Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Rödövans İhale ve Uygulama Yönetmeliği

10 Aralık 2017 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30266

Türkiye Taşkömürü Kurumundan:

BİRİNCİ KISIM

Genel Hükümler

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü ile müesseselerinin hüküm ve tasarrufu altındaki maden sahalarının rödövans karşılığı işlettirilmesi ihalelerinin ve rödövansuygulamalarının usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik Kurumun imtiyaz alanındaki;

a) Maden saha ve/veya ocaklarının rödövans karşılığı işlettirilmesi,

b) Maden sahalarında bulunan metan gazının aranması, verimli olması halinde rödövans karşılığı işlettirilmesi,

gibi işler ile bu işlerin ihalelerinde uygulanacak esas, usul ve yöntemleri, komisyonların kuruluş, işleyiş, üyelerinin görev, yetki ve sorumlulukları ile diğer hususları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 30/5/1940 tarihli ve 3867 sayılı Ereğli Kömür Havzasındaki Ocakların Devletçe İşlettirilmesi Hakkında Kanun, 4/6/1985 tarihli ve 3213 sayılı Maden Kanununun Ek-1 inci maddesi ve 8/6/1984 tarihli ve 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Türkiye Taşkömürü Kurumu Ana Statüsü hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Birim fiyat: Birim fiyat belirlemeye yetkili kuruluşların birim fiyatları ile Kurum analizlerine göre tespit edilen birim fiyatları,

b) Genel Müdür: Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürünü,

c) Genel Müdürlük: Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünü,

ç) Gün: Takvim gününü,

d) Hazırlık dönemi: İhale ile işletmeciliğe verilecek sahada, gerekli olması halinde üretime geçilmesi için zorunlu olan iş ve işlemlerin yapılmasını teminen, şartnamede belirtmek koşuluyla işletmeciye verilecek süreyi,

e) İdare: Kurum adına ihaleyi yapan ve yürüten birimleri,

f) İhale: Bu Yönetmelikte yazılı usul ve şartlarla temin edilen teklifler arasından seçilerek, işin hangi istekli üzerinde kaldığını gösteren ve yetkili makamların onayı ile tamamlanan iş ve işlemleri,

g) İhale Komisyonu: Bu Yönetmelik kapsamındaki tüm ihale işlemlerini karara bağlamak üzere oluşturulan komisyonları,

ğ) İstekli: İhaleye katılan gerçek ve tüzel kişiler ile ortak girişimleri veya konsorsiyumları,

h) İşletmeci: Kurum ile rödövans sözleşmesi imzalayan gerçek veya tüzel kişi, ortak girişim veya konsorsiyumu,

ı) İşletme Projesi: Maden kaynaklarının değerlendirilmesi amacına dönük belirli girdileri seçilmiş bir teknoloji kullanarak mevcut ve potansiyel talebi karşılamak üzere maden ve/veya madene dayalı ürünleri üretmek için çalışmaları düzenleyen beyan niteliğindeki raporu,

i) Kurum: Türkiye Taşkömürü Kurumunu,

j) Mahlut Cevher: İhale konusu sahadan üretilecek madenle birlikte üretilmesi zorunlu ve ekonomik değeri olan diğer madenleri,

k) Malzeme: Kurum ve müesseselerin yatırım ve işletme faaliyetleri için gerekli hammadde, yarı mamul ve mamul maddeler ile makine, teçhizat, araç, gereç ve iş makinelerini,

l) Müessese: Sermayesinin tamamı Kuruma ait işletme veya işletmeler topluluğunu,

m) Onay Makamı: Yönetim Kurulunu, Yönetim Kurulunun yetki vermesi halinde yetki verilen diğer makamları,

n) Rödövans Payı: İşletme hakkı Kuruma ait olan maden sahalarının, sözleşme ile özel veya tüzel kişilere belirli bir süre için bırakılması durumunda; maden sahasının işletilmesini üstlenen gerçek veya tüzel kişilerin, üretilen birim ton maden/metre küp metan gazı için Kuruma ödemeyi taahhüt ettiği bedeli,

o) Rödövans sözleşmesi: Ruhsat sahalarındaki madenlerin üretilerek değerlendirilmesi amacıyla üçüncü kişilere veya kuruluşlara tasarruf hakkı sağlamak üzere ruhsat sahasının tamamı ya da bir kısmı için ruhsat sahiplerinin bu kişilerle yapmış oldukları sözleşmeleri,

ö) Sahanın Etüdü Dönemi: İhale ile işletmeciliğe verilecek sahada, gerekli olması halinde işletme projesinin hazırlanabilmesi için üretime hazırlık işlemlerinin öncesindeki iş ve işlemlerin yapılmasını teminen, şartnamede belirtmek koşuluyla işletmeciye verilecek süreyi,

p) Sevkiyatın Durdurulması: Sözleşmede belirtilen durumlarda; sözleşmenin herhangi bir döneminde, işletmecinin sözleşmeye ilişkin yükümlülüklerinden birini veya birkaçını yerine getirmemesi halinde, ihale konusu sahadaki ocaklardan çıkarılan veya sahadaki stoklarda bulunan madenler, mahlutları ve maden atıkları ile saha dahilinde bulunan zenginleştirme tesisleri çıkışı yıkanmış madenin sevkiyatının durdurulması şeklindeki idarenin başvuracağı idari nitelikteki işlemi,

r) Sözleşme: Kurum ile işletmeci arasında yapılan yazılı anlaşmayı,

s) Sözleşme süresi: İhale sözleşmesi ve şartnamesinde belirtilen tarihlerde başlayan ve biten, sözleşmenin tüm safhalarını içine alan süreyi,

ş) Şartname: Yapılacak işlerin genel, özel, teknik ve idari esas ve usullerini gösteren belgeleri ve eklerini,

t) Tahmin Edilen Bedel: İhale konusu işlerin, tekliflerin alınmasından önce Kurum tarafından tahmin edilen bedelini,

u) Talepçi Birim: İhalenin yapılmasını talep eden daire başkanlığını,

ü) Tam kapasite üretim: İşletmecinin Kuruma sunmuş olduğu işletme projesi esaslarında, teklif mektubunda üretmeyi taahhüt ettiği yıllık maden üretim miktarını,

v) Teklif Cetveli: İsteklilerin tekliflerini sunacağı ve İdare tarafından ihale dokümanı içinde verilmiş olan formu,

y) Teklif İsteme Mektubu: İhale konusu işlerin teklif verme esaslarının belirtildiği ve bu işleri yerine getirebilecek olanlara şartnamelerinde ekli olarak gönderilen yazılı belgeyi,

z) Teklif Tarihi: Teklifin verileceği son gün ve saati,

aa) Üretim dönemi: Hazırlık süresinin bittiği yılı takip eden yılın ilk gününden başlamak üzere fiili sözleşme süresini gösteren üretim yapılacak toplam süreyi,

bb) Üretim yılı: Hazırlık süresinin bittiği tarihin bir gün sonrasından başlamak üzere geçen her 12 aylık süreyi,

cc) Yönetim Kurulu: Kurumun en yüksek seviyede karar alma organını,

çç) Yönetmelik: Bu Yönetmeliği,

ifade eder.

Temel ilke

MADDE 5 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında temel ilke, ihalelerde açıklık ve rekabetin sağlanması ile amaç maddesinde belirtilen işlerin uygun şart ve zamanlarda yerine getirilmesidir.

İhale yetkilisi

MADDE 6 – (1) Bu Yönetmelikte yazılı işler için usulüne uygun şekilde ihale usulünü belirlemeye, ihaleye çıkmaya, ihale kararlarını onaylamaya, sözleşme yapmaya Yönetim Kurulu yetkilidir. Yönetim Kurulu; ihale ön onayı ve ihale nihai onayı dışındaki;

a) İhale usulünü belirleme,

b) İhaleye çıkma,

c) Sözleşme düzenleme ve imzalama,

yetkilerini Parasal Yetki Limitleri ve Kullanma Usul ve Esas Hakkındaki Yönergede belirlenen esaslar dahilinde kendisine yetki verilen kişilere/birimlere devredebilir.

(2) Yetki devri ile bu Yönetmelik kapsamına giren işlere ait ihalelerin;

a) İhale dokümanının hazırlanması, ihale usulünün belirlenmesi, ihale ön onaylarının alınması talep eden birim tarafından,

b) İhaleye çıkma, ihale kararını alma ve ihale yetkilisince kararın onaylanması işlemleri ile sözleşme yapılmasına kadar (sözleşme yapılması dahil) işlemler Satınalma Dairesi Başkanlığınca,

c) Sözleşme imzalandıktan sonra işin yürütülmesi ile ilgili diğer işlemler ihtisas alanlarına göre; ilgili daire başkanlığının koordinasyonu ile Müessese/işletmenin ilgili birimi tarafından,

sağlanır.

(3) İhale işlemlerine başlamadan önce ve/veya ihale sonrası sözleşme aşamasında gerekmesi halinde mer’imevzuat hükümlerine göre ilgili izinler alınır.

Sorumluluk

MADDE 7 – (1) İhale ile ilgili işlemler ve bunlara ilişkin, yetki ve sorumlulukların bu Yönetmelik ile kendilerine ihale yapma yetkisi verilen birimlere bırakılması esastır. İhalelerle ilgili konularda, isteklilerle yapılacak yazılı ve sözlü ilişkiler yalnız ihale yapma yetkisi verilen Satınalma Dairesi Başkanlığınca yürütülür ve sonuçlandırılır. Ancak, Yönetmeliğin kapsamına giren işlerin sözleşmeye bağlanmasını müteakip işin yürütülmesine yönelik iş ve işlemler, ilgili birimlerce yürütülür ve sonuçlandırılır. İlgili birimler yürüttükleri iş ve işlemlerden sorumludurlar. Ayrıca bu Yönetmeliğin uygulanmasında, kendilerine görev verilen birimlerin her kademedeki yetkilileri, yetkileri çerçevesinde sorumludur.

