Türkiye-Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA II) Çerçeve Anlaşması Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 2)

26 Mayıs 2018 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30432

Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:

MADDE 1 – 13/2/2016 tarihli ve 29623 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye-Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA II) Çerçeve Anlaşması Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nin “4.2.4. Özellik Arz Eden Durumlar” başlıklı bölümünün sonuna aşağıdaki alt bölümler eklenmiştir.

4.2.4.8. Birlik Sözleşmesinin Süresinden Sonra ve Fatura Düzenleme Süresi İçinde KDV’li Fatura Düzenlenmesi Halinde Yükleniciye KDV İadesi

Birlik Yüklenicisine Birlik Sözleşmesinin süresinden sonra KDV’li fatura düzenlenmesi halinde Yüklenici tarafından yüklenilen KDV’ye ilişkin iadenin yapılması; mal teslimi, hizmet ifası veya iş yapımının sözleşme süresi içerisinde gerçekleşmiş olması şartıyla, bu alımlara ilişkin sözleşme süresinden sonra düzenlenen faturanın mal teslimi, hizmet ifası veya iş yapımının gerçekleştiği tarihten itibaren azami yedi gün içinde düzenlenmesi ve Tebliğdeki diğer koşullara uyulması şartıyla mümkündür.”

4.2.4.9. Birlik Sözleşmesinin Süresinden Sonra ve Fatura Düzenleme Süresi İçinde KDV’siz Fatura Düzenlenmesi Halinde Tedarikçiye KDV İadesi

Birlik Yüklenicisine Birlik Sözleşmesinin süresinden sonra KDV’siz fatura düzenlenmesi halinde Tedarikçi tarafından yüklenilen KDV’ye ilişkin iadenin yapılması; mal teslimi, hizmet ifası veya iş yapımının sözleşme süresi içerisinde gerçekleşmiş olması şartıyla, bu alımlara ilişkin sözleşme süresinden sonra düzenlenen faturanın mal teslimi, hizmet ifası veya iş yapımının gerçekleştiği tarihten itibaren azami yedi gün içinde düzenlenmesi ve Tebliğdeki diğer koşullara uyulması şartıyla mümkündür.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin Ek-9’u ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

Ekleri için tıklayınız.

Bu Yazıyı Paylaşın