEK KİŞİLER (TİCARİ OLMAYAN)

320401            YURTDIŞINDA YERLEŞİK GERÇEK KİŞİLER (TİCARİ OLMAYAN)

320402            RESMİ KURULUŞLAR

320403            TİCARİ KURULUŞLAR

320404            DİĞER KURULUŞLAR

320405            TİCARİ VE DİĞER KURULUŞLAR (Y.D.Y.)

320406            YURTİÇİ BANKALAR

320407            YURTDIŞI BANKALAR

 

32050              BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ

320500            YURTİÇİNDE YERLEŞİK GERÇEK KİŞİLER (TİCARİ OLMAYAN)

320501            YURTDIŞINDA YERLEŞİK GERÇEK KİŞİLER (TİCARİ OLMAYAN)

320502            RESMİ KURULUŞLAR

320503            TİCARİ KURULUŞLAR

320504            DİĞER KURULUŞLAR

320505            TİCARİ VE DİĞER KURULUŞLAR (Y.D.Y.)

320506            YURTİÇİ BANKALAR

320507            YURTDIŞI BANKALAR

 

32060              BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ – AYLIK KÂR PAYI ÖDEMELİ

320600            YURTİÇİNDE YERLEŞİK GERÇEK KİŞİLER (TİCARİ OLMAYAN)

320601            YURTDIŞINDA YERLEŞİK GERÇEK KİŞİLER (TİCARİ OLMAYAN)

320602            RESMİ KURULUŞLAR

320603            TİCARİ KURULUŞLAR

320604            DİĞER KURULUŞLAR

320605            TİCARİ VE DİĞER KURULUŞLAR (Y.D.Y.)

320606            YURTİÇİ BANKALAR

320607            YURTDIŞI BANKALAR

 

32061              BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ – ÜÇ AYLIK KÂR PAYI ÖDEMELİ

320610            YURTİÇİNDE YERLEŞİK GERÇEK KİŞİLER (TİCARİ OLMAYAN)

320611            YURTDIŞINDA YERLEŞİK GERÇEK KİŞİLER (TİCARİ OLMAYAN)

320612            RESMİ KURULUŞLAR

320613            TİCARİ KURULUŞLAR

320614            DİĞER KURULUŞLAR

320615            TİCARİ VE DİĞER KURULUŞLAR (Y.D.Y.)

320616            YURTİÇİ BANKALAR

320617            YURTDIŞI BANKALAR

 

32062              BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ – ALTI AYLIK KÂR PAYI ÖDEMELİ

320620            YURTİÇİNDE YERLEŞİK GERÇEK KİŞİLER (TİCARİ OLMAYAN)

320621            YURTDIŞINDA YERLEŞİK GERÇEK KİŞİLER (TİCARİ OLMAYAN)

320622            RESMİ KURULUŞLAR

320623            TİCARİ KURULUŞLAR

320624            DİĞER KURULUŞLAR

320625            TİCARİ VE DİĞER KURULUŞLAR (Y.D.Y.)

320626            YURTİÇİ BANKALAR

320627            YURTDIŞI BANKALAR

 

32064              BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ – YILLIK KÂR PAYI ÖDEMELİ

320640            YURTİÇİNDE YERLEŞİK GERÇEK KİŞİLER (TİCARİ OLMAYAN)

320641            YURTDIŞINDA YERLEŞİK GERÇEK KİŞİLER (TİCARİ OLMAYAN)

320642            RESMİ KURULUŞLAR

320643            TİCARİ KURULUŞLAR

320644            DİĞER KURULUŞLAR

320645            TİCARİ VE DİĞER KURULUŞLAR (Y.D.Y.)

320646            YURTİÇİ BANKALAR

320647            YURTDIŞI BANKALAR

 

32065              BİRİKİMLİ KATILMA HESABI

320650            YURTİÇİNDE YERLEŞİK GERÇEK KİŞİLER (TİCARİ OLMAYAN)

320651            YURTDIŞINDA YERLEŞİK GERÇEK KİŞİLER (TİCARİ OLMAYAN)

320652            RESMİ KURULUŞLAR

320653            TİCARİ KURULUŞLAR

320654            DİĞER KURULUŞLAR

320655            TİCARİ VE DİĞER KURULUŞLAR (Y.D.Y.)

320656            YURTİÇİ BANKALAR

320657            YURTDIŞI BANKALAR

 

321                  KATILMA HESAPLARI – Y.P.

 

32100              BİR AY VADELİ

321000            YURTİÇİNDE YERLEŞİK GERÇEK KİŞİLER (TİCARİ OLMAYAN)

321001            YURTDIŞINDA YERLEŞİK GERÇEK KİŞİLER (TİCARİ OLMAYAN)

321002            RESMİ KURULUŞLAR

321003            TİCARİ KURULUŞLAR

321004            DİĞER KURULUŞLAR

321005            TİCARİ VE DİĞER KURULUŞLAR (Y.D.Y.)

321006            YURTİÇİ BANKALAR

321007            YURTDIŞI BANKALAR

 

32110              ÜÇ AYA KADAR VADELİ (3 AY DAHİL)

321100            YURTİÇİNDE YERLEŞİK GERÇEK KİŞİLER (TİCARİ OLMAYAN)

321101            YURTDIŞINDA YERLEŞİK GERÇEK KİŞİLER (TİCARİ OLMAYAN)

321102            RESMİ KURULUŞLAR

321103            TİCARİ KURULUŞLAR

321104            DİĞER KURULUŞLAR

321105            TİCARİ VE DİĞER KURULUŞLAR (Y.D.Y.)

321106            YURTİÇİ BANKALAR

321107            YURTDIŞI BANKALAR

 

32120              ALTI AYA KADAR VADELİ (6 AY DAHİL)

321200            YURTİÇİNDE YERLEŞİK GERÇEK KİŞİLER (TİCARİ OLMAYAN)

321201            YURTDIŞINDA YERLEŞİK GERÇEK KİŞİLER (TİCARİ OLMAYAN)

321202            RESMİ KURULUŞLAR

321203            TİCARİ KURULUŞLAR

321204            DİĞER KURULUŞLAR

321205            TİCARİ VE DİĞER KURULUŞLAR (Y.D.Y.)

321206            YURTİÇİ BANKALAR

321207            YURTDIŞI BANKALAR

 

32140              BİR YILA KADAR VADELİ

321400            YURTİÇİNDE YERLEŞİK GERÇEK KİŞİLER (TİCARİ OLMAYAN)

321401            YURTDIŞINDA YERLEŞİK GERÇEK KİŞİLER (TİCARİ OLMAYAN)

321402            RESMİ KURULUŞLAR

321403            TİCARİ KURULUŞLAR

321404            DİĞER KURULUŞLAR

321405            TİCARİ VE DİĞER KURULUŞLAR (Y.D.Y.)

321406            YURTİÇİ BANKALAR

321407            YURTDIŞI BANKALAR

 

32150              BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ

321500            YURTİÇİNDE YERLEŞİK GERÇEK KİŞİLER (TİCARİ OLMAYAN)

321501            YURTDIŞINDA YERLEŞİK GERÇEK KİŞİLER (TİCARİ OLMAYAN)

321502            RESMİ KURULUŞLAR

321503            TİCARİ KURULUŞLAR

321504            DİĞER KURULUŞLAR

321505            TİCARİ VE DİĞER KURULUŞLAR (Y.D.Y.)

321506            YURTİÇİ BANKALAR

321507            YURTDIŞI BANKALAR

 

32160              BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ – AYLIK KÂR PAYI ÖDEMELİ

321600            YURTİÇİNDE YERLEŞİK GERÇEK KİŞİLER (TİCARİ OLMAYAN)

321601            YURTDIŞINDA YERLEŞİK GERÇEK KİŞİLER (TİCARİ OLMAYAN)

321602            RESMİ KURULUŞLAR

321603            TİCARİ KURULUŞLAR

321604            DİĞER KURULUŞLAR

321605            TİCARİ VE DİĞER KURULUŞLAR (Y.D.Y.)

321606            YURTİÇİ BANKALAR

321607            YURTDIŞI BANKALAR

 

32161              BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ – ÜÇ AYLIK KÂR PAYI ÖDEMELİ

321610            YURTİÇİNDE YERLEŞİK GERÇEK KİŞİLER (TİCARİ OLMAYAN)

321611            YURTDIŞINDA YERLEŞİK GERÇEK KİŞİLER (TİCARİ OLMAYAN)

321612            RESMİ KURULUŞLAR

321613            TİCARİ KURULUŞLAR

321614            DİĞER KURULUŞLAR

321615            TİCARİ VE DİĞER KURULUŞLAR (Y.D.Y.)

321616            YURTİÇİ BANKALAR

321617            YURTDIŞI BANKALAR

 

32162              BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ – ALTI AYLIK KÂR PAYI ÖDEMELİ

321620            YURTİÇİNDE YERLEŞİK GERÇEK KİŞİLER (TİCARİ OLMAYAN)

321621            YURTDIŞINDA YERLEŞİK GERÇEK KİŞİLER (TİCARİ OLMAYAN)

321622            RESMİ KURULUŞLAR

321623            TİCARİ KURULUŞLAR

321624            DİĞER KURULUŞLAR

321625            TİCARİ VE DİĞER KURULUŞLAR (Y.D.Y.)

321626            YURTİÇİ BANKALAR

321627            YURTDIŞI BANKALAR

 

32164              BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ – YILLIK KÂR PAYI ÖDEMELİ

321640            YURTİÇİNDE YERLEŞİK GERÇEK KİŞİLER (TİCARİ OLMAYAN)

321641            YURTDIŞINDA YERLEŞİK GERÇEK KİŞİLER (TİCARİ OLMAYAN)

321642            RESMİ KURULUŞLAR

321643            TİCARİ KURULUŞLAR

321644            DİĞER KURULUŞLAR

321645            TİCARİ VE DİĞER KURULUŞLAR (Y.D.Y.)

321646            YURTİÇİ BANKALAR

321647            YURTDIŞI BANKALAR

 

32165              BİRİKİMLİ KATILMA HESABI

321650            YURTİÇİNDE YERLEŞİK GERÇEK KİŞİLER (TİCARİ OLMAYAN)

321651            YURTDIŞINDA YERLEŞİK GERÇEK KİŞİLER (TİCARİ OLMAYAN)

321652            RESMİ KURULUŞLAR

321653            TİCARİ KURULUŞLAR

321654            DİĞER KURULUŞLAR

321655            TİCARİ VE DİĞER KURULUŞLAR (Y.D.Y.)

321656            YURTİÇİ BANKALAR

321657            YURTDIŞI BANKALAR

 

322                  KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARI – T.P.

 

32200              BİR AY VADELİ

322000            YURTİÇİNDE YERLEŞİK GERÇEK KİŞİLER (TİCARİ OLMAYAN)

322001            YURTDIŞINDA YERLEŞİK GERÇEK KİŞİLER (TİCARİ OLMAYAN)

322002            RESMİ KURULUŞLAR

322003            TİCARİ KURULUŞLAR

322004            DİĞER KURULUŞLAR

322005            TİCARİ VE DİĞER KURULUŞLAR (Y.D.Y.)

322006            YURTİÇİ BANKALAR

322007            YURTDIŞI BANKALAR

 

32210              ÜÇ AYA KADAR VADELİ (3 AY DAHİL)

322100            YURTİÇİNDE YERLEŞİK GERÇEK KİŞİLER (TİCARİ OLMAYAN)

322101            YURTDIŞINDA YERLEŞİK GERÇEK KİŞİLER (TİCARİ OLMAYAN)

322102            RESMİ KURULUŞLAR

322103            TİCARİ KURULUŞLAR

322104            DİĞER KURULUŞLAR

322105            TİCARİ VE DİĞER KURULUŞLAR (Y.D.Y.)

322106            YURTİÇİ BANKALAR

322107            YURTDIŞI BANKALAR

 

32220              ALTI AYA KADAR VADELİ (6 AY DAHİL)

322200            YURTİÇİNDE YERLEŞİK GERÇEK KİŞİLER (TİCARİ OLMAYAN)

322201            YURTDIŞINDA YERLEŞİK GERÇEK KİŞİLER (TİCARİ OLMAYAN)

322202            RESMİ KURULUŞLAR

322203            TİCARİ KURULUŞLAR

322204            DİĞER KURULUŞLAR

322205            TİCARİ VE DİĞER KURULUŞLAR (Y.D.Y.)

322206            YURTİÇİ BANKALAR

322207            YURTDIŞI BANKALAR

 

32240              BİR YILA KADAR VADELİ

322400            YURTİÇİNDE YERLEŞİK GERÇEK KİŞİLER (TİCARİ OLMAYAN)

322401            YURTDIŞINDA YERLEŞİK GERÇEK KİŞİLER (TİCARİ OLMAYAN)

322402            RESMİ KURULUŞLAR

322403            TİCARİ KURULUŞLAR

322404            DİĞER KURULUŞLAR

322405            TİCARİ VE DİĞER KURULUŞLAR (Y.D.Y.)

322406            YURTİÇİ BANKALAR

322407            YURTDIŞI BANKALAR

 

32250              BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ

322500            YURTİÇİNDE YERLEŞİK GERÇEK KİŞİLER (TİCARİ OLMAYAN)

322501            YURTDIŞINDA YERLEŞİK GERÇEK KİŞİLER (TİCARİ OLMAYAN)

322502            RESMİ KURULUŞLAR

322503            TİCARİ KURULUŞLAR

322504            DİĞER KURULUŞLAR

322505            TİCARİ VE DİĞER KURULUŞLAR (Y.D.Y.)

322506            YURTİÇİ BANKALAR

322507            YURTDIŞI BANKALAR

 

323                  KATILMA HESAPLARI – ÖZEL FON HAVUZLARI – Y.P.

 

32300              BİR AY VADELİ

323000            YURTİÇİNDE YERLEŞİK GERÇEK KİŞİLER (TİCARİ OLMAYAN)

323001            YURTDIŞINDA YERLEŞİK GERÇEK KİŞİLER (TİCARİ OLMAYAN)

323002            RESMİ KURULUŞLAR

323003            TİCARİ KURULUŞLAR

323004            DİĞER KURULUŞLAR

323005            TİCARİ VE DİĞER KURULUŞLAR (Y.D.Y.)

323006            YURTİÇİ BANKALAR

323007            YURTDIŞI BANKALAR

 

32310              ÜÇ AYA KADAR VADELİ (3 AY DAHİL)

323100            YURTİÇİNDE YERLEŞİK GERÇEK KİŞİLER (TİCARİ OLMAYAN)

323101            YURTDIŞINDA YERLEŞİK GERÇEK KİŞİLER (TİCARİ OLMAYAN)

323102            RESMİ KURULUŞLAR

323103            TİCARİ KURULUŞLAR

323104            DİĞER KURULUŞLAR

323105            TİCARİ VE DİĞER KURULUŞLAR (Y.D.Y.)

323106            YURTİÇİ BANKALAR

323107            YURTDIŞI BANKALAR

 

32320              ALTI AYA KADAR VADELİ (6 AY DAHİL)

323200            YURTİÇİNDE YERLEŞİK GERÇEK KİŞİLER (TİCARİ OLMAYAN)

323201            YURTDIŞINDA YERLEŞİK GERÇEK KİŞİLER (TİCARİ OLMAYAN)

323202            RESMİ KURULUŞLAR

323203            TİCARİ KURULUŞLAR

323204            DİĞER KURULUŞLAR

323205            TİCARİ VE DİĞER KURULUŞLAR (Y.D.Y.)

323206            YURTİÇİ BANKALAR

323207            YURTDIŞI BANKALAR

 

32340              BİR YILA KADAR VADELİ

323400            YURTİÇİNDE YERLEŞİK GERÇEK KİŞİLER (TİCARİ OLMAYAN)

323401            YURTDIŞINDA YERLEŞİK GERÇEK KİŞİLER (TİCARİ OLMAYAN)

323402            RESMİ KURULUŞLAR

323403            TİCARİ KURULUŞLAR

323404            DİĞER KURULUŞLAR

323405            TİCARİ VE DİĞER KURULUŞLAR (Y.D.Y.)

323406            YURTİÇİ BANKALAR

323407            YURTDIŞI BANKALAR

 

32350              BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ

323500            YURTİÇİNDE YERLEŞİK GERÇEK KİŞİLER (TİCARİ OLMAYAN)

323501            YURTDIŞINDA YERLEŞİK GERÇEK KİŞİLER (TİCARİ OLMAYAN)

323502            RESMİ KURULUŞLAR

323503            TİCARİ KURULUŞLAR

323504            DİĞER KURULUŞLAR

323505            TİCARİ VE DİĞER KURULUŞLAR (Y.D.Y.)

323506            YURTİÇİ BANKALAR

323507            YURTDIŞI BANKALAR

 

325                  KATILMA HESAPLARI – ÖZEL FON HAVUZLARI – KIYMETLİ MADEN – Y.P.

 

32500              YURTİÇİNDE YERLEŞİK GERÇEK KİŞİLER

 

32503              YURTİÇİNDE YERLEŞİK TÜZEL KİŞİLER

325030            BANKALAR

325031            BANKA DIŞI DİĞER MALİ KESİM

325039            DİĞER TÜZEL KİŞİLER

 

32510              YURTDIŞINDA YERLEŞİK GERÇEK KİŞİLER

 

32512              YURTDIŞINDA YERLEŞİK TÜZEL KİŞİLER

325120            BANKALAR

325121            BANKA DIŞI DİĞER MALİ KESİM

325129            DİĞER TÜZEL KİŞİLER

 

332                  GERİ ALIM VAADİ İLE SATIM İŞLEMLERİNDEN SAĞLANAN FONLAR – T.P.

 

33200              YURTİÇİ İŞLEMLERDEN

332000            TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI

332001            BANKALAR

332002            ARACI KURUMLAR

332003            DİĞER MALİ KURUM VE KURULUŞLAR

332004            DİĞER KURUM VE KURULUŞLAR

332005            GERÇEK KİŞİLER

 

33201              YURTDIŞI İŞLEMLERDEN

332010            MERKEZ BANKALARI

332011            BANKALAR

332012            ARACI KURUMLAR

332013            DİĞER MALİ KURUM VE KURULUŞLAR

332014            DİĞER KURUM VE KURULUŞLAR

332015            GERÇEK KİŞİLER

 

33202              MENKUL DEĞERLERDEN BORÇLAR-YURTİÇİNDEN

332020            TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI

332021            BANKALAR

332022            ARACI KURUMLAR

332023            DİĞER MALİ KURUM VE KURULUŞLAR

332024            DİĞER KURUM VE KURULUŞLAR

332025            GERÇEK KİŞİLER

 

33203              MENKUL DEĞERLERDEN BORÇLAR – YURTDIŞINDAN

332030            MERKEZ BANKALARI

332031            BANKALAR

332032            ARACI KURUMLAR

332033            DİĞER MALİ KURUM VE KURULUŞLAR

332034            DİĞER KURUM VE KURULUŞLAR

332035            GERÇEK KİŞİLER

 

333                  GERİ ALIM VAADİ İLE SATIM İŞLEMLERİNDEN SAĞLANAN FONLAR – Y.P.

 

33300              YURTİÇİ İŞLEMLERDEN

333000            TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI

333001            BANKALAR

333002            ARACI KURUMLAR

333003            DİĞER MALİ KURUM VE KURULUŞLAR

333004            DİĞER KURUM VE KURULUŞLAR

333005            GERÇEK KİŞİLER

 

33301              YURTDIŞI İŞLEMLERDEN

333010            MERKEZ BANKALARI

333011            BANKALAR

333012            ARACI KURUMLAR

333013            DİĞER MALİ KURUM VE KURULUŞLAR

333014            DİĞER KURUM VE KURULUŞLAR

333015            GERÇEK KİŞİLER

 

33302              MENKUL DEĞERLERDEN BORÇLAR- YURTİÇİNDEN

333020            TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI

333021            BANKALAR

333022            ARACI KURUMLAR

333023            DİĞER MALİ KURUM VE KURULUŞLAR

333024            DİĞER KURUM VE KURULUŞLAR

333025            GERÇEK KİŞİLER

 

33303              MENKUL DEĞERLERDEN BORÇLAR-YURTDIŞINDAN

333030            MERKEZ BANKALARI

333031            BANKALAR

333032            ARACI KURUMLAR

333033            DİĞER MALİ KURUM VE KURULUŞLAR

333034            DİĞER KURUM VE KURULUŞLAR

333035            GERÇEK KİŞİLER

 

336                  SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI – T.P.

 

33600              SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN DURAN VARLIK BORÇLARI

33601              DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI

 

337                  SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI – Y.P.

 

33700              SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN DURAN VARLIK BORÇLARI

33701              DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI

 

338                  PARA PİYASALARINA BORÇLAR – T.P.

 

339                  PARA PİYASALARINA BORÇLAR – Y.P.

 

340                  TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI KREDİLERİ – T.P.

 

341                  TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI KREDİLERİ – Y.P.

 

342                  YURTİÇİ BANKALARDAN KULLANILAN KREDİLER – T.P.

 

34200              KISA VADELİ

34210              ORTA VE UZUN VADELİ

 

343                  YURTİÇİ BANKALARDAN KULLANILAN KREDİLER – Y.P.

 

34300              KISA VADELİ

34310              ORTA VE UZUN VADELİ

 

344                  YURTİÇİ DİĞER KURULUŞLARDAN KULLANILAN KREDİLER – T.P

 

34400              KISA VADELİ

34410              ORTA VE UZUN VADELİ

 

345                  YURTİÇİ DİĞER KURULUŞLARDAN KULLANILAN KREDİLER -Y.P.

 

34500              KISA VADELİ

34510              ORTA VE UZUN VADELİ

 

346                  SERMAYE HESAPLAMASINA DÂHİL EDİLECEK BORÇLANMA ARAÇLARI – T.P.

 

34600              İLAVE ANA SERMAYE HESAPLAMASINA DÂHİL EDİLECEK BORÇLANMA                  ARAÇLARI

346000            SERMAYE BENZERİ KREDİLER

3460000          YURTİÇİ BANKALARDAN

3460001          YURTİÇİ DİĞER KURULUŞLARDAN

3460002          YURTDIŞI BANKALARDAN

3460003          YURTDIŞI DİĞER KURULUŞLARDAN

 

346001            SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI

 

34601              KATKI SERMAYE HESAPLAMASINA DÂHİL EDİLECEK BORÇLANMA ARAÇLARI

346010            SERMAYE BENZERİ KREDİLER

3460100          YURTİÇİ BANKALARDAN

3460101          YURTİÇİ DİĞER KURULUŞLARDAN

3460102          YURTDIŞI BANKALARDAN

3460103          YURTDIŞI DİĞER KURULUŞLARDAN

 

