altinoz.com.tr

Sektörel Nitelikli Uluslararası Yurtiçi Fuarların Desteklenmesi ile İlgili Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulunun 08/11/2016 Tarihli ve 2016/9 Sayılı Kararı

12 Kasım 2016 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 29886

Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulundan:

Tarih : 08/11/2016

Karar No : 2016/9

Konu : Sektörel Nitelikli Uluslararası Yurtiçi Fuarların Desteklenmesi

Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulunca;

Ekonomi Bakanlığının 26/09/2016 tarihli ve E.102295 sayılı yazısı ile İhracata Yönelik Devlet Destekleri Değerlendirme Komitesinin 19/08/2016 tarihli ve 14 No’lu Toplantısının 10 uncu Gündem maddesiyle ilgili olarak aldığı 8 No’lu Karar dikkate alınarak; 94/6401 sayılı İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kararı çerçevesinde hazırlanan ekli ‘‘2014/4 sayılı Sektörel Nitelikli Uluslararası Yurt İçi Fuarların Desteklenmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar’ın kabulüne, karar verilmiştir.

2014/4 SAYILI SEKTÖREL NİTELİKLİ ULUSLARARASI YURT İÇİ FUARLARIN DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

MADDE 1 – 16/8/2014 tarihli ve 29090 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sektörel Nitelikli Uluslararası Yurt İçi Fuarların Desteklenmesine İlişkin Kararın 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 1 -(1) Bu Kararın amacı; Bakanlık tarafından belirlenen sektörel nitelikli uluslararası yurt içi fuarların dış tanıtımının sağlanması ve uluslararası düzeyde katılımın artırılması amacıyla organizatörlerin yapacakları harcamalar ile katılımcıların harcamalarının bu Kararın ilgili maddelerinde belirtilen miktar ve oranlar çerçevesinde Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan (DFİF) karşılanmasıdır.”

MADDE 2 – Aynı Kararın 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 2 – (1) Bu Karar kapsamındaki desteklerden; Bakanlıkça belirlenen şartlan haiz sektörel nitelikli uluslararası yurt içi fuarları düzenleyen organizatörler ve katılımcılar yararlandırılır.”

MADDE 3 – Aynı Kararın 4 üncü maddesinin 1 inci fıkrasına (c) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş ve diğer bent numaraları buna göre teselsül ettirilmiştir.

“ç) Katılımcı: Bu Karar kapsamındaki sektörel nitelikteki uluslararası yurt içi fuarlara katılım sağlayan Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde kurulmuş, ihracatçı birliğine üye şirketler,”

MADDE 4 – Aynı Kararın 6 ncı maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir. “Yurt içi fuar katılımcılarının desteklenmesi

MADDE 6/A – (1) Sektörel nitelikli uluslararası yurt içi fuarlarda; katılımcılar tarafından yer kirası ve stand konstrüksiyonu için ödenen fatura tutarının % 50’si destek kapsamında katılımcıya ödenir.

(2) Katılımcıya fuar bazında ödenecek destek tutarı, 30.000 Türk Lirasını geçemez.

(3) Bir takvim yılında aynı katılımcının bu madde kapsamında destek alabileceği yurt içi fuar katılımlarının sayısı ile yararlanabileceği destek oranı ve azami destek miktarı Bakanlıkça sınırlandırılabilir.”

MADDE 5 – Aynı Kararın 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Organizatörlerin ve katılımcıların yükümlülükleri

MADDE 7 – (1) Organizatörlerin, bu Kararın uygulanması bakımından aşağıda belirtilen yükümlülükleri yerine getirmesi zorunludur:

a) Ziyaretçi istatistik ve profili izleme yöntemine ilişkin olarak yurt içi fuarın başlama tarihinden en az bir ay önce Bakanlığa bilgi vermek.

b) Bakanlıkça talep edilmesi halinde ilgili yurt içi fuar için izleme raporu hazırlatmak.

c) Yurt içi fuarın başlama tarihinden en az 15 gün önce yabancı katılımcı ve yerli katılımcı listesi, net katılım alanları, mevcut olması halinde önceki dönem fuar izleme raporlarını veya istatistiki bilgilerini Bakanlığa ve gözlemciye iletmek.

