Yüksek Seçim Kurulunun 25/05/2018 Tarihli ve 572 Sayılı Kararı

26 Mayıs 2018 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30432

Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığından:

Karar No: 572

-KARAR-

27. Dönem Milletvekili Genel Seçimine Bağımsız milletvekili adayı olarak başvuranlara ait bilgi ve belgeler incelenerek;

GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 76. maddesinde; En az ilkokul mezunu olmayanlar, kısıtlılar, askerlikle ilişiği olanlar, kamu hizmetinden yasaklılar, taksirli suçlar hariç toplam bir yıl veya daha fazla hapis ile ağır hapis cezasına hüküm giymiş olanlar; zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlarla, kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma, terör eylemlerine katılma ve bu gibi eylemleri tahrik ve teşvik suçlarından biriyle hüküm giymiş olanlar, affa uğramış olsalar bile milletvekili seçilemeyecekleri,

2839 sayılı Milletvekili Seçim Kanununun,

11. maddesinde; “Aşağıda yazılı olanlar milletvekili seçilemezler:

a) İlkokul mezunu olmayanlar,

b) Kısıtlılar,

c) Askerlikle ilişiği olanlar,

d) Kamu hizmetinden yasaklılar,

e) Taksirli suçlar hariç, toplam bir yıl veya daha fazla hapis veya süresi ne olursa olsun ağır hapis cezasına hüküm giymiş olanlar,

f) Affa uğramış olsalar bile;

1. Basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlar ile istimal ve istihlak kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık suçlan, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma veya Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından biriyle mahkûm olanlar,

2. Türk Ceza Kanununun ikinci Kitabının, birinci babında yazılı suçlardan veya bu suçların işlenmesini aleni olarak tahrik etme suçundan mahkum olanlar,

3. Terör eylemlerinden mahkûm olanlar,

4. Türk Ceza Kanununun 536 ncı maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarında yazılı eylemlerle aynı Kanunun 537 nci maddesinin birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkralarında yazılı eylemleri siyasi ve ideolojik amaçlarla işlemekten mahkum olanlar.”

Aynı Kanunun 21 /son fıkrasında; bağımsız adaylık için başvuranlar, en yüksek derecedeki Devlet memuruna mali haklar kapsamında yapılmakta olan her türlü ödemelerin bir ayhk brüt tutarını ilgili mal sandığına emaneten yatırıp makbuzunu milletvekili seçilebilmek için gerekli başvurma belgelerine ekleyecekleri, hükümleri yer almıştır.

Diğer yandan Kurulumuzun 27/04/2018 tarihli, 308 sayılı kararında; 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde aday olacak bağımsız adayların başvurularında, başvuru dilekçelerine eklemeleri gereken belgeler ve yerine getirmeleri gereken hususlar açıklanmıştır.

Açıklanan bu hükümler çerçevesinde; bağımsız milletvekili adaylığı için başvuranların il seçim kurulu başkanlıklarına sunmuş oldukları belgelerin, yukarıda açıklanan hükümler çerçevesinde yapılan incelemesi sonunda;

Konya İli Seçim Çevresinden Mücahit AYAN’m adli sicil kaydında yer alan mahkumiyetine ilişkin memnu hakların iadesi kararının olmadığı,

Kocaeli İli Seçim Çevresinden Niyazi İNCE’nin 2839 sayılı Kanun’un 21/son maddesi uyarınca yatırması gereken teminat tutarını eksik yatırdığı, (1.000 TL yatırdığı) ve adli sicil kaydında yer alan mahkumiyetine ilişkin memnu hakların iadesi kararının olmadığı,

Ankara İli 1. Seçim Çevresinden Kamil TEKBAŞ’m askerlik durumu belgesi, öğrenim durum belgesi, adli sicil ve arşiv kaydı belgesi ve teminat makbuzu belgelerinin eksik olduğu,

Ankara İli 1. Seçim Çevresinden Selami KARAGÖZ’ün 2839 sayılı Kanun’un 21/son maddesi uyarınca yatırması gereken teminat tutarını eksik yatırdığı, (1.500 TL yatırdığı)

Kurulumuzun 22/05/2018 tarihli, 2018/520 sayılı kararıyla tespit edilmiş ve söz konusu eksikliklerin ilgili adaylar tarafından tamamlanması istenilmiştir.

