5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanununun 10 uncu Maddesine Göre 2016 Yılında Uygulanacak Olan İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (Sıra Numarası: 2016/2)

24 Şubat 2016 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 29634

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) 18/04/2007 tarihli ve 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanununun 10 uncu maddesinde düzenlenmiş olan idari para cezaları, 2015 yılı yeniden değerleme oranı olan %5,58 (beş virgül elli sekiz) oranında artırılarak 1/1/2016 tarihinden itibaren ekteki tabloda yer aldığı gibi uygulanacaktır.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 2 (1) 07/02/2015 tarihli ve 29260 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanununun 10 uncu Maddesine Göre 2015 Yılında Uygulanacak Olan İdarî Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (Sıra Numarası: 2015/2) yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 1/1/2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

EK-1

Para Cezaları

5627 Enerji VerimliliğiKanununun 10 uncuMaddesinin Kanunda ÖngörülenPara Cezaları (TL) 2015 YılındaUygulanan ParaCezaları (TL) 2016 YılındaUygulanacak ParaCezaları (TL)
(a) Bendinin (2) Numaralı Alt 10.000 17.972 18.974
Bendindeki Ceza Miktarları 50.000 89.875 94.890
(a) Bendinin (3) Numaralı Alt Bendindeki Ceza Miktarı 500 895 944
(a) Bendinin (7) Numaralı Alt Bendindeki Ceza Miktarı 5.000 8.984 9.485
(a) Bendinin (8) Numaralı Alt Bendindeki Ceza Miktarı 20.000 35.946 37.951
(a) Bendinin (9) Numaralı Alt Bendindeki Ceza Miktarı 20.000 35.946 37.951
Bu Yazıyı Paylaşın