İKİNCİ KISIM

Ortak Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM

İhaleye Katılabilme Şartları, İhaleye Katılamayacak Olanlar, Şartnameler

İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri

MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında yapılacak ihalelere katılabilmek için isteklilerin aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi.

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir ticaret sicil gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

ç) Bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesinde belirtilen “İhaleye katılamayacak olanlar”dan olmadığına dair yazılı taahhütname ve 9 uncu maddenin birinci fıkrasının (g), (ğ), (h), (ı), (i), (j) ve (k) bentlerinde belirtilen belgeler.

d) Şekli ve içeriği şartnamede belirlenen teklif mektubu.

e) Şartnamede belirlenen geçici teminat.

f) Şartnamede belirtilen yeterlik belgeleri.

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.

ğ) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, şekli ve içeriği şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi ile konsorsiyumların da teklif verebilecekleri öngörülmüş ise, isteklinin konsorsiyum olması halinde şekli ve içeriği şartnamede belirlenen konsorsiyum beyannamesi.

h) İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

ı) İsteklinin iş ortaklığı veya konsorsiyum olması halinde (b), (c) ve (ç) bentlerinde yer alan belgelerin her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilmesi, ortaklık oranlarının teklif mektubunda belirtilmesi ve her bir ortak tarafından imza altına alınması zorunludur.

İhaleye katılamayacak olanlar

MADDE 9 – (1) Aşağıdaki şahıslar doğrudan doğruya veya dolaylı olarak ihalelere katılamazlar. Bu durumun tespiti halinde ihale dışı bırakılırlar.

a) Kurumun Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri, genel müdür yardımcıları.

b) Kurumun ihale işlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olanlar.

c) Bu fıkranın (a) ve (b) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve ikinci dereceye kadar (ikinci derece dahil) kan ve sıhri hısımları.

ç) Bu fıkranın (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen şahısların ortaklıkları (bu şahısların yönetim kurullarında görevli olmadıkları anonim ortaklıklar hariç).

d) 2/10/1981 tarihli ve 2531 sayılı Kamu Görevlerinden Ayrılanların Yapamayacakları İşler Hakkında Kanunun 2 nci maddesi kapsamına giren kişiler.

e) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine ve Kurumun ihalelerine katılmaları yasaklanmış olanlar ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan veya örgütlü suçlardan veyahut kendi ülkesinde ya da yabancı bir ülkede kamu görevlilerine rüşvet verme suçundan dolayı hükümlü bulunanlar.

f) İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, ihaleyi yapan Kuruma yaptığı işler sırasında iş veya meslek ahlakına aykırı faaliyetlerde bulunduğu bu Kurum tarafından ispat edilenler.

g) Türkiye’nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olanlar.

ğ) Türkiye’nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olanlar.

h) İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler.

ı) İflas eden, tasfiye halinde olan, işleri mahkeme tarafından yürütülen, konkordato ilân eden, işlerini askıya alan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir durumda olanlar.

i) İflası ilân edilen, zorunlu tasfiye kararı verilen, alacaklılara karşı borçlarından dolayı mahkeme idaresi altında bulunan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir durumda olanlar.

j) İhale tarihi itibarıyla, mevzuatı gereği kayıtlı olduğu oda tarafından mesleki faaliyetten men edilmiş olanlar.

k) İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, mesleki faaliyetlerinden dolayı yargı kararıyla hüküm giyenler.

l) Terör örgütlerine iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından bildirilen gerçek ve tüzel kişiler ile bu kapsamda olduğu Millî İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı tarafından bildirilen yurt dışı bağlantılı gerçek ve tüzel kişiler.

Şartnameler

MADDE 10 – (1) İhale konusu işlerin, şartname ve varsa ekleri, talep sahibi birim veya ihaleye çıkma yetkisi verilen birim tarafından hazırlanır. Şartname ve eklerinin onaylı suretleri ihaleye çıkan birimce işin özelliğine göre bedelsiz veya takdir edilecek bir bedel karşılığında isteklilere verilebilir. Kamu kurum ve kuruluşlarına verilecek şartnamelerden bedel talep edilmez. Bu şartnamelerde işin mahiyetine göre konulacak özel ve teknik şartlardan başka aşağıda belirtilen bilgilere yer verilir:

a) İşin niteliği, çeşidi, miktarı, karakteristiği ve yeri,

b) Alternatif teklif verilip verilemeyeceği,

c) Bedel tahmini yapılarak ihaleye çıkılacak işlerde tahmin edilen bedel tutarı,

ç) Geçici ve kesin teminatlar ile gerek görülüyorsa mal teminatı ve üretim teminatı ile diğer teminatların oranı veya tutarı, kabul ve iade şekil ve şartları, nelerin teminat olarak kabul edileceği,

d) Gerekli olan hallerde, yeterlik belgesi komisyonunca yapılan değerlendirme sonucu düzenlenen ihaleye katılma belgesi ile ilgili şartları,

e) İsteklilerde aranılacak diğer şartlar ve belgeleri,

f) Vergi, resim ve harçlar ile sözleşme giderlerinin kimin tarafından ödeneceği,

g) İhale ve teklif verme şekli, müddeti, yeri, ihaleden vazgeçme ve sözleşmenin imzalanmaması halinde yapılacak işlemler,

ğ) İşin yapılma veya teslim süresi, sözleşme süresi, teslim etme – teslim alma şekli ve şartları ile süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları,

h) Kurumca lüzum görülen hallerde alınacak ceza miktarı,

ı) Tebligatların ne zaman ve nasıl yapılacağı,

i) Fiyatın, birim fiyat veya götürü bedel esaslarından hangisine göre verileceği,

j) Ödeme yeri ve şartları,

k) Tekliflerin opsiyonu, varsa tekliflerde artırma haddi ve şartları,

l) İşe başlama, işi tamamlama tarihleri, gecikme halinde alınacak cezalar, noksan işlere ait cezalar,

m) İhale safhasında veya sözleşmenin imzalanmaması ya da sözleşme hükümlerine uyulmaması halinde uygulanacak cezai işlemler,

n) İhale konusu taahhüdün miktarının artması veya eksilmesi halinde artan veya eksilen kısmının yapılış zamanı ile şekil ve miktarı,

o) Devir, temlik ve temsilcilik esasları,

ö) Kurumun 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmadığı, ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta ve en uygun bedeli tespit etmekte serbest olduğu,

p) Anlaşmazlık halinde hangi mahkeme ve icra dairelerinin yetkili olacağı,

r) İhale bağlandıktan sonra idari, mali ve teknik nedenlerle Kurumun, sözleşmenin iptaline yetkili olacağı,

s) Opsiyon her ihale dosyası için kendi şartlarında belirlenecektir. Şartnamesinde belirtilen süreden daha düşük opsiyonlu tekliflerin kesinlikle değerlendirmeye alınmayacağı,

ş) Rödövans ihale dokümanında, ihaleye çıkılan maden sahasının Kurum ve/veya memleket koordinatları ile çalışma alanının alt ve üst kotlarının belirtilmesi, İşletmecinin belirtilen kot ve koordinatlar dışında üretim faaliyetlerinde bulunamayacağı,

t) İhale dokümanında verilen belge, plan, harita ve benzeri her türlü belge ve bilgi; sadece bilgi mahiyetinde olup Kuruma herhangi bir sorumluluk yüklemeyeceği, esas olanın; isteklinin sahayı yerinde görüp, şartlarını inceleyip, her türlü etüt ve araştırmayı yaptıktan sonra teklifini hazırlaması ve vermesi olduğu,

u) Sözleşmenin yürürlüğe girmesine ilişkin koşullar, yer teslimi şartları, sahanın etüdü dönemine dair esaslar, işletme projesinin kabulüne ilişkin esaslar, hazırlık ve üretim dönemlerine ilişkin açıklamalar,

ü) Rödövans payının güncellenmesi, rödövansın tahakkuku ve ödemeler.

(2) Yurt içi ve yurt dışı olarak yapılan ihalelerde yukarıdaki hükümlere ilaveten;

a) Geçici ve kesin teminat mektuplarının bir Türk Bankası tarafından kontrgaranti edilmesi gerektiği,

b) İhalelerde verilecek, geçici ve kesin teminatların mümessil firmalar tarafından adlarına tanzim ettirilemeyeceği,

c) Türkçe ve yabancı dillerde hazırlanan şartnamelerden, ihtilaf halinde Türkçe olan şartname metninin geçerli olacağı,

ç) Tekliflerde firma mümessillerinin isim ve adreslerinin belirtileceği,

hususlarına da yer verilir.

