Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Makina Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

04 Ocak 2018 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30291

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Makina Mühendisleri Odasından:

MADDE 1 – 15/3/2002 tarihli ve 24696 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Makina Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine “raporlandırmak,” ibaresinden sonra gelmek üzere “uygunluk değerlendirme ve belgelendirme faaliyetlerinde bulunmak,” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Makina Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu yürütür.

Bu Yazıyı Paylaşın