Adli Yargı Hâkim ve Savcı Adayları ile İdari Yargı Hâkim Adaylarının Meslek Öncesi Eğitimlerinin Yaptırılmasının Esas ve Usullerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

16 Ocak 2018 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30303

Adalet Bakanlığından:

MADDE 1 – 1/6/2004 tarihli ve 25479 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Adli Yargı Hâkim ve Savcı Adayları ile İdari Yargı Hâkim Adaylarının Meslek Öncesi Eğitimlerinin Yaptırılmasının Esas ve Usullerine İlişkin Yönetmeliğin adı “HÂKİM VE SAVCI ADAYLARININ MESLEK ÖNCESİ EĞİTİMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 1 – Bu Yönetmeliğin amacı, adlî yargı hâkim ve savcı adaylığına, idarî yargı hâkim adaylığına ve avukatlık mesleğinden adli yargı hâkim ve savcı adaylığı ile idari yargı hâkim adaylığına atananları, mesleğin ifası için gereken bilgi ve beceriye sahip, tarafsızlık duygusu ve meslek onuru ile adalet anlayışı gelişmiş, kültürel birikimi olan, mesleğin yazılı olan veya olmayan etik ilkelerine bağlı, araştırma ve inceleme yeteneğini kazanmış, temel hukuk ilkelerini kavramış, hukukî uyuşmazlıkları yorumlayıp çözüm üretebilen kişiler olarak hâkim ve savcılığa hazırlamaktır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 2 – Bu Yönetmelik, adlî yargı hâkim ve savcı adayları, idarî yargı hâkim adayları ve avukatlık mesleğinden adli yargı hâkim ve savcı adaylığı ile idari yargı hâkim adaylığına atananların meslek öncesi eğitimlerinin esas ve usulleri ile diğer hususları kapsar.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f), (h), (ı) ve (j) bentleri yürürlükten kaldırılmış, (i), (k) ve (l) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya (l) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (m) ve (n) bentleri eklenmiştir.

“i) Aday: Adlî yargı hâkim ve savcı adayları, idarî yargı hâkim adayları ve avukatlık mesleğinden adli yargı hâkim ve savcı adaylığı ile idari yargı hâkim adaylığına atananları,”

“k) Müfettiş: Adalet müfettişleri ile Hâkimler ve Savcılar Kurulu müfettişlerini,

l) Staj Merkezi: Adli yargı hâkim ve savcı adayları ve avukatlık mesleğinden adli yargı hâkim ve savcı adaylığına atananlar için ağır ceza mahkemelerinin, idarî yargı hâkim adayları ve avukatlık mesleğinden idari yargı hâkim adaylığına atananlar için bölge idare mahkemelerinin bulunduğu merkezleri,”

“m) Eğitim Merkezi Başkanı: Türkiye Adalet Akademisi Eğitim Merkezinden sorumlu Başkan Yardımcısını,

n) Daire Başkanı: Türkiye Adalet Akademisi Eğitim Merkezi Meslek Öncesi Eğitim Daire Başkanını,”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendindeki “Müdürün” ibaresi “Eğitim Merkezi Başkanının” şeklinde değiştirilmiş, (h) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“h) Yabancı dil eğitimi için yurt dışına gönderildiklerinde Genel Müdürün,”

“ı) Bölge adliye ve bölge idare mahkemelerinde mahkeme başkanı ve staj yaptıkları daire başkanının gözetim ve denetimine tâbidirler.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “müdür ve ilgili müdür yardımcısı” ibaresi “Eğitim Merkezi Başkanı ve Daire Başkanı” şeklinde değiştirilmiş; aynı fıkraya “staj mahkemesi başkan ya da hâkimi,” ibaresinden sonra gelmek üzere “bölge adliye ve bölge idare mahkemelerinde ilgili daire başkanı,” ibaresi ve beşinci fıkrasının (a) bendine “ayrı ayrı,” ibaresinden sonra gelmek üzere “bölge adliye mahkemelerinde ve” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin başlığı “Adli Yargı Hâkim ve Savcı Adayları ile İdari Yargı Hâkim Adaylarının Meslek Öncesi Eğitim Dönemleri ve Süreleri” şeklinde değiştirilmiş, birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “Yüksek” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, aynı fıkranın ilk cümlesinde yer alan “Meslek” ibaresi “Adli yargı hâkim ve savcı adayları ile idari yargı hâkim adaylarının meslek” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 10/A maddesi eklenmiştir.

Avukatlık Mesleğinden Adli Yargı Hâkim ve Savcı Adaylığı ile İdari Yargı Hâkim Adaylığına Atananların Meslek Öncesi Eğitim Dönemleri ve Süreleri

Madde 10/A – Avukatlık mesleğinden adli yargı hâkim ve savcı adaylığı ile idari yargı hâkim adaylığına atananların meslek öncesi eğitim süresi altı aydır. Bu süre adaylığa atanmakla başlar. Staj dönemi üç ay, hazırlık eğitim dönemi üç aydır.