İKİNCİ BÖLÜM

Tahmin Edilen Bedel, İhale İşlem Dosyaları, İhale İlanı, Geçici Teminat,

Teminat Olarak Kabul Edilecek Değerler

Tahmin edilen bedelin tespiti

MADDE 11 – (1) Tahmin edilen bedel;

a) Bu Yönetmeliğin 2 nci maddesinde belirtilen işleri talep eden birim tarafından tespit edilir veya ettirilir. Tahmin edilen bedel KDV hariç olarak belirlenecektir. İhalede istekliler tarafından teklif edilecek bedeller de KDV hariç olarak teklif edilecektir. Tahmin edilen bedelin geçerlilik süresi 6 aydır. Bu süreyi aşan tahmin edilen bedellerde güncelleme yapılır.

b) Tahmin edilen bedelin hesabında kullanılacak fiyatlar işin özelliğine göre gerektiğinde belediye, ticaret odası, sanayi odası ve borsa ya da kamu kurum kuruluşlarından soruşturulmak ve/veya piyasa araştırması yapılmak suretiyle elde edilebilir. Tahmin edilen bedelin tespitinde; rezerv, jeolojik-hidrojeolojik koşullar, sosyopolitik-ekonomik şartlar ve diğer parametreler, gerekçe göstermek suretiyle veri olarak kullanılabilir.

c) İhale konusu işlerde bedel tahmini yapılarak ihaleye çıkılması esastır. Bedel tahmininin yapılamaması durumunda niçin bedel tahmininin yapılamadığı veya yapılamayacağı açıklandıktan ve bir tutanakla belirlendikten sonra ihale yetkilisinin onayı ile bedel tahmini yapılmadan ihale yapılabilir. Bu tip ihalelerde kapalı teklif usulü esastır.

İhale işlem dosyasının düzenlenmesi

MADDE 12 – (1) İhale suretiyle yapılacak işler için bir ihale işlem dosyası düzenlenir. Bu dosyada varsa onay belgesi, tahmin edilen bedele ilişkin hesap tutanağı, şartname ve ekleri, gerekli projeler, sözleşme tasarısı ve dosyada bulundurulmasında yarar görülen diğer belgeler bulunur. İhale işlem dosyası, işin konusuna göre ilgili birim tarafından hazırlanır. İlandan sonra, ilana ilişkin belgeler ile gazete kupürleri de dosyaya konur. İhale öncesi ve sonrasına ait diğer belgeler bu dosyalarda muhafaza edilir.

İhalenin ilanı

MADDE 13 – (1) İhale, ihale konusu işlere en çok sayıda isteklinin katılımını sağlamak üzere mektupla veya ilan yoluyla duyurulur.

a) İlan yoluyla yapılacak ihaleler;

1) Mahalli gazetede,

2) Basın İlan Kurumu aracılığı ile normal veya yüksek tirajlı bir gazetede,

3) Resmî Gazete’de,

4) Kurum web sayfasında,

işin gereğine göre bu fıkrada belirtilen gazetelerin bir veya birkaçında, 1 veya 2 defa yayımlanmak suretiyle duyurulur. Son ilan ile ihale tarihi arasında 20 günden az süre olamaz.

b) Gerekiyorsa ayrıca, il özel idareleri, belediye, hükümet binalarındaki ilan tahtalarına asılacak yazılarla veya diğer yayın araçlarıyla duyuru yapılır. Bu işlemler bir yazı veya tutanakla belgelenir.

c) Yabancı ülkelerdeki isteklilerinde katılması yararlı görülen ihaleler için yabancı ülkelerde ilan yaptırılabilir. Ancak bu ilan, ihale gününden en az 45 gün önce yapılır.

ç) Pazarlık usulü ile yapılacak ihaleler için Kurum ilan yapıp yapmamakta serbesttir.

(2) İhale için tespit olunan tarih, tatil gününe rastlamışsa ihale, tekrar ilâna gerek kalmaksızın tatili takip eden ilk işgününde aynı yer ve saatte yapılır. İlândan sonra çalışma saati değişse de ihale ilân edilen saatte yapılır.

İlanlarda bulunması zorunlu hususlar

MADDE 14 – (1) İlanlarda aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur:

a) İdarenin adı, adresi, telefon ve faks numarası,

b) İhale konusu işin niteliği, yeri ve miktarı,

c) İhale konusu işe başlama, teslim alma ve işi bitirme tarihi,

ç) Şartname ve eklerinin nerelerden hangi şartlarla temin edileceği,

d) İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte, hangi usulde yapılacağı,

e) Tahmin edilen bedel ve geçici teminat miktarı,

f) İsteklilerde aranılacak belgelerin neler olduğu,

g) Kapalı teklif usulüyle yapılacak ihalelerde tekliflerin hangi tarih ve saate kadar nereye verileceği,

ğ) Tekliflerin geçerlilik süresi,

h) Kurumun, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmadığı, ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine kısmen veya tamamen yapmakta serbest olduğu.

İhale dokümanında değişiklik veya açıklama yapılması

MADDE 15 – (1) İlan yapıldıktan sonra ihale dokümanında değişiklik yapılmaması esastır.

(2) İlan yapıldıktan sonra, tekliflerin hazırlanması veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin Kurumca tespit edilmesi ya da isteklilerce yazılı olarak bildirilmesi halinde, ihale dokümanında değişiklikler yapılabilir. Yapılan bu değişikliklere ilişkin ihale dokümanının bağlayıcı bir parçası olan zeyilname, son teklif verme gününden en az 10 gün önceden bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde ihale dokümanı alanların tamamına gönderilir. Zeyilname ile yapılan değişiklikler nedeniyle tekliflerin hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması halinde, ihale tarihi bir defaya mahsus olmak üzere en fazla 20 gün zeyilname ile ertelenebilir. Zeyilname düzenlenmesi halinde, teklifini bu düzenlemeden önce vermiş olan isteklilere tekliflerini geri çekerek, yeniden teklif verme imkanı sağlanır.

(3) İstekliler tekliflerini hazırlarken ihale dokümanında açıklanmasına ihtiyaç duyulan hususlarla ilgili olarak son teklif verme gününden yirmi gün öncesine kadar yazılı olarak açıklama talep edebilir. Bu talebin Kurumca uygun görülmesi halinde yapılacak açıklama, bu tarihe kadar ihale dokümanı alan bütün isteklilere son teklif verme gününden 10 gün önceden bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde ve açıklama talebinde bulunan istekli belirtilmeksizin yazılı olarak gönderilir.

Geçici teminat

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik kapsamına giren işlere ait ihalelerde, geçici teminatın tutarı/oranı şartnamesinde belirtilir.

(2) İhale konusu işin özelliğine göre, talep sahibi birimin teklifi ve ihale yetkilisinin onayı ile ihale tutarının veya toplam bedelin asgari %3’ü olmak üzere %30’una kadar geçici teminat alınır. İhale konusu işin özelliği nedeniyle toplam ihale bedelinin tahmin edilememesi halinde onay makamının belirleyeceği miktar kadar teminat alınır.

(3) Geçici teminat, teminat olarak kabul edilecek değerlerden biri veya birkaçı olarak verilebilir.

(4) Tabi olduğu mevzuat itibarıyla kamu ihalelerine teminat vermeksizin iştirak eden kamu kurum ve kuruluşları ile diğer kişi ve kuruluşlardan geçici teminat alınmaz.

Teminat olarak kabul edilecek değerler

MADDE 17 – (1) Geçici veya kesin teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda gösterilmiştir:

a) Tedavüldeki Türk Parası,

b) Hükümetçe teminat mektupları kabul edilen bankalar ve özel finans kurumlarının resmi formüle uygun bulunan, kurum ad ve adresine hitaben yazılmış, süresiz teminat mektupları,

c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır).

(2) Her ne suretle olursa olsun Kurumca alınan teminat mektupları haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.

(3) Teminatlar, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İhale Komisyonu Kuruluş, Görev, Yetki ve Çalışma Usulleri

İhale komisyonu

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelikte belirlenen usul ve esaslara göre işin istekliler arasından en uygun teklifte bulunanın üzerinde bırakılmasını sağlayan işlemleri yerine getirmek üzere parasal yetki limitlerine bakılmaksızın Genel Müdürlükte aşağıda belirtilen ihale komisyonu teşkil edilir:

a) Başkan: Satınalma Dairesi Başkanlığının bağlı olduğu genel müdür yardımcısı veya genel müdürlük makamının görevlendireceği genel müdür yardımcısı.

b) Üye: Satınalma Dairesi Başkanı

c) Üye: İhaleyi talep eden birimin daire başkanı/İşletme Yetkilisi

ç) Üye: Muhasebe Dairesi Başkanı

d) Üye: Şube müdürü (Satınalma Dairesi Başkanlığından)

e) Üye: Şube müdürü (İhaleyi talep eden daire başkanlığından)/İşletme Yetkilisi

f) Üye: Şef (Satınalma Dairesi Başkanlığından)

(2) Bu komisyonlarda, raportörlük görevi ihale komisyon başkanının uygun göreceği komisyon üyelerinden biri veya Satınalma Dairesi Başkanlığının ilgili biriminden bir eleman tarafından yürütülür.

(3) Rödövans karşılığı işletmeye verilecek sahaların ihale ön onayı ve ihale nihai onayı; parasal yetki limitlerine bakılmaksızın doğrudan Yönetim Kuruluna aittir.

İhale komisyonu görev, yetki ve çalışma usulleri

MADDE 19 – (1) Komisyon üye tam sayısı ile toplanır. Kararlar çoğunlukla alınır. Başkan tek oya sahiptir. Üyelerden birinin izinli, raporlu veya görevli olması gibi nedenlerle toplantıya katılamaması halinde vekilleri, vekilin bir diğer komisyon üyesine vekaleten toplantıya iştirak etmesi durumunda Genel Müdürlük makamınca ilgili birimden tensip edilecek biri görev yapar. İhale komisyonu toplantılarına, ihale konusu ile ilgili olarak ilaveten yeteri kadar danışman veya uzman üye davet edilebilir. Ancak ilaveten davet edilen bu danışman veya uzman üyelerin oy hakkı yoktur.