346011            SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI

 

347                  SERMAYE HESAPLAMASINA DÂHİL EDİLECEK BORÇLANMA ARAÇLARI – Y.P.

 

34700              İLAVE ANA SERMAYE HESAPLAMASINA DÂHİL EDİLECEK BORÇLANMA ARAÇLARI

347000            SERMAYE BENZERİ KREDİLER

3470000          YURTİÇİ BANKALARDAN

3470001          YURTİÇİ DİĞER KURULUŞLARDAN

3470002          YURTDIŞI BANKALARDAN

3470003          YURTDIŞI DİĞER KURULUŞLARDAN

 

347001            SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI

 

34701              KATKI SERMAYE HESAPLAMASINA DÂHİL EDİLECEK BORÇLANMA ARAÇLARI

347010            SERMAYE BENZERİ KREDİLER

3470100          YURTİÇİ BANKALARDAN

3470101          YURTİÇİ DİĞER KURULUŞLARDAN

3470102          YURTDIŞI BANKALARDAN

3470103          YURTDIŞI DİĞER KURULUŞLARDAN

 

347011            SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI

 

348                  YURTDIŞINDAN KULLANILAN KREDİLER – T.P.

 

34800              YURTDIŞI BANKALARDAN-KISA VADELİ

348000            SENDİKASYON KREDİLERİ

348001            SEKÜRİTİZASYON KREDİLERİ

348002            VEKALE

348009            DİĞER

34801              YURTDIŞI KURULUŞLARDAN-KISA VADELİ

348010            SENDİKASYON KREDİLERİ

348011            SEKÜRİTİZASYON KREDİLERİ

348012            VEKALE

348019            DİĞER

34802              YURTDIŞI FONLARDAN-KISA VADELİ

348020            SENDİKASYON KREDİLERİ

348021            SEKÜRİTİZASYON KREDİLERİ

348022            VEKALE

348029            DİĞER

34810              YURTDIŞI BANKALARDAN-ORTA VE UZUN VADELİ

348100            SENDİKASYON KREDİLERİ

348101            SEKÜRİTİZASYON KREDİLERİ

348102            VEKALE

348109            DİĞER

34811              YURTDIŞI KURULUŞLARDAN-ORTA VE UZUN VADELİ

348110            SENDİKASYON KREDİLERİ

348111            SEKÜRİTİZASYON KREDİLERİ

348112            VEKALE

348119            DİĞER

34812              YURTDIŞI FONLARDAN-ORTA VE UZUN VADELI

348120            SENDİKASYON KREDİLERİ

348121            SEKÜRİTİZASYON KREDİLERİ

348122            VEKALE

348129            DİĞER

 

349                  YURTDIŞINDAN KULLANILAN KREDİLER – Y.P.

 

34900              YURTDIŞI BANKALARDAN-KISA VADELİ

349000            SENDİKASYON KREDİLERİ

349001            SEKÜRİTİZASYON KREDİLERİ

349002            VEKALE

349009            DİĞER

34901              YURTDIŞI KURULUŞLARDAN-KISA VADELİ

349010            SENDİKASYON KREDİLERİ

349011            SEKÜRİTİZASYON KREDİLERİ

349012            VEKALE

349019            DİĞER

34902              YURTDIŞI FONLARDAN-KISA VADELİ

349020            SENDİKASYON KREDİLERİ

349021            SEKÜRİTİZASYON KREDİLERİ

349022            VEKALE

349029            DİĞER

34910              YURTDIŞI BANKALARDAN-ORTA VE UZUN VADELİ

349100            SENDİKASYON KREDİLERİ

349101            SEKÜRİTİZASYON KREDİLERİ

349102            VEKALE

349109            DİĞER

34911              YURTDIŞI KURULUŞLARDAN-ORTA VE UZUN VADELİ

349110            SENDİKASYON KREDİLERİ

349111            SEKÜRİTİZASYON KREDİLERİ

349112            VEKALE

349119            DİĞER

34912              YURTDIŞI FONLARDAN-ORTA VE UZUN VADELI

349120            SENDİKASYON KREDİLERİ

349121            SEKÜRİTİZASYON KREDİLERİ

349122            VEKALE

349129            DİĞER

 

350                  KARŞILIKLAR – T.P.

 

35000              GENEL KARŞILIKLAR

350000            BİRİNCİ GRUP KREDİLER

3500000          ÖZKAYNAKLARDAN

3500002          KATILMA HESAPLARINDAN

35000020        KATILMA HESAPLARI PAYI

35000021        BANKA PAYI

3500003          KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

35000030        KATILMA HESAPLARI PAYI

35000031        BANKA PAYI

 

350001            İKİNCİ GRUP KREDİLER

3500010          ÖZKAYNAKLARDAN

3500012          KATILMA HESAPLARINDAN

35000120        KATILMA HESAPLARI PAYI

35000121        BANKA PAYI

3500013          KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

35000130        KATILMA HESAPLARI PAYI

35000131        BANKA PAYI

 

350002            GAYRİNAKDİ KREDİLER İÇİN AYRILANLAR

3500020          BİRİNCİ GRUP GAYRİNAKDİ KREDİLER

3500021          İKİNCİ GRUP GAYRİNAKDİ KREDİLER

 

350009            DİĞER

 

35001              KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI KARŞILIĞI

35003              KISA VADELİ ÇALIŞAN HAKLARI YÜKÜMLÜLÜKLERİ KARŞILIĞI                             

35004              VERGİ KARŞILIKLARI

350040            KURUMLAR VERGİSİ KARŞILIĞI

350041            GELİR VERGİSİ KARŞILIĞI

 

35005              DÖVİZE ENDEKSLİ KREDİLER VE FİNANSAL KİRALAMA ALACAKLARI ANAPARA KUR AZALIŞ KARŞILIKLARI

350050            BANKALARA KULLANDIRILAN KREDİLER

3500500          ÖZKAYNAKLARDAN

3500502          KATILMA HESAPLARINDAN

3500503          KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

350051            BANKA DIŞI MALİ KESİME KULLANDIRILAN KREDİLER

3500510          ÖZKAYNAKLARDAN

3500512          KATILMA HESAPLARINDAN

3500513          KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

350052            FİNANSAL KİRALAMA ALACAKLARI

3500520          ÖZKAYNAKLARDAN

3500522          KATILMA HESAPLARINDAN

3500523          KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

350059            DİĞER

3500590          ÖZKAYNAKLARDAN

3500592          KATILMA HESAPLARINDAN

3500593          KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

35006              TESLİM TARİHİNE GÖRE MUHASEBELEŞTİRME DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI

350060            GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KÂR/ZARARA YANSITILAN MENKUL DEĞERLER

350061            GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN MENKUL DEĞERLER

 

35007              KATILMA HESABINA DAĞITILACAK KÂRLARDAN AYRILAN TUTARLAR

 

35009              TAZMİN EDİLMEMİŞ VE NAKDE DÖNÜŞMEMİŞ GAYRİNAKDİ KREDİLER ÖZEL KARŞILIKLARI

35020              YENİDEN YAPILANMA KARŞILIĞI

35030              KREDİ KARTLARI VE BANKACILIK HİZMETLERİNE İLİŞKİN PROMOSYON UYGULAMALARI KARŞILIĞI

35099              DİĞER KARŞILIKLAR

 

351                  KARŞILIKLAR – Y.P.

 

35100              GENEL KARŞILIKLAR

351000            BİRİNCİ GRUP KREDİLER

3510000          ÖZKAYNAKLARDAN

3510002          KATILMA HESAPLARINDAN

35100020        KATILMA HESAPLARI PAYI

35100021        BANKA PAYI

3510003          KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

35100030        KATILMA HESAPLARI PAYI

35100031        BANKA PAYI

 

351001            İKİNCİ GRUP KREDİLER

3510010          ÖZKAYNAKLARDAN

3510012          KATILMA HESAPLARINDAN

35100120        KATILMA HESAPLARI PAYI

35100121        BANKA PAYI

3510013          KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

35100130        KATILMA HESAPLARI PAYI

35100131        BANKA PAYI

 

351002            GAYRİNAKDİ KREDİLER İÇİN AYRILANLAR

3510020          BİRİNCİ GRUP GAYRİNAKDİ KREDİLER

3510021          İKİNCİ GRUP GAYRİNAKDİ KREDİLER

 

351009            DİĞER

 

35103              KISA VADELİ ÇALIŞAN HAKLARI YÜKÜMLÜLÜKLERİ KARŞILIĞI

35104              VERGİ KARŞILIKLARI

35106              TESLİM TARİHİNE GÖRE MUHASEBELEŞTİRME DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI

351060            GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KÂR/ZARARA YANSITILAN MENKUL DEĞERLER

351061            GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN MENKUL DEĞERLER

 

35107              KATILMA HESABINA DAĞITILACAK KARLARDAN AYRILAN TUTARLAR

 

35109              TAZMİN EDİLMEMİŞ VE NAKDE DÖNÜŞMEMİŞ GAYRİNAKDİ KREDİLER ÖZEL KARŞILIKLARI

35120              YENİDEN YAPILANMA KARŞILIĞI

35130              KREDİ KARTLARI VE BANKACILIK HİZMETLERİNE İLİŞKİN PROMOSYON UYGULAMALARI KARŞILIĞI

35199              DİĞER KARŞILIKLAR

 

351990            MUHTEMEL RİSKLER İÇİN AYRILAN SERBEST KARŞILIKLAR

 

352                  KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR – T.P.

 

35200              FİNANSAL KİRALAMA BORÇLARI

35201              FAALİYET KİRALAMASI BORÇLARI

35209              DİĞER

 

353                  KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR – Y.P.

 

35300              FİNANSAL KİRALAMA BORÇLARI

35301              FAALİYET KİRALAMASI BORÇLARI

35309              DİĞER

 

354                  ERTELENMİŞ FİNANSAL KİRALAMA GİDERLERİ (-) – T.P.

 

355                  ERTELENMİŞ FİNANSAL KİRALAMA GİDERLERİ (-) – Y.P.

 

359                  YURTDIŞINDAN KULLANILAN KIYMETLİ MADEN KREDİLERİ – Y.P.

 

35900              YURTDIŞI BANKALARDAN – KISA VADELİ

35901              YURTDIŞI DİĞER KURULUŞLARDAN – KISA VADELİ

35910              YURTDIŞI BANKALARDAN – ORTA VE UZUN VADELİ

35911              YURTDIŞI DİĞER KURULUŞLARDAN – ORTA VE UZUN VADELİ

 

360                  KÂR PAYI VE GİDER REESKONTLARI – T.P.

 

36000              KATILMA HESAPLARI KÂR PAYI REESKONTLARI

360000            KATILMA HESAPLARI

360001            KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARI

 

36001              KULLANILAN KREDİ KÂR PAYI REESKONTLARI

36006              GERİ ALIM VAADİ İLE SATIM İŞLEMLERİ GİDER REESKONTLARI

 

36009              GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KÂR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLERE İLİŞKİN GİDER REESKONTLARI

 

36099              DİĞER KÂR PAYI VE GİDER REESKONTLARI

 

361                  KÂR PAYI VE GİDER REESKONTLARI – Y.P.

 

36100              KATILMA HESAPLARI KÂR PAYI REESKONTLARI

361000            KATILMA HESAPLARI

361001            KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARI

 

36101              KULLANILAN KREDİ KÂR PAYI REESKONTLARI

36106              GERİ ALIM VAADİ İLE SATIM İŞLEMLERİ GİDER REESKONTLARI

 

36109              GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KÂR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLERE İLİŞKİN GİDER REESKONTLARI

 

36199              DİĞER KÂR PAYI VE GİDER REESKONTLARI

 

 

364                  TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER – T.P.

 

36400              ALIM SATIM AMAÇLI

364001            VADELİ İŞLEMLER

364002            SWAP İŞLEMLERİ

364003            FUTURES İŞLEMLERİ

364004            OPSİYONLAR

364009            DİĞER

 

36401              GERÇEĞE UYGUN DEĞER RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI

364011            VADELİ İŞLEMLER

364012            SWAP İŞLEMLERİ

364013            FUTURES İŞLEMLERİ

364014            OPSİYONLAR

364019            DİĞER

 

36402              NAKİT AKIŞ RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI

364021            VADELİ İŞLEMLER

364022            SWAP İŞLEMLERİ

364023            FUTURES İŞLEMLERİ

364024            OPSİYONLAR

364029            DİĞER

 

36403              YURTDIŞINDAKİ NET YATIRIM RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI

364031            VADELİ İŞLEMLER

364032            SWAP İŞLEMLERİ

364033            FUTURES İŞLEMLERİ

364034            OPSİYONLAR

364039            DİĞER

 

365                  TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER – Y.P.

 

36500              ALIM SATIM AMAÇLI

365001            VADELİ İŞLEMLER

365002            SWAP İŞLEMLERİ

365003            FUTURES İŞLEMLERİ

365004            OPSİYONLAR

365009            DİĞER

 

36501              GERÇEĞE UYGUN DEĞER RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI

365011            VADELİ İŞLEMLER

365012            SWAP İŞLEMLERİ

365013            FUTURES İŞLEMLERİ

365014            OPSİYONLAR

365019            DİĞER

 

36502              NAKİT AKIŞ RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI

365021            VADELİ İŞLEMLER

365022            SWAP İŞLEMLERİ

365023            FUTURES İŞLEMLERİ

365024            OPSİYONLAR

365029            DİĞER

 

36503              YURTDIŞINDAKİ NET YATIRIM RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI

365031            VADELİ İŞLEMLER

365032            SWAP İŞLEMLERİ

365033            FUTURES İŞLEMLERİ

365034            OPSİYONLAR

365039            DİĞER

 

366                  YURTDIŞI MERKEZ VE ŞUBELER – T.P.

 

36600              ÖZEL CARİ HESAPLAR

36601              KATILMA HESAPLARI

 

367                  YURTDIŞI MERKEZ VE ŞUBELER – Y.P.

 

36700              ÖZEL CARİ HESAPLAR

36701              KATILMA HESAPLARI

 

368                  ENFLASYONA GÖRE DÜZELTME FARKLARI – T.P.

 

36800              ALACAKLI GEÇİCİ HESAPLAR

36809              DİĞER

 

370                  İTHALAT TRANSFER EMİRLERİ – T.P.

 

37000              BANKAMIZ POZİSYONUYLA İLGİLİ TRANSFER EMİRLERİ

370000            AKREDİTİFLİ İTHALAT İŞLEMLERİ

370001            VESAİK MUKABİLİ İTHALAT İŞLEMLERİ

370002            MAL MUKABİLİ İTHALAT İŞLEMLERİ

370003            KABUL KREDİLİ İTHALAT İŞLEMLERİ

370004            NAVLUN BEDELLERİ KARŞILIĞI

370009            DİĞER

 

371                  İTHALAT TRANSFER EMİRLERİ – Y.P.

 

37100              TRANSFER EMİRLERİ

371000            AKREDİTİFLİ İTHALAT İŞLEMLERİ

371001            VESAİK MUKABİLİ İTHALAT İŞLEMLERİ

371002            MAL MUKABİLİ İTHALAT İŞLEMLERİ

371003            KABUL KREDİLİ İTHALAT İŞLEMLERİ

371004            NAVLUN BEDELLERİ KARŞILIĞI

371009            DİĞER

 

376                  İHRAÇ EDİLEN MENKUL DEĞERLER – T.P.

 

377                  İHRAÇ EDİLEN MENKUL DEĞERLER – Y.P.

 

378                  İHRAÇ EDİLEN MENKUL DEĞER İHRAÇ FARKLARI (-) – T.P.

 

379                  İHRAÇ EDİLEN MENKUL DEĞER İHRAÇ FARKLARI (-) – Y.P.

 

380                  ÖDENECEK VERGİ, RESİM, HARÇ VE PRİMLER – T.P.

 

38000              ÖDENECEK VERGİLER

380000            ÜCRETLERDEN KESİLEN GELİR VERGİSİ

380001            SERBEST MESLEK KAZANÇLARI GELİR VERGİSİ

380002            MENKUL SERMAYE İRADI GELİR VERGİSİ

380003            GAYRİMENKUL SERMAYE İRADI GELİR VERGİSİ

380004            DAR MÜKELLEF KURUMLAR VERGİSİ

380005            BANKA VE SİGORTA MUAMELELERİ VERGİSİ

380006            KAMBİYO MUAMELELERİ VERGİSİ

380007            MAKBUZ MUKABİLİ ÖDENECEK DAMGA VERGİSİ

380008            İSTİHKAKTAN KESİLEN DAMGA VERGİSİ

380009            VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ

 

38010              ÖDENECEK KURUMLAR VERGİSİ

38011              ÖDENECEK GELİR VERGİSİ

38012              ÖDENECEK KATMA DEĞER VERGİSİ

38013              İNŞAAT VE ONARIM ÖDEMELERİNDEN KESİLEN GELİR VERGİSİ

38019              DİĞER VERGİLER

 

38020              ÖDENECEK RESİM VE HARÇLAR

380200            DEĞERLİ KAĞIT BEDELLERİ

380209            DİĞER

 

38040              ÖDENECEK PRİMLER

380400            SOSYAL SİGORTA PRİMLERİ – PERSONEL

380401            SOSYAL SİGORTA PRİMLERİ – İŞVEREN

380406            İŞSİZLİK SİGORTASI – PERSONEL

380407            İŞSİZLİK SİGORTASI – İŞVEREN

380409            DİĞER

 

38050              ÖDENECEK İCRA TEVKİFATI

38060              YURTDIŞI ÇIKIŞ HARÇ PULU

 

381                  ÖDENECEK VERGİ, RESİM, HARÇ VE PRİMLER – Y.P.

 

386                  ERTELENMİŞ VERGİ BORCU HESABI – T.P.

 

38600              AMORTİSMANLARDAN

38601              KAR PAYI REESKONTLARINDAN

38609              DİĞER

 

387                  ERTELENMİŞ VERGİ BORCU HESABI – Y.P.

 

38700              AMORTİSMANLARDAN

38701              KAR PAYI REESKONTLARINDAN

38709              DİĞER

 

390                  MUHTELİF BORÇLAR – T.P.

 

39000              ALINAN NAKDİ TEMİNATLAR

390000            TEMİNAT MEKTUPLARI

390001            HARİCİ GARANTİLER VE KABUL KREDİLERİ

390002            KİRALIK KASALAR

390004            NAKDİ KREDİLER

390005            VERİLEN ÇEK KARNELERİNDEN

390009            DİĞER

 

39005              TÜREV FİNANSAL ARAÇLARDAN BORÇLAR

390050            ALINAN TEMİNATLAR

390059            DİĞER

 

39006              ELEKTRONİK PARA FONLARI

390060            ELEKTRONİK PARA KURULUŞLARI

390061            BANKALAR

 

39007              ÖDEME FONLARI KORUMA HESABI

 

39008              SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA YATIRIM AMAÇLI TEVDİ EDİLEN PARALAR 

39010              ALINAN MASRAF KARŞILIKLARI

390100            TEMİNAT MEKTUBU KOMİSYON KARŞILIKLARI

390101            İTHALAT KABUL KREDİLERİ KOMİSYON MASRAFLARI KARŞILIKLARI

390102            YURTDIŞI MUHABİR MASRAF KARŞILIKLARI

390103            YURTİÇİ MUHABİR MASRAF KARŞILIKLARI

390104            SENET PROTESTO VE MASRAF KARŞILIKLARI

390105            NAKDİ KREDİLER

390109            DİĞER KARŞILIKLAR

 

39020              HİSSEDARLARA ÖDENECEK KÂR PAYLARI

39021              YATIRILACAK KUR FARKLARI

39022              KAYNAK KULLANIMINI DESTEKLEME FONUNA DEVR.KESİNTİ.

39024              TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNA YAPILACAK ÖDEMELER

39026              DESTEKLEME VE FİYAT İSTİKRAR FONU

39027              AKARYAKIT İSTİKRAR FONU

39039              DİĞER FONLAR

39040              ZAMAN AŞIMINA UĞRAMIŞ TALEP OLUNMAMIŞ KIYMETLER

39041              TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANK.ÖDENE.CEZALAR

 

39050              BLOKE PARALAR

390500            SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI EMRİNE

390501            KARŞILIKSIZ ÇEKLERLE İLGİLİ

390502            İSTİMLAK BEDELLERİ

390503            KARŞILIĞI BLOKE EDİLEN BANKAMIZ ÇEKLERİ

390509            DİĞER

 

39060              TALEP EDİLMEMİŞ ÜCRETLER VE İSTİHKAKLAR

39061              ÖDENECEK SENET VE KUPON BEDELLERİ

39062              POSTADAN ALINAN HAVALELER

39063              YURTDIŞI BANKA ÇEKLERİ MASRAF KARŞILIĞI

39064              YURTİÇİ BANKA ÇEKLERİ MASRAF KARŞILIĞI

39065              SİGORTA ŞİRKETLERİNE ÖDENECEK POLİÇE BEDELLERİ

39070              KREDİ BORCU BAKİYESİNDEN FAZLA YAPILAN ÖDEMELER

39080              SATICILARA BORÇLAR

39090              KREDİ KARTI ÖDEMELERİNDEN

390900            TAKSİTLİ

390901            TAKSİTSİZ

390909            DİĞER

39099              DİĞER MUHTELİF BORÇLAR

 

391                  MUHTELİF BORÇLAR – Y.P.

 

39100              ALINAN NAKDİ TEMİNATLAR

391000            TEMİNAT MEKTUPLARI

391001            HARİCİ GARANTİLER VE KABUL KREDİLERİ

391002            KİRALIK KASALAR

391004            NAKDİ KREDİLER

391005            VERİLEN ÇEK KARNELERİNDEN

391009            DİĞER

 

39105              TÜREV FİNANSAL ARAÇLARDAN BORÇLAR

391050            ALINAN TEMİNATLAR

391059            DİĞER

 

39106              ELEKTRONİK PARA FONLARI

391060            ELEKTRONİK PARA KURULUŞLARI

391061            BANKALAR

 

39107              ÖDEME FONLARI KORUMA HESABI

 

39108              SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA YATIRIM AMAÇLI TEVDİ EDİLEN PARALAR

 

39110              ALINAN MASRAF KARŞILIKLARI

391100            TEMİNAT MEKTUBU KOMİSYON KARŞILIKLARI

391101            İTHALAT KABUL KREDİLERİ KOMİSYON MASRAFLARI KARŞILIKLARI

391102            YURTDIŞI MUHABİR MASRAF KARŞILIKLARI

391103            YURTİÇİ MUHABİR MASRAF KARŞILIKLARI

391104            SENET PROTESTO VE MASRAF KARŞILIKLARI

391105            NAKDİ KREDİLER

391109            DİĞER KARŞILIKLAR

 

39120              ÖDENECEK HİSSEDARLAR KÂR PAYLARI

39122              KAYNAK KULLANIMINI DESTEKLEME FONUNA DEVR.KESİNTİ.

39124              TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNA YAPILACAK ÖDEMELER

39140              ZAMAN AŞIMINA UĞRAMIŞ TALEP OLUNMAMIŞ KIYMETLER

39150              BLOKE PARALAR

39160              TALEP EDİLMEMİŞ ÜCRETLER VE İSTİHKAKLAR

39161              ÖDENECEK SENET VE KUPON BEDELLERİ

39170              KREDİ BORCU BAKİYESİNDEN FAZLA YAPILAN ÖDEMELER

39180              SATICILARA BORÇLAR

39190              KREDİ KARTI ÖDEMELERİNDEN

391900            TAKSİTLİ

391901            TAKSİTSİZ

391909            DİĞER

39199              DİĞER MUHTELİF BORÇLAR

 

392                  ALACAKLI GEÇİCİ HESAPLAR – T.P.

 

39200              TAKAS HESABI

39201              KASA FAZLALIKLARI

 

39202              KAZANILMAMIŞ GELİRLER

392022            GECİKME CEZALARI VE DİĞER KARŞILIKLAR

392023            PEŞİN TAHSİL EDİLEN ÜCRET VE KOMİSYONLAR

392029            DİĞER

 

39203              DEKONTU BEKLENEN MUAMELELER HESABI

 

39205              VERİLEN PROVİZYONLAR

392050            ŞUBELERE VERİLEN

392051            BANKALARA VERİLEN

 

39209              YENİ DÖNEMDE HESABA GEÇECEK ALACAK KAYITLARI

39299              DİĞER ALACAKLI GEÇİCİ HESAPLAR

 

393                  ALACAKLI GEÇİCİ HESAPLAR – Y.P.

39300              TAKAS HESABI

39301              KASA FAZLALIKLARI

 

39302              KAZANILMAMIŞ GELİRLER

393022            GECİKME CEZALARI VE DİĞER KARŞILIKLAR

393023            PEŞİN TAHSİL EDİLEN ÜCRET VE KOMİSYONLAR

393029            DİĞER

 

39303              DEKONTU BEKLENEN MUAMELELER HESABI

39305              VERİLEN PROVİZYONLAR

393050            ŞUBELERE VERİLEN

393051            BANKALARA VERİLEN

 

39309              YENİ DÖNEMDE HESABA GEÇECEK ALACAK KAYITLARI

39399              DİĞER ALACAKLI GEÇİCİ HESAPLAR

 

394                  ÖDEME EMİRLERİ – T.P.