Avukatlık mesleğinden adlî yargı hâkim ve savcı adaylığına atananların üç aylık staj dönemi bitiminde, teşkilâtın ihtiyaç durumu ile 9 uncu maddenin birinci, ikinci ve üçüncü fıkraları gereğince doldurulan belge ve raporlar esas alınarak, imkânlar ölçüsünde adayların istekleri göz önünde bulundurulmak ve Hâkimler ve Savcılar Kurulunun da görüşü alınmak suretiyle, Bakanlıkça hâkimliğe veya Cumhuriyet savcılığına atanacak şekilde ayrılırlar. Bu şekilde ayrılan adaylara hazırlık eğitim döneminde meslek öncesi eğitim programı ayrı ayrı uygulanır.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 11 – Adayların;

a) Hazırlık ve son dönem eğitimleri Eğitim Merkezince,

b) Staj dönemi eğitimleri staj merkezlerinde,

c) Adlî yargı hâkim ve savcı adaylarının stajları;

1) Cumhuriyet başsavcılıklarında,

2) Staj mahkemelerinde,

3) Bölge adliye mahkemesinde,

4) Yargıtayda,

d) İdarî yargı hâkim adaylarının stajları;

1) Danıştayda,

2) İdare mahkemelerinde,

3) Vergi mahkemelerinde,

4) Bölge idare mahkemelerinde,

5) İl valiliklerinde,

e) Avukatlık mesleğinden adlî yargı hâkim ve savcı adaylığına atananların stajları;

1) Cumhuriyet başsavcılıklarında,

2) Staj mahkemelerinde,

3) Bölge adliye mahkemelerinde,

f) Avukatlık mesleğinden idari yargı hâkim adaylığına atananların stajları;

1) İdare mahkemelerinde,

2) Vergi mahkemelerinde,

3) Bölge idare mahkemelerinde

yaptırılır.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasına “Adaylar;” ibaresinden sonra gelmek üzere “bölge adliye mahkemelerindeki” ibaresi eklenmiş; ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrasına “yazılı” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve sözlü” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 20/A maddesinin başlığı “Disiplin Amirleri ve İtiraz” şeklinde değiştirilmiş, birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (b) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

“a) Hazırlık ve son eğitim döneminde birinci disiplin amiri Daire Başkanı, ikinci disiplin amiri Eğitim Merkezi Başkanıdır.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.

GEÇİCİ MADDE 6 – 4954 sayılı Türkiye Adalet Akademisi Kanununun geçici 14 üncü maddesi uyarınca, 23/7/2016 tarihi ile 23/7/2021 tarihi arasında kalan beş yıllık süre içinde yapılan ve yapılacak sınavlarda başarılı olup adaylığa atanan ve atanmaya hak kazanan adli yargı hâkim ve savcı adayları ile idari yargı hâkim adayları için meslek öncesi eğitim süresi, Bakanlığın teklifi ve Hâkimler ve Savcılar Kurulunun kararıyla kısaltılabilir. Bir yıllık sürenin hesaplanmasında, bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrası ile 13 üncü ve 14 üncü maddeleri hariç olmak üzere diğer maddelerinde, Hâkim ve Savcı Adaylarının Staj Dönemi İle Staj Mahkemelerine İlişkin Yönetmelikte ve İdarî Yargı Hâkim Adaylarının İl Valiliklerinde Yapacakları Staj Hakkında Yönetmelikte öngörülen süreler yarı oranında indirilerek uygulanır.

Yukarıdaki fıkra uyarınca alınan karar, Akademiye ve ilgili adlî veya idarî yargı adalet komisyonlarına bildirilir. Akademi ile komisyonlar bu karar doğrultusunda eğitim programını yaparlar.

Bu maddeye göre yapılacak indirime ilişkin hesaplamalarda, küsurlu süreleri tam gün esasına göre belirlemek için tamamlama veya eksiltme yapmaya, ilgisine göre Yargıtay, Danıştay, Bakanlık ve adalet komisyonları yetkilidir.

GEÇİCİ MADDE 7 – Bu Yönetmeliğin 10/A maddesinin yürürlüğe girdiği tarihten önce 12/3/2016 tarihli ve 29651 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Avukatlık Mesleğinden Adli Yargı Hâkim ve Savcı Adaylığı ile İdari Yargı Hâkim Adaylığına Atananların Meslek Öncesi Eğitimlerinin Yaptırılmasına Dair Yönetmelik uyarınca;

a) Hazırlık eğitimlerini yapmayan ve eksik yapan adaylar bu eğitimlerini yapmazlar. Bu Yönetmeliğin 10/A maddesinde belirtilen eğitimlerini yapmak üzere durumlarına uygun ilk hazırlık eğitim dönemi grubuna dahiledilinceye kadar bu adaylara staj dönemine ilişkin program uygulanır. Bu adayların durumlarına uygun ilk hazırlık eğitim grubu oluştuğu takdirde, staj dönemine ilişkin programın tamamlanması beklenmez.

b) Hazırlık eğitimlerini yapan ancak son dönem eğitimlerini yapmayan veya eksik yapan adaylara, bu Yönetmeliğin 10/A maddesinde belirtilen hazırlık eğitimlerinin tamamını veya eksik kalan kısımlarını yapmak üzere durumlarına uygun ilk hazırlık eğitim grubuna dahil edilinceye kadar staj dönemine ilişkin program uygulanır. Bu adayların durumlarına uygun ilk hazırlık eğitim grubu oluştuğu takdirde, staj dönemine ilişkin programın tamamlanması beklenmez.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin ekinde bulunan (2) numaralı gizli fişte yer alan “Akademi Başkanı” ibaresi “Türkiye Adalet Akademisi Başkan Yardımcısı” ve (3) numaralı gizli fişte bulunan “Adalet Müfettişi” ibaresi “Müfettiş” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 15 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 16 – Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet Bakanı yürütür.

Bu Yazıyı Paylaşın