Adlî Yargı Hâkim ve Savcı Adayları ile İdarî Yargı Hâkim Adaylarının Staj Dönemi ile Staj Mahkemelerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

16 Ocak 2018 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30303

Adalet Bakanlığından:

MADDE 1 – 1/6/2004 tarihli ve 25479 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Adli Yargı Hâkim ve Savcı Adayları ile İdari Yargı Hâkim Adaylarının Staj Dönemi ile Staj Mahkemelerine İlişkin Yönetmeliğinin başlığı “HÂKİM VE SAVCI ADAYLARININ STAJ DÖNEMİ İLE STAJ MAHKEMELERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 1 – Bu Yönetmeliğin amacı, adlî yargı hâkim ve savcı adaylığına, idarî yargı hâkim adaylığına ve avukatlık mesleğinden adli yargı hâkim ve savcı adaylığı ile idari yargı hâkim adaylığına atananlara, mesleğin ifası için gereken bilgi ve beceriyi kazandırmak amacıyla yaptırılacak olan stajın dönemi ve mahkemelerindeki stajla ilgili hususları düzenlemektir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 2 – Bu Yönetmelik; adlî yargı hâkim ve savcı adayları, idarî yargı hâkim adayları ve avukatlık mesleğinden adli yargı hâkim ve savcı adaylığı ile idari yargı hâkim adaylığına atananların meslek öncesi eğitimlerinin staj dönemine, bu adayların ve avukatlık stajının hangi mahkemelerde yapılacağına ilişkin esasları düzenler.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (ı) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Staj: Adlî yargı hâkim ve savcı adayları, idarî yargı hâkim adayları ve avukatlık mesleğinden adli yargı hâkim ve savcı adaylığı ile idari yargı hâkim adaylığına atananların staj dönemini,”

“ı) Staj Merkezi: Adli yargı hâkim ve savcı adayları ve avukatlık mesleğinden adli yargı hâkim ve savcı adaylığına atananlar için ağır ceza mahkemelerinin, idarî yargı hâkim adayları ve avukatlık mesleğinden idari yargı hâkim adaylığına atananlar için bölge idare mahkemelerinin bulunduğu merkezleri,”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin başlığı “Adlî Yargı Hâkim ve Savcı Adayları ile Avukatlık Mesleğinden Hâkim ve Savcı Adaylığına Atananların Çalıştırılma Esasları” şeklinde değiştirilmiş ve son fıkrasında bulunan “Yüksek” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin başlığı “İdarî Yargı Hâkim Adayları ile Avukatlık Mesleğinden İdari Yargı Hâkim Adaylığına Atananların Mahkemelerde Çalıştırılma Esasları” şeklinde değiştirilmiş ve son fıkrasında bulunan “Yüksek” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 7 – Adli yargı hâkim ve savcı adayları ile idari yargı hâkim adaylarının staj dönemi süresi onyedi aydır.

Avukatlık mesleğinden adli yargı hâkim ve savcı adaylığı ile idari yargı hâkim adaylığına atananların staj dönemi süresi üç aydır.

Adayların yabancı dil eğitimi için yurt dışına gönderilmeleri hâlinde burada geçirdikleri süre stajlarından sayılır.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasındaki “Yüksek” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, dördüncü fıkrasının (a) bendi ve (b) bendinin (1) ve (2) numaralı alt bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Genel stajda, ağır ceza, asliye ceza, asliye hukuk, sulh hukuk ve icra mahkemeleri ile sulh ceza hâkimliklerinde,”

“1) Hâkimliğe atanacaklar, asliye hukuk, sulh hukuk, ağır ceza ve asliye ceza mahkemeleri ile sulh ceza hakimliklerinde,

2) Cumhuriyet savcılığına atanacaklar, ağır ceza ve asliye ceza mahkemeleri ile sulh ceza hakimliklerinde,

görevlendirilirler.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 9 – Adlî yargı hâkim ve savcı adayları stajlarını, üç ay süreli genel staj ve ondört ay süreli görev stajı olmak üzere iki kısım halinde yaparlar.

Genel staj;

a) Bir ay Cumhuriyet başsavcılığında,

b) Onar gün 8 inci maddenin dördüncü fıkrasının (a) bendinde sayılan mahkemelerde

yaptırılır.

Görev stajı bölge adliye mahkemelerinin bulunduğu yerlerdeki staj merkezlerinde;

a) Hâkimlik görevine atanacak adaylar için; üç ay asliye hukuk ve bir ay sulh hukuk mahkemesinde; iki ay ağır ceza mahkemesi, bir ay asliye ceza mahkemesi, bir ay sulh ceza hâkimliğinde, dört ay bölge adliye mahkemesinde, iki ay Yargıtayda,

b) Cumhuriyet savcılığına atanacak adaylar için; altı ay Cumhuriyet başsavcılığında, bir ay ağır ceza mahkemesi, yirmi gün asliye ceza mahkemesi, on gün sulh ceza hâkimliğinde, dört ay bölge adliye mahkemesinde, iki ay Yargıtayda,

yaptırılır.

