İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2005/5)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

23 Eylül 2017 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30189

Ekonomi Bakanlığından:

MADDE 1 – 3/3/2005 tarihli ve 25744 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2005/5)’in 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, aşağıdaki tabloda gümrük tarife istatistik pozisyonu (G.T.İ.P.) ve tanımı belirtilen eşyanın (yalnız karşısında gösterilen gümrük kıymetinin altında birim kıymetleri haiz olanlarının) ithalatında ileriye yönelik olarak ülke ayrımı yapılmaksızın yürütülecek olan gözetim uygulamasına ilişkin usul ve esasları içermektedir.

GTİP Eşyanın Tanımı Birim Gümrük Kıymeti

(ABD doları/ton*)

0801.31.00.00.00 Kabuklu 2.000
0801.32.00.00.00 Kabuksuz 9.000
0802.11 Kabuklu 4.400
0802.12 Kabuksuz 6.900
0802.31.00.00.00 Kabuklu 3.500
0802.32.00.00.00 Kabuksuz 6.500

*ton: brüt ağırlık”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 2 nci maddesinde yer alan “CIF kıymetine” ibaresi “birim gümrük kıymetine” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Tebliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

Başlamış işlem

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce Türkiye’ye sevk edilmek üzere bir taşıma belgesi düzenlenerek yüklemesi yapılmış olan eşyanın ithalatına ilişkin gümrük beyannamesinin, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç 45 gün içerisinde tescil edilmesi veya gümrük mevzuatı çerçevesinde özet beyanın verilmesi halinde, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önceki Tebliğ hükümleri uygulanır.”

MADDE 4 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

Bu Yazıyı Paylaşın