altinoz.com.tr

Türk Eximbank’ın Alıcı Kredileri Çerçevesinde Uyguladığı Faiz Oranı ile CIRR (Referans Ticari Faiz Oranları) Arasındaki Farka Tekabül Eden Faiz Gideri ve Türk Eximbank İhracat Kredi Sigortası Tazmin Desteği ile İlgili Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulunun 08/11/2016 Tarihli ve 2016/8 Sayılı Kararı

12 Kasım 2016 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 29886

Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulundan:

Tarih : 08/11/2016

Karar No : 2016/8

Konu : Türk Eximbank’ın Alıcı Kredileri Çerçevesinde Uyguladığı Faiz Oranı İle CIRR (Referans Ticari Faiz Oranları) Arasındaki Farka Tekabül Eden Faiz Gideri ve Türk Eximbank İhracat Kredi Sigortası Tazmin Desteği

Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulunca;

Ekonomi Bakanlığının 26/09/2016 tarihli ve E. 102682 sayılı yazısı ile İhracata Yönelik Devlet Destekleri Değerlendirme Komitesinin 19/08/2016 tarihli ve 14 No’lu Toplantısının 1 ve 2 nci Gündem maddeleriyle ilgili olarak aldığı 1 No’lu Karar dikkate alınarak; 94/6401 sayılı İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kararı çerçevesinde hazırlanan ekli “Türk Eximbank’ın Alıcı Kredileri Çerçevesinde Uyguladığı Faiz Oranı İle CIRR (Referans Ticari Faiz Oranları) Arasındaki Farka Tekabül Eden Faiz Gideri ve Türk Eximbank İhracat Kredi Sigortası Tazmin Desteği Hakkında Karar”ın kabulüne, karar verilmiştir.

Karar No: 2016/8

Türk Eximbank’ın Alıcı Kredileri Çerçevesinde Uyguladığı Faiz Oranı ile CIRR (Referans Ticari Faiz Oranları) Arasındaki Farka Tekabül Eden Faiz Gideri ve Türk Eximbank İhracat Kredi Sigortası Tazmin Desteği Hakkında Karar

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 -(1) Bu Karar ile 2023 yılı İhracat Stratejisi çerçevesinde, ihracatçılarımızın ve ülkemizin yatırım malı niteliğindeki ürünlerinin uluslararası piyasalarda rekabet gücünün ve ihracat potansiyelinin artırılması amaçlanmıştır.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Karar kapsamındaki destekten Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. (Türk Eximbank) yararlandırılır.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Karar, 27/12/1994 tarih ve 94/6401 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan “İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kararı”na istinaden hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Karar’da geçen;

Bakanlık: Ekonomi Bakanlığı’nı,

Eximbank; Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.’yi (Türk Eximbank),

CIRR (Commercial Interest Reference Rates / Referans Ticari Faiz Oranları):

OECD (Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü) düzenlemesi kapsamında uygulanan minimum faiz oranını,

Genelge: Bu Tebliğ’in Uygulama Usul ve Esasları Genelgesini,

ifade eder,

İKİNCİ BÖLÜM

Destek Kapsamı

Eximbank’ın Uyguladığı Faiz Oranı ile CIRR Arasındaki Farkın Desteklenmesi

MADDE 5 – (1) Bu Karar kapsamında, Eximbank tarafından kullandırılan orta ve uzun vadeli yatırım malı niteliğindeki mal ihracatı alıcı kredilerinde (yurtiçi ve/veya yurtdışı bankalar aracılığıyla kullandırılan alıcı kredileri ile alıcı veya bankasının kredi hesaplarında izlenen iskonto kredileri dâhil) Eximbank’ın uyguladığı faiz oranı ile CIRR arasındaki farka tekabül eden faiz giderinin tamamı desteklenir.

İhracat Kredi Sigortası Tazmin Desteği

MADDE 6 – (1) Bu Karar’a istinaden, Eximbank İhracat Kredi Sigortası Programları dahilinde sigorta kapsamına alınan ve yıllık olarak düzenlenen reasürans anlaşması çerçevesinde reasüre edilen risklerden doğan tazminat ödemeleri neticesinde oluşan zarar rasyosunun takvim yılı bazında % 60’ın üzerine çıkması durumunda, bu oranın üzerinde kalan tazminat tutarlarının reasürans anlaşmasında belirlenen Eximbank payına düşen giderlerinin yıllık en fazla 20 milyon ABD Dolarına kadar olan kısmı desteklenir.

Proje Bazlı İhracat Sigorta Desteği

MADDE 7 – (1) Bu Karar kapsamında, Eximbank İhracat Kredi Sigortası Programlan dahilinde özellikle yatırım malı makina, teçhizat gibi orta ve uzun vadeli sigortaya konu spesifik nitelikteki mal ihracatının sigortalanmasına yönelik işlemlerde, Eximbank tarafından herhangi bir reasürör bulunamaması ve/veya reasürans tutarının yetersiz olması durumunda, Eximbank tarafından yapılan tazminat ödemelerinin reasüre edilemeyen kısmı % 50 oranında ve yıllık en fazla 100 milyon ABD Dolarına kadar desteklenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Uygulama

MADDE 8 – (1) Bu Karar kapsamında, destek başvurularını sonuçlandırmaya yönelik istenen bilgi, belge ve uygulamaya dair diğer hususlar Bakanlıkça düzenlenecek Genelge ile belirlenir.

Müeyyide

MADDE 9 – (1) Bu Karar kapsamında, haksız ve/veya yersiz olarak ödendiği tespit edilen meblağ Eximbank’tan 6183 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde tahsil edilir.

Yetki

MADDE 10 – (1) Bu Karar’da düzenlenen hususlara ilişkin uygulama usul ve esaslarını belirlemeye, uygulamaya ilişkin talimatlar vermeye, uygulamada ortaya çıkacak mücbir sebep, Özel ve zorunlu durumlar ile ihtilafları inceleyip sonuçlandırmaya, gerekli görülmesi durumunda destek oranlarını azaltmaya, ödenecek destek miktarını her türlü kamu alacağına karşılık mahsup etmeye ve bütçe imkânları çerçevesinde destek kapsamında değerlendirilecek harcama ve destek ödeme miktarlarını kısıtlamaya Bakanlık yetkilidir.

Yürürlük

MADDE 11 – (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 12 – (1) Bu Kararı Ekonomi Bakanı yürütür.