 

39400              ÖDENECEK ÇEKLER

39401              ÖDENECEK HAVALELER

39499              DİĞER

 

395                  ÖDEME EMİRLERİ – Y.P.

 

39500              ÖDENECEK ÇEKLER

39501              ÖDENECEK HAVALELER

39599              DİĞER

 

 

 4
ÖZKAYNAKLAR

 

410                  SERMAYE – T.P.

 

41000              ADİ HİSSE SENETLERİ KARŞILIĞI

41001              İMTİYAZLI HİSSE SENETLERİ KARŞILIĞI

41009              DİĞER

 

412                  SERMAYE TAAHHÜTLERİ – T.P.

 

413                  SERMAYE TAAHHÜTLERİ – Y.P.

 

414                  SERMAYE YEDEKLERİ – T.P.

 

41400              HİSSE SENEDİ İHRAÇ PRİMLERİ

41402              HİSSE SENEDİ İPTAL KÂRLARI

 

41403              MENKUL DEĞERLER DEĞERLEME FARKLARI

414030            İŞTİRAKLER, BAĞLI ORTAKLIKLAR VE BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLARDAN

414031            GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN MENKUL DEĞERLERDEN

 

41404              MADDİ VE MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI

414040            MENKULLER

414041            GAYRİMENKULLER

414044            İŞTİRAK VE BAĞLI ORTAKLIK HİSSELERİ İLE GAYRİMENKUL SATIŞ KAZANÇLARI

414045            MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR

 

41405              İŞTİRAKLER, BAĞLI ORTAKLIKLAR VE BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLARBEDELSİZ HİSSE SENETLERİ

 

41406              RİSKTEN KORUNMA DEĞERLEME FARKLARI

 

41407              SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLARIN BİRİKMİŞ DEĞERLEME FARKLARI

 

41408              KUR FARKLARI

414080            İŞTİRAKLER, BAĞLI ORTAKLIKLAR VE BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR

414082            MENKULLER

414083            GAYRİMENKULLER

414084            MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR

414089            DİĞER

 

41409              TANIMLANMIŞ FAYDA PLANLARI YENİDEN ÖLÇÜM                                                         KAZANÇLARI/KAYIPLARI

 

41410              KREDİLER DEĞERLEME FARKLARI

 

41411              FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜK GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI

 

41419              DİĞER SERMAYE YEDEKLERİ

 

415                  SERMAYE YEDEKLERİ – Y.P.

 

41500              HİSSE SENEDİ İHRAÇ PRİMLERİ

41502              HİSSE SENEDİ İPTAL KÂRLARI

 

41503              MENKUL DEĞERLER DEĞERLEME FARKLARI

415030            İŞTİRAKLER, BAĞLI ORTAKLIKLAR VE BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLARDAN

 

415031            GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN MENKUL DEĞERLERDEN

 

41504              MADDİ VE MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI

415040            MENKULLER

415041            GAYRİMENKULLER

 

415044            İŞTİRAK VE BAĞLI ORTAKLIK HİSSELERİ İLE GAYRİMENKUL SATIŞ KAZANÇLARI

415045            MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR

 

41505              İŞTİRAKLER, BAĞLI ORTAKLIKLAR VE BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLARBEDELSİZ HİSSE SENETLERİ

 

41506              RİSKTEN KORUNMA DEĞERLEME FARKLARI

 

41507              SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLARIN BİRİKMİŞ DEĞERLEME FARKLARI

 

41509              TANIMLANMIŞ FAYDA PLANLARI YENİDEN ÖLÇÜM                                                         KAZANÇLARI/KAYIPLARI

 

41510              KREDİLER DEĞERLEME FARKLARI

 

41511              FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜK GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI

 

41519              DİĞER SERMAYE YEDEKLERİ

 

420                  KÂR YEDEKLERİ – T.P.

 

42000              YASAL YEDEKLER

420001            KANUNİ YEDEK AKÇELER

420003            ÖZEL KANUNLAR GEREĞİ AYRILAN YEDEK AKÇELER

 

42001              STATÜ YEDEKLERİ

 

42002              OLAĞANÜSTÜ YEDEKLER

420020            GENEL KURUL KARARI UYARINCA AYRILAN YEDEK AKÇE

420021            DAĞITILMAMIŞ KÂRLAR

420022            BİRİKMİŞ ZARARLAR

420023            YABANCI SERMAYE KUR FARKLARI

 

42009              DİĞER KÂR YEDEKLERİ

 

421                  KÂR YEDEKLERİ – Y.P.

 

440                  KÂR VE ZARAR – T.P.

 

44001              KÂR

44002              ZARAR

 

442                  GEÇMİŞ YILLAR KÂR VE ZARARI – T.P.

 

44201              GEÇMİŞ YILLAR KÂRI

44202              GEÇMİŞ YILLAR ZARARI

 

448                  ENFLASYONA GÖRE DÜZELTME FARKLARI – T.P.

 

44801              SERMAYE

44802              SERMAYE YEDEKLERİ

44803              KÂR YEDEKLERİ

44804              GEÇMİŞ YILLAR KÂR VE ZARARI

44809              DİĞER

 

 

 

 

5 KÂR PAYI GELİRLERİ

 

502                  MAL KARŞILIĞI VESAİKİN FİNANSMANINDAN ALINAN KÂR PAYLARI – T.P.

 

50201              İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR

502010            ÖZKAYNAKLARDAN

502012            KATILMA HESAPLARINDAN

502013            KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

50210              DİĞER MÜŞTERİLER – (KAMU)

502100            ÖZKAYNAKLARDAN

502102            KATILMA HESAPLARINDAN

502103            KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

50211              DİĞER MÜŞTERİLER – (ÖZEL)

502110            ÖZKAYNAKLARDAN

502112            KATILMA HESAPLARINDAN

502113            KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

503                  MAL KARŞILIĞI VESAİKİN FİNANSMANINDAN ALINAN KÂR PAYLARI – Y.P.

 

50301              İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR

503010            ÖZKAYNAKLARDAN

503012            KATILMA HESAPLARINDAN

503013            KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

50310              DİĞER MÜŞTERİLER – (KAMU)

503100            ÖZKAYNAKLARDAN

503102            KATILMA HESAPLARINDAN

503103            KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

50311              DİĞER MÜŞTERİLER – (ÖZEL)

503110            ÖZKAYNAKLARDAN

503112            KATILMA HESAPLARINDAN

503113            KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

510                  KISA VADELİ İHRACAT KREDİLERİNDEN ALINAN KÂR PAYLARI – T.P.

 

51001              İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR

510010            ÖZKAYNAKLARDAN

510012            KATILMA HESAPLARINDAN

510013            KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

51003              İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR KEFALETİYLE

510030            ÖZKAYNAKLARDAN

510032            KATILMA HESAPLARINDAN

510033            KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

51010              DİĞER MÜŞTERİLER – (KAMU)

510100            ÖZKAYNAKLARDAN

510102            KATILMA HESAPLARINDAN

510103            KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

51011              DİĞER MÜŞTERİLER – (ÖZEL)

510110            ÖZKAYNAKLARDAN

510112            KATILMA HESAPLARINDAN

510113            KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

 

 

511                  KISA VADELİ İHRACAT KREDİLERİNDEN ALINAN KÂR PAYLARI – Y.P.

 

51101              İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR

511010            ÖZKAYNAKLARDAN

511012            KATILMA HESAPLARINDAN

511013            KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

51103              İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR KEFALETİYLE

511030            ÖZKAYNAKLARDAN

511032            KATILMA HESAPLARINDAN

511033            KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

51110              DİĞER MÜŞTERİLER – (KAMU)

511100            ÖZKAYNAKLARDAN

511102            KATILMA HESAPLARINDAN

511103            KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

51111              DİĞER MÜŞTERİLER – (ÖZEL)

511110            ÖZKAYNAKLARDAN

511112            KATILMA HESAPLARINDAN

511113            KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

514                  KISA VADELİ İTHALAT KREDİLERİNDEN ALINAN KÂR PAYLARI – T.P.

 

51401              İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR

514010            ÖZKAYNAKLARDAN

514012            KATILMA HESAPLARINDAN

514013            KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

51403              İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR KEFALETİYLE

514030            ÖZKAYNAKLARDAN

514032            KATILMA HESAPLARINDAN

514033            KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

51410              DİĞER MÜŞTERİLER – (KAMU)

514100            ÖZKAYNAKLARDAN

514102            KATILMA HESAPLARINDAN

514103            KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

51411              DİĞER MÜŞTERİLER – (ÖZEL)

514110            ÖZKAYNAKLARDAN

514112            KATILMA HESAPLARINDAN

514113            KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

515                  KISA VADELİ İTHALAT KREDİLERİNDEN ALINAN KÂR PAYLARI – Y.P.

 

51501              İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR

515010            ÖZKAYNAKLARDAN

515012            KATILMA HESAPLARINDAN

515013            KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

51503              İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR KEFALETİYLE

515030            ÖZKAYNAKLARDAN

515032            KATILMA HESAPLARINDAN

515033            KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

51510              DİĞER MÜŞTERİLER – (KAMU)

515100            ÖZKAYNAKLARDAN

515102            KATILMA HESAPLARINDAN

515103            KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

51511              DİĞER MÜŞTERİLER – (ÖZEL)

515110            ÖZKAYNAKLARDAN

515112            KATILMA HESAPLARINDAN

515113            KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

516                  KISA VADELİ İŞLETME KREDİLERİNDEN ALINAN KÂR PAYLARI – T.P.

 

51601              İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR

516010            ÖZKAYNAKLARDAN

516012            KATILMA HESAPLARINDAN

516013            KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

51603              İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR KEFALETİYLE

516030            ÖZKAYNAKLARDAN

516032            KATILMA HESAPLARINDAN

516033            KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

51610              DİĞER MÜŞTERİLER – (KAMU)

516100            ÖZKAYNAKLARDAN

516102            KATILMA HESAPLARINDAN

516103            KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

51611              DİĞER MÜŞTERİLER – (ÖZEL)

516110            ÖZKAYNAKLARDAN

516112            KATILMA HESAPLARINDAN

516113            KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

517                  KISA VADELİ İŞLETME KREDİLERİNDEN ALINAN KÂR PAYLARI – Y.P.

 

51701              İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR

517010            ÖZKAYNAKLARDAN

517012            KATILMA HESAPLARINDAN

517013            KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

51703              İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR KEFALETİYLE

517030            ÖZKAYNAKLARDAN

517032            KATILMA HESAPLARINDAN

517033            KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

51710              DİĞER MÜŞTERİLER – (KAMU)

517100            ÖZKAYNAKLARDAN

517102            KATILMA HESAPLARINDAN

517103            KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

51711              DİĞER MÜŞTERİLER – (ÖZEL)

517110            ÖZKAYNAKLARDAN

517112            KATILMA HESAPLARINDAN

517113            KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

518                  KISA VADELİ DİĞER KREDİLERDEN ALINAN KÂR PAYLARI – T.P.

 

51801              İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR

518010            ÖZKAYNAKLARDAN

518012            KATILMA HESAPLARINDAN

518013            KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

51803              İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR KEFALETİYLE

518030            ÖZKAYNAKLARDAN

518032            KATILMA HESAPLARINDAN

518033            KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

51810              DİĞER MÜŞTERİLER – (KAMU)

518100            ÖZKAYNAKLARDAN

518102            KATILMA HESAPLARINDAN

518103            KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

51811              DİĞER MÜŞTERİLER – (ÖZEL)

518110            ÖZKAYNAKLARDAN

518112            KATILMA HESAPLARINDAN

518113            KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

51813              ÖZEL CARİ HESAP MÜŞTERİLERİNDEN

 

51814              MÜŞTERİ ADINA MENKUL DEĞER ALIM KREDİLERİNDEN

 

51820              TÜKETİCİ KREDİLERİNDEN

518200            ÖZKAYNAKLARDAN

518202            KATILMA HESAPLARINDAN

 

51821              KREDİ KARTLARINDAN

518210            ÖZKAYNAKLARDAN

518212            KATILMA HESAPLARINDAN

 

51822              TAKSİTLİ TİCARİ KREDİLERDEN

518220            ÖZKAYNAKLARDAN

518222            KATILMA HESAPLARINDAN

 

51823              PERSONEL KREDİLERİNDEN

518230            ÖZKAYNAKLARDAN

518232            KATILMA HESAPLARINDAN

 

519                  KISA VADELİ DİĞER KREDİLERDEN ALINAN KÂR PAYLARI – Y.P.

 

51901              İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR

519010            ÖZKAYNAKLARDAN

519012            KATILMA HESAPLARINDAN

519013            KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

51903              İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR KEFALETİYLE

519030            ÖZKAYNAKLARDAN

519032            KATILMA HESAPLARINDAN

519033            KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

51910              DİĞER MÜŞTERİLER – (KAMU)

519100            ÖZKAYNAKLARDAN

519102            KATILMA HESAPLARINDAN

519103            KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

51911              DİĞER MÜŞTERİLER – (ÖZEL)

519110            ÖZKAYNAKLARDAN

519112            KATILMA HESAPLARINDAN

519113            KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

51913              ÖZEL CARİ HESAP MÜŞTERİLERİNDEN

 

51914              MÜŞTERİ ADINA MENKUL DEĞER ALIM KREDİLERİNDEN

 

51920              TÜKETİCİ KREDİLERİNDEN

519200            ÖZKAYNAKLARDAN

519202            KATILMA HESAPLARINDAN

 

51921              KREDİ KARTLARINDAN

519210            ÖZKAYNAKLARDAN

519212            KATILMA HESAPLARINDAN

 

51922              TAKSİTLİ TİCARİ KREDİLERDEN

519220            ÖZKAYNAKLARDAN

519222            KATILMA HESAPLARINDAN

 

51923              PERSONEL KREDİLERİNDEN

519230            ÖZKAYNAKLARDAN

519232            KATILMA HESAPLARINDAN

 

520                  KISA VADELİ KÂR ZARAR ORTAKLIĞI YATIRIMLARINDAN ALINAN KÂR PAYLARI – T.P.

 

52001              İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR

520010            ÖZKAYNAKLARDAN

520012            KATILMA HESAPLARINDAN

520013            KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

52003              İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR KEFALETİYLE

520030            ÖZKAYNAKLARDAN

520032            KATILMA HESAPLARINDAN

520033            KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

52010              DİĞER MÜŞTERİLER – (KAMU)

520100            ÖZKAYNAKLARDAN

520102            KATILMA HESAPLARINDAN

520103            KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

52011              DİĞER MÜŞTERİLER – (ÖZEL)

520110            ÖZKAYNAKLARDAN

520112            KATILMA HESAPLARINDAN

520113            KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

521                  KISA VADELİ KÂR ZARAR ORTAKLIĞI YATIRIMLARINDAN ALINAN KÂR PAYLARI – Y.P.

 

52101              İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR

521010            ÖZKAYNAKLARDAN

521012            KATILMA HESAPLARINDAN

521013            KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

52103              İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR KEFALETİYLE

521030            ÖZKAYNAKLARDAN

521032            KATILMA HESAPLARINDAN

521033            KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

52110              DİĞER MÜŞTERİLER – (KAMU)

521100            ÖZKAYNAKLARDAN

521102            KATILMA HESAPLARINDAN

521103            KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

52111              DİĞER MÜŞTERİLER – (ÖZEL)

521110            ÖZKAYNAKLARDAN

521112            KATILMA HESAPLARINDAN

521113            KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

523                  KIYMETLİ MADEN KREDİSİNDEN ALINAN KÂR PAYLARI – Y.P.

 

52300              YURTİÇİ KISA VADELİ KIYMETLİ MADEN KREDİLERİ

523000            ÖZKAYNAKLARDAN

523002            KATILMA HESAPLARINDAN

523003            KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

52301              YURTDIŞI KISA VADELİ KIYMETLİ MADEN KREDİLERİ

523010            ÖZKAYNAKLARDAN

523012            KATILMA HESAPLARINDAN

523013            KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

52310              YURTİÇİ ORTA VE UZUN VADELİ KIYMETLİ MADEN KREDİLERİ

523100            ÖZKAYNAKLARDAN

523102            KATILMA HESAPLARINDAN

523103            KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

52311              YURTDIŞI ORTA VE UZUN VADELİ KIYMETLİ MADEN KREDİLERİ

523110            ÖZKAYNAKLARDAN

523112            KATILMA HESAPLARINDAN

523113            KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

524                  KISA VADELİ ORTAK YATIRIMLARDAN ALINAN KÂR PAYLARI – T.P.

 

52401              İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR

524010            ÖZKAYNAKLARDAN

524012            KATILMA HESAPLARIINDAN

524013            KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

52403              İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR KEFALETİYLE

524030            ÖZKAYNAKLARDAN

524032            KATILMA HESAPLARINDAN

524033            KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

52410              DİĞER MÜŞTERİLER – (KAMU)

 

524101            İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ

5241010          ÖZKAYNAKLARDAN

5241012          KATILMA HESAPLARINDAN

5241013          KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

524102            KAMU İKTİSADİ KURULUŞLARI

5241020          ÖZKAYNAKLARDAN

5241022          KATILMA HESAPLARINDAN

5241023          KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

52411              DİĞER MÜŞTERİLER – (ÖZEL)

524110            ÖZKAYNAKLARDAN

524112            KATILMA HESAPLARINDAN

524113            KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

525                  KISA VADELİ ORTAK YATIRIMLARDAN ALINAN KÂR PAYLARI – Y.P.

 

52501              İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR

525010            ÖZKAYNAKLARDAN

525012            KATILMA HESAPLARIINDAN

525013            KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

52503              İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR KEFALETİYLE

525030            ÖZKAYNAKLARDAN

525032            KATILMA HESAPLARINDAN

525033            KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

52510              DİĞER MÜŞTERİLER – (KAMU)

 

525101            İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ

5251010          ÖZKAYNAKLARDAN

5251012          KATILMA HESAPLARINDAN

5251013          KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

525102            KAMU İKTİSADİ KURULUŞLARI

5251020          ÖZKAYNAKLARDAN

5251022          KATILMA HESAPLARINDAN

5251023          KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

52511              DİĞER MÜŞTERİLER – (ÖZEL)

525110            ÖZKAYNAKLARDAN

525112            KATILMA HESAPLARINDAN

525113            KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

526                  MALİ KESİME VERİLEN KISA VADELİ KREDİLERDEN ALINAN KÂR PAYLARI – T.P.

 

52600              BANKALAR

526000            ÖZKAYNAKLARDAN

526002            KATILMA HESAPLARINDAN

526003            KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

52601              SİGORTA ŞİRKETLERİ

526010            ÖZKAYNAKLARDAN

526012            KATILMA HESAPLARINDAN

526013            KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

52602              FİNANSAL KİRALAMA ŞİRKETLERİ

526020            ÖZKAYNAKLARDAN

526022            KATILMA HESAPLARINDAN

526023            KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

52609              DİĞER MALİ KURULUŞLAR

526090            ÖZKAYNAKLARDAN

526092            KATILMA HESAPLARINDAN

526093            KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

527                  MALİ KESİME VERİLEN KISA VADELİ KREDİLERDEN ALINAN KÂR PAYLARI – Y.P.

 

52700              BANKALAR

527000            ÖZKAYNAKLARDAN

527002            KATILMA HESAPLARINDAN

527003            KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

52701              SİGORTA ŞİRKETLERİ

527010            ÖZKAYNAKLARDAN

527012            KATILMA HESAPLARINDAN

527013            KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

52702              FİNANSAL KİRALAMA ŞİRKETLERİ

527020            ÖZKAYNAKLARDAN

527022            KATILMA HESAPLARINDAN

527023            KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

52709              DİĞER MALİ KURULUŞLAR

527090            ÖZKAYNAKLARDAN

527092            KATILMA HESAPLARINDAN

527093            KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

528                  YURTDIŞI KISA VADELİ KREDİLERDEN ALINAN KÂR PAYLARI – T.P.

 