(2) Komisyonun çalışma gün ve saatleri ilgili daire başkanlığı tarafından üyelere yazılı veya sözlü olarak önceden duyurulur. Komisyonun başkan ve üyeleri oy ve kararlarından sorumludur. Üyeler kararlarında çekimser kalamazlar, şayet kararda karşı oy mevcut ise bu görüş komisyon görüşmeleri esnasında üyelere açıklanır, görüş sahibi muhalefetini gerekçeleriyle birlikte yazarak kararı imzalar. Komisyonda, üyelere karşı görüş açıklanmadan karara muhalif kalınamaz.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

İhale Usulleri

İhale usulleri

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında yapılacak ihalelerde aşağıdaki usuller uygulanır:

a) Kapalı teklif usulü,

b) Açık teklif usulü,

c) Pazarlık usulü.

(2) İşin gereğine göre bu usullerden hangisinin uygulanacağı bu Yönetmelik hükümlerine uyularak ihale yetkilisince tespit edilir.

Kapalı teklif usulü

MADDE 21 – (1) Kapalı teklif alma usulü, isteklilerin şartnamelerde belirtilen usul ve esaslara göre belirlenen gün ve saate kadar tekliflerini kapalı zarf içinde verdikleri ihale usulüdür. Kapalı teklif usulüyle yapılacak ihalelerde aşağıdaki esaslara uyulur:

a) Kapalı teklif usulünde teklifler yazılı olarak yapılır. Teklif mektubu bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır, kaşelenir veya mühürlenir. Bu zarf geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu ve istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazıldıktan sonra imzalanır, kaşelenir veya mühürlenir. Teklif mektuplarının istekli tarafından ad ve soyadı da yazılarak imzalanması ve bu mektuplarda şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler reddedilerek hiç yapılmamış sayılır.

b) İhaleye katılma belgesi istenilen işlerde ihaleye katılma belgesi alan istekliler, diğer ihalelerde tüm istekliler tekliflerini; şartname ve dolayısıyla ilanda belirtilen saate kadar alındı karşılığında Satınalma Dairesi Başkanlığına verirler. Satınalma Dairesi Başkanlığı teklif alma birimince; teklif zarfının üzeri kaşelenir, alındığı tarih ve numarası yazılır ve imzalanır. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine Kurumun adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklilerin adı ile soyadı ve açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar Satınalma Dairesi Başkanlığı teklif alma birimine ulaşması şarttır. Postadaki gecikme sebebi ile işleme konulamayacak tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir.

c) Tekliflerin açılma saati gelince, hazır bulunan isteklilerin, adı, soyadı yazılarak ve imzaları alınarak tespit edilir ve kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla belirtildikten sonra dış zarflar hazır bulunan istekliler önünde açılarak, istenilen belgelerin ve geçici teminatın verilmiş olup olmadığı aranır. İhalelerde istenilen belgelerden eksik belgeli olan teklifler kesinlikle dikkate alınmaz ve hiç bir şekilde tamamlattırılmaz, iç zarfları da açılmaz.

ç) Teklif mektuplarını taşıyan iç zarflar açılmadan önce ihaleye katılacaklar dışındakiler ihale odasından çıkarılır, bundan sonra zarflar açılarak teklifler komisyon başkanı tarafından okunur veya okutulur ve bir tutanak düzenlenir. Bu liste komisyon başkanı ve üyeleri tarafından imzalanır. Şartnameye uymayan veya başka şartlar taşıyan teklif mektupları ve ayrıca ihale şartnamelerinde belirlenen oranlardan eksik olarak tevdi edilen teminatlı teklifler değerlendirmeye alınmaz. Teklifler ve varsa ekleri komisyon üyelerince paraflanır.

d) Bu maddenin (c) bendi gereğince kabul edilen ve (ç) bendine göre zarfları açılarak okunan teklifler incelenerek;

1) Tekliflerin mali ve teknik yönden daha ayrıntılı bir şekilde değerlendirilmesi için toplantının başka bir güne bırakıldığı,

2) İhalenin yapılamadığı,

hususlarından birine karar verilir ve bu husus gerekçeli bir karar veya karar özeti halinde yazılarak, komisyon başkanı ve üyeleri tarafından imzalanır.

e) Tekliflerin eşit olması halinde, uyulacak esaslar ihale usul ve şekillerine göre ihale şartnamesi ve ekinde belirtilir.

f) Kapalı teklif usulü ile yapılan ihalelerde, istekli çıkmadığı veya teklif olunan bedel komisyonca uygun görülmediği takdirde yeniden aynı usulle veya ihale yetkilisinin onayı alınmak şartı ile değişik usul ve şartlarla ihaleye çıkılabilir.

Açık teklif usulü

MADDE 22 – (1) Açık teklif usulü ile yapılan ihalelerde uygulanacak esaslar şunlardır:

a) Açık teklif usulüne göre ihaleler, isteklilerin ihale komisyonları önünde tekliflerini sözlü olarak belirtmeleri suretiyle yapılır. Ancak istekliler ilanda belirtilen ihale saatine kadar Satınalma Dairesi Başkanlığı teklif alma birimine ulaşmış olmak şartı ile şartnamedeki esaslara uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler. Teklif sahibi, komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilir.

b) İlanda belirtilen ihale saati gelince, komisyon başkanı isteklilerin belgelerini ve geçici teminat verip vermemiş olduklarını inceleyerek, kimlerin ihaleye katılabileceğini bildirir. Katılamayacakların belge ve teminatlarının geri verilmesi kararlaştırılır. Bu işlemler istekliler önünde, bir tutanakla tespit edilir. Tutanaktan sonra, ihaleye giremeyecekler ihale salonundan çıkartılır. Diğer istekliler, önce şartnameyi imzaya ve daha sonra sırası ile tekliflerini belirtmeye çağırılır. Yapılacak teklifler ihaleye ait çizelgeye yazılır ve teklif sahipleri tarafından imzalanır. İlk teklifler bu suretle tespit edildikten sonra komisyon başkanı, posta ile yapılmış teklifler varsa okutarak bu tekliflerinde ihaleye ait çizelgeye yazılmasını sağlar. Bundan sonra istekliler sıra ile tekliflerde bulunmaya devam ederler. İhaleden çekilen isteklilerin bu durumları ihaleye ait çizelgeye yazılır ve imzaları alınır. İlgilinin imzadan çekinmesi halinde durum ayrıca belirtilir. İhaleden çekilenler yeniden teklifte bulunamazlar. Teklifler yapıldığı sırada, yapılan artırımların işi uzatacağı anlaşılırsa; isteklilerden komisyon huzurunda son tekliflerini yazılı olarak bildirmeleri istenebilir. Daha önce ihaleden çekilmiş olanlar bu durumda yazılı teklif veremezler.

c) Sözlü ve yazılı son teklifler alındıktan sonra ihale bu Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendindeki ilkeler esas alınarak karara bağlanır.

ç) Açık teklif usulü ile yapılan ihalelerde istekli çıkmadığı, isteklilerin belgeleri veya son teklifleri uygun görülmediği takdirde yeniden aynı usulle ihale yapılır veya Kurum yararı görüldüğü takdirde, ihale yetkilisinin onayı alınmak şartı ile pazarlık usulü ile ihale yaptırılabilir.

Pazarlık usulü

MADDE 23 – (1) Kapalı teklif usulü veya açık teklif usulüyle yapılan ihalelerde, ihaleye istekli çıkmaması veya kabul edilemeyecek tekliflerin ileri sürülmesi halinde ya da ihaleye yetkili makam tarafından pazarlık yöntemi uygulanması gerekli ve uygun görülen durumlarda pazarlık usulüyle ihale yapılabilir.

(2) Pazarlık usulüyle yapılan ihalelerde teklif alınması belli bir şekle bağlı değildir. İhaleler, komisyon tarafından işin nitelik ve gereğine göre bir veya daha fazla istekliden yazılı veya sözlü teklifler almak ve bedel üzerinde anlaşmak suretiyle yapılır.

(3) Pazarlığın ne suretle yapıldığı, ne tekliflerde bulunulduğu ve üzerine ihale yapılanların neden dolayı tercih edildiği pazarlık kararında belirtilir.

(4) Pazarlık usulü ile yapılacak ihalelerde teminat alınması zorunlu değildir.

Teklifin geri alınması

MADDE 24 – (1) İhale Komisyonu Başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz. İhale Komisyonu Başkanlığına verildikten sonra teklifinden geri dönecek olan isteklinin geçici teminatı, protesto çekmeye, ihtar yapmaya veya mahkemeden hüküm almaya gerek kalmaksızın Kurumca gelir kaydedilir ve bu Yönetmeliğin 40 ıncı maddesi hükümleri uygulanır. Kurum, ihale gününden itibaren opsiyon süresi içinde teklifi kabul veya reddettiğini istekliye tebliğ etmediği takdirde, istekli teklifinden vazgeçebilir. Bu durumda İsteklinin geçici teminatı faizsiz iade edilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Tekliflerin Değerlendirilmesi ve İhale Kararları

Tekliflerin değerlendirilmesi

MADDE 25 – (1) İhale komisyonu tekliflerin incelenmesi, karşılaştırılması ve değerlendirilmesinde yararlanmak üzere net olmayan hususlarla ilgili isteklilerden yazılı olarak tekliflerini açıklamalarını isteyebilir. Ancak bu açıklama, hiçbir şekilde teklif fiyatında değişiklik yapılması veya ihale dokümanında yer alan şartlara uygun olmayan tekliflerin uygun hale getirilmesi amacıyla istenilemez ve yapılamaz.

(2) İsteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı ile teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunup bulunmadığı incelenir. Uygun olmadığı belirlenen teklifler ile teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunan teklifler değerlendirme dışı bırakılır.