Görev stajı bölge adliye mahkemelerinin bulunmadığı yerlerdeki staj merkezlerinde;

a) Hâkimlik görevine atanacak adaylar için; dört ay asliye hukuk ve iki ay sulh hukuk mahkemesinde; üç ay ağır ceza mahkemesi, iki ay asliye ceza mahkemesi, bir ay sulh ceza hâkimliğinde, iki ay Yargıtayda,

b) Cumhuriyet savcılığına atanacak adaylar için; altı ay Cumhuriyet başsavcılığında, iki ay ağır ceza mahkemesi, iki ay asliye ceza mahkemesi, iki ay sulh ceza hâkimliğinde, iki ay Yargıtayda,

yaptırılır.

Bölge adliye mahkemelerinin bulunmadığı yerlerdeki staj merkezlerinde staj yapan adaylar, görev ayrımları yapılmadan önce bölge adliye mahkemelerinde staj yapmayı talep etmeleri ve bu talebin Bakanlıkça uygun görülmesi halinde, bölge adliye mahkemelerinde staj yapmak üzere geçici olarak görevlendirilebilirler. Bu adayların görev stajı, bölge adliye mahkemelerinin bulunduğu yerlerde staj yapan adaylarla aynı şekilde yaptırılır.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğe 9 uncu maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki 9/A maddesi eklenmiştir.

Avukatlık Mesleğinden Adlî Yargı Hâkim ve Savcı Adaylığına Atananların Stajı

Madde 9/A – Avukatlık mesleğinden adlî yargı hâkim ve savcı adaylığına atananların staj süresi üç aydır.

Staj, bölge adliye mahkemelerinin bulunduğu yerlerdeki staj merkezlerinde;

a) Bir ay Cumhuriyet başsavcılığında,

b) Onbeş gün ağır ceza veya asliye ceza mahkemelerinin birinde; onbeş gün asliye hukuk, sulh hukuk, icra mahkemelerinin birinde,

c) Bir ay bölge adliye mahkemelerinde,

yaptırılır.

Staj, bölge adliye mahkemelerinin bulunmadığı yerlerdeki staj merkezlerinde;

a) Bir ay Cumhuriyet başsavcılığında,

b) Bir ay ağır ceza veya asliye ceza mahkemelerinin birinde; onbeş gün asliye hukuk mahkemesinde, onbeş gün sulh hukuk veya icra mahkemelerinin birinde,

yaptırılır.

Bölge adliye mahkemelerinin bulunmadığı yerlerdeki staj merkezlerinde staj yapan adaylar, adaylığa atanmadan önce bölge adliye mahkemelerinde staj yapmayı talep etmeleri ve bu talebin Bakanlıkça uygun görülmesi halinde bölge adliye mahkemelerinde staj yapmak üzere geçici olarak görevlendirilebilirler. Bu adayların görev stajı, bölge adliye mahkemelerinin bulunduğu yerlerde staj yapan adaylarla aynı şekilde yaptırılır.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Adlî yargı hâkim ve savcı adaylarına Cumhuriyet başsavcılıklarındaki yapacakları genel stajlarında;” ibaresi “Adlî yargı hâkim ve savcı adayları ile avukatlık mesleğinden adlî yargı hâkim ve savcı adaylığına atananlara Cumhuriyet başsavcılıklarında yapacakları stajlarında;” şeklinde değiştirilmiş ve son fıkrasında yer alan “görev” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Adlî yargı hâkim ve savcı adaylarına;” ibaresi “Adlî yargı hâkim ve savcı adayları ile avukatlık mesleğinden adlî yargı hâkim ve savcı adaylığına atananlara;” şeklinde değiştirilmiş, birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde yer alan “genel” ibareleri ve aynı maddenin son fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğe 13 üncü maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki 13/A ve 13/B maddeleri eklenmiştir.

Adlî Yargı Hâkim ve Savcı Adaylarının Bölge Adliye Mahkemesi Stajı

Madde 13/A – Adlî yargı hâkim ve savcı adaylarının bölge adliye mahkemesinde staj süresi dört aydır.

Adaylar bölge adliye mahkemesindeki stajlarını yapmak üzere Genel Müdürlük tarafından geçici olarak görevlendirilirler.

Bölge adliye mahkemesinde;

a) Birinci dönem iki ay,

b) İkinci dönem iki ay

olmak üzere iki dönem halinde staj yaptırılır.

Adli yargı hâkim adaylarının birinci dönem stajı hukuk dairelerinin, ikinci dönem stajı ceza dairelerinin birinde yaptırılır. Daire sayısı ve ihtiyaç durumu nazara alınarak staj yaptırılacak daireler, bölge adliye mahkemesi başkanınca belirlenir.

Adli yargı savcı adaylarının birinci ve ikinci dönem stajı iki farklı ceza dairesinde yaptırılır. Daire sayısı ve ihtiyaç durumu nazara alınarak staj yaptırılacak daireler, bölge adliye mahkemesi başkanınca belirlenir.

Adaylara ceza ve hukuk dairelerinde;

a) Dava dosyalarının incelenmesi,

b) Dosyanın özetlenip anlatılması,

c) İstinaf kanun yoluna başvuru sebeplerinin tartışılması,

d) Kararların yazılması

konularında uygulama yaptırılarak deneyim ve beceri kazandırılır.

Adaylar tarafından incelenen dava dosyaları hakkında hazırlanan raporlar ile karar taslakları staj dosyasına eklenmek üzere Bakanlığa gönderilir.”

Avukatlık Mesleğinden Adlî Yargı Hâkim ve Savcı Adaylığına Atananların Bölge Adliye Mahkemesi Stajı

Madde 13/B – Avukatlık mesleğinden adlî yargı hâkim ve savcı adaylığına atananların bölge adliye mahkemesinde staj süresi bir aydır.

Avukatlık mesleğinden adlî yargı hâkim ve savcı adaylığına atanan adaylar, bölge adliye mahkemesindeki stajlarını yapmak üzere Genel Müdürlük tarafından geçici olarak görevlendirilirler.

Bölge adliye mahkemesinde;

a) Birinci dönem onbeş gün,

b) İkinci dönem onbeş gün

olmak üzere iki dönem halinde staj yaptırılır.

Avukatlık mesleğinden adli yargı hâkim ve savcı adaylığına atananların birinci dönem stajı hukuk dairelerinin, ikinci dönem stajı ceza dairelerinin birinde yaptırılır. Daire sayısı ve ihtiyaç durumu nazara alınarak staj yaptırılacak daireler, bölge adliye mahkemesi başkanınca belirlenir.

Avukatlık mesleğinden adlî yargı hâkim ve savcı adaylığına atananlara ceza ve hukuk dairelerinde;

a) Dava dosyalarının incelenmesi,

b) Dosyanın özetlenip anlatılması,

c) İstinaf kanun yolu başvuru sebeplerinin tartışılması,

d) Kararların yazılması

konularında uygulama yaptırılarak deneyim ve beceri kazandırılır.

Avukatlık mesleğinden adlî yargı hâkim ve savcı adaylığına atanan adaylar tarafından incelenen dava dosyaları hakkında hazırlanan raporlar ile karar taslakları staj dosyasına eklenmek üzere Bakanlığa gönderilir.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “hâkim” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve savcı” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentlerinde bulunan “onbeş gün” ibareleri yürürlükten kaldırılmış; (d) bendinde bulunan “bir” ibaresi “iki” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğe 18 inci maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki 18/A, 18/B ve 18/C maddeleri eklenmiştir.

Avukatlık Mesleğinden İdarî Yargı Hâkim Adaylığına Atananların Staj Yapacakları Yerler ve Süreleri

Madde 18/A – Avukatlık mesleğinden idari yargı hâkim adaylığına atananların staj süresi üç aydır.

Staj;

a) Bir ay idare mahkemelerinde,

b) Bir ay vergi mahkemelerinde,

c) Bir ay bölge idare mahkemelerinde

yaptırılır.”

İdari Yargı Hâkim Adaylarının Bölge İdare Mahkemesi Stajı

Madde 18/B – İdari yargı hâkim adaylarının bölge idare mahkemesinde staj süresi iki aydır.

Bölge idare mahkemesinde;

a) Birinci dönem bir ay,

b) İkinci dönem bir ay

olmak üzere iki dönem halinde staj yaptırılır.

İdari yargı hâkim adaylarının birinci dönem stajı idari dava dairelerinin, ikinci dönem stajı vergi dava dairelerinin birinde yaptırılır.”

Avukatlık Mesleğinden İdari Yargı Hâkim Adaylığına Atananların Bölge İdare Mahkemesi Stajı

Madde 18/C –  Avukatlık mesleğinden idari yargı hâkim adaylığına atananların bölge idare mahkemesinde staj süresi bir aydır.

Bölge idare mahkemesinde;

a) Birinci dönem onbeş gün,

b) İkinci dönem onbeş gün

olmak üzere iki dönem halinde staj yaptırılır.

Avukatlık mesleğinden idari yargı hâkim adaylığına atanan adayların birinci dönem stajı idari dava dairelerinin, ikinci dönem stajı vergi dava dairelerinin birinde yaptırılır.”

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Yüksek” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin başlığı “Staj Merkezlerine Atama, Staj Döneminde ve Eğitim Merkezinde Geçici Görevlendirilme” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin ikinci fıkrasında bulunan “Yüksek” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 20 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 21 – Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet Bakanı yürütür.

Bu Yazıyı Paylaşın