52800              BANKALAR

528000            ÖZKAYNAKLARDAN

528002            KATILMA HESAPLARINDAN

528003            KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

52801              BANKA DIŞI MALİ KESİME KULLANDIRILAN KREDİLER

528010            ÖZKAYNAKLARDAN

528012            KATILMA HESAPLARINDAN

528013            KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

52802              MÜŞTERİ ADINA MENKUL DEĞER ALIM KREDİLERİ

 

52809              DİĞER

528090            ÖZKAYNAKLARDAN

528092            KATILMA HESAPLARINDAN

528093            KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

529                  YURTDIŞI KISA VADELİ KREDİLERDEN ALINAN KÂR PAYLARI – Y.P.

 

52900              BANKALAR

529000            ÖZKAYNAKLARDAN

529002            KATILMA HESAPLARINDAN

529003            KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

52901              BANKA DIŞI MALİ KESİME KULLANDIRILAN KREDİLER

529010            ÖZKAYNAKLARDAN

529012            KATILMA HESAPLARINDAN

529013            KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

52902              MÜŞTERİ ADINA MENKUL DEĞER ALIM KREDİLERİ

 

52909              DİĞER

529090            ÖZKAYNAKLARDAN

529092            KATILMA HESAPLARINDAN

529093            KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

530                  ORTA VE UZUN VAD.İHR.GAR.YAT.KRED. ALINAN KÂR PAYLARI – T.P.

 

53001              İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR

530010            ÖZKAYNAKLARDAN

530012            KATILMA HESAPLARINDAN

530013            KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

53003              İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR KEFALETİYLE

530030            ÖZKAYNAKLARDAN

530032            KATILMA HESAPLARINDAN

530033            KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

53010              DİĞER MÜŞTERİLER – (KAMU)

530100            ÖZKAYNAKLARDAN

530102            KATILMA HESAPLARINDAN

530103            KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

53011              DİĞER MÜŞTERİLER – (ÖZEL)

530110            ÖZKAYNAKLARDAN

530112            KATILMA HESAPLARINDAN

530113            KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

531                  ORTA VE UZUN VAD.İHR.GAR.YAT.KRED. ALINAN KÂR PAYLARI – Y.P.

 

53101              İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR

531010            ÖZKAYNAKLARDAN

531012            KATILMA HESAPLARINDAN

531013            KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

53103              İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR KEFALETİYLE

531030            ÖZKAYNAKLARDAN

531032            KATILMA HESAPLARINDAN

531033            KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

53110              DİĞER MÜŞTERİLER – (KAMU)

531100            ÖZKAYNAKLARDAN

531102            KATILMA HESAPLARINDAN

531103            KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

53111              DİĞER MÜŞTERİLER – (ÖZEL)

531110            ÖZKAYNAKLARDAN

531112            KATILMA HESAPLARINDAN

531113            KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

532                  ORTA VE UZUN VADELİ İTHALAT KREDİLERİNDEN ALINAN KAR PAYLARI-T.P.

 

53201              İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR

532010            ÖZKAYNAKLARDAN

532012            KATILMA HESAPLARINDAN

532013            KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

53203              İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR KEFALETİYLE

532030            ÖZKAYNAKLARDAN

532032            KATILMA HESAPLARINDAN

532033            KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

53210              DİĞER MÜŞTERİLER – (KAMU)

532101            İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ

5321010          ÖZKAYNAKLARDAN

5321012          KATILMA HESAPLARINDAN

5321013          KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

532102            KAMU İKTİSADİ KURULUŞLARI

5321020          ÖZKAYNAKLARDAN

5321022          KATILMA HESAPLARINDAN

5321023          KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

53211              DİĞER MÜŞTERİLER – (ÖZEL)

532110            ÖZKAYNAKLARDAN

532112            KATILMA HESAPLARINDAN

532113            KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

533                  ORTA VE UZUN VADELİ İTHALAT KREDİLERİNDEN ALINAN KAR PAYLARI-Y.P.

 

53301              İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR

533010            ÖZKAYNAKLARDAN

533012            KATILMA HESAPLARINDAN

533013            KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

53303              İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR KEFALETİYLE

533030            ÖZKAYNAKLARDAN

533032            KATILMA HESAPLARINDAN

533033            KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

53310              DİĞER MÜŞTERİLER – (KAMU)

533101            İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ

5331010          ÖZKAYNAKLARDAN

5331012          KATILMA HESAPLARINDAN

5331013          KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

533102            KAMU İKTİSADİ KURULUŞLARI

5331020          ÖZKAYNAKLARDAN

5331022          KATILMA HESAPLARINDAN

5331023          KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

53311              DİĞER MÜŞTERİLER – (ÖZEL)

533110            ÖZKAYNAKLARDAN

533112            KATILMA HESAPLARINDAN

533113            KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

534                  ORTA VE UZUN VAD. DİĞER YATIRIM KRED. ALINAN KÂR PAYLARI – T.P.

 

53401              İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR

534010            ÖZKAYNAKLARDAN

534012            KATILMA HESAPLARINDAN

534013            KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

53403              İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR KEFALETİYLE

534030            ÖZKAYNAKLARDAN

534032            KATILMA HESAPLARINDAN

534033            KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

53410              DİĞER MÜŞTERİLER – (KAMU)

534100            ÖZKAYNAKLARDAN

534102            KATILMA HESAPLARINDAN

534103            KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

53411              DİĞER MÜŞTERİLER – (ÖZEL)

534110            ÖZKAYNAKLARDAN

534112            KATILMA HESAPLARINDAN

534113            KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

535                  ORTA VE UZUN VAD. DİĞER YATIRIM KRED. ALINAN KÂR PAYLARI – Y.P.

 

53501              İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR

535010            ÖZKAYNAKLARDAN

535012            KATILMA HESAPLARINDAN

535013            KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

53503              İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR KEFALETİYLE

535030            ÖZKAYNAKLARDAN

535032            KATILMA HESAPLARINDAN

535033            KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

53510              DİĞER MÜŞTERİLER – (KAMU)

535100            ÖZKAYNAKLARDAN

535102            KATILMA HESAPLARINDAN

535103            KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

53511              DİĞER MÜŞTERİLER – (ÖZEL)

535110            ÖZKAYNAKLARDAN

535112            KATILMA HESAPLARINDAN

535113            KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

536                  ORTA VE UZUN VADELİ İŞLETME KREDİLERİNDEN ALINAN KÂR PAYLARI – T.P.

 

53601              İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR

536010            ÖZKAYNAKLARDAN

536012            KATILMA HESAPLARINDAN

536013            KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

53603              İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR KEFALETİYLE

536030            ÖZKAYNAKLARDAN

536032            KATILMA HESAPLARINDAN

536033            KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

53610              DİĞER MÜŞTERİLER – (KAMU)

536100            ÖZKAYNAKLARDAN

536102            KATILMA HESAPLARINDAN

536103            KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

53611              DİĞER MÜŞTERİLER – (ÖZEL)

536110            ÖZKAYNAKLARDAN

536112            KATILMA HESAPLARINDAN

536113            KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

537                  ORTA VE UZUN VADELİ İŞLETME KREDİLERİNDEN ALINAN KÂR PAYLARI – Y.P.

 

53701              İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR

537010            ÖZKAYNAKLARDAN

537012            KATILMA HESAPLARINDAN

537013            KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

53703              İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR KEFALETİYLE

537030            ÖZKAYNAKLARDAN

537032            KATILMA HESAPLARINDAN

537033            KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

53710              DİĞER MÜŞTERİLER – (KAMU)

537100            ÖZKAYNAKLARDAN

537102            KATILMA HESAPLARINDAN

537103            KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

53711              DİĞER MÜŞTERİLER – (ÖZEL)

537110            ÖZKAYNAKLARDAN

537112            KATILMA HESAPLARINDAN

537113            KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

538                  ORTA VE UZUN VADELİ İHRACAT VE DİĞER KREDİLERDEN ALINAN KÂR PAYLARI – T.P.

 

53801              İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR

538010            ÖZKAYNAKLARDAN

538012            KATILMA HESAPLARINDAN

538013            KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

53803              İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR KEFALETİYLE

538030            ÖZKAYNAKLARDAN

538032            KATILMA HESAPLARINDAN

538033            KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

53810              DİĞER MÜŞTERİLER – (KAMU)

538100            ÖZKAYNAKLARDAN

538102            KATILMA HESAPLARINDAN

538103            KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

53811              DİĞER MÜŞTERİLER – (ÖZEL)

538110            ÖZKAYNAKLARDAN

538112            KATILMA HESAPLARINDAN

538113            KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

53813              ÖZEL CARİ HESAP MÜŞTERİLERİNE

 

53814              MÜŞTERİ ADINA MENKUL DEĞER ALIM KREDİLERİNDEN

 

53820              TÜKETİCİ KREDİLERİNDEN

538200            ÖZKAYNAKLARDAN

538202            KATILMA HESAPLARINDAN

 

53821              KREDİ KARTLARINDAN

538210            ÖZKAYNAKLARDAN

538212            KATILMA HESAPLARINDAN

 

53822              TAKSİTLİ TİCARİ KREDİLERDEN

538220            ÖZKAYNAKLARDAN

538222            KATILMA HESAPLARINDAN

 

53823              PERSONEL KREDİLERİNDEN

538230            ÖZKAYNAKLARDAN

538232            KATILMA HESAPLARINDAN

 

539                  ORTA VE UZUN VADELİ İHRACAT VE DİĞER KREDİLERDEN ALINAN KÂR PAYLARI – Y.P.

 

53901              İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR

539010            ÖZKAYNAKLARDAN

539012            KATILMA HESAPLARINDAN

539013            KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

53903              İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR KEFALETİYLE

539030            ÖZKAYNAKLARDAN

539032            KATILMA HESAPLARINDAN

539033            KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

53910              DİĞER MÜŞTERİLER – (KAMU)

539100            ÖZKAYNAKLARDAN

539102            KATILMA HESAPLARINDAN

539103            KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

53911              DİĞER MÜŞTERİLER – (ÖZEL)

539110            ÖZKAYNAKLARDAN

539112            KATILMA HESAPLARINDAN

539113            KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

53913              ÖZEL CARİ HESAP MÜŞTERİLERİNE

 

53914              MÜŞTERİ ADINA MENKUL DEĞER ALIM KREDİLERİNDEN

 

53920              TÜKETİCİ KREDİLERİNDEN

539200            ÖZKAYNAKLARDAN

539202            KATILMA HESAPLARINDAN

 

53921              KREDİ KARTLARINDAN

539210            ÖZKAYNAKLARDAN

539212            KATILMA HESAPLARINDAN

 

53922              TAKSİTLİ TİCARİ KREDİLERDEN

539220            ÖZKAYNAKLARDAN

539222            KATILMA HESAPLARINDAN

 

53923              PERSONEL KREDİLERİNDEN

539230            ÖZKAYNAKLARDAN

539232            KATILMA HESAPLARINDAN

 

540                  ORTA VE UZUN VAD. KÂR-ZARAR ORTAKLIĞI YATIRIMLARINDAN ALINAN KÂR PAYLARI – T.P.

 

54001              İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR

540010            ÖZKAYNAKLARDAN

540012            KATILMA HESAPLARINDAN

540013            KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

54003              İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR KEFALETİYLE

540030            ÖZKAYNAKLARDAN

540032            KATILMA HESAPLARINDAN

540033            KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

54010              DİĞER MÜŞTERİLER – (KAMU)

540100            ÖZKAYNAKLARDAN

540102            KATILMA HESAPLARINDAN

540103            KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

54011              DİĞER MÜŞTERİLER – (ÖZEL)

540110            ÖZKAYNAKLARDAN

540112            KATILMA HESAPLARINDAN

540113            KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

541                  ORTA VE UZUN VAD. KÂR-ZARAR ORTAKLIĞI YATIRIMLARINDAN ALINAN KÂR PAYLARI – Y.P.

 

54101              İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR

541010            ÖZKAYNAKLARDAN

541012            KATILMA HESAPLARINDAN

541013            KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

54103              İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR KEFALETİYLE

541030            ÖZKAYNAKLARDAN

541032            KATILMA HESAPLARINDAN

541033            KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

54110              DİĞER MÜŞTERİLER – (KAMU)

541100            ÖZKAYNAKLARDAN

541102            KATILMA HESAPLARINDAN

541103            KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

54111              DİĞER MÜŞTERİLER – (ÖZEL)

541110            ÖZKAYNAKLARDAN

541112            KATILMA HESAPLARINDAN

541113            KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

544                  ORTA VE UZUN VADELİ ORTAK YATIRIMLARDAN ALINAN KÂR PAYLARI – T.P.

 

54401              İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR

544010            ÖZKAYNAKLARDAN

544012            KATILMA HESAPLARIINDAN

544013            KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

54403              İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR KEFALETİYLE

544030            ÖZKAYNAKLARDAN

544032            KATILMA HESAPLARINDAN

544033            KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

54410              DİĞER MÜŞTERİLER – (KAMU)

 

544101            İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ

5441010          ÖZKAYNAKLARDAN

5441012          KATILMA HESAPLARINDAN

5441013          KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

544102            KAMU İKTİSADİ KURULUŞLARI

5441020          ÖZKAYNAKLARDAN

5441022          KATILMA HESAPLARINDAN

5441023          KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

54411              DİĞER MÜŞTERİLER – (ÖZEL)

544110            ÖZKAYNAKLARDAN

544112            KATILMA HESAPLARINDAN

544113            KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

545                  ORTA VE UZUN VADELİ ORTAK YATIRIMLARDAN ALINAN KÂR PAYLARI – Y.P.

 

54501              İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR

545010            ÖZKAYNAKLARDAN

545012            KATILMA HESAPLARIINDAN

545013            KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

54503              İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR KEFALETİYLE

545030            ÖZKAYNAKLARDAN

545032            KATILMA HESAPLARINDAN

545033            KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

54510              DİĞER MÜŞTERİLER – (KAMU)

 

545101            İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ

5451010          ÖZKAYNAKLARDAN

5451012          KATILMA HESAPLARINDAN

5451013          KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

545102            KAMU İKTİSADİ KURULUŞLARI

5451020          ÖZKAYNAKLARDAN

5451022          KATILMA HESAPLARINDAN

5451023          KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

54511              DİĞER MÜŞTERİLER – (ÖZEL)

545110            ÖZKAYNAKLARDAN

545112            KATILMA HESAPLARINDAN

545113            KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

546                  MALİ KESİME VERİ.ORTA VE UZUN VAD.KREDİ.ALINAN KÂR PAYLARI – T.P.

 

54605              BANKALAR

546050            ÖZKAYNAKLARDAN

546052            KATILMA HESAPLARINDAN

546053            KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

54606              SİGORTA ŞİRKETLERİ

546060            ÖZKAYNAKLARDAN

546062            KATILMA HESAPLARINDAN

546063            KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

54607              FİNANSAL KİRALAMA ŞİRKETLERİ

546070            ÖZKAYNAKLARDAN

546072            KATILMA HESAPLARINDAN

546073            KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

54609              DİĞER MALİ KURULUŞLAR

546090            ÖZKAYNAKLARDAN

546092            KATILMA HESAPLARINDAN

546093            KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

547                  MALİ KESİME VERİ.ORTA VE UZUN VAD.KREDİ.ALINAN KÂR PAYLARI – Y.P.

 

54705              BANKALAR

547050            ÖZKAYNAKLARDAN

547052            KATILMA HESAPLARINDAN

547053            KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

54706              SİGORTA ŞİRKETLERİ

547060            ÖZKAYNAKLARDAN

547062            KATILMA HESAPLARINDAN

547063            KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

54707              FİNANSAL KİRALAMA ŞİRKETLERİ

547070            ÖZKAYNAKLARDAN

547072            KATILMA HESAPLARINDAN

547073            KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

54709              DİĞER MALİ KURULUŞLAR

547090            ÖZKAYNAKLARDAN

547092            KATILMA HESAPLARINDAN

547093            KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

548                  YURTDIŞI ORTA VE UZUN VADELİ KREDİLERDEN ALINAN KÂR PAYLARI – T.P.

 

54800              BANKALAR

548000            ÖZKAYNAKLARDAN

548002            KATILMA HESAPLARINDAN

548003            KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

54801              BANKA DIŞI MALİ KESİME KULLANDIRILAN KREDİLER

548010            ÖZKAYNAKLARDAN

548012            KATILMA HESAPLARINDAN

548013            KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

54803              VERİLEN SERMAYE BENZERİ KREDİLER

 

54809              DİĞER

548090            ÖZKAYNAKLARDAN

548092            KATILMA HESAPLARINDAN

548093            KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

549                  YURTDIŞI ORTA VE UZUN VADELİ KREDİLERDEN ALINAN KÂR PAYLARI – Y.P.

 

54900              BANKALAR

549000            ÖZKAYNAKLARDAN

549002            KATILMA HESAPLARINDAN

549003            KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

54901              BANKA DIŞI MALİ KESİME KULLANDIRILAN KREDİLER

549010            ÖZKAYNAKLARDAN

549012            KATILMA HESAPLARINDAN

549013            KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

54903              VERİLEN SERMAYE BENZERİ KREDİLER

 

54909              DİĞER

549090            ÖZKAYNAKLARDAN

549092            KATILMA HESAPLARINDAN

549093            KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

550                  YENİDEN YAPILANDIRILAN KISA VADELİ KREDİLERDEN ALINAN KAR PAYLARI – T. P.

 

55000              CANLI ALACAKLARDAN YENİDEN YAPILANDIRILAN

55001              DONUK ALACAKLARDAN YENİDEN YAPILANDIRILAN

 

551                  YENİDEN YAPILANDIRILAN KISA VADELİ KREDİLERDEN ALINAN KAR PAYLARI – Y. P.

 

55100              CANLI ALACAKLARDAN YENİDEN YAPILANDIRILAN

55101              DONUK ALACAKLARDAN YENİDEN YAPILANDIRILAN

 

554                  YENİDEN YAPILANDIRILAN ORTA VE UZUN VADELİ KREDİLERDEN ALINAN KAR PAYLARI – T. P.

 

55400              CANLI ALACAKLARDAN YENİDEN YAPILANDIRILAN

55401              DONUK ALACAKLARDAN YENİDEN YAPILANDIRILAN

 

555                  YENİDEN YAPILANDIRILAN ORTA VE UZUN VADELİ KREDİLERDEN ALINAN KAR PAYLARI – Y. P.

 

55500              CANLI ALACAKLARDAN YENİDEN YAPILANDIRILAN

55501              DONUK ALACAKLARDAN YENİDEN YAPILANDIRILAN

 

558                  DONUK ALACAKLARDAN ALINAN KÂR PAYLARI – T.P.

 

559                  DONUK ALACAKLARDAN ALINAN KÂR PAYLARI – Y.P.

 

560                  ZORUNLU KARŞILIKLARDAN ALINAN GELİRLER – T.P.

 

561                  ZORUNLU KARŞILIKLARDAN ALINAN GELİRLER – Y.P.

 

570                  BANKALARDAN ALINAN GELİRLER – T.P.

 

57000              TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASINDAN

570000            VADESİZ HESAPLARDAN

570001            VADELİ HESAPLARDAN

 

57001              YURTİÇİ BANKALARDAN

570010            VADESİZ HESAPLARDAN

570011            VADELİ HESAPLARDAN

 

57002              YURTDIŞI BANKALARDAN

570020            VADESİZ HESAPLARDAN

570021            VADELİ HESAPLARDAN

 

57003              YURTDIŞI MERKEZ VE ŞUBELERDEN

570030            VADESİZ HESAPLARDAN

570031            VADELİ HESAPLARDAN

 

571                  BANKALARDAN ALINAN GELİRLER – Y.P.

 

57100              TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASINDAN

571000            VADESİZ HESAPLARDAN

571001            VADELİ HESAPLARDAN

 

57101              YURTİÇİ BANKALARDAN

571010            VADESİZ HESAPLARDAN

571011            VADELİ HESAPLARDAN

 

57102              YURTDIŞI BANKALARDAN

571020            VADESİZ HESAPLARDAN

571021            VADELİ HESAPLARDAN

 

57103              YURTDIŞI MERKEZ VE ŞUBELERDEN

571030            VADESİZ HESAPLARDAN

571031            VADELİ HESAPLARDAN

 

572                  PARA PİYASASI İŞLEMLERİNDEN ALINAN GELİRLER – T.P.

 

573                  PARA PİYASASI İŞLEMLERİNDEN ALINAN GELİRLER – Y.P

 

576                  GERİ SATIM VAADİ İLE ALIM İŞLEMLERİNDEN ALINAN GELİRLER – T.P.

 

577                  GERİ SATIM VAADİ İLE ALIM İŞLEMLERİNDEN ALINAN GELİRLER – Y.P.

 

578                  ENFLASYONA GÖRE DÜZELTME FARKLARI – T.P.

 

580                  MENKUL DEĞERLERDEN ALINAN GELİRLER- T.P.

 

58000              ALIM SATIM AMAÇLI MENKUL DEĞERLERDEN

580004            KUPONLARDAN

580009            DİĞER

 

58001              GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KÂR/ZARARA YANSITILMASI SEÇENEĞİ KULLANILAN MENKUL DEĞERLERDEN

580014            KUPONLARDAN

580019            DİĞER

 

58002              GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN MENKUL DEĞERLERDEN

580024            KUPONLARDAN

580029            DİĞER

 

58003              İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ ÜZERİNDEN DEĞERLENEN MENKUL DEĞERLER

580034            KUPONLARDAN

580039            DİĞER

 

581                  MENKUL DEĞERLERDEN ALINAN GELİRLER – Y.P.

 

58100              ALIM SATIM AMAÇLI MENKUL DEĞERLERDEN

581004            KUPONLARDAN

581009            DİĞER

 

58101              GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KÂR/ZARARA YANSITILMASI SEÇENEĞİ KULLANILAN MENKUL DEĞERLERDEN

581014            KUPONLARDAN

581019            DİĞER

 

58102              GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN MENKUL DEĞERLERDEN

581024            KUPONLARDAN

581029            DİĞER

 

58103              İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ ÜZERİNDEN DEĞERLENEN MENKUL DEĞERLERDEN

581034            KUPONLARDAN

581039            DİĞER

 

582                  FİNANSAL KİRALAMA GELİRLERİ – T.P.

 

58200              ÖZKAYNAKLARDAN

58202              KATILMA HESAPLARINDAN

58203              KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

583                  FİNANSAL KİRALAMA GELİRLERİ – Y.P.

 

58300              ÖZKAYNAKLARDAN

58302              KATILMA HESAPLARINDAN

58303              KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

 

592                  ŞUBELERDEN ALINAN GELİRLER – T.P.

 

593                  ŞUBELERDEN ALINAN GELİRLER – Y.P.

 

598                  DİĞER ALINAN GELİRLER – T.P.

 

59800              GEÇMİŞ YILLAR KÂR PAYI GİDERLERİNE AİT DÜZELTME HESABI

59809              DİĞER KÂR PAYI GELİRLERİ

 

599                  DİĞER ALINAN GELİRLER – Y.P.

 

59900              GEÇMİŞ YILLAR KÂR PAYI GİDERLERİNE AİT DÜZELTME HESABI

59909              DİĞER KÂR PAYI GELİRLERİ

 

 

 

6 KÂR PAYI GİDERLERİ

 

614                  KIYMETLİ MADEN DEPO HESAPLARINA VERİLEN KÂR PAYLARI – T.P.

 

615                  KIYMETLİ MADEN DEPO HESAPLARI – KATILMA HESAPLARINA VERİLEN KAR PAYLARI- Y.P.

 

620                  KATILMA HESAPLARINA VERİLEN KÂR PAYLARI – T.P.

 

62000              BİR AY VADELİ

620000            YURTİÇİNDE YERLEŞİK GERÇEK KİŞİLER (TİCARİ OLMAYAN)

620001            YURTDIŞINDA YERLEŞİK GERÇEK KİŞİLER (TİCARİ OLMAYAN)

620002            RESMİ KURULUŞLAR

620003            TİCARİ KURULUŞLAR

620004            DİĞER KURULUŞLAR

620005            TİCARİ VE DİĞER KURULUŞLAR (Y.D.Y.)

620006            YURTİÇİ BANKALAR

620007            YURTDIŞI BANKALAR

 

62010              ÜÇ AYA KADAR VADELİ (3 AY DAHİL)

620100            YURTİÇİNDE YERLEŞİK GERÇEK KİŞİLER (TİCARİ OLMAYAN)

620101            YURTDIŞINDA YERLEŞİK GERÇEK KİŞİLER (TİCARİ OLMAYAN)

620102            RESMİ KURULUŞLAR

620103            TİCARİ KURULUŞLAR

620104            DİĞER KURULUŞLAR

620105            TİCARİ VE DİĞER KURULUŞLAR (Y.D.Y.)

620106            YURTİÇİ BANKALAR

620107            YURTDIŞI BANKALAR

 

62020              ALTI AYA KADAR VADELİ (6 AY DAHİL)

620200            YURTİÇİNDE YERLEŞİK GERÇEK KİŞİLER (TİCARİ OLMAYAN)

620201            YURTDIŞINDA YERLEŞİK GERÇEK KİŞİLER (TİCARİ OLMAYAN)

620202            RESMİ KURULUŞLAR

620203            TİCARİ KURULUŞLAR

620204            DİĞER KURULUŞLAR

620205            TİCARİ VE DİĞER KURULUŞLAR (Y.D.Y.)

620206            YURTİÇİ BANKALAR

620207            YURTDIŞI BANKALAR

 

 

62040              BİR YILA KADAR VADELİ

620400            YURTİÇİNDE YERLEŞİK GERÇEK KİŞİLER (TİCARİ OLMAYAN)

620401            YURTDIŞINDA YERLEŞİK GERÇEK KİŞİLER (TİCARİ OLMAYAN)

620402            RESMİ KURULUŞLAR

620403            TİCARİ KURULUŞLAR

620404            DİĞER KURULUŞLAR

620405            TİCARİ VE DİĞER KURULUŞLAR (Y.D.Y.)

620406            YURTİÇİ BANKALAR

620407            YURTDIŞI BANKALAR

 

62050              BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ

620500            YURTİÇİNDE YERLEŞİK GERÇEK KİŞİLER (TİCARİ OLMAYAN)

620501            YURTDIŞINDA YERLEŞİK GERÇEK KİŞİLER (TİCARİ OLMAYAN)

620502            RESMİ KURULUŞLAR

620503            TİCARİ KURULUŞLAR

620504            DİĞER KURULUŞLAR

620505            TİCARİ VE DİĞER KURULUŞLAR (Y.D.Y.)

620506            YURTİÇİ BANKALAR

620507            YURTDIŞI BANKALAR

 

62060              BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ – AYLIK KÂR PAYI ÖDEMELİ

620600            YURTİÇİNDE YERLEŞİK GERÇEK KİŞİLER (TİCARİ OLMAYAN)

620601            YURTDIŞINDA YERLEŞİK GERÇEK KİŞİLER (TİCARİ OLMAYAN)

620602            RESMİ KURULUŞLAR

620603            TİCARİ KURULUŞLAR

620604            DİĞER KURULUŞLAR

620605            TİCARİ VE DİĞER KURULUŞLAR (Y.D.Y.)

620606            YURTİÇİ BANKALAR

620607            YURTDIŞI BANKALAR

 

62061              BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ – ÜÇ AYLIK KÂR PAYI ÖDEMELİ

620610            YURTİÇİNDE YERLEŞİK GERÇEK KİŞİLER (TİCARİ OLMAYAN)

620611            YURTDIŞINDA YERLEŞİK GERÇEK KİŞİLER (TİCARİ OLMAYAN)

620612            RESMİ KURULUŞLAR

620613            TİCARİ KURULUŞLAR

620614            DİĞER KURULUŞLAR

620615            TİCARİ VE DİĞER KURULUŞLAR (Y.D.Y.)

620616            YURTİÇİ BANKALAR

620617            YURTDIŞI BANKALAR

 

62062              BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ – ALTI AYLIK KÂR PAYI ÖDEMELİ

620620            YURTİÇİNDE YERLEŞİK GERÇEK KİŞİLER (TİCARİ OLMAYAN)

620621            YURTDIŞINDA YERLEŞİK GERÇEK KİŞİLER (TİCARİ OLMAYAN)

620622            RESMİ KURULUŞLAR

620623            TİCARİ KURULUŞLAR

620624            DİĞER KURULUŞLAR

620625            TİCARİ VE DİĞER KURULUŞLAR (Y.D.Y.)

620626            YURTİÇİ BANKALAR

620627            YURTDIŞI BANKALAR

 

62064              BİR YILDAN UZUN VADELİ – YILLIK KÂR PAYI ÖDEMELİ

620640            YURTİÇİNDE YERLEŞİK GERÇEK KİŞİLER (TİCARİ OLMAYAN)

620641            YURTDIŞINDA YERLEŞİK GERÇEK KİŞİLER (TİCARİ OLMAYAN)

620642            RESMİ KURULUŞLAR

620643            TİCARİ KURULUŞLAR

620644            DİĞER KURULUŞLAR

620645            TİCARİ VE DİĞER KURULUŞLAR (Y.D.Y.)

620646            YURTİÇİ BANKALAR

620647            YURTDIŞI BANKALAR

 

62065              BİRİKİMLİ KATILMA HESABI

620650            YURTİÇİNDE YERLEŞİK GERÇEK KİŞİLER (TİCARİ OLMAYAN)

620651            YURTDIŞINDA YERLEŞİK GERÇEK KİŞİLER (TİCARİ OLMAYAN)

620652            RESMİ KURULUŞLAR

620653            TİCARİ KURULUŞLAR

620654            DİĞER KURULUŞLAR

620655            TİCARİ VE DİĞER KURULUŞLAR (Y.D.Y.)

620656            YURTİÇİ BANKALAR

620657            YURTDIŞI BANKALAR

 

621                  KATILMA HESAPLARINA VERİLEN KÂR PAYLARI – Y.P.

 

62100              BİR AY VADELİ

621000            YURTİÇİNDE YERLEŞİK GERÇEK KİŞİLER (TİCARİ OLMAYAN)

621001            YURTDIŞINDA YERLEŞİK GERÇEK KİŞİLER (TİCARİ OLMAYAN)

621002            RESMİ KURULUŞLAR

621003            TİCARİ KURULUŞLAR

621004            DİĞER KURULUŞLAR

621005            TİCARİ VE DİĞER KURULUŞLAR (Y.D.Y.)

621006            YURTİÇİ BANKALAR

621007            YURTDIŞI BANKALAR

 

62110              ÜÇ AYA KADAR VADELİ (3 AY DAHİL)

621100            YURTİÇİNDE YERLEŞİK GERÇEK KİŞİLER (TİCARİ OLMAYAN)

621101            YURTDIŞINDA YERLEŞİK GERÇEK KİŞİLER (TİCARİ OLMAYAN)

621102            RESMİ KURULUŞLAR

621103            TİCARİ KURULUŞLAR

621104            DİĞER KURULUŞLAR

621105            TİCARİ VE DİĞER KURULUŞLAR (Y.D.Y.)

621106            YURTİÇİ BANKALAR

621107            YURTDIŞI BANKALAR

 

62120              ALTI AYA KADAR VADELİ (6 AY DAHİL)

621200            YURTİÇİNDE YERLEŞİK GERÇEK KİŞİLER (TİCARİ OLMAYAN)

621201            YURTDIŞINDA YERLEŞİK GERÇEK KİŞİLER (TİCARİ OLMAYAN)

621202            RESMİ KURULUŞLAR

621203            TİCARİ KURULUŞLAR

621204            DİĞER KURULUŞLAR

621205            TİCARİ VE DİĞER KURULUŞLAR (Y.D.Y.)

621206            YURTİÇİ BANKALAR

621207            YURTDIŞI BANKALAR

 

 

62140              BİR YILA KADAR VADELİ

621400            YURTİÇİNDE YERLEŞİK GERÇEK KİŞİLER (TİCARİ OLMAYAN)

621401            YURTDIŞINDA YERLEŞİK GERÇEK KİŞİLER (TİCARİ OLMAYAN)

621402            RESMİ KURULUŞLAR

621403            TİCARİ KURULUŞLAR

621404            DİĞER KURULUŞLAR

621405            TİCARİ VE DİĞER KURULUŞLAR (Y.D.Y.)

621406            YURTİÇİ BANKALAR

621407            YURTDIŞI BANKALAR

 

62150              BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ

621500            YURTİÇİNDE YERLEŞİK GERÇEK KİŞİLER (TİCARİ OLMAYAN)

621501            YURTDIŞINDA YERLEŞİK GERÇEK KİŞİLER (TİCARİ OLMAYAN)

621502            RESMİ KURULUŞLAR

621503            TİCARİ KURULUŞLAR

621504            DİĞER KURULUŞLAR

621505            TİCARİ VE DİĞER KURULUŞLAR (Y.D.Y.)

621506            YURTİÇİ BANKALAR

621507            YURTDIŞI BANKALAR

 

62160              BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ – AYLIK KÂR PAYI ÖDEMELİ

621600            YURTİÇİNDE YERLEŞİK GERÇEK KİŞİLER (TİCARİ OLMAYAN)

621601            YURTDIŞINDA YERLEŞİK GERÇEK KİŞİLER (TİCARİ OLMAYAN)

621602            RESMİ KURULUŞLAR

621603            TİCARİ KURULUŞLAR

621604            DİĞER KURULUŞLAR

621605            TİCARİ VE DİĞER KURULUŞLAR (Y.D.Y.)

621606            YURTİÇİ BANKALAR

621607            YURTDIŞI BANKALAR

 

62161              BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ – ÜÇ AYLIK KÂR PAYI ÖDEMELİ

621610            YURTİÇİNDE YERLEŞİK GERÇEK KİŞİLER (TİCARİ OLMAYAN)

621611            YURTDIŞINDA YERLEŞİK GERÇEK KİŞİLER (TİCARİ OLMAYAN)

621612            RESMİ KURULUŞLAR

621613            TİCARİ KURULUŞLAR

621614            DİĞER KURULUŞLAR

621615            TİCARİ VE DİĞER KURULUŞLAR (Y.D.Y.)

621616            YURTİÇİ BANKALAR

621617            YURTDIŞI BANKALAR

 

62162              BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ – ALTI AYLIK KÂR PAYI ÖDEMELİ

621620            YURTİÇİNDE YERLEŞİK GERÇEK KİŞİLER (TİCARİ OLMAYAN)

621621            YURTDIŞINDA YERLEŞİK GERÇEK KİŞİLER (TİCARİ OLMAYAN)

621622            RESMİ KURULUŞLAR

621623            TİCARİ KURULUŞLAR

621624            DİĞER KURULUŞLAR

621625            TİCARİ VE DİĞER KURULUŞLAR (Y.D.Y.)

621626            YURTİÇİ BANKALAR

621627            YURTDIŞI BANKALAR

 

62164              BİR YILDAN UZUN VADELİ – YILLIK KÂR PAYI ÖDEMELİ

621640            YURTİÇİNDE YERLEŞİK GERÇEK KİŞİLER (TİCARİ OLMAYAN)

621641            YURTDIŞINDA YERLEŞİK GERÇEK KİŞİLER (TİCARİ OLMAYAN)

621642            RESMİ KURULUŞLAR

621643            TİCARİ KURULUŞLAR

621644            DİĞER KURULUŞLAR

621645            TİCARİ VE DİĞER KURULUŞLAR (Y.D.Y.)

621646            YURTİÇİ BANKALAR

621647            YURTDIŞI BANKALAR

 

62165              BİRİKİMLİ KATILMA HESABI

621650            YURTİÇİNDE YERLEŞİK GERÇEK KİŞİLER (TİCARİ OLMAYAN)

621651            YURTDIŞINDA YERLEŞİK GERÇEK KİŞİLER (TİCARİ OLMAYAN)

621652            RESMİ KURULUŞLAR

621653            TİCARİ KURULUŞLAR

621654            DİĞER KURULUŞLAR

621655            TİCARİ VE DİĞER KURULUŞLAR (Y.D.Y.)

621656            YURTİÇİ BANKALAR

621657            YURTDIŞI BANKALAR

 

622                  KATILMA HESAPLARINA VERİLEN KÂR PAYLARI – ÖZEL FON HAVUZLARI – T.P.

 

62200              BİR AY VADELİ

622000            YURT İÇİNDE YERLEŞİK GERÇEK KİŞİLER(TİCARİ OLMAYAN)

622001            YURT DIŞINDA YERLEŞİK GERÇEK KİŞİLER(TİCARİ OLMAYAN)

622002            RESMİ KURULUŞLAR

622003            TİCARİ KURULUŞLAR

622004            DİĞER KURULUŞLAR

622005            TİCARİ VE DİĞER KURULUŞLAR (Y.D.Y)

622006            YURTİÇİ BANKALAR

622007            YURDIŞI BANKALAR

 

62210              ÜÇ AYA KADAR VADELİ (3 AY DAHİL)

622100            YURTİÇİNDE YERLEŞİK GERÇEK KİŞİLER (TİCARİ OLMAYAN)

622101            YURTDIŞINDA YERLEŞİK GERÇEK KİŞİLER (TİCARİ OLMAYAN)

622102            RESMİ KURULUŞLAR

622103            TİCARİ KURULUŞLAR

622104            DİĞER KURULUŞLAR

622105            TİCARİ VE DİĞER KURULUŞLAR (Y.D.Y.)

622106            YURTİÇİ BANKALAR

622107            YURTDIŞI BANKALAR

 

62220              ALTI AYA KADAR VADELİ (6 AY DAHİL)

622200            YURTİÇİNDE YERLEŞİK GERÇEK KİŞİLER (TİCARİ OLMAYAN)

622201            YURTDIŞINDA YERLEŞİK GERÇEK KİŞİLER (TİCARİ OLMAYAN)

622202            RESMİ KURULUŞLAR

622203            TİCARİ KURULUŞLAR

622204            DİĞER KURULUŞLAR

622205            TİCARİ VE DİĞER KURULUŞLAR (Y.D.Y.)

622206            YURTİÇİ BANKALAR

622207            YURTDIŞI BANKALAR

 

 

62240              BİR YILA KADAR VADELİ

622400            YURTİÇİNDE YERLEŞİK GERÇEK KİŞİLER (TİCARİ OLMAYAN)

622401            YURTDIŞINDA YERLEŞİK GERÇEK KİŞİLER (TİCARİ OLMAYAN)

622402            RESMİ KURULUŞLAR

622403            TİCARİ KURULUŞLAR

622404            DİĞER KURULUŞLAR

622405            TİCARİ VE DİĞER KURULUŞLAR (Y.D.Y.)

622406            YURTİÇİ BANKALAR

622407            YURTDIŞI BANKALAR

 

62250              BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ

622500            YURTİÇİNDE YERLEŞİK GERÇEK KİŞİLER (TİCARİ OLMAYAN)

622501            YURTDIŞINDA YERLEŞİK GERÇEK KİŞİLER (TİCARİ OLMAYAN)

622502            RESMİ KURULUŞLAR

622503            TİCARİ KURULUŞLAR

622504            DİĞER KURULUŞLAR

622505            TİCARİ VE DİĞER KURULUŞLAR (Y.D.Y.)

622506            YURTİÇİ BANKALAR

622507            YURTDIŞI BANKALAR

 

623                  KATILMA HESAPLARINA VERİLEN KÂR PAYLARI – ÖZEL FON HAVUZLARI – Y.P.

 

62300              BİR AY VADELİ

623000            YURT İÇİNDE YERLEŞİK GERÇEK KİŞİLER(TİCARİ OLMAYAN)

623001            YURT DIŞINDA YERLEŞİK GERÇEK KİŞİLER(TİCARİ OLMAYAN)

623002            RESMİ KURULUŞLAR

623003            TİCARİ KURULUŞLAR

623004            DİĞER KURULUŞLAR

623005            TİCARİ VE DİĞER KURULUŞLAR (Y.D.Y)

623006            YURTİÇİ BANKALAR

623007            YURDIŞI BANKALAR

 

62310              ÜÇ AYA KADAR VADELİ (3 AY DAHİL)

623100            YURTİÇİNDE YERLEŞİK GERÇEK KİŞİLER (TİCARİ OLMAYAN)

623101            YURTDIŞINDA YERLEŞİK GERÇEK KİŞİLER (TİCARİ OLMAYAN)

623102            RESMİ KURULUŞLAR

623103            TİCARİ KURULUŞLAR

623104            DİĞER KURULUŞLAR

623105            TİCARİ VE DİĞER KURULUŞLAR (Y.D.Y.)

623106            YURTİÇİ BANKALAR

623107            YURTDIŞI BANKALAR

 

62320              ALTI AYA KADAR VADELİ (6 AY DAHİL)

623200            YURTİÇİNDE YERLEŞİK GERÇEK KİŞİLER (TİCARİ OLMAYAN)

623201            YURTDIŞINDA YERLEŞİK GERÇEK KİŞİLER (TİCARİ OLMAYAN)

623202            RESMİ KURULUŞLAR

623203            TİCARİ KURULUŞLAR

623204            DİĞER KURULUŞLAR

623205            TİCARİ VE DİĞER KURULUŞLAR (Y.D.Y.)

623206            YURTİÇİ BANKALAR

623207            YURTDIŞI BANKALAR

 

 

62340              BİR YILA KADAR VADELİ

623400            YURTİÇİNDE YERLEŞİK GERÇEK KİŞİLER (TİCARİ OLMAYAN)

623401            YURTDIŞINDA YERLEŞİK GERÇEK KİŞİLER (TİCARİ OLMAYAN)

623402            RESMİ KURULUŞLAR

623403            TİCARİ KURULUŞLAR

623404            DİĞER KURULUŞLAR

623405            TİCARİ VE DİĞER KURULUŞLAR (Y.D.Y.)

623406            YURTİÇİ BANKALAR

623407            YURTDIŞI BANKALAR

 

62350              BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ

623500            YURTİÇİNDE YERLEŞİK GERÇEK KİŞİLER (TİCARİ OLMAYAN)

623501            YURTDIŞINDA YERLEŞİK GERÇEK KİŞİLER (TİCARİ OLMAYAN)

623502            RESMİ KURULUŞLAR

623503            TİCARİ KURULUŞLAR

623504            DİĞER KURULUŞLAR

623505            TİCARİ VE DİĞER KURULUŞLAR (Y.D.Y.)

623506            YURTİÇİ BANKALAR

623507            YURTDIŞI BANKALAR

 

625                  KATILMA HESAPLARINA VERİLEN KAR PAYLARI – ÖZEL FON HAVUZLARI –KIYMETLİ MADEN – Y.P.

 

62500              YURTİÇİNDE YERLEŞİK GERÇEK KİŞİLER

 

62503              YURT İÇİNDE YERLEŞİK TÜZEL KİŞİLER

625030            BANKALAR

625031            BANKA DIŞI DİĞER MALİ KESİM

625039            DİĞER TÜZEL KİŞLER

                       

62510              YURTDIŞINDA YERLEŞİK GERÇEK KİŞİLER

                       

62512              YURTDIŞINDA YERLEŞİK TÜZEL KİŞİLER

625120            BANKALAR

625121            BANKA DIŞI DİĞER MALİ KESİM

625129            DİĞER TÜZEL KİŞLER

 

628                  GERİ ALIM VAADİ İLE SATIM İŞLEMLERİNE VERİLEN GİDERLER – T.P.

 

629                  GERİ ALIM VAADİ İLE SATIM İŞLEMLERİNE VERİLEN GİDERLER – Y.P.

 

638                  PARA PİYASASI İŞLEMLERİNE VERİLEN KÂR PAYLARI – T.P

 

639                  PARA PİYASASI İŞLEMLERİNE VERİLEN KÂR PAYLARI – Y.P

 

640                  TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI KRED. VER. KÂR PAYLARI – T.P.

 

641                  TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI KRED. VER. KÂR PAYLARI – Y.P.

 

642                  YURTİÇİ BANKALARDAN KULLANILAN KREDİLERE VERİLEN KÂR PAYLARI – T.P.

 

64200              KISA VADELİ

64210              ORTA VE UZUN VADELİ

 

643                  YURTİÇİ BANKALARDAN KULLANILAN KREDİLERE VERİLEN KÂR PAYLARI – Y.P.

 

64300              KISA VADELİ

64310              ORTA VE UZUN VADELİ

 

644                  YURTİÇİ DİĞER KURULUŞLARDAN KULLANILAN KREDİLERE VERİLEN KÂR PAYLARI – T.P

 

64400              KISA VADELİ

64410              ORTA VE UZUN VADELİ

 

645                  YURTİÇİ DİĞER KURULUŞLARDAN KULLANILAN KREDİLERE VERİLEN KÂR PAYLARI – Y.P

 

64500              KISA VADELİ

64510              ORTA VE UZUN VADELİ

 

646                  SERMAYE BENZERİ KREDİLERE VERİLEN KÂR PAYLARI – T.P.

 

64600              YURTİÇİ BANKALARDAN

64601              YURTİÇİ DİĞER KURULUŞLARDAN

64602              YURTDIŞI BANKALARDAN

64603              YURTDIŞI DİĞER KURULUŞLARDAN

 

647                  SERMAYE BENZERİ KREDİLERE VERİLEN KÂR PAYLARI – Y.P.

 

64700              YURTİÇİ BANKALARDAN

64701              YURTİÇİ DİĞER KURULUŞLARDAN

64702              YURTDIŞI BANKALARDAN

64703              YURTDIŞI DİĞER KURULUŞLARDAN

 

648                  YURTDIŞINDAN KULLANILAN KREDİLERE VERİLEN KÂR PAYLARI – T.P.

 

64800              YURTDIŞI BANKALARDAN-KISA VADELİ

64801              YURTDIŞI KURULUŞLARDAN-KISA VADELİ

64802              YURTDIŞI FONLARDAN-KISA VADELİ

64810              YURTDIŞI BANKALARDAN-ORTA VE UZUN VADELİ

64811              YURTDIŞI KURULUŞLARDAN-ORTA VE UZUN VADELİ

64812              YURTDIŞI FONLARDAN-ORTA VE UZUN VADELI

 

649                  YURTDIŞINDAN KULLANILAN KREDİLERE VERİLEN KÂR PAYLARI – Y.P.

 

64900              YURTDIŞI BANKALARDAN-KISA VADELİ

64901              YURTDIŞI KURULUŞLARDAN-KISA VADELİ

64902              YURTDIŞI FONLARDAN-KISA VADELİ

64910              YURTDIŞI BANKALARDAN-ORTA VE UZUN VADELİ

64911              YURTDIŞI KURULUŞLARDAN-ORTA VE UZUN VADELİ

64912              YURTDIŞI FONLARDAN-ORTA VE UZUN VADELI

 

654                  FİNANSAL KİRALAMA GİDERLERİ – T.P.

 

655                  FİNANSAL KİRALAMA GİDERLERİ – Y.P.

 

659                  YURTDIŞINDAN KULLANILAN KIYMETLİ MADEN KREDİLERİNE VERİLEN KÂR PAYLARI – Y.P.

 

65900              YURTDIŞI BANKALARDAN – KISA VADELİ

65901              YURTDIŞI DİĞER KURULUŞLARDAN – KISA VADELİ

65910              YURTDIŞI BANKALARDAN – ORTA VE UZUN VADELİ

65911              YURTDIŞI DİĞER KURULUŞLARDAN – ORTA VE UZUN VADELİ

 

666                  YURTDIŞI MERKEZ VE ŞUBELERE VERİLEN KÂR PAYLARI – T.P.

 

667                  YURTDIŞI MERKEZ VE ŞUBELERE VERİLEN KÂR PAYLARI – Y.P.

 

676                  İHRAÇ EDİLEN MENKUL DEĞERLERE VERİLEN KÂR PAYLARI – T.P.

 

677                  İHRAÇ EDİLEN MENKUL DEĞERLERE VERİLEN KÂR PAYLARI – Y.P.

 

678                  ENFLASYONA GÖRE DÜZELTME FARKLARI – T.P.

 

692                  ŞUBELERE VERİLEN GİDERLER – T.P.

 

693                  ŞUBELERE VERİLEN GİDERLER – Y.P.

 

698                  VERİLEN DİĞER KÂR PAYLARI – T.P.

 

69800              GEÇMİŞ YILLAR KÂR PAYI GELİRLERİNE AİT DÜZELTME HESABI

69809              DİĞER KÂR PAYI GİDERLERİ

 

699                  VERİLEN DİĞER KÂR PAYLARI – Y.P.

 

69900              GEÇMİŞ YILLAR KÂR PAYI GELİRLERİNE AİT DÜZELTME HESABI

69909              DİĞER KÂR PAYI GİDERLERİ

 

 

 

7 KÂR PAYI DIŞI GELİRLER

 

702                  MAL KARŞILIĞI VESAİKİN ALIM SATIMINDAN ALINAN ÜCRET VE KOMİSYONLAR – T.P.

 

703                  MAL KARŞILIĞI VESAİKİN ALIM SATIMINDAN ALINAN ÜCRET VE KOMİSYONLAR – Y.P.

 

704                  FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ALINAN ÜCRET VE KOMİSYONLAR – T.P.

 

705                  FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ALINAN ÜCRET VE KOMİSYONLAR – Y.P.

 

710                  KISA VADELİ İHRACAT KREDİLERDEN ALINAN ÜCRET VE KOMİSYONLAR – T.P.

 

711                  KISA VADELİ İHRACAT KREDİLERDEN ALINAN ÜCRET VE KOMİSYONLAR – Y.P.

 

714                  KISA VADELİ İTHALAT KREDİLERDEN ALINAN ÜCRET VE KOMİSYONLAR – T.P.

 

715                  KISA VADELİ İTHALAT KREDİLERDEN ALINAN ÜCRET VE KOMİSYONLAR – Y.P.

 

716                  KISA VADELİ İŞLETME KREDİLERİNDEN ALINAN ÜCRET VE KOMİSYONLAR – T.P.

 

717                  KISA VADELİ İŞLETME KREDİLERİNDEN ALINAN ÜCRET VE KOMİSYONLAR – Y.P.

 

718                  KISA VADELİ DİĞER KREDİLERDEN ALINAN ÜCRET VE KOMİSYONLAR – T.P.

 

719                  KISA VADELİ DİĞER KREDİLERDEN ALINAN ÜCRET VE KOMİSYONLAR – Y.P.

 

720                  KISA VADELİ KÂR ZARAR ORTAKLIĞI YATIRIMLARINDAN ALINAN ÜCRET VE KOMİSYONLAR – T.P.

 

721                  KISA VADELİ KIYMETLİ KÂR ZARAR ORTAKLIĞI YATIRIMLARINDAN ALINAN ÜCRET VE KOMİSYONLAR – Y.P.

 

723                  KIYMETLİ MADEN KREDİLERİNDEN ALINAN ÜCRET VE KOMİSYONLAR – Y.P.

 

72300              KISA VADELİ

72310              ORTA VE UZUN VADELİ

 

726                  MALİ KESİME VERİLEN KREDİLERDEN ALINAN ÜCRET VE KOMİSYONLAR – T.P.

 

72600              KISA VADELİ

72610              ORTA VE UZUN VADELİ

 

727                  MALİ KESİME VERİLEN KREDİLERDEN ALINAN ÜCRET VE KOMİSYONLAR – Y.P.

 

72700              KISA VADELİ

72710              ORTA VE UZUN VADELİ

 

728                  YURT DIŞI KREDİLERDEN ALINAN ÜCRET VE KOMİSYONLAR – T.P.

 

72800              KISA VADELİ

72810              ORTA VE UZUN VADELİ

 

 

729                  YURT DIŞI KREDİLERDEN ALINAN ÜCRET VE KOMİSYONLAR – Y.P.

 

72900              KISA VADELİ

72910              ORTA VE UZUN VADELİ

 

730                  ORTA VE UZUN VADELİ İHRACAT GARANTİLİ YATIRIM KREDİLERDEN ALINAN ÜCRET VE KOMİSYONLAR – T.P.

 

731                  ORTA VE UZUN VADELİ İHRACAT GARANTİLİ YATIRIM KREDİLERDEN ALINAN ÜCRET VE KOMİSYONLAR – Y.P.

 

734                  ORTA VE UZUN VADELİ DİĞER YATIRIM KREDİLERDEN ALINAN ÜCRET VE KOMİSYONLAR – T.P.

 

735                  ORTA VE UZUN VADELİ DİĞER YATIRIM KREDİLERDEN ALINAN ÜCRET VE KOMİSYONLAR – Y.P.

 

736                  ORTA VE UZUN VADELİ İŞLETME KREDİLERDEN ALINAN ÜCRET VE KOMİSYONLAR – T.P.

 

737                  ORTA VE UZUN VADELİ İŞLETME KREDİLERDEN ALINAN ÜCRET VE KOMİSYONLAR – Y.P.

 

738                  ORTA VE UZUN VADELİ İHRACAT VE DİĞER KREDİLERDEN ALINAN ÜCRET VE KOMİSYONLAR – T.P.

 

739                  ORTA VE UZUN VADELİ İHRACAT VE DİĞER KREDİLERDEN ALINAN ÜCRET VE KOMİSYONLAR – Y.P.

 

740                  ORTA VE UZUN VADELİ KÂR ZARAR ORTAKLIĞI YATIRIMLARINDAN ALINAN ÜCRET VE KOMİSYONLAR – T.P.

 

741                  ORTA VE UZUN VADELİ KÂR ZARAR ORTAKLIĞI YATIRIMLARINDAN ALINAN ÜCRET VE KOMİSYONLAR – Y.P.

 

744                  YENİDEN YAPILANDIRILAN KREDİLERDEN ALINAN ÜCRET VE KOMİSYONLAR – T.P.

 

745                  YENİDEN YAPILANDIRILAN KREDİLERDEN ALINAN ÜCRET VE KOMİSYONLAR – Y.P.

 

746                  DONUK ALACAKLARDAN ALINAN ÜCRET VE KOMİSYONLAR – T.P.

 

747                  DONUK ALACAKLARDAN ALINAN ÜCRET VE KOMİSYONLAR – Y.P.

 

748                  NAKDİ OLMAYAN KREDİLERDEN ALINAN ÜCRET VE KOMİSYONLAR – T.P.

 

74800              TEMİNAT MEKTUBU KOMİSYONLARI

748000            GEÇİCİ TEMİNAT MEKTUPLARINDAN

748001            KESİN TEMİNAT MEKTUPLARINDAN

748002            AVANS TEMİNAT MEKTUPLARINDAN

748003            İSTİHK.İŞV.YAP.KES.MÜT.ÖDEN.İÇİN DÜZ.TEMİNAT MEKTUPLARI

748004            GÜMRÜK TEMİNAT MEKTUPLARINDAN

 

74802              GARANTİ KOMİSYONLARI

74803              KABUL KREDİSİ, AVAL VE CİROLARIMIZDAN ALINAN KOMİS.

74804              İTHALAT AKREDİTİFLERİNDEN ALINAN KOMİSYONLAR

74809              DİĞER KOMİSYONLAR

 

749                  NAKDİ OLMAYAN KREDİLERDEN ALINAN ÜCRET VE KOMİSYONLAR – Y.P.

 

74900              TEMİNAT MEKTUBU KOMİSYONLARI

749000            GEÇİCİ TEMİNAT MEKTUPLARINDAN

749001            KESİN TEMİNAT MEKTUPLARINDAN

749002            AVANS TEMİNAT MEKTUPLARINDAN

749003            İSTİHK.İŞV.YAP.KES.MÜT.ÖDEN.İÇİN DÜZ.TEMİNAT MEKTUPLARI

749004            GÜMRÜK TEMİNAT MEKTUPLARINDAN

 

74902              GARANTİ KOMİSYONLARI

74903              KABUL KREDİSİ, AVAL VE CİROLARIMIZDAN ALINAN KOMİS.

74904              İTHALAT AKREDİTİFLERİNDEN ALINAN KOMİSYONLAR

74909              DİĞER KOMİSYONLAR

 

750                  SERMAYE PİYASASI İŞLEMLERİ KÂRLARI – T.P.

 

75000              MENKUL DEĞERLER ALIM / SATIM KÂRI

750003            HİSSE SENETLERİNDEN

750004            KUPONLARDAN

750009            DİĞER

 

75001              HİSSE SENEDİ ALIM/SATIM KOMİSYONU

75003              DEĞERLEME KAZANCI

75004              MENKUL KIYMETLER YATIRIM FONU GELİRLERİ

75005              KÂR VE ZARAR ORTAKLIĞI BELGELERİ

75006              GELİRE BAĞLI SENETLER

750060            GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

750061            GELİRE ENDEKSLİ SENETLER

750062            KİRA SERTİFİKALARI

750069            DİĞER

 

75009              DİĞER

 

751                  SERMAYE PİYASASI İŞLEMLERİ KÂRLARI – Y.P.

 

75100              MENKUL DEĞERLER ALIM / SATIM KÂRI

751003            HİSSE SENETLERİNDEN

751004            KUPONLARDAN

751009            DİĞER

 

75101              HİSSE SENEDİ ALIM/SATIM KOMİSYONU

75103              DEĞERLEME KAZANCI

75104              MENKUL KIYMETLER YATIRIM FONU GELİRLERİ

75105              KÂR VE ZARAR ORTAKLIĞI BELGELERİ

75106              GELİRE BAĞLI SENETLER

751060            GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

751061            GELİRE ENDEKSLİ SENETLER

751062            KİRA SERTİFİKALARI

751069            DİĞER

 

75109              DİĞER

 

752                  ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL ARAÇLARDAN KÂRLAR – T.P.

 

75200              VADELİ ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

752000            VADELİ DÖVİZ ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

752002            VADELİ HİSSE SENETLERİ ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

752003            VADELİ KIYMETLİ MADEN ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

752004            VADELİ KİRA SERTİFİKALARI ALIM/SATIM İŞLEMLERİNDEN

752009            DİĞER VADELİ ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

 

75201              SWAP ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

752010            SWAP DÖVİZ ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

752012            SWAP HİSSE SENETLERİ ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

752013            SWAP KIYMETLİ MADEN ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

752014            SWAP KİRA SERTİFİKALARI ALIM/SATIM İŞLEMLERİNDEN

752019            DİĞER SWAP ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

 

75202              FUTURES ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

752020            FUTURES DÖVİZ ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

752022            FUTURES HİSSE SENETLERİ ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

752023            FUTURES KIYMETLİ MADEN ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

752024            FUTURES KİRA SERTİFİKALARI ALIM/SATIM İŞLEMLERİNDEN

752029            DİĞER FUTURES ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

 

75203              OPSİYON ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

752030            DÖVİZ ALIM SATIM OPSİYONLARINDAN

752032            MENKUL DEĞER ALIM SATIM OPSİYONLARINDAN

752033            KIYMETLİ MADEN ALIM SATIM OPSİYONLARINDAN

752034            KİRA SERTİFİKALARI ALIM/SATIM OPSİYONLARINDAN

752039            DİĞER ALIM SATIM OPSİYONLARINDAN

 

75209              DİĞER TÜREV FİNANSAL ARAÇLARDAN

 

753                  ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL ARAÇLARDAN KÂRLAR – Y.P.

 

75300              VADELİ ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

753000            VADELİ DÖVİZ ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

753002            VADELİ HİSSE SENETLERİ ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

753003            VADELİ KIYMETLİ MADEN ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

753004            VADELİ KİRA SERTİFİKALARI ALIM/SATIM İŞLEMLERİNDEN

753009            DİĞER VADELİ ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

 

75301              SWAP ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

753010            SWAP DÖVİZ ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

753012            SWAP HİSSE SENETLERİ ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

753013            SWAP KIYMETLİ MADEN ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

753014            SWAP KİRA SERTİFİKALARI ALIM/SATIM İŞLEMLERİNDEN

753019            DİĞER SWAP ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

 

75302              FUTURES ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

753020            FUTURES DÖVİZ ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

753022            FUTURES HİSSE SENETLERİ ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

753023            FUTURES KIYMETLİ MADEN ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

753024            FUTURES KİRA SERTİFİKALARI ALIM/SATIM İŞLEMLERİNDEN

753029            DİĞER FUTURES ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

 

75303              OPSİYON ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

753030            DÖVİZ ALIM SATIM OPSİYONLARINDAN

753032            MENKUL DEĞER ALIM SATIM OPSİYONLARINDAN

753033            KIYMETLİ MADEN ALIM SATIM OPSİYONLARINDAN

753034            KİRA SERTİFİKALARI ALIM/SATIM OPSİYONLARINDAN

753039            DİĞER ALIM SATIM OPSİYONLARINDAN

 

75309              DİĞER TÜREV FİNANSAL ARAÇLARDAN

 

754                  RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL ARAÇLARDAN KÂRLAR – T.P.

 

75400              VADELİ ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

754000            VADELİ DÖVİZ ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

754002            VADELİ HİSSE SENETLERİ ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

754003            VADELİ KIYMETLİ MADEN ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

754004            VADELİ KİRA SERTİFİKALARI ALIM/SATIM İŞLEMLERİNDEN

754009            DİĞER VADELİ ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

 

75401              SWAP ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

754010            SWAP DÖVİZ ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

754012            SWAP HİSSE SENETLERİ ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

754013            SWAP KIYMETLİ MADEN ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

754014            SWAP KİRA SERTİFİKALARI ALIM/SATIM İŞLEMLERİNDEN

754019            DİĞER SWAP ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

 

75402              FUTURES ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

754020             FUTURES DÖVİZ ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

754022             FUTURES HİSSE SENETLERİ ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

754023             FUTURES KIYMETLİ MADEN ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

754024             FUTURES KİRA SERTİFİKALARI ALIM/SATIM İŞLEMLERİNDEN

754029             DİĞER FUTURES ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

 

75403              OPSİYON ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

754030             DÖVİZ ALIM SATIM OPSİYONLARINDAN

754032             MENKUL DEĞER ALIM SATIM OPSİYONLARINDAN

754033             KIYMETLİ MADEN ALIM SATIM OPSİYONLARINDAN

754034             KİRA SERTİFİKALARI ALIM/SATIM OPSİYONLARINDAN

754039             DİĞER ALIM SATIM OPSİYONLARINDAN

 

75409              DİĞER TÜREV FİNANSAL ARAÇLARDAN

 

755                  RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL ARAÇLARDAN KÂRLAR – Y.P.

 

75500              VADELİ ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

755000            VADELİ DÖVİZ ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

755002            VADELİ HİSSE SENETLERİ ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

755003            VADELİ KIYMETLİ MADEN ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

755004            VADELİ KİRA SERTİFİKALARI ALIM/SATIM İŞLEMLERİNDEN

755009            DİĞER VADELİ ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

 

75501              SWAP ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

755010            SWAP DÖVİZ ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

755012            SWAP HİSSE SENETLERİ ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

755013            SWAP KIYMETLİ MADEN ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

755014            SWAP KİRA SERTİFİKALARI ALIM/SATIM İŞLEMLERİNDEN

755019            DİĞER SWAP ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

 

75502              FUTURES ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

755020             FUTURES DÖVİZ ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

755022             FUTURES HİSSE SENETLERİ ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

755023             FUTURES KIYMETLİ MADEN ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

755024             FUTURES KİRA SERTİFİKALARI ALIM/SATIM İŞLEMLERİNDEN

755029             DİĞER FUTURES ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

 

75503              OPSİYON ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

755030             DÖVİZ ALIM SATIM OPSİYONLARINDAN

755032             MENKUL DEĞER ALIM SATIM OPSİYONLARINDAN

755033             KIYMETLİ MADEN ALIM SATIM OPSİYONLARINDAN

755034             KİRA SERTİFİKALARI ALIM/SATIM OPSİYONLARINDAN

755039             DİĞER ALIM SATIM OPSİYONLARINDAN

 

75509              DİĞER TÜREV FİNANSAL ARAÇLARDAN

 

760                  BANKACILIK HİZMETLERİ GELİRLERİ – T.P.

 

76000              İTHALAT AKREDİTİFİ KOMİSYONLARI

760000            TEYİTLİ

760001            TEYİTSİZ

 

76001              MAL MUKABİLİ İTHALAT KOMİSYONLARI

76002              VESAİK MUKABİLİ İTHALAT KOMİSYONLARI

76003              TAHSİL SENEDİ/ÇEKİ KOMİSYONLARI

76004              ALINAN İSTİHBARAT ÜCRETLERİ

76005              HAVALE KOMİSYONLARI

76006              EMTİA MUHAFAZA KOMİSYON VE ÜCRETLERİ

76007              SİGORTA VE ARACILIK KOMİSYONLARI

76008              TAHSİL VE TEDİYE KOMİSYONLARI

76009              KİRALIK KASA GELİRLERİ

76010              TAHSİL VESAİKİNDEN ALINAN KOMİSYON

76011              EFEKTİF VE DÖVİZ ALIM SATIM KOMİSYONLARI

76012              TAHSİLE ALINAN TİCARİ VESAİK KOMİSYONLARI

76013              ŞUBELERDEN ALINAN KOMİSYON VE ÜCRETLER

76014              MUHABİRLERDEN ALINAN ÜCRET VE KOMİSYONLAR

76015              SEYAHAT ÇEKLERİ ÜCRETLERİ

76016              İTİBAR MEKTUPLARI KOMİSYONLARI

76017              EKSPERTİZ ÜCRETLERİ

76018              İHRACAT AKREDİTİFİ KOMİSYONLARI

76019              KREDİ KARTI ÜCRET VE KOMİSYONLARI

76021              ÜYE İŞYERİ POS. AL.ÜCRET VE KOMİSYONLAR

76022              TAKAS ODASINDAN ALINAN KOMİSYON VE ÜCRETLER

76099              ALINAN DİĞER KOMİSYON VE HİZMET GELİRLERİ

 

761                  BANKACILIK HİZMETLERİ GELİRLERİ – Y.P.

 

76100              İTHALAT AKREDİTİFİ KOMİSYONLARI

761000            TEYİTLİ

761001            TEYİTSİZ

 

76101              MAL MUKABİLİ İTHALAT KOMİSYONLARI

76102              VESAİK MUKABİLİ İTHALAT KOMİSYONLARI

76103              TAHSİL SENEDİ/ÇEKİ KOMİSYONLARI

76104              ALINAN İSTİHBARAT ÜCRETLERİ

76105              HAVALE KOMİSYONLARI

76106              EMTİA MUHAFAZA KOMİSYON VE ÜCRETLERİ

76107              SİGORTA VE ARACILIK KOMİSYONLARI

76108              TAHSİL VE TEDİYE KOMİSYONLARI

76109              KİRALIK KASA GELİRLERİ

76110              TAHSİL VESAİKİNDEN ALINAN KOMİSYON

76111              EFEKTİF VE DÖVİZ ALIM SATIM KOMİSYONLARI

76112              TAHSİLE ALINAN TİCARİ VESAİK KOMİSYONLARI

76113              ŞUBELERDEN ALINAN KOMİSYON VE ÜCRETLER

76114              MUHABİRLERDEN ALINAN ÜCRET VE KOMİSYONLAR

76115              SEYAHAT ÇEKLERİ ÜCRETLERİ

76116              İTİBAR MEKTUPLARI KOMİSYONLARI

76117              EKSPERTİZ ÜCRETLERİ

76118              İHRACAT AKREDİTİFİ KOMİSYONLARI

76119              KREDİ KARTI ÜCRET VE KOMİSYONLARI

76121              ÜYE İŞYERİ POS. AL.ÜCRET VE KOMİSYONLAR

76122              TAKAS ODASINDAN ALINAN KOMİSYON VE ÜCRETLER

76199              ALINAN DİĞER KOMİSYON VE HİZMET GELİRLERİ

 

771                  KAMBİYO KÂRLARI – Y.P.

 

77100              ARBİTRAJ KÂRLARI

77101              EFEKTİF VE DÖVİZ ALIM SATIM VE DEĞERLEME KÂRLARI

77110              KIYMETLİ MADEN ALIM/SATIM DEĞERLEME KÂRLARI

77111              DÖVİZE ENDEKSLİ KREDİLER VE FİNANSAL KİRALAMA ALACAKLARI ANAPARA KUR ARTIŞLARI

77199              DİĞER

 

774                  BİRLEŞME GELİRLERİ – T.P.

 

775                  BİRLEŞME GELİRLERİ – Y.P.

 

778                  ENFLASYONA GÖRE DÜZELTME FARKLARI – T.P.

 

780                  İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLARDAN ALINAN TEMETTÜ – T.P.