Mali ve teknik inceleme komisyonunun kuruluşu ile görev, yetki ve çalışma usulleri

MADDE 26 – (1) İhale komisyonu, tekliflerin mali ve teknik yönden incelenmesi için ilgili daire başkanlığına gönderilir. İlgili daire başkanlığınca; dairesinde görevli bir şube müdürünün başkanlığında başmühendis, mühendis veya uzman üyeden teşekkül eden en az 3 üyeli bir komisyon kurulur. İlgili daire başkanlığı elemanları dışında diğer elemanların komisyona katılımı gerekli görülürse bu takdirde ilgili daire başkanının teklifi Genel Müdürün onayı ile komisyon teşekkül ettirilir. İşin özelliğine göre üye sayısı artırılabilir.

(2) Mali ve teknik inceleme komisyonlarınca, tamamlayıcı bilgi edinilmesi gerekli görüldüğünde, teklifin özü değişmemek kaydıyla teklif sahibinden Satınalma Dairesi Başkanlığı kanalıyla bilgi ve belge istenebilir. İhale onaylanıp kesinleşmeden önce hiçbir teklif sahibine teklif değerlendirme sonuçları ve durumları hakkında bilgi verilmez.

(3) Bu komisyon, çalışmalarında, bu Yönetmeliğin 19 uncu maddesinde belirtilen ihale komisyonlarının görev, yetki ve çalışma usullerine tabidir.

Uygun bedelin tespiti

MADDE 27 – (1) Uygun bedel, tahmin edilen bedelden aşağı olmamak üzere, teklif edilen bedellerin en yükseğidir.

Kararlarda bulunması gerekli hususlar

MADDE 28 – (1) İhale komisyonlarınca alınan kararlar komisyon başkan ve üyelerinin adları, soyadları ve esas görevleri yazılarak imzalanır.

(2) Tutanak ve alınan kararlarda isteklilerin isimleri, adresleri, teklif ettikleri bedeller, ihalenin hangi tarihte ve hangi istekli üzerine ve hangi gerekçelerle yapıldığı, ihale yapılmamış ise nedenleri belirtilir.

İhale kararlarının onayı veya iptal edilmesi

MADDE 29 – (1) İhalenin yapılmasına ilişkin olarak ihale komisyonları tarafından ihalenin iptali dışında alınan kararlar, ihale yetkilisi tarafından opsiyonu içerisinde onaylanır veya iptal edilir. İhale yetkilisi tarafından karar iptal edilirse ihale hükümsüz sayılır. İhalenin iptali halinde iptal gerekçeleri belirtilir.

(2) Komisyon tarafından iptal edilen ihale kararları ise kesin olup ihale yetkilisi onayına sunulmaz.

Artırım teklifleri

MADDE 30 – (1) Teklifler verildikten sonra istekliler tarafından yapılan artırım teklifleri kabul edilmez. Ancak en uygun teklifi veren istekliden Kurum yararına ihale komisyonunca artırım talep edilebilir. Birkaç istekli tarafından eşit fiyat teklif edildiği ve bunların da uygun bedel olduğu anlaşıldığı takdirde ihale komisyonunca bu isteklilerden ikinci bir yazılı teklif alınır ve bunlardan en uygun bedeli teklif edene ihale yapılır.

Kurumun ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olması

MADDE 31 – (1) Kurum, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta tamamen serbest olduğundan, ihale komisyonları gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararları kesindir.

ALTINCI BÖLÜM

İhale Kararlarının Duyurulması, Sözleşme Düzenlenmesi ve Kesin Teminat

İhale kararlarının duyurulması

MADDE 32 – (1) İhale komisyonlarınca ihalenin yapılmasına ilişkin alınan kararlar, ihaleyi yapan birimce ihale yetkilisinin onayına sunulur ve sonuç ihaleyi alan işletmeciye ve diğer teklif sahiplerine duyurulur.

İhalede hazır bulunmayan istekliler

MADDE 33 – (1) İhale sırasında hazır bulunmayan veya noterden tasdikli vekâletnameyi haiz bir vekili göndermeyen istekliler, ihalenin yapılış tarzına ve sonucuna itiraz edemezler.

Sözleşme düzenlenmesi

MADDE 34 – (1) Bu Yönetmelik uyarınca yapılan ve onaylanan ihaleler bir sözleşmeye bağlanır.

Sözleşmelerde bulunması gereken hususlar

MADDE 35 – (1) Sözleşmelerde bulunması gereken hususlar şunlardır:

a) İdarenin adı, adresi, telefon ve faks numarası, internet adresi.

b) İşletmecinin adı, soyadı, ticari unvanı, tebligat adresi, TC kimlik numarası, telefon ve faks numarası, e-mail adresi, varsa internet adresi.

c) İhale konusu işin sözleşmeye esas birim fiyatı ve sözleşme tutarı.

ç) İşin yapılacağı yer ve sözleşmeyi uygulayacak müessese.

d) İhale konusu işe başlama, işi bitirme tarihi ve sözleşme süresi.

e) Sözleşme süresince yapılacak iş miktarı.

f) Teslim etme ve teslim alma şekil ve şartları.

g) Rödövans ödeme yeri ve şekli.

ğ) Sözleşme bedeline ait tüm giderlerin işletmeciye ait olduğu.

h) Devlet hakkı, belediye payı, vergi, resim, harçlar ve benzeri yükümlülükler ile rödövans bedeline ait KDV ve diğer tüm yükümlülüklerin işletmeciye ait olduğu.

ı) Teminatla ilgili hükümler.

i) Sözleşme konusu taahhüdün yapılmaması veya kısmen yapılması halinde yapılacak işlemler ve yaptırımlar.

j) Sözleşme süresinin uzatılmasına ilişkin hususlar.

k) Sahada işletilebilir rezervin sözleşme süresinden önce tükenmesi halinde yapılacak işlemler.

l) İşletmecinin iş ve sigorta mevzuatına uyma zorunluluğu ve buna dair işletmeci tarafından yapılacak işlemler.

m) İşletmecinin Kuruma ve çalıştıracağı işçilere karşı sorumlulukları.

n) Masrafları işletmeciye ait olmak üzere Kurum tarafından yapılacak işler.

o) Masrafları işletmeciye ait olmak üzere işletmeci tarafından yapılacak işler.

ö) Hazırlık ve üretim dönemlerine ilişkin detaylı açıklamalar, İşletme projesi, iş programları, faaliyet raporları, maden sahasının işletilmesi ve çalışma şekli ile kontrol ve denetlemeye ilişkin hususlar.

p) Kuruma ait varlıkların işletmeciye kiralanmasına ilişkin hususlar.

r) İşletmecinin sahadaki faaliyetlerini Maden Kanunu, Çevre Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve diğer kanunlar ile ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yürüteceği, sorumluluklarını ve yükümlülüklerini yerine getireceğine dair hususlar.

s) İşletmecinin, hazırlayacağı belgelerde yanıltıcı ve hukuka aykırı beyanlarda bulunamayacağı, bu yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle Kurumun maruz kalacağı her türlü zarardan sorumlu olacağına dair hususlar.

ş) İşletmecinin kusurlu davranışları sebebiyle Kuruma ve üçüncü şahıslara karşı sorumlulukları.

t) Kurum tarafından işletmeciye uygulanacak cezalara ilişkin hususlar.

u) Mevzuatta yapılacak değişiklikler nedeniyle rödövans uygulamasına son verilmesi halinde uygulanacak hükümler.

ü) Sözleşmenin devri ile sözleşmenin devrini tazammum etmemek üzere işletmecinin çalıştırabileceği götürücü veya taşeronlara (alt işverenlere) ilişkin hususlar.

v) İşletmecinin sözleşme konusu sahada alacağı işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemleri ile işletmecinin işçilerinin eğitimine ilişkin hususlar.

y) Sözleşmenin Kurum tarafından tek taraflı feshedilmesini gerektiren sebepler ile tek taraflı fesih halinde yapılacak işlemler.

z) Sözleşmenin tasfiye edilmesi ve tasfiye sonunda sahadaki varlıkların durumuna ilişkin hususlar.

aa) Hazırlık, üretim ve uzatma dönemlerinde işletmeci tarafından ödenecek rödövans, kira ve benzeri ödemeler ile diğer ödemelerde gecikme olması halinde uygulanacak faiz oranına ilişkin hususlar.

bb) Mücbir sebep halleri ve şartları ile bu sebeplere bağlı süre uzatımı koşulları.

cc) İhtilafların çözüm şekli ve şartları, görevli adli ve idari makamlar.

Kesin teminat

MADDE 36 – (1) Taahhüt konusu işin özelliğine göre düzenlenecek sözleşme, şartname ve işletme projesi hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesini sağlamak amacıyla sözleşme düzenlenmesinden önce işletmeciden kesin teminat alınır. Alınacak kesin teminat tutarı/oranı ihale şartnamesinde belirtilir.

(2) Kesin teminat mektupları süresiz olarak verilecektir.

(3) İhale konusu işin özelliğine göre, talep sahibi birimin teklifi ve ihale yetkilisinin onayı ile ihale tutarının asgari %6’sı olmak üzere %30’una kadar kesin teminat alınır.

(4) İhale konusu işin özelliği nedeniyle toplam ihale bedelinin belirlenememesi halinde, onay makamının belirleyeceği miktar kadar teminat alınır.

(5) Tabi olduğu mevzuat itibarıyla kamu ihalelerine teminat vermeksizin iştirak eden kamu kurum ve kuruluşları ile diğer kişi ve kuruluşlardan kesin teminat alınmaz.

YEDİNCİ BÖLÜM

Sözleşme Yapılmasında Kurumun Görev ve Sorumluluğu, İşletmecinin Kesin Teminat

Verme ve Sözleşme Yapma Sorumluluğu, Mal Teminatı ve Üretim Teminatı,

Sözleşmenin Kısmen veya Tamamen Yerine Getirilmemesi Halinde

Uygulanacak İşlemler, Teminatların İadesi

Sözleşme yapılmasında kurumun görev ve sorumluluğu

MADDE 37 – (1) Kurum, sözleşme yapmak, gerekli hallerde şartnamelerde belirtilen süre içinde kendisine düşen görevleri yapmak ve ihale konusu sahayı ihaleyi alan işletmeciye teslim etmekle yükümlüdür.

(2) Kurumun bu yükümlülüğünü yerine getirmemesi halinde, işletmeci, sürenin bitiminden itibaren en çok 15 gün içinde, 10 gün müddetli bir noter ihbarnamesi ile bildirmek şartıyla, taahhüdünden vazgeçebilir. Bu takdirde işletmeci teminatı geri verilir.

İşletmecinin kesin teminatı verme ve sözleşme yapma sorumluluğu

MADDE 38 – (1) İhalenin kesinleşmesinden sonra ihalenin üzerinde kaldığı kendisine tebliğ edilen istekli, tebliğ gününden itibaren yurt içi ihalelerinde 10 takvim günü, yurt dışı ihalelerinde 20 takvim günü içinde vermesi gerekli kesin teminatı Kuruma teslim etmeye, sözleşme yapılması gerekli işlerde, sözleşmeyi imzalayıp, şartnamesinde olması durumunda notere onaylattırdıktan sonra Kuruma vermeye mecburdur.

(2) Şartnamesinde belirtilmedikçe sözleşmelerin notere tescili zorunlu değildir. Bu durumda sözleşmeler Kurum ve istekli yetkililerince imzalanmasını müteakip yürürlüğe girer.

Üretim teminatı

MADDE 39 – (1) İşletmeciden, sahadaki madencilik faaliyetleri ile ilgili olarak, yıllık taahhüt edilen üretim miktarı ile ton başına ödenecek rödövans payının çarpımı ile elde edilecek değerin sözleşmede belirlenecek oranı kadar ayrıca üretim teminatı alınır.

(2) Üretim teminat mektupları, süresiz kesin teminat olarak verilecektir.

(3) Üretim teminat miktarları; Türkiye İstatistik Kurumu Yurtiçi Üretici Fiyatları Endeksindeki Madencilik ve Taşocakçılığı indeks sayısının yıllık değişim oranı (%) kadar artış uygulanmak suretiyle belirlenecektir. Üretim teminat miktarı her üretim yılı başında yeniden tespit edilecek ve aradaki fark kadar süresiz ek kesin teminat mektubu her üretim yılının ilk ayı içinde işletmeci tarafından Kuruma teslim edilecektir.

Tekliften/taahhütten vazgeçilmesi veya kesin teminatın verilmemesi veya sözleşme imzalanmaması halinde uygulanacak yaptırımlar

MADDE 40 – (1) Tekliften vazgeçilmesi veya kesin teminatın verilmemesi veyahut sözleşmenin imzalanmaması halinde protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın işletmecinin geçici/kesin teminatı gelir kaydedilir. Ayrıca, iş genel hükümlere göre tasfiye edilir ve bu Yönetmeliğin 53 üncü maddesi hükümleri uygulanır.

(2) Gelir kaydedilen geçici/kesin teminat, hiçbir surette işletmecinin borcuna mahsup edilemez.

Taahhüdün yerine getirilmemesi

MADDE 41 – (1) Sözleşme yapıldıktan sonra işletmecinin taahhüdünden vazgeçmesi veya taahhüdünü şartname veya sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi durumunda, Kurumun en az 20 gün süreli ve sebebi açıkça belirtilen ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi halinde, ayrıca protesto çekmeye veya hüküm almaya gerek kalmaksızın kesin teminatı gelir kaydedilir. Ayrıca sözleşme feshedilerek, hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir ve bu Yönetmeliğin 53 üncü maddesi uygulanır.

(2) Gelir kaydedilen geçici/kesin teminat miktarı hiç bir surette işletmecinin borcuna mahsup edilemez.

Teminatların geri verilmesi

MADDE 42 – (1) Sözleşme yapılmasına gerek olmayan ihale işlerinde; kesin teminatın Kuruma tesliminden sonra, diğer ihale işlerinde sözleşmenin imzalanmasından sonra geçici teminat geri verilir.

(2) Kesin teminat ise taahhüdün, sözleşme, şartname ve proje hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesi ve işletmecinin Kuruma borcunun bulunmadığının anlaşılmasını müteakip geri verilir.

(3) Kesin teminatın iade edilebilmesi için işletmecinin, öncelikle Sosyal Güvenlik Kurumundan bu taahhüdü dolayısı ile borçlu bulunmadığına dair usulüne uygun düzenlenmiş belgeyi getirmesi şarttır.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Sözleşmenin Devri, İşletmecinin Ölümü, İflası, Ağır Hastalığı,

Tutukluluk veya Mahkumiyeti ile İşletmecinin Birden

Fazla Olması Hallerinde Uygulanacak İşlemler

Sözleşmenin devri

MADDE 43 – (1) Sözleşme, zorunlu hallerde ihale yetkilisinin yazılı izni ile başkasına devredilebilir. Ancak, devir alacaklarda ilk ihaledeki şartların aranması zorunludur. İzinsiz devredilen veya devir alınan sözleşmeler feshedilerek, devreden ve devir alanlar hakkında 41 ve 53 üncü madde hükümleri uygulanır.

(2) Sözleşmeyi devreden işletmecinin Kuruma borcu olup olmadığı, tüm birimlerden (Hukuk Müşavirliği, daire başkanlıkları, işletme müdürlükleri ve müessese müdürlükleri) yazılı olarak istenir. Kurum alacağı tahsil edilmeden devir işlemi yapılmaz.

İşletmecinin ölümü

MADDE 44 – (1) İşletmecinin ölümü halinde, sözleşme feshedilmek suretiyle hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilerek kesin teminatları ve varsa diğer alacakları varislerine verilir. Ancak, aynı şartları taşıyan ve talepte bulunan varislere idarenin uygun görmesi halinde, ölüm tarihini izleyen otuz gün içinde varsa ek teminatlar dahiltaahhüdün tamamı için gerekli kesin teminatı vermeleri şartıyla sözleşme devredilebilir.

İşletmecinin iflası

MADDE 45 – (1) İşletmecinin iflas etmesi halinde, sözleşme feshedilerek yasaklama hariç, hakkında bu Yönetmeliğin 40 ve 41 inci maddelerine göre işlem yapılır.

İşletmecinin ağır hastalığı, tutukluluk veya mahkumiyet hali

MADDE 46 – (1) İşletmecinin, ağır hastalık, tutukluluk veya özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkumiyetinedeni ile yüklenicinin taahhüdünü yerine getirememesi halinde, bu durumun oluşunu izleyen otuz gün içinde yüklenicinin teklif edeceği ve ilgili idarenin kabul edeceği birinin vekil tayin edilmesi koşuluyla taahhüde devam edilebilir. Ancak, işletmecinin kendi serbest iradesi ile vekil tayin edecek durumda olmaması halinde, yerine ilgililerce aynı süre içinde genel hükümlere göre bir yasal temsilci tayin edilmesi istenebilir. Bu hükümlerin uygulanmaması halinde, sözleşme feshedilerek, yasaklama hariç, haklarında bu Yönetmeliğin 40 ve 41 inci maddelerine göre işlem yapılır.

İşletmecinin birden fazla olması

MADDE 47 – (1) Birden fazla gerçek veya tüzel kişi tarafından birlikte yapılan taahhütlerde, işletmecilerden birinin şahıs veya şirket olup olmamasına göre ölümü, iflası, tutuklanması veya mahkum olması gibi hallerde diğer ortakların teminat dahil, işin o ortağa yüklediği sorumlulukları da üstlenmesi suretiyle sözleşmenin yürürlüğü devam eder.

(2) Birlikte yapılan taahhütlerde işletmecilerden biri Kuruma pilot ortak olarak bildirilmiş ise, pilot ortağın şahıs veya şirket olup olmamasına göre ölüm, iflas veya dağılma hallerinde sözleşme kendiliğinden sona erer. Ancak, diğer işletmecilerin teklifi ve teminat dahil pilot ortağın yüklenmiş olduğu sorumlulukların da üstlenilmesi şartıyla, Kurumun uygun görmesi halinde sözleşme yenilenerek işe devam edilebilir.

(3) Birlikte yapılan taahhütlerde gruba dahil pilot ortaktan başka herhangi bir ortağın şahıs veya şirket olup olmamasına göre, ölümü, iflası veya dağılması halinde pilot firma ve grubun diğer ortakları, teminat dahil işin o ortağa yüklediği sorumlulukları da üzerlerine alarak işi bitirirler.

ÜÇÜNCÜ KISIM

Uluslararası Anlaşmalar Uyarınca Yapılacak İşler, Gecikme Cezası,

Muayene ve Kabul İşlemleri, İhale İşlerinde Yasaklar ve Sorumluluklar

Uluslararası anlaşmalar uyarınca yapılacak işler

MADDE 48 – (1) Uluslararası anlaşmalara göre bu Yönetmelik kapsamındaki Kuruma ait işler, ilgili birimce özel kanun, kararname ve anlaşmaların hükümlerine göre yürütülür.

Gecikme halinde alınacak cezalar

MADDE 49 – (1) İhale konusu işe ait yükümlülüklerin, sözleşme veya şartnamede belirtilen sürelerde yerine getirilmemesi halinde uygulanacak cezalar ile oranları, sözleşme ve/veya şartnamelerde belirtilir.

Muayene ve kabul işlemleri

MADDE 50 – (1) İşletmeciye teslim edilen veya geri alınan taşınır veya taşınmaz her türlü malın muayene ve kabul işlemleri ile diğer işlemleri, işin özelliği dikkate alınarak yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre ilgili birimlerce yapılır.

İhale safhasındaki yasak fiil ve davranışlar

MADDE 51 – (1) İhalelerde aşağıda belirtilen fiil veya davranışlarda bulunmak yasaktır:

a) Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikap, rüşvet suretiyle veya başka yollarla ihaleye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmek,

b) İsteklileri tereddüde düşürmek, katılımı engellemek, isteklilere anlaşma teklifinde bulunmak veya teşvik etmek, rekabeti veya ihale kararını etkileyecek davranışlarda bulunmak,

c) İhale işlemlerinde sahte belge veya sahte teminat kullanmak veya kullanmaya teşebbüs etmek,

ç) Alternatif teklif verebilme halleri dışında, ihalelerde bir istekli tarafından kendisi veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekaleten birden fazla teklif vermek,

d) Bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesine göre ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılmak,

e) Üzerine ihale yapıldığı halde, mücbir sebep halleri dışında usulüne uygun sözleşme yapmamak.

(2) Yukarıdaki fiil ve davranışlarda bulundukları anlaşılanlar hakkında bu Yönetmeliğin 52 nci maddesinde belirtilen yasaklama hükmü uygulanır.

İhalelerden yasaklama

MADDE 52 – (1) 51 inci maddede belirtilen fiil ve davranışlarda bulundukları anlaşılanlar hakkında bir yıl süreyle Kurumun yapacağı tüm ihalelere katılmaktan yasaklama kararı alınır. Katılma yasakları, Yönetim Kurulu tarafından verilir ve Yönetim Kurulu Kararını müteakip yürürlüğe girer. Haklarında yasaklama kararı verilen tüzel kişilerin şahıs şirketi olması halinde şirket ortaklarının tamamı hakkında, sermaye şirketi olması halinde ise sermayesinin yarısından fazlasına sahip olan gerçek veya tüzel kişi ortaklar hakkında birinci fıkra hükmüne göre yasaklama kararı verilir. Haklarında yasaklama kararı verilenlerin gerçek veya tüzel kişi olması durumuna göre; ayrıca bir şahıs şirketinde ortak olmaları halinde bu şahıs şirketi hakkında, sermaye şirketinde ortak olmaları halinde ise sermayesinin yarısından fazlasına sahip olmaları kaydıyla bu sermaye şirketi hakkında da aynı şekilde yasaklama kararı verilir.

(2) 51 inci maddede belirtilen fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilenler, yasaklama kararının yürürlüğe girdiği tarihe kadar Kurum tarafından yapılacak ihalelere de iştirak edemezler.

(3) Yasaklama kararları, yasaklamayı gerektiren fiil veya davranışın tespit edildiği tarihi izleyen en geç 45 gün içinde verilir. Yönetim Kurulunca verilen yasaklama kararı ilgiliye tebliğ edilir.

Sözleşmenin yürütümü sırasındaki yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden yasaklama

MADDE 53 – (1) Sözleşmenin yürütümü sırasında aşağıda belirtilen fiil veya davranışlarda bulunmak yasaktır:

a) Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikap, rüşvet suretiyle veya başka yollarla sözleşmeye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmek,

b) Sahte belge düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs etmek,

c) Sözleşme konusu işin yapılması veya teslimi sırasında hileli malzeme, araç veya usuller kullanmak, fen ve sanat kurallarına aykırı, eksik, hatalı veya kusurlu işler yapmak,

ç) Taahhüdünü yerine getirirken Kuruma zarar vermek,

d) Bilgi ve deneyimini Kurumun zararına kullanmak,

e) Mücbir sebepler dışında, ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak taahhüdünü yerine getirmemek,

f) Sözleşmenin izinsiz devredilmesi veya devir alınması.

(2) Yukarıdaki fiil ve davranışlarda bulundukları anlaşılanlar hakkında 52 nci maddede belirtilen yasaklama hükmü uygulanır.

DÖRDÜNCÜ KISIM

Rödövans Uygulamalarına İlişkin Hükümler

Maden sahasının çalıştırılması, rödövansa ilişkin borçların ertelenmesi veya taksitlendirilmesi ve diğer hususlar

MADDE 54 – (1) İşletmeci, sözleşme konusu maden sahasında etüt, hazırlık, üretim ve zenginleştirme faaliyetlerini Maden Kanunu ve diğer ilgili kanunlara, tüzük ve yönetmelik hükümlerine, bunların tadillerine, sözleşme ile şartname hükümlerine ve onaylanmış işletme projesine uygun bir şekilde sürdürmek, iş ve işlemleri; üretimin devamlılığını sağlayacak şekilde, bilim ve teknolojinin gereklerine uygun olarak sahadaki maden varlığının israfı ve tahribine meydan vermeden yapmakla yükümlüdür. İşletmeci, Maden Kanunu ve ilgili diğer mevzuatta yapılacak her türlü değişikliği aynen kabul eder.

a) İşletme projesi kapsamında, hazırlık ve işletme aşamasında tarif edilmiş madencilik faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde ve sözleşme süresi boyunca yapılacak her türlü madencilik faaliyetlerinin sorumluluğu tamamıyla işletmeciye aittir.

b) İşletmeci, Kurum tarafından onaylanan işletme projesine aykırı hiçbir faaliyette bulunamaz. İşletme projesi, işletmecinin teklifi ve Kurumun oluruyla revize edilebilir.

c) Sahada, oluşum olarak ihale konusu madenle birlikte üretilmesi zorunlu diğer madenlerin de bulunması durumunda, İşletmecinin talebi ve Kurumun uygun görmesi halinde, bir protokolle tespit edilecek rödövans payı karşılığında işletmeciye diğer madenler de ürettirilebilecektir.

ç) İşletmeci sahadan ürettiği madeni ve sahadaki mevcut maden artıklarını Kurumun kantarında veya Kurumun uygun göreceği bir kantarda tartmak ve Maden Kanununda öngörüldüğü şekilde kantar ve sevk fişiyle nakletmek ve her ayın sonunda bu belgeleri bir liste ekinde Kuruma vermek zorundadır. İşletmecinin vadesi geçmiş Devlet hakkı borcu olması durumunda, bu borçlar ödeninceye kadar Maden İşleri Genel Müdürlüğünden temin edilen sevk fişleri işletmeciye verilmez.

d) Sahanın sevkiyatı kapalı iken sevkiyat yapıldığının herhangi bir şekilde tespiti halinde, İşletmeciye, sevk edildiği tespit edilen kömür miktarının (Ton), Kurum ortalama kömür satış fiyatı ile çarpımının üç katı ceza uygulanır.

e) İşletmeci veya vekili daimi nezaretçi defteri ile teknik eleman defterini imzalar. İşletmeci, defterlerde belirtilen aksaklık, eksiklik ve önerilerin yerine getirilmesinden müstakil işyeri sahibi sıfatıyla birinci derecede sorumlu ve yükümlüdür.

f) Sözleşme konusu iş kapsamında yapılması zorunlu olan her türlü sigortanın yaptırılması ve sigorta ile ilgili her türlü işlem ve masrafların sözleşme süresince yapılması işletmeciye aittir.

g) Çalışmaların yapıldığı yerlerde yapılan kazılarda çıkabilecek kültür değerleri, değerli eşya ve sanat eserleri devlete aittir. Bu gibi eserlerin meydana çıkması halinde işletmeci, ilgili yetkililer gelip teslim alıncaya kadar bunları korumak ve bu husustaki mevcut kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerine uymak zorundadır.

(2) Rödövansa ilişkin Katma Değer Vergisi (KDV) dışındaki her türlü borçların; sözleşmede belirtilen üçer aylık dönemleri takip eden ay içinde, yılsonunda oluşan borçların ise izleyen yılın ilk ayı içinde ödenmesi esastır. KDV ile ilgili ödemeler Kanun ve mevzuatta belirtildiği şekilde yapılacaktır. Ancak, işletmecinin ödeme güçlüğüne düşmesi halinde ve yazılı olarak talep etmesi durumunda, rödövans ödemeleri sözleşmede belirtilen faizi ile birlikte ödenmesi koşuluyla taksitlendirilebilir. Borçları taksitlendirmeye ve kaç taksit olarak ödeme yapılacağı ve koşullarının belirlenmesi hususlarında Genel Müdür yetkilidir. Borç taksitlendirme halinde sözleşme konusu sahadan maden sevkiyatına izin verilebilir.

(3) İşletmeci, sözleşmede belirtilen madencilik faaliyetlerini engelleyici mücbir sebepler dışında, mali acz ve benzeri nedenlerle sahadaki madencilik faaliyetlerini durduramaz.

(4) İşletmeci, madencilik faaliyetlerini engelleyici zorunlu sebeplerden dolayı ve bu sebeplerin kabulüne ilişkin hususlar nedeniyle, her ne nam altında olursa olsun süre uzatımı dışında herhangi bir hak talep edemez.

(5) İşletmeci; işletmecinin işçileri tarafından yalnız Kurum aleyhine veya işletmeci ile Kurum ile birlikte müştereken ve müteselsilen tahsil talepli açılan davalarda Kurumun da sorumluluğuna yönelik olarak hüküm altına alınan miktarları faizi ve yargılama giderleri (harçlar, vekalet ücretleri dahil) icra masrafları (harçlar, vekalet ücretleri dahil) ile birlikte “mahkeme ve dosya no’su” belirtilerek nakit olarak Kurumun bildirdiği banka hesabına yatıracak veya süresiz teminat mektubu olarak Kurumun bildirdiği süre içinde Kuruma teslim edecektir. Bildirilen süre içerisinde işletmeci yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde belirtilen tutarlar işletmecinin teminatlarından tahsil edilir. Bu takdirde işletmeci durumun kendisine tebliğ tarihinden itibaren iki ay içinde teminatı eski seviyesine çıkarmak zorundadır. Süresi içerisinde teminatları şartname ve sözleşme ile öngörülen seviyesine çıkarılmaması halinde, feshe ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla sahadan maden sevkiyatı durdurulur. Söz konusu davaların reddolunarak kesinleşmesi veya alacakların işletmeci tarafından ödenmesi halinde söz konusu nakit veya teminat mektupları işletmeciye iade edilir.

(6) Dosyanın kesinleşerek davacı-davacılara ödeme yapılıncaya kadar geçen sürede işleyecek faiz ve yapılan diğer masraflar için de bu maddenin beşinci fıkra hükümleri uygulanır.

(7) İşletmecinin talebi ve Kurumun uygun görmesi halinde, topoğrafik koşullar veya Kurum tarafından kabul edilebilecek teknik gerekçelerle, rödövans karşılığı işletmeye verilen saha dışından (Kurumun uhdesinde bulunan ruhsat sahası içinden) girilmesi zorunlu olan hallerde nakliyat, havalandırma, su atımı ve iş güvenliği amaçlarıyla sınırlı olmak üzere ve saha dışında kullanımına izin verilen alanda hiçbir şekilde üretim yapılmamak koşuluyla, kira bedeli mukabili ve ilgili kurumlardan gerekli izinleri almak şartıyla saha dışından giriş veya geçiş izni verilebilir. Saha dışından girişin başka bir rödövanslı sahada olması halinde, o sahadaki işletmecinin yazılı olurunun alınması zorunludur.

(8) İhale konusu sahaya, saha dışından yapılacak tüm müdahaleler için Yönetim Kurulu kararı alınması zorunludur. İhale konusu sahanın koordinatlarının dışında, Kurumun bilgisi dışında çalışma yapılamaz.

(9) Mevzuatta yapılacak değişiklikler nedeniyle rödövans uygulamasına son verilmesi halinde veya Kurum imtiyaz alanının Bakanlar Kurulu Kararı ile değiştirilmesi, küçültülmesi ya da diğer kanuni sebepler nedeniyle söz konusu kömür sahasının Kurum imtiyaz alanından çıkarılması halinde sözleşme kendiliğinden sona erer ve o tarih itibarıyla fiili sevkiyattan ileri gelen borçlar işletmeciden tahsil edilir. Sözleşmenin tasfiye ile ilgili hükümlerine göre işlem yapılır. Bu durumda işletmeci, Kurumdan herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

(10) İşletmeci, sözleşmenin imzalanması tarihinden itibaren özel şartnamesinde ayrı bir süre belirlenmemişse 10 gün içinde yazılı olarak yer teslimi için Kuruma müracaat etmek zorundadır. İşletmeci, sözleşmenin imzasını takiben 10 gün içerisinde veya şartname ve/veya sözleşmesinde belirtilen sürede iş yerini teslim almak için yazılı müracaatta bulunmaz veya iş yerini teslim almaya gelmezse bu süre sonunda iş yeri işletmeciye teslim edilmiş ve işe başlanılmış kabul edilir. Taahhüt konusu işlere ait işyerleri, sözleşmenin imzalanması tarihinden itibaren 10 gün içinde veya şartname ve/veya sözleşmesinde belirtilen sürede işletmecinin yapacağı yazılı müracaat üzerine yetkilendirilen birim tarafından işletmeciye teslim edilir ve bu konuda düzenlenecek yer teslimi tutanağının bir nüshası işletmeciye verilir. İşyerleri, isteklinin çalışmasına engel olmayacak şekilde ve iş programına paralel olarak tespit olunacak tarihlerde kısım kısım da teslim edilebilir.

(11) İşletmeci, sözleşmenin imzalanmasından başlayarak 10 gün içinde işe başlamak ve zorlayıcı sebepler dışında taahhüt konusu işleri şartnamede belirtilen sürede tamamlamak zorundadır.

(12) İşin yürütümü aşamalarında, sözleşme ve şartnamelere keşif ve projeler ile fenni ve teknik şartlara uygun olarak yapılmasını sağlamak, yapılan işleri kayıt altına almak için ilgili defterleri tutmak ve Kurum adına işi denetlemek üzere yeteri kadar eleman görevlendirilir. Gerek duyulması halinde, Kurum dışından da bu işleri yapabilecek gerçek veya tüzel kişiler, Kurum adına görevlendirilebilir. Kontrollüğün görev ve yetkileri sözleşme ve/veya şartnamelerde belirtilir.

BEŞİNCİ KISIM

Yeterlik Belgesi Komisyonu, Süre Uzatımı Komisyonu, Komisyonların Görev,

Yetki ve Çalışma Usulleri, Yer Teslimi, İşe Başlama ve

Bitirme Zamanı, İşin Kontrolü

Teknik yeterlik belgesi komisyonu

MADDE 55 – (1) Kurumca belirlenmiş usul ve şartlara göre işin isteklileri arasından işi gerçekleştirebilecek olanlara ihaleye katılma belgesi vermek üzere teknik yeterlik belgesi komisyonu kurulabilir. Bu komisyon ilgili daire başkanının teklifi, Genel Müdürlük Makamının onayı ile en az başmühendis seviyesinde 3 teknik üyeden oluşur. Komisyon, yeterlik için şartnamesinde istenilen belgelerin doğruluğunu etkilemeyen, şekle ve usule yönelik hususları tamamlattırabilir. Ayrıca istekliler tarafından ibraz edilen belgeler üzerinde oluşabilecek tereddütlerin giderilmesi amacıyla ilgili idarelerden de bilgi istenilebilir. Komisyon kararları kesindir.

Süre uzatımı komisyonu

MADDE 56 – (1) İşin yürütülmesi aşamalarında mücbir sebepler nedeniyle işletmeci tarafından süre uzatımı talebinde bulunulması halinde, bu talebin değerlendirilmesi için süre uzatımı komisyonu kurulur.

(2) Bu komisyon ilgili daire başkanının başkanlığında en az başmühendis seviyesinde 3 üyeden oluşur. Süre uzatım talebi diğer şartlar mevcut ise, işletmecinin süre uzatımı nedeniyle Kurumdan herhangi bir hak, tazminat talebinde bulunmaması koşuluyla kabul edilebilir.

(3) Komisyon kararları ihale yetkilisinin onayı ile kesinleşir.

(4) İşletmeciye süre uzatımı verilmesi durumunda, süre uzatımı talebinin, işletmecinin süre uzatımı nedeniyle Kurumdan herhangi bir hak, tazminat talebinde bulunmayacağına dair taahhütnameyi Kuruma ibraz etmesi koşuluyla verildiği ve uzatılan sürenin, taahhütnamenin Kuruma ibraz tarihinden itibaren başlayacağı bildirilir.

Komisyonların görev, yetki ve çalışma usulleri

MADDE 57 – (1) Bu komisyonlar çalışmalarında, bu Yönetmeliğin 19 uncu maddesinde belirtilen ihale komisyonlarının görev, yetki ve çalışma usullerine tabidir.

ALTINCI KISIM

Çeşitli ve Son Hükümler

Mücbir sebepler

MADDE 58 – (1) Mücbir sebep olarak kabul edilebilecek haller aşağıda belirtilmiştir:

a) Doğal afetler.

b) Kanuni grev.

c) Genel salgın hastalık.

ç) Kısmî veya genel seferberlik ilânı.

d) Hükümet veya yasal merciler tarafından alınan ve sözleşme hükümlerinin yerine getirilmesini geciktiren veya olanaksız hale getiren kararlar veya uygulamalar.

e) Jeolojik yapı anomalileri, aşırı su geliri, grizu-toz patlaması, degaj, büyük göçükler, ocak yangınları ve benzeri çalışmayı engelleyici, önceden öngörülemeyen ve işletmecinin kusurundan kaynaklanmayan olaylar.

(2) Süre uzatımı verilmesi ve sözleşmenin feshi gibi durumlar da dahil olmak üzere, Kurum tarafından yukarıda belirtilen hallerin mücbir sebep olarak kabul edilebilmesi için; olayın yükleniciden kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş olması, taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması, yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş bulunması, mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen yirmi gün içinde yüklenicinin idareye yazılı olarak bildirimde bulunması ve yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi zorunludur.

(3) Mücbir sebeplerden dolayı idare veya işletmeci sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir. Ancak işletmecinin mücbir sebebe dayalı bir süre uzatımı talebi varsa, idarenin sözleşmeyi feshedebilmesi için uzatılan sürenin sonunda işin sözleşme ve eklerine uygun şekilde tamamlanmamış olması gerekir. Usulüne uygun ve Kurumca kabul edilen mücbir sebeplerden dolayı sözleşmenin feshedilmesi halinde, hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilerek, kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar iade edilir.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 59 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde genel hükümler uygulanır.

Yürürlük

MADDE 60 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 61 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürü yürütür.

Bu Yazıyı Paylaşın