Konya İli Seçim Çevresinden Mücahit AYAN’m adli sicil kaydında yer alan mahkumiyetine ilişkin memnu hakların iadesi kararını Kurulumuz Başkanlığına süresi içerisinde gönderdiği anlaşıldığından bağımsız adaylık başvurusunun kabulüne,

Başkanlığımıza Kocaeli İli Seçim Çevresinden Niyazi İNCE’nin, Ankara İli 1. Seçim Çevresinden Kamil TEKBAŞ’m, Ankara İli 1. Seçim Çevresinden Selami KARAGÖZ’ün anılan belgeleri göndermedikleri anlaşıldığından adaylıklarının düşürülmesine,

Tokat İli Seçim Çevresinden Ahmet ERBAŞ’ın bağımsız adaylık başvurusundan vazgeçtiği, teminat makbuzu aslının Tokat İl Seçim Kurulu Başkanlığına gönderilmesi istenildiğinden, talebin kabulüne, teminat makbuzu aslının Tokat İl Seçim Kurulu Başkanlığına gönderilmesine,

Hatay İli Seçim Çevresinden Mehmet Ali ELÇİ’nin bağımsız adaylık başvurusundan vazgeçtiği, teminat makbuzu aslının Hatay İl Seçim Kurulu Başkanlığına gönderilmesi istenildiğinden, talebin kabulüne, teminat makbuzu aslının Hatay İl Seçim Kurulu Başkanlığına gönderilmesine,

Denizli İli Seçim Çevresinden Gökçe AKYOL’un bağımsız adaylık başvurusundan vazgeçtiği, teminat makbuzu aslının Denizli İl Seçim Kurulu Başkanlığına gönderilmesi istenildiğinden, talebin kabulüne, teminat makbuzu aslının Denizli İl Seçim Kurulu Başkanlığına gönderilmesine,

Giresun İli Seçim Çevresinden Ertuğrul MELİKÖĞLU’nun bağımsız adaylık başvurusundan vazgeçtiği, teminat makbuzu aslının Giresun İl Seçim Kurulu Başkanlığına gönderilmesi istenildiğinden, talebinin kabulüne, teminat makbuzu aslının Giresun İl Seçim Kurulu Başkanlığına gönderilmesine,

karar verilmesi gerekmiştir.

SONUÇ: Açıklanan nedenlerle;

1- Tokat İli Seçim Çevresinden Ahmet ERBAŞ’m bağımsız adaylık başvurusundan vazgeçtiğinden, talebinin kabulüne, teminat makbuzu aslının Tokat İl Seçim Kurulu Başkanlığına gönderilmesine,

2- Hatay İli Seçim Çevresinden Mehmet Ali ELÇİ’nin bağımsız adaylık başvurusundan vazgeçtiğinden, talebinin kabulüne, teminat makbuzu aslının Hatay İl Seçim Kurulu Başkanlığına gönderilmesine,

3- Denizli İli Seçim Çevresinden Gökçe AKYOL’un bağımsız adaylık başvurusundan vazgeçtiğinden, talebinin kabulüne, teminat makbuzu aslının Denizli İl Seçim Kurulu Başkanlığına gönderilmesine,

4- Giresun İli Seçim Çevresinden Ertuğrul MELİKOĞLU’nun bağımsız adaylık başvurusundan vazgeçtiğinden, talebinin kabulüne, teminat makbuzu aslının Giresun İl Seçim Kurulu Başkanlığına gönderilmesine,

5- Konya İli Seçim Çevresinden Mücahit AYAN’m adli sicil kaydında yer alan mahkumiyetine ilişkin memnu hakların iadesi kararını Kurulumuz Başkanlığına süresi içerisinde gönderdiği anlaşıldığından bağımsız adaylık başvurusunun kabulüne,

6- Kocaeli İli Seçim Çevresinden Niyazi İNCE’nin 2839 sayılı Kanun’un 21/son maddesi uyarınca yatırması gereken parayı yatırmadığından ve adli sicil kaydında yer alan mahkumiyetine ilişkin memnu hakların iadesi kararı olmadığından adaylığının düşürülmesine,

7- Ankara İli 1. Seçim Çevresinden Kamil TEKBAŞ’ın askerlik durumu belgesi, öğrenim durum belgesi, adli sicil ve arşiv kaydı belgesi ve teminat makbuzu belgeleri eksik olduğundan adaylığının düşürülmesine,

8- Ankara İli 1. Seçim Çevresinden Selami KARAGÖZ’ün 2839 sayılı Kanun’un 21/son maddesi uyarınca yatırması gereken parayı yatırmadığından adaylığının düşürülmesine,

9- Karar örneğinin gereği ve ilgili adaylara tebliği için Tokat, Hatay, Denizli, Giresun, Konya, Kocaeli ve Ankara İl Seçim Kurulu Başkanlıklarına gönderilmesine,

10- Karar örneğinin Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce Kurulumuzun www.ysk.gov.tr internet adresinde yayınlanmasına,

11- Karar örneğinin Resmî Gazete’de yayımlanmasına,

25/05/2018 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Bu Yazıyı Paylaşın