Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesi ile İlgili Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulunun 08/11/2016 Tarihli ve 2016/10 Sayılı Kararı

12 Kasım 2016 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 29886

Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulundan:

Tarih : 08/11/2016

Karar No : 2016/10

Konu : Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesi

Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulunca;

Ekonomi Bakanlığının 26/09/2016 tarihli ve E.102310 sayılı yazısı ile İhracata Yönelik Devlet Destekleri Değerlendirme Komitesinin 19/08/2016 tarihli ve 14 No’lu Toplantısının 3 ve 8 inci Gündem maddeleriyle ilgili olarak aldığı 2 No’lu Karar dikkate alınarak; 94/6401 sayılı ihracata Yönelik Devlet Yardımları Kararı çerçevesinde hazırlanan ekli “Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesine İlişkin Karar (Karar No: 2014/8)’da Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın kabulüne, karar verilmiştir.

Karar no: 2016/10

PAZARA GİRİŞ BELGELERİNİN DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN KARAR (KARAR NO:2014/8)’DA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

MADDE 1– 04/09/2014 tarihli ve 29109 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olan Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulunun 26/8/2014 tarihli ve 2014/8 sayılı “Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesine İlişkin Karar’ın 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 1 – (1) Bu Karar’ın amacı, şirketler tarafından çevre, kalite ve insan sağlığına yönelik teknik mevzuata uyum sağlanabilmesini teminen akredite edilmiş kurum ve/veya kuruluşlardan alman yurt dışı pazara giriş belgelerinin belgelendirme işlemleriyle ile küresel tedarik zincirine daha etkin bir tedarikçi olarak katılımlarını sağlamak için ara malı üretim ve ihracat yetkinliklerinin arttırılmasına yönelik gerçekleştirilen harcamaların belirli bir bölümünün Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan karşılanmasıdır.”

MADDE 2– Anılan Karar’ın 2 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 2 – (1) Bu Karar, Türkiye’de sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketlerin pazara giriş belgeleri alınılan ile küresel tedarik zincirine katılımlarını sağlamaya yönelik destekleri kapsar.”

MADDE 3– Anılan Karar’ın 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 4 – (1) Bu Kararda geçen:

a) Bakanlık: Ekonomi Bakanlığını,

b) İBGS: İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğini,

e) Genelge: Bu Karar’ın Uygulama Usul ve Esasları Genelgesi’ni,

ç) Pazara Giriş Belgeleri: Akredite edilmiş kurum/kuruluşlardan alman ve bir ülke pazarına girişte zorunlu olan veya avantaj sağlayan kalite, çevre belgelerini/sertifıkalarını; insan can, mal emniyeti ve güvenliğini gösterir işaretleri; tarım ürünlerine ilişkin laboratuvar analizlerini ve/veya test/analiz raporlarını,

d) Küresel Tedarik Zinciri: Ham maddelerin ara malına ve ara malların nihai ürünlere çevrilmesi, ara malı/nihai ürünlerin müşterilere dağıtımı ve satış sonrası hizmetler safhalarını içeren üretici ve dağıtıcılardan oluşan küresel ağı,

e) Küresel Tedarik Zinciri Yetkinlik Projesi: Şirketlerin küresel firmalarla tedarikçi ilişkisi kurmalarını sağlayacak mahiyette ve Genelge’de belirtilen nitelikteki giderleri içerir projeyi,

f) Şirket: Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde ticari ve/veya sınai faaliyette bulunan ve Türk Ticaret Kanununun 124 üncü maddesinde belirtilen kollektif, komandit, anonim, limited ve kooperatif şirketleri,

ifade eder.”

MADDE 4– Anılan Karar’m 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir,

“MADDE 5 – (1) Bu Karar kapsamında şirketlerin, Genelge’de belirtilen Pazara Giriş Belgelerine ilişkin giderleri % 50 oranında desteklenir.

(2) Bu Karar kapsamında Pazara Giriş Belgelerine yönelik olarak şirket başına yıllık en fazla 250.000 ABD Dolarına kadar destek verilir. Şirket başına yıllık 250.000 ABD Doları üst sınır, bir takvim yılı içerisinde yapılan başvurular esas alınarak hesaplanır. Başvuru tarihi, başvuru dosyasının İBGS evrak giriş tarihidir.

(3) Küresel Tedarik Zinciri Yetkinlik Projesi kapsamında şirketlerin projede belirtilen ve Genelge kapsamındaki giderleri 2 yıl süresince % 50 oranında ve toplamda 1.000.000 ABD Dolarına kadar desteklenir,

(4) Bu Karar kapsamında bir şirketin azami 1 projesi desteklenir.”

MADDE 5– Anılan Karar’ın 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 6 – (1) Şirketlerin bu Karar kapsamındaki harcamaları; bu harcamaların en az % 51 ortaklık payına sahip olduğu organik bağı bulunan şirketler üzerinden gerçekleştirilmesi durumunda da destek kapsamında değerlendirilir.

(2) Destek başvuruları, adına pazara giriş belgesi düzenlenen ve/veya Küresel Tedarik Zinciri Yetkinlik Projesi Bakanlık tarafından kabul edilen şirket tarafından yapılır.

(3) Bakanlık, Küresel Tedarik Zinciri Yetkinlik Projesi başvurularını ihracat stratejisi ve politikaları ile şirketin yer aldığı sektördeki küresel tedarik zincirine katılım ve sürdürülebilirlik potansiyeli çerçevesinde içerik, amaca uygunluk, bütçe ve proje yönetim kapasitesi açısından değerlendirerek sonuçlandırır.”

MADDE 6– Anılan Karar’ın 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 7 – (1) Bu Karar kapsamındaki pazara giriş belgelerine yönelik destek ödemesinden yararlandırılacak olan şirketler tarafından gerçekleştirilen giderlere ilişkin harcama belgeleri ile Genelge’de belirtilen diğer belgelerin; kalite, çevre belgeleri/sertifıkaları ile insan, can, mal emniyeti ve güvenliğini gösterir işaretlerin alınış tarihinden ve tarım ürünleri laboratuvar analizleri ve/veya test analiz raporlarının düzenleniş tarihinden itibaren en geç 6 ay içerisinde üyesi oldukları İBGS’ye ibraz edilmesi gerekmektedir, 6 aylık sürenin hesaplanmasında İBGS evrak giriş tarihi esas alınır.

(2) Şirketlerin, bu Karar kapsamında pazara giriş belgelerine ilişkin başvurularını bir takvim yılı içerisinde aynı İBGS’ye yapmaları gerekmektedir.

(3) Şirketler tarafından Küresel Tedarik Zinciri Yetkinlik Projeleri çerçevesinde gerçekleştirilen Genelge kapsamındaki giderlere ilişkin harcama belgeleri ile Genelge’de belirtilen diğer belgelerin, ödeme belgesi tarihