Gemilerin Genel Denetimi ve Belgelendirilmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

21 Mayıs 2016 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 29718

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:

MADDE 1 – 10/11/2006 tarihli ve 26342 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gemilerin Genel Denetimi ve Belgelendirilmesi Hakkında Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirmiştir.

“a) 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 uncu ve 28 inci maddesi ile 10/6/1946 tarihli ve 4922 sayılı Denizde Can ve Mal Koruma Hakkında Kanunun 3 üncü, 4 üncü ve 6 ncı maddesine dayanılarak,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 57 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“İdari yaptırımlar

MADDE 57 – (1) Yurtdışında bulunduğu sürede, başka devletlerce yapılan denetimlerde, sefer yapmasına engel durumu belirlenmiş Türk Bayraklı gemilere İdarece uygun görülen ek denetlemeler yapılır/yaptırılır. Türk bayraklı bir geminin yurtdışındaki liman devleti kontrollerinde bir yıl içerisinde ikiden fazla tutulması halinde 5.000 ile 20.000 Türk Lirası arasında idari para cezası verilir.

(2) İdarenin uzmanlarınca veya İdare tarafından yetkilendirilmiş görevliler tarafından yapılan her türlü denetimde, tüm ilgililer denetim görevini yapan personele gerekli yardımı yapmak ve istenilen bilgileri sağlamak zorundadır. Denetim veya inceleme yapan personelin izni olmadan ilgili gemilerin limandan hareketine izin verilmez.

(3) 4922 sayılı Kanun hükümleri ile diğer ilgili mevzuat hükümleri saklıdır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 58 inci maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 63 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirmiştir.

“MADDE 63 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı yürütür.”

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
10/11/2006 26342
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
1- 10/9/2008 26993
2- 9/9/2011 28049
3- 30/10/2013 28806
Bu Yazıyı Paylaşın