 

78000              İŞTİRAKLERDEN

78001              BAĞLI ORTAKLIKLARDAN

78002              GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KÂR/ZARARA YANSITILAN MENKUL DEĞERLERDEN

78003              GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN MENKUL DEĞERLERDEN

78009              DİĞER YATIRIMLARDAN

 

781                  İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLARDAN ALINAN TEMETTÜ – Y.P.

 

78100              İŞTİRAKLERDEN

78101              BAĞLI ORTAKLIKLARDAN

78102              GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KÂR/ZARARA YANSITILAN MENKUL DEĞERLERDEN

78103              GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN MENKUL DEĞERLERDEN

78109              DİĞER YATIRIMLARDAN

 

790                  DİĞER KÂR PAYI DIŞI GELİRLER – T.P.

 

79000              DEPO GİDERLERİ KARŞILIĞI

79001              HABERLEŞME GİDERLERİ KARŞILIĞI

790010            POSTA GELİRLERİ

790011            TELGRAF GELİRLERİ

790012            TELEFON GELİRLERİ

790013            TELEKS / SWİFT GELİRLERİ

790014            VERİ HATTI GELİRLERİ

790015            ONLİNE BİLGİ GELİRLERİ

790019            DİĞER HABERLEŞME GELİRLERİ

 

79002              DAMGA VERGİSİ KARŞILIĞI

79003              PUL BEY’İYELERİ

79004              EKSTRE MASRAF KARŞILIĞI

 

79005              AKTİFLERİMİZİN SATIŞINDAN ELDE EDİLEN GELİRLER

790050            İŞTİRAK, BAĞLI ORTAKLIK VE DİĞER ORTAKLIKLAR SATIŞINDAN ELDE EDİLEN GELİRLER

790051            GAYRİMENKUL SATIŞINDAN ELDE EDİLEN GELİRLER

790052            MENKUL SATIŞINDAN ELDE EDİLEN GELİRLER

790053            SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN DURAN VARLIKLAR

790059            DİĞER AKTİFLERİMİZİN SATIŞINDAN ELDE EDİLEN GELİRLER

 

79007              GEÇMİŞ YILLAR GİDERLERİNE AİT DÜZELTME HESABI

79009              ÇEK KARNESİ BEDELLERİ

79010              KİRALAMA GELİRLERİ

790100            FAALİYET KİRALAMASI GELİRLERİ

790109            DİĞER

79099              DİĞER GELİRLER

 

791                  DİĞER KÂR PAYI DIŞI GELİRLER – Y.P.

 

79100              DEPO GİDERLERİ KARŞILIĞI

79101              HABERLEŞME GİDERLERİ KARŞILIĞI

791010            POSTA GELİRLERİ

791011            TELGRAF GELİRLERİ

791012            TELEFON GELİRLERİ

791013            TELEKS / SWİFT GELİRLERİ

791014            VERİ HATTI GELİRLERİ

791015            ONLİNE BİLGİ GELİRLERİ

791019            DİĞER HABERLEŞME GELİRLERİ

 

79102              DAMGA VERGİSİ KARŞILIĞI

79103              PUL BEY’İYELERİ

79104              EKSTRE MASRAF KARŞILIĞI

79105              AKTİFLERİMİZİN SATIŞINDAN ELDE EDİLEN GELİRLER

791050            İŞTİRAK, BAĞLI ORTAKLIK VE DİĞER ORTAKLIKLAR SATIŞINDAN ELDE EDİLEN GELİRLER

791051            GAYRİMENKUL SATIŞINDAN ELDE EDİLEN GELİRLER

791052            MENKUL SATIŞINDAN ELDE EDİLEN GELİRLER

791053            SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN DURAN VARLIKLAR

791059            DİĞER AKTİFLERİMİZİN SATIŞINDAN ELDE EDİLEN GELİRLER

 

79107              GEÇMİŞ YILLAR GİDERLERİNE AİT DÜZELTME HESABI

79109              ÇEK KARNESİ BEDELLERİ

79110              KİRALAMA GELİRLERİ

791100            FAALİYET KİRALAMASI GELİRLERİ

791109            DİĞER

 

79199              DİĞER GELİRLER

 

792                  OLAĞANÜSTÜ GELİRLER – T.P.

 

793                  OLAĞANÜSTÜ GELİRLER – Y.P.

 

794                  ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI GELİRLERİ – T.P.

 

795                  ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI GELİRLERİ – Y.P.

 

796                  ERTELENMİŞ VERGİ BORCU GELİRLERİ – T.P.

 

797                  ERTELENMİŞ VERGİ BORCU GELİRLERİ – Y.P.

 

798                  PARASAL POZİSYON KÂRI – T.P.

 

79800              FİNANSAL DURUM TABLOSU HESAPLARI

79801              SONUÇ HESAPLARI

 

 

8 KÂR PAYI DIŞI GİDERLER

 

810                  PERSONEL GİDERLERİ – T.P.

 

81000              MAAŞ VE ÜCRETLER

81001              SOSYAL YARDIMLAR

81002              SOSYAL GÜVENLİK PRİMLERİ İŞVEREN PAYI

81003              ÜCRETLİ YILLIK İZİNLER

81004              ÜCRETLİ HASTALIK İZİNLERİ

81005              KÂR PAYI VE İKRAMİYELER

81006              SAĞLIK GİDERLERİ

81007              KONAKLAMA GİBİ ÜCRETSİZ SUNULAN DİĞER HİZMET GİDERLERİ

81008              TAZMİNAT ÖDENEKLERİ

81009              FAZLA MESAİ GİDERLERİ

81010              HARCIRAH GİDERLERİ

81011              EĞİTİM GİDERLERİ

81012              İŞ GÖREMEZLİK GİDERLERİ

81099              DİĞER

 

811                  PERSONEL GİDERLERİ – YP

 

81100              MAAŞ VE ÜCRETLER

81101              SOSYAL YARDIMLAR

81102              SOSYAL GÜVENLİK PRİMLERİ İŞVEREN PAYI

81103              ÜCRETLİ YILLIK İZİNLER

81104              ÜCRETLİ HASTALIK İZİNLERİ

81105              KÂR PAYI VE İKRAMİYELER

81106              SAĞLIK GİDERLERİ

81107              KONAKLAMA GİBİ ÜCRETSİZ SUNULAN DİĞER HİZMET GİDERLERİ

81108              TAZMİNAT ÖDENEKLERİ

81109              FAZLA MESAİ GİDERLERİ

81110              HARCIRAH GİDERLERİ

81111              EĞİTİM GİDERLERİ

81112              İŞ GÖREMEZLİK GİDERLERİ

81199              DİĞER

 

820                  KARŞILIK VE DEĞER DÜŞME GİDERLERİ – T.P.

 

82000              ÖZEL KARŞILIK GİDERLERİ

820000            ÜÇÜNCÜ GRUP KREDİLER

8200000          ÖZKAYNAKLARDAN

8200002          KATILMA HESAPLARINDAN

82000020        KATILMA HESAPLARI PAYI

82000021        BANKA PAYI

8200003          KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

82000030        KATILMA HESAPLARI PAYI

82000031        BANKA PAYI

 

820001            DÖRDÜNCÜ GRUP KREDİLER

8200010          ÖZKAYNAKLARDAN

8200012          KATILMA HESAPLARINDAN

82000120        KATILMA HESAPLARI PAYI

82000121        BANKA PAYI

8200013          KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

82000130        KATILMA HESAPLARI PAYI

82000131        BANKA PAYI

 

820002            BEŞİNCİ GRUP KREDİLER

8200020          ÖZKAYNAKLARDAN

8200022          KATILMA HESAPLARINDAN

82000220        KATILMA HESAPLARI PAYI

82000221        BANKA PAYI

8200023          KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

82000230        KATILMA HESAPLARI PAYI

82000231        BANKA PAYI

 

 

82001              KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI KARŞILIĞI – (DÖNEM SONUNDA HES.EDİLEN)

82002              VERGİ KARŞILIĞI

 

82003              DİĞER KARŞILIK VE DEĞER DÜŞME GİDERLERİ

 

820030            MENKUL DEĞERLER DEĞER DÜŞME GİDERLERİ

8200300          GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KÂR/ZARARA YANSITILAN MENKUL DEĞERLER

8200301          GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN MENKUL DEĞERLER

 

820031            İŞTİRAKLER, BAĞLI ORTAKLIKLAR VE BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR DEĞER DÜŞÜŞ GİDERLERİ

8200310          İŞTİRAKLER

8200311          BAĞLI ORTAKLIKLAR

8200312          BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR

820032            TAZMİN EDİLMEMİŞ VE NAKDE DÖNÜŞMEMİŞ GAYRİNAKDİ KREDİLER ÖZEL KARŞILIKLARI

 

820033            KISA VADELİ ÇALIŞAN HAKLARI YÜKÜMLÜLÜKLERİ KARŞILIĞI GİDERLERİ

 

820034            GENEL KARŞILIK GİDERLERİ

8200340          ÖZKAYNAKLARDAN

8200342          KATILMA HESAPLARINDAN

82003420        KATILMA HESAPLARI PAYI

82003421        BANKA PAYI

8200343          KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

82003430        KATILMA HESAPLARI PAYI

82003431        BANKA PAYI

 

820037            TESLİM TARİHİNE GÖRE MUHASEBELEŞTİRME DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI

820039            DİĞER

 

82004                      TFRS 9 BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ

820040                   BİRİNCİ AŞAMA (12 AY BEKLENEN ZARAR KARŞILIĞI)

8200400                 ÖZKAYNAKLARDAN

8200402                 KATILMA HESAPLARINDAN

82004020               KATILMA HESAPLARI PAYI

82004021               BANKA PAYI

8200403                 KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

82004030               KATILMA HESAPLARI PAYI

82004031               BANKA PAYI

 

820041                   İKİNCİ AŞAMA (KREDİ RİSKİNDE ÖNEMLİ ARTIŞ)

8200410                 ÖZKAYNAKLARDAN

8200412                 KATILMA HESAPLARINDAN

82004120               KATILMA HESAPLARI PAYI

82004121               BANKA PAYI

8200413                 KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

82004130               KATILMA HESAPLARI PAYI

82004131               BANKA PAYI

 

820043                   ÜÇÜNCÜ AŞAMA (TEMERRÜT)

8200430                 ÖZKAYNAKLARDAN

8200432                 KATILMA HESAPLARINDAN

82004320               KATILMA HESAPLARI PAYI

82004321               BANKA PAYI

8200433                 KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

82004330               KATILMA HESAPLARI PAYI

82004331               BANKA PAYI

 

82005              DURAN VARLIKLAR DEĞER DÜŞÜŞ GİDERLERİ

820050            MADDİ DURAN VARLIKLAR İÇİN

820051            MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR İÇİN

8200510          ŞEREFİYE

8200519          DİĞER

820052            ELDEN ÇIKARILACAK KIYMETLER İÇİN

820053            SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR

 

82006              GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KÂR/ZARARA YANSITILAN KREDİLER DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI GİDERLERİ

 

82007              KATILMA HESABINA DAĞITILACAK KÂRLARDAN AYRILAN TUTARLAR

 

821                  KARŞILIK VE DEĞER DÜŞME GİDERLERİ – Y.P.

                       

82100              ÖZEL KARŞILIK GİDERLERİ

821000            ÜÇÜNCÜ GRUP KREDİLER

8210000          ÖZKAYNAKLARDAN

8210002          KATILMA HESAPLARINDAN

82100020        KATILMA HESAPLARI PAYI

82100021        BANKA PAYI

8210003          KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

82100030        KATILMA HESAPLARI PAYI

82100031        BANKA PAYI

 

821001            DÖRDÜNCÜ GRUP KREDİLER

8210010          ÖZKAYNAKLARDAN

8210012          KATILMA HESAPLARINDAN

82100120        KATILMA HESAPLARI PAYI

82100121        BANKA PAYI

8210013          KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

82100130        KATILMA HESAPLARI PAYI

82100131        BANKA PAYI

 

821002            BEŞİNCİ GRUP KREDİLER

8210020          ÖZKAYNAKLARDAN

8210022          KATILMA HESAPLARINDAN

82100220        KATILMA HESAPLARI PAYI

82100221        BANKA PAYI

8210023          KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

82100230        KATILMA HESAPLARI PAYI

82100231        BANKA PAYI

 

82101              KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI (DÖNEM SONUNDA HESAP EDİLEN)

82102              VERGİ GİDERLERİ KARŞILIĞI

 

82103              DİĞER KARŞILIK VE DEĞER DÜŞME GİDERLERİ

 

821030            MENKUL DEĞERLER DEĞER DÜŞME GİDERLERİ

8210300          GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KÂR/ZARARA YANSITILAN MENKUL DEĞERLER

8210301          GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN MENKUL DEĞERLER

                       

821031            İŞTİRAKLER, BAĞLI ORTAKLIKLAR VE BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI GİDERLERİ

8210310          İŞTİRAKLER

8210311          BAĞLI ORTAKLIKLAR

8210312          BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR

 

821032            TAZMİN EDİLMEMİŞ VE NAKDE DÖNÜŞMEMİŞ GAYRİNAKDİ KREDİLER ÖZEL KARŞILIKLARI

821033            KISA VADELİ ÇALIŞAN HAKLARI YÜKÜMLÜLÜKLERİ KARŞILIĞI GİDERLERİ

821034            GENEL KARŞILIK GİDERLERİ

8210340          ÖZKAYNAKLARDAN

8210342          KATILMA HESAPLARINDAN

82103420        KATILMA HESAPLARI PAYI

82103421        BANKA PAYI

8210343          KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

82103430        KATILMA HESAPLARI PAYI

82103431        BANKA PAYI

 

821039            DİĞER

 

82104                      TFRS 9 BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ

821040                   BİRİNCİ AŞAMA (12 AY BEKLENEN ZARAR KARŞILIĞI)

8210400                 ÖZKAYNAKLARDAN

8210402                 KATILMA HESAPLARINDAN

82104020               KATILMA HESAPLARI PAYI

82104021               BANKA PAYI

8210403                 KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

82104030               KATILMA HESAPLARI PAYI

82104031               BANKA PAYI

 

821041                   İKİNCİ AŞAMA (KREDİ RİSKİNDE ÖNEMLİ ARTIŞ)

8210410                 ÖZKAYNAKLARDAN

8210412                 KATILMA HESAPLARINDAN

82104120               KATILMA HESAPLARI PAYI

82104121               BANKA PAYI

8210413                 KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

82104130               KATILMA HESAPLARI PAYI

82104131               BANKA PAYI

 

821043                   ÜÇÜNCÜ AŞAMA (TEMERRÜT)

8210430                 ÖZKAYNAKLARDAN

8210432                 KATILMA HESAPLARINDAN

82104320               KATILMA HESAPLARI PAYI

82104321               BANKA PAYI

8210433                 KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

82104330               KATILMA HESAPLARI PAYI

82104331               BANKA PAYI

                       

82105              DURAN VARLIKLAR DEĞER DÜŞÜŞ GİDERLERİ

821050            MADDİ DURAN VARLIKLAR İÇİN

821051            MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR İÇİN

8210510          ŞEREFİYE

8210519          DİĞER

821053            SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR

 

82106              GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KÂR/ZARARA YANSITILAN KREDİLER DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI GİDERLERİ

 

82107              KATILMA HESABINA DAĞITILACAK KÂRLARDAN AYRILAN TUTARLAR

 

830                  VERGİ, RESİM, HARÇLAR VE FONLAR – T.P.

 

83000              BANKA VE SİGORTA MUAMELELERİ VERGİSİ

83001              EMLAK VERGİLERİ

83002              TAŞIT VERGİSİ

83003              BELEDİYE HARÇ VE RESİMLERİ

830030            İLAN VE REKLAM VERGİSİ

830031            BELEDİYE HARÇLARI

830032            ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ

                       

83004              DAMGA VERGİSİ

83005              NOTER HARÇ VE TESCİL MASRAFLARI

83006              MAHKEME HARÇLARI

83007              İCRA HARÇ VE RESİMLERİ

83008              VERGİ CEZALARI VE GECİKME ZAMLARI

83009              GELİR VERGİSİ KANUNU’NUN 94. MAD. A.8 VE A.15 NOLU BENTLERİ UYARINCA YAPILAN TEVKİFATLAR İÇİN AYRILAN KARŞILIKLAR

83010              YURTDIŞI KREDİLERDEN ÖDENEN KKDF

83011              FİNANSAL FAALİYET HARÇLARI

83012              TAPU HARÇLARI

83099              DİĞER VERGİLER

 

831                  VERGİ, RESİM, HARÇLAR VE FONLAR – Y.P.

 

840                  VERİLEN KOMİSYON VE ÜCRETLER – T.P.

 

84000              KULLANILAN KREDİLERE

840000            TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASINDAN KULLANILAN KREDİLERE

840001            YURTİÇİ BANKALARDAN KULLANILAN KREDİLERE

840002            YURTDIŞI BANKALARDAN KULLANILAN KREDİLERE

840003            YURTİÇİ DİĞER KURULUŞLARDAN KULLANILAN KREDİLERE

840004            YURTDIŞI DİĞER KURULUŞLARDAN KULLANILAN KREDİLERE

840005            YURTDIŞI FONLARDAN KULLANILAN KREDİLERE

                       

84002              BANKALARA

840020            TAHSİL SENEDİ / ÇEKİ KOMİSYONLARI

840021            TEMİNAT MEKTUBU KOMİSYONLARI

840022            YURTDIŞINDAKİ MUHABİRLERE VERİLEN MASRAF VE KOMİS.

840023            HAVALE KOMİSYONLARI

840024            KREDİ KARTLARI İÇİN VERİLEN KOMİSYON VE ÜCRETLER

840025            TAKAS ODASINA VERİLEN KOMİSYON VE ÜCRETLER

840026            EFT İÇİN VERİLEN  KOMİSYON VE ÜCRETLER

840027            SWIFT İÇİN VERİLEN KOMİSYON VE ÜCRETLER

840028            ÜYE İŞYERİ P.O.S. İÇİN VERİLEN KOMİSYON VE ÜCRETLER

840029            DİĞER

                       

84003              PARA PİYASASI İŞLEMLERİNE

84004             SERMAYE PİYASASI İŞLEMLERİNE

84099              DİĞER KOMİSYON VE ÜCRETLER

 

841                  VERİLEN KOMİSYON VE ÜCRETLER – Y.P.

                       

84100              KULLANILAN KREDİLERE

841000            TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASINDAN KULLANILAN KREDİLERE

841001            YURTİÇİ BANKALARDAN KULLANILAN KREDİLERE

841002            YURTDIŞI BANKALARDAN KULLANILAN KREDİLERE

841003            YURTİÇİ DİĞER KURULUŞLARDAN KULLANILAN KREDİLERE

841004            YURTDIŞI DİĞER KURULUŞLARDAN KULLANILAN KREDİLERE

841005            YURTDIŞI FONLARDAN KULLANILAN KREDİLERE

                       

84102              BANKALARA

841020            TAHSİL SENEDİ / ÇEKİ KOMİSYONLARI

841021            TEMİNAT MEKTUBU KOMİSYONLARI

841022            YURTDIŞINDAKİ MUHABİRLERE VERİLEN MASRAF VE KOMİS.

841023            HAVALE KOMİSYONLARI

841024            KREDİ KARTLARI İÇİN VERİLEN KOMİSYON VE ÜCRETLER

841025            TAKAS ODASINA VERİLEN KOMİSYON VE ÜCRETLER

841026            EFT İÇİN VERİLEN KOMİSYON VE ÜCRETLER

841027            SWIFT İÇİN VERİLEN KOMİSYON VE ÜCRETLER

841028            ÜYE İŞYERİ P.O.S. İÇİN VERİLEN KOMİSYON VE ÜCRETLER

841029            DİĞER

                       

84103              PARA PİYASASI İŞLEMLERİNE

84104              SERMAYE PİYASASI İŞLEMLERİNE

84199              DİĞER KOMİSYON VE ÜCRETLER

 

850                  AMORTİSMAN GİDERİ – T.P.

 

85000              MENKULLER AMORTİSMANI

85001              GAYRİMENKULLER AMORTİSMANI

85002              FAALİYET KİRALAMASI GELİŞTİRME MALİYETLERİ AMORTİSMANLARI

85003              İLK TESİS VE TAAZZUV GİDERLERİ AMORTİSMANI

85005              FİNANSAL KİRALAMA YOLUYLA EDİNİLEN MENKULLERİN AMORTİSMANI

85006              FİNANSAL KİRALAMA YOLUYLA EDİNİLEN GAYRİMENKULLERİN AMORTİSMANI

85007              GAYRİ MADDİ HAKLAR AMORTİSMANI

85008              FAALİYET KİRALAMASI KONUSU MADDİ DURAN VARLIKLARIN AMORTİSMANI

85009              ELDEN ÇIKARILACAK KIYMETLER AMORTİSMANI

 

851                  AMORTİSMAN GİDERİ – Y.P.

 

85100              MENKULLER AMORTİSMANI

85101              GAYRİMENKULLER AMORTİSMANI

85102              FAALİYET KİRALAMASI GELİŞTİRME MALİYETLERİ AMORTİSMANLARI

85103              İLK TESİS VE TAAZZUV GİDERLERİ AMORTİSMANI

85105              FİNANSAL KİRALAMA YOLUYLA EDİNİLEN MENKULLERİN AMORTİSMANI

85106              FİNANSAL KİRALAMA YOLUYLA EDİNİLEN GAYRİMENKULLERİN AMORTİSMANI

85107              GAYRİ MADDİ HAKLAR AMORTİSMANI

85108              FAALİYET KİRALAMASI KONUSU MADDİ DURAN VARLIKLARIN AMORTİSMANI

 