ç) Yurt içi fuarın bitim tarihinden itibaren en geç 7 gün içerisinde ziyaretçi istatistiklerini ve fuar sonuç raporunu Bakanlığa iletmek.

d) Bakanlık tarafından yurt içi fuarla ilgili verilebilecek diğer görevleri yerine getirmek.

(2) Bu madde kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmeyen Organizatörlerin destek müracaatları değerlendirmeye alınmaz.

(3) Katılımcıların, bu Kararın uygulanması bakımından aşağıda belirtilen yükümlülükleri yerine getirmesi zorunludur:

a) Destek başvurusu için gerekli belgeleri başvuru süresi içerisinde organizatöre teslim etmek,

b) İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerince istenecek eksik belgeleri süresi içerisinde teslim etmek,”

MADDE 6 – Aynı Kararın 8 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Bu Karar kapsamındaki faaliyetlerin destek ödemesinden yararlandırılabilmesi için, harcamaların fatura ve bankacılık sistemi çerçevesinde düzenlenen ödeme belgeleri ile tevsik edilmesi ve ödemelerin bizzat Organizatör veya Katılımcı tarafından yapılması gereklidir.”

MADDE 7 – Aynı Kararın 10 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Bu Karar kapsamındaki desteklerle ilgili gerekli tüm bilgi ve belgeler yurt içi fuarın bitiş tarihini müteakip en geç üç ay içerisinde; organizatör ve/veya katılımcı tarafından Bakanlıkça belirlenen İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerine intikal ettirilir. Yurt içi fuarın bitiş tarihini müteakip en geç üç ay içerisinde müracaatta bulunmak kaydıyla, eksik bilgi ve belgelerin tamamlanmasını teminen ilave süre verilebilir. İlave süre Bakanlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü) belirlenir.”

MADDE 8 – Aynı Kararın 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Organizatörlere ve katılımcılara yönelik müeyyideler

MADDE 11- (1) Organizatörün ve/veya katılımcının;

a) Ülkemizi, ülkemizin sahip olduğu ekonomik potansiyeli, teknolojik seviyeyi ve ihraç ürünlerimizin imajını ve kalitesini en iyi şekilde tanıtma amacına uygun davranmadığının,

b) Yurt içi fuarla ilgili gösterdiği organizasyon yaklaşımının ve yurt içi fuara yönelik gerçekleştirdiği tanıtım faaliyetlerinin ülkemiz itibarını zedelediğinin,

c) Bakanlığa, ülkemizin yurt dışı temsilciliklerine ve İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerine yanıltıcı veya gerçeğe aykırı bilgi verdiğinin veya belge ibraz ettiğinin,

ç) Bu Karar kapsamı dışında başka bir mevzuat kapsamında aynı harcama kalemleri için destek aldığının tespit edilmesi halinde, Organizatör ve katılımcı bu Karar kapsamındaki desteklerden yararlandırılmaz.

(2) Bu maddenin birinci fıkrası kapsamında yer alan fiilleri işledikleri sabit görülerek yurt içi fuar desteğinden yararlandırılmayan organizatörün ortakları tarafından kurulan ve/veya kurulacak olan şirketler de, bu Karar kapsamındaki desteklerden yararlandırılmaz.

(3) Organizatörün ve/veya katılımcının bu fiilleri işlediğinin ödeme yapıldıktan sonra belirlenmesi durumunda 13 üncü madde hükmü çerçevesinde işlem yapılır.”

MADDE 9 – Aynı Kararın 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Bu Kararda düzenlenen hususlara ilişkin uygulama usul ve esaslarını belirlemeye, uygulamaya ilişkin talimatlar vermeye, uygulamada ortaya çıkacak mücbir sebep, özel ve zorunlu durumlar ile ihtilafları inceleyip sonuçlandırmaya, gerekli görülmesi durumunda destek oranlarını azaltmaya, ödenecek destek miktarını her türlü kamu alacağına karşılık mahsup etmeye ve bütçe imkânları çerçevesinde destek kapsamında değerlendirilecek harcama ve destek ödeme miktarlarını kısıtlamaya Bakanlık yetkilidir,”

MADDE 10 – Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 11 – Bu Karar hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.