861                  KAMBİYO ZARARLARI – Y.P.

 

86100              ARBİTRAJ ZARARLARI

86101              EFEKTİF VE DÖVİZ ALIM VE SATIM VE DEĞERLEME ZARARLARI

86110              KIYMETLİ MADEN ALIM/SATIM DEĞERLEME ZARARLARI

86111              DÖVİZE ENDEKSLİ KREDİLER VE FİNANSAL KİRALAMA ALACAKLARI ANAPARA KUR AZALIŞLARI

861110            BANKALARA KULLANDIRILAN KREDİLER

861111            BANKA DIŞI MALİ KESİME KULLANDIRILAN KREDİLER

861112            FİNANSAL KİRALAMA ALACAKLARI

861119            DİĞER

 

86199              DİĞER

 

862                  RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL ARAÇLARDAN ZARARLAR – T.P.

                       

86200              VADELİ ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

862000            VADELİ DÖVİZ ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

862002            VADELİ HİSSE SENETLERİ ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

862003            VADELİ KIYMETLİ MADEN ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

862004            VADELİ KİRA SERTİFİKALARI ALIM/SATIM İŞLEMLERİNDEN

862009            DİĞER VADELİ ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

 

86201              SWAP ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

862010            SWAP DÖVİZ ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

862012            SWAP HİSSE SENETLERİ ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

862013            SWAP KIYMETLİ MADEN ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

862014            SWAP KİRA SERTİFİKALARI ALIM/SATIM İŞLEMLERİNDEN

862019            DİĞER SWAP ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

 

86202              FUTURES ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

862020            FUTURES DÖVİZ ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

862022            FUTURES HİSSE SENETLERİ ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

862023            FUTURES KIYMETLİ MADEN ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

862024            FUTURES KİRA SERTİFİKALARI ALIM/SATIM İŞLEMLERİNDEN

862029            DİĞER FUTURES ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

 

86203              OPSİYON ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

862030            DÖVİZ ALIM SATIM OPSİYONLARINDAN

862032            MENKUL DEĞER ALIM SATIM OPSİYONLARINDAN

862033            KIYMETLİ MADEN ALIM SATIM OPSİYONLARINDAN

862034            KİRA SERTİFİKALARI ALIM/SATIM OPSİYONLARINDAN

862039            DİĞER ALIM SATIM OPSİYONLARINDAN

 

86209              DİĞER TÜREV FİNANSAL ARAÇLARDAN

 

863                  RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL ARAÇLARDAN ZARARLAR – Y.P.

 

86300              VADELİ ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

863000            VADELİ DÖVİZ ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

863002            VADELİ HİSSE SENETLERİ ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

863003            VADELİ KIYMETLİ MADEN ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

863004            VADELİ KİRA SERTİFİKALARI ALIM/SATIM İŞLEMLERİNDEN

863009            DİĞER VADELİ ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

 

86301              SWAP ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

863010            SWAP DÖVİZ ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

863012            SWAP HİSSE SENETLERİ ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

863013            SWAP KIYMETLİ MADEN ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

863014            SWAP KİRA SERTİFİKALARI ALIM/SATIM İŞLEMLERİNDEN

863019            DİĞER SWAP ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

 

86302              FUTURES ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

863020            FUTURES DÖVİZ ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

863022            FUTURES HİSSE SENETLERİ ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

863023            FUTURES KIYMETLİ MADEN ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

863024            FUTURES KİRA SERTİFİKALARI ALIM/SATIM İŞLEMLERİNDEN

863029            DİĞER FUTURES ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

 

86303              OPSİYON ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

863030            DÖVİZ ALIM SATIM OPSİYONLARINDAN

863032            MENKUL DEĞER ALIM SATIM OPSİYONLARINDAN

863033            KIYMETLİ MADEN ALIM SATIM OPSİYONLARINDAN

863034            KİRA SERTİFİKALARI ALIM/SATIM OPSİYONLARINDAN

863039            DİĞER ALIM SATIM OPSİYONLARINDAN

 

86309              DİĞER TÜREV FİNANSAL ARAÇLARDAN

 

870                  SERMAYE PİYASASI İŞLEMLERİ ZARARLARI – T.P.

 

87000              MENKUL DEĞERLER ALIM/SATIM ZARARLARI

870003            HİSSE SENETLERİNDEN

870004            KUPONLARDAN

870009            DİĞER

87001              HİSSE SENEDİ ALIM/SATIM KOMİSYONU GİDERİ

87002              KÂR VE ZARAR ORTAKLIĞI BELGELERİ ZARARLARI

87003              MENKUL DEĞERLER SATIŞ FONU GİDERİ

87004              DEĞERLEME ZARARI

87005              MENKUL KIYMETLER YATIRIM FONU GİDERLERİ

87006              GELİRE BAĞLI SENETLER

870060            GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

870061            GELİRE ENDEKSLİ SENETLER

870062            KİRA SERTİFİKALARI

870069            DİĞER

 

871                  SERMAYE PİYASASI İŞLEMLERİ ZARARLARI – Y.P.

                       

87100              MENKUL DEĞERLER ALIM/SATIM ZARARLARI

871003            HİSSE SENETLERİNDEN

871004            KUPONLARDAN

871009            DİĞER

87101              HİSSE SENEDİ ALIM/SATIM KOMİSYONU GİDERİ

87102              KÂR VE ZARAR ORTAKLIĞI BELGELERİ ZARARLARI

87103              MENKUL DEĞERLER SATIŞ FONU GİDERİ

87104              DEĞERLEME ZARARI

87105              MENKUL KIYMETLER YATIRIM FONU GİDERLERİ

87106              GELİRE BAĞLI SENETLER

871060            GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

871061            GELİRE ENDEKSLİ SENETLER

871062            KİRA SERTİFİKALARI

871069            DİĞER

 

872                  ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL ARAÇLARDAN ZARARLAR – T.P.

                       

87200              VADELİ ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

872000            VADELİ DÖVİZ ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

872002            VADELİ HİSSE SENETLERİ ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

872003            VADELİ KIYMETLİ MADEN ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

872004            VADELİ KİRA SERTİFİKALARI ALIM/SATIM İŞLEMLERİNDEN

872009            DİĞER VADELİ ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

 

87201              SWAP ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

872010            SWAP DÖVİZ ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

872012            SWAP HİSSE SENETLERİ ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

872013            SWAP KIYMETLİ MADEN ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

872014            SWAP KİRA SERTİFİKALARI ALIM/SATIM İŞLEMLERİNDEN

872019            DİĞER SWAP ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

 

87202              FUTURES ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

872020            FUTURES DÖVİZ ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

872022            FUTURES HİSSE SENETLERİ ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

872023            FUTURES KIYMETLİ MADEN ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

872024            FUTURES KİRA SERTİFİKALARI ALIM/SATIM İŞLEMLERİNDEN

872029            DİĞER FUTURES ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

 

87203              OPSİYON ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

872030            DÖVİZ ALIM SATIM OPSİYONLARINDAN

872032            MENKUL DEĞER ALIM SATIM OPSİYONLARINDAN

872033            KIYMETLİ MADEN ALIM SATIM OPSİYONLARINDAN

872034            KİRA SERTİFİKALARI ALIM/SATIM OPSİYONLARINDAN

872039            DİĞER ALIM SATIM OPSİYONLARINDAN

 

87209              DİĞER TÜREV FİNANSAL ARAÇLARDAN

 

873                  ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL ARAÇLARDAN ZARARLAR – Y.P.

 

87300              VADELİ ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

873000            VADELİ DÖVİZ ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

873002            VADELİ HİSSE SENETLERİ ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

873003            VADELİ KIYMETLİ MADEN ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

873004            VADELİ KİRA SERTİFİKALARI ALIM/SATIM İŞLEMLERİNDEN

873009            DİĞER VADELİ ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

 

87301              SWAP ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

873010            SWAP DÖVİZ ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

873012            SWAP HİSSE SENETLERİ ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

873013            SWAP KIYMETLİ MADEN ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

873014            SWAP KİRA SERTİFİKALARI ALIM/SATIM İŞLEMLERİNDEN

873019            DİĞER SWAP ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

 

87302              FUTURES ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

873020            FUTURES DÖVİZ ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

873022            FUTURES HİSSE SENETLERİ ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

873023            FUTURES KIYMETLİ MADEN ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

873024           FUTURES KİRA SERTİFİKALARI ALIM/SATIM İŞLEMLERİNDEN

873029            DİĞER FUTURES ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

 

87303              OPSİYON ALIM SATIM İŞLEMLERİNDEN

873030            DÖVİZ ALIM SATIM OPSİYONLARINDAN

873032            MENKUL DEĞER ALIM SATIM OPSİYONLARINDAN

873033            KIYMETLİ MADEN ALIM SATIM OPSİYONLARINDAN

873034            KİRA SERTİFİKALARI ALIM/SATIM OPSİYONLARINDAN

873039            DİĞER ALIM SATIM OPSİYONLARINDAN

 

87309              DİĞER TÜREV FİNANSAL ARAÇLARDAN

 

874                  BİRLEŞME GİDERLERİ – T.P.

 

875                  BİRLEŞME GİDERLERİ – Y.P.

 

876                  YENİDEN YAPILANMA GİDERLERİ – T.P.

 

877                  YENİDEN YAPILANMA GİDERLERİ – Y.P.

 

878                  ENFLASYONA GÖRE DÜZELTME FARKLARI – T.P.

 

880                  DİĞER İŞLETME GİDERLERİ – T.P.

 

88000              KİRALAMA GİDERLERİ

880000            FAALİYET KİRALAMASI GİDERLERİ

880009            DİĞER

 

88001              BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ

880010            MENKULLER BAKIM ONARIM GİDERLERİ

880011            GAYRİMENKULLER BAKIM ONARIM GİDERLERİ

880012            KİRALANAN BİNALAR BAKIM ONARIM GİDERLERİ

880019            DİĞER BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ

 

88002              TAŞIT ARACI GİDERLERİ

880020            HİZMET ARABALARI GİDERLERİ

880021            GENEL TAŞIMA ARACI GİDERLERİ

 

88003              SİGORTA GİDERLERİ

880030            MENKULLER SİGORTA GİDERLERİ

880031            GAYRİMENKULLER SİGORTA GİDERLERİ

880032            GRUP SİGORTASI GİDERLERİ

880039            DİĞER SİGORTA GİDERLERİ

 

88004              ISITMA AYDINLATMA VE SU GİDERLERİ

880040            ISITMA GİDERLERİ

880041            AYDINLATMA GİDERLERİ

880042            SU GİDERLERİ

 

88005              HABERLEŞME GİDERLERİ

880050            POSTA GİDERLERİ

880051            TELGRAF GİDERLERİ

880052            TELEFON GİDERLERİ

880053            TELEKS GİDERLERİ

880054            VERİ HATTI GİDERLERİ

880055            ON-LINE BİLGİ GİDERLERİ

880059            DİĞER HABERLEŞME GİDERLERİ

 

88006              BASILI KAĞIT VE KIRTASİYE GİDERLERİ

880060            GAZETE, DERGİ VE  KİTAP GİDERLERİ

880061            MATBUA GİDERLERİ

880062            KIRTASİYE GİDERLERİ

880063            FOTOKOPİ GİDERLERİ

880064            KREDİ KARTLARI

880065            ÇEK KARNESİ

880066            HİSSE SENETLERİ

880069            DİĞER

 

88007              REKLAM VE İLAN GİDERLERİ

880070            TV.YOLUYLA YAPILAN REKLAM VE İLAN GİDERLERİ

880071            DİĞER YOLLARLA YAPILAN REKLAM GİDERLERİ

880072            DİĞER YOLLARLA YAPILAN İLAN GİDERLERİ

                       

88008              KÜÇÜK DEMİRBAŞ GİDERLERİ

88009              BİLGİSAYAR KULLANIM GİDERLERİ

88010              AİDATLAR

88011              YARDIM VE BAĞIŞLAR

88012              TEMSİL VE AĞIRLAMA GİDERLERİ

88013              KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER

88014              NAKLİYE VE HAMALİYE GİDERLERİ

88015              DAVA VE MAHKEME GİDERLERİ

88016              TEMİZLİK GİDERLERİ

88017              ORTAK GİDERLERE KATILMA GİDERLERİ

88018              ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ

88019              KREDİ KARTLARI VE BANKACILIK HİZMETLERİNE İLİŞKİN PROMOSYON UYGULAMALARI GİDERLERİ

88099              DİĞER İŞLETME GİDERLERİ

 

881                  DİĞER İŞLETME GİDERLERİ – Y.P.

 

88100              KİRA GİDERLERİ

88101              BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ

88102              TAŞIT ARACI GİDERLERİ

88103              SİGORTA GİDERLERİ

88104              ISITMA AYDINLATMA VE SU GİDERLERİ

88105              HABERLEŞME GİDERLERİ

88106              BASILI KAĞIT VE KIRTASİYE GİDERLERİ

88107              REKLAM VE İLAN GİDERLERİ

88108              KÜÇÜK DEMİRBAŞ GİDERLERİ

88109              BİLGİSAYAR KULLANIM GİDERLERİ

88110              AİDATLAR

88111              YARDIM VE BAĞIŞLAR

88112              TEMSİL VE AĞIRLAMA GİDERLERİ

88113              KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER

88114              NAKLİYAT VE HAMMALİYE GİDERLERİ

88115              DAVA VE MAHKEME GİDERLERİ

88116              TEMİZLİK GİDERLERİ

88117              ORTAK GİDERLERE KATILMA GİDERLERİ

88118              ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ

88119              KREDİ KARTLARI VE BANKACILIK HİZMETLERİNE İLİŞKİN PROMOSYON UYGULAMALARI GİDERLERİ

88199              DİĞER İŞLETME GİDERLERİ

 

882                  DİĞER GİDERLER VE ZARARLAR – T.P.

 

88200              AKTİFLERİN SATIŞINDAN ZARARLAR

882000            İŞTİRAKLER, BAĞLI ORTAKLIKLAR VE DİĞER ORTAKLIKLAR SATIŞINDAN ZARARLAR

882001            GAYRİMENKUL SATIŞINDAN ZARARLAR

882002            MENKUL SATIŞINDAN ZARARLAR

882009            DİĞER AKTİFLERİMİZİN SATIŞINDAN ZARARLAR

                       

88202              ŞUBELERE VERİLEN KOMİSYON VE ÜCRETLER

88203              TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU

882032            KATILMA HESAPLARINDAN

882033            KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

882034            ÖZEL CARİ HESAPLARDAN

 

88204              SİVİL SAVUNMA FONU

88205              DENETİM VE MÜŞAVİRLİK ÜCRETLERİ

88206              TÜRKİYE KATILIM BANKALARI BİRLİĞİ MASRAF PAYI

88207              GEÇMİŞ YILLAR GELİRLERİNE AİT DÜZELTME HESABI

88208              BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU KATILIM PAYI

88299              DİĞER

 

883                  DİĞER GİDERLER VE ZARARLAR – Y.P.

 

890                  OLAĞANÜSTÜ GİDERLER – T.P.

 

891                  OLAĞANÜSTÜ GİDERLER – Y.P.

 

894                  ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI GİDERLERİ – T.P.

 

895                  ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI GİDERLERİ – Y.P.

 

896                  ERTELENMİŞ VERGİ BORCU GİDERLERİ – T.P.

 

897                  ERTELENMİŞ VERGİ BORCU GİDERLERİ – Y.P.

 

898                  PARASAL POZİSYON ZARARI – T.P.

 

89800              FİNANSAL DURUM TABLOSU HESAPLARI

89801              SONUÇ HESAPLARI

 

 

 


9
FİNANSAL DURUM TABLOSU DIŞI HESAPLAR

 

910                  T.P.TEMİNAT MEKTUPLARINDAN ALACAKLAR

 

91000              AÇIK KREDİ

910000            İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR

910001            DİĞER MÜŞTERİLER

 

91010              NAKİT KARŞILIĞI

910100            İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR

910101            DİĞER MÜŞTERİLER

 

91011              KEFALET KARŞILIĞI

910110            İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR

910111            DİĞER MÜŞTERİLER

 

91012              DİĞER TEMİNAT KARŞILIĞI

910120            İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR

910121            DİĞER MÜŞTERİLER

 

91013              YURTİÇİ BANKALAR TEMİNATI İLE

910130            İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR

910131            DİĞER MÜŞTERİLER

 

91014              YURTDIŞI BANKALAR TEMİNATI İLE

910140            İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR

910141            DİĞER MÜŞTERİLER

 

91015              ŞUBELERİMİZ EMİRLERİ

 

911                  Y.P. TEMİNAT MEKTUPLARINDAN ALACAKLAR

 

91100              AÇIK KREDİ

911000            İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR

911001            DİĞER MÜŞTERİLER

 

91110              NAKİT KARŞILIĞI

911100            İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR

911101            DİĞER MÜŞTERİLER

 

91111              KEFALET KARŞILIĞI

911110            İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR

911111            DİĞER MÜŞTERİLER

 

91112              DİĞER TEMİNAT KARŞILIĞI

911120            İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR

911121            DİĞER MÜŞTERİLER

 

91113              YURTİÇİ BANKALAR TEMİNATI İLE

911130            İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR

911131            DİĞER MÜŞTERİLER

 

91114              YURTDIŞI BANKALAR TEMİNATI İLE

911140            İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR

911141            DİĞER MÜŞTERİLER

 

91115              ŞUBELERİMİZ EMİRLERİ

 

 

 

912                  T.P. TEMİNAT MEKTUPLARINDAN BORÇLAR

 

91200              LİMİT İÇİ GEÇİCİ TEM.MEK.İNŞAAT MÜHENDİSLİK İŞLERİ

91201              LİMİT DIŞI GEÇİCİ TEMİNAT MEKTUP.İNŞAAT MÜHEND.İŞ.

91202              LİMİT İÇİ GEÇİCİ TEMİNAT MEKTUPLARI-DİĞER

91203              LİMİT DIŞI GEÇİCİ TEMİNAT MEKTUPLARI-DİĞER

91210              LİMİT İÇİ KESİN TEMİNAT MEKTUP.İNŞAAT MÜHEND.İŞLE.

91211              LİMİT DIŞI KESİN TEMİNAT MEKTUPLARI-İNŞ.MÜHEN.İŞL.

91212              LİMİT İÇİ KESİN TEMİNAT MEKTUPLARI-DİĞER

91213              LİMİT DIŞI KESİN TEMİNAT MEKTUPLARI-DİĞER

91220              LİMİT İÇİ AVANS TEMİNAT MEKTUPLARI-İNŞ.MÜHEND.İŞL.

91221              LİMİT DIŞI AVANS TEMİNAT MEKTUPLARI-İNŞ.MÜHEN.İŞL.

91222              LİMİT İÇİ AVANS TEMİNAT MEKTUPLARI-DİĞER

91223              LİMİT DIŞI AVANS TEMİNAT MEKTUPLARI-DİĞER

91230              LİMİT İÇİ İST.İŞV.YAP.KES.MÜT.ÖD.İÇ.DÜZ.TEMİNAT.MEK.

91231              LİMİT DIŞI İST.İŞV.YAP.KES.MÜT.ÖD.İÇ. DÜZ.TEMİNAT.MEK.

91232              LİMİT İÇİ İST.İŞV.YAP.KES.MÜT.ÖD. İÇİN DÜZ.TEMİNAT.MEK.

91233              LİMİT DIŞI İST.İŞV.YAP.KES.MÜT.ÖD. İÇİN DÜZ.TEMİNAT.MEK.

91240              GÜMRÜK TEMİNAT MEKTUPLARI-İNŞAAT VE MÜHENDİS.İŞLE.

91241              GÜMRÜK TEMİNAT MEKTUPLARI-DİĞER

91250              PREFİNANSMANLA İLGİLİ TEMİNAT MEKTUPLARI

91260              YURTİÇİ BANKALAR LİMİTİNDEN

91270              NAKDİ KREDİLERİN TEMİNATI İÇİN VERİLEN TEMİNAT

91280              ŞUBELERİMİZE EMİRLERİMİZ

91299              DİĞER

 

913                  Y.P. TEMİNAT MEKTUPLARINDAN BORÇLAR

 

91300              GEÇİCİ TEMİNAT MEKTUPLARI-İNŞAAT VE MÜHENDİS.İŞLE.

91301              GEÇİCİ TEMİNAT MEKTUPLARI-DİĞER

91310              KESİN TEMİNAT MEKTUPLARI-İNŞAAT VE MÜHENDİSLİK İŞ.

91311              KESİN TEMİNAT MEKTUPLARI-DİĞER

91320              AVANS TEMİNAT MEKTUPLARI-İNŞAAT VE MÜHENDİSLİK İŞ.

91321              AVANS TEMİNAT MEKTUPLARI-DİĞER

91330              İST.İŞV.YAP.KES.MÜTE.ÖDEN.İÇİN DÜZ.TEMİNAT MEK -İNŞ.MÜH.İŞ.

91331              İST.İŞV.YAP.KES. MÜTE.ÖDEN.İÇİN DÜZ.TEMİNAT MEK -DİĞER

91340              GÜMRÜK TEMİNAT MEKTUPLARI-İNŞAAT VE MÜHENDİS.İŞLE.

91341              GÜMRÜK TEMİNAT MEKTUPLARI-DİĞER

91350              PREFİNANSMANLA İLGİLİ TEMİNAT MEKTUPLARI

91360              YURTİÇİ BANKALAR LİMİTİNDEN

91370              NAKDİ KREDİLERİN TEMİNATI İÇİN VERİLEN TEMİNAT

91380              ŞUBELERİMİZE EMİRLERİMİZ

91399              DİĞER

 

920                  KABUL KREDİLERİNDEN ALACAKLAR – T.P.

 

92000              AÇIK KREDİ

920000            İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR

920001            DİĞER MÜŞTERİLER

 

92010              NAKİT KARŞIĞI

920100            İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR

920101            DİĞER MÜŞTERİLER

 

92011              KEFALET KARŞILIĞI

920110            İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR

920111            DİĞER MÜŞTERİLER

 

92012              DİĞER TEMİNAT KARŞILIĞI

920120            İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR

920121            DİĞER MÜŞTERİLER

 

92013              ŞUBELERİMİZ EMİRLERİ

 

921                  KABUL KREDİLERİNDEN ALACAKLAR – Y.P.

 

92100              AÇIK KREDİ

921000            İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR

921001            DİĞER MÜŞTERİLER

 

92110              NAKİT KARŞILIĞI

921100            İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR

921101            DİĞER MÜŞTERİLER

 

92111              KEFALET KARŞILIĞI

921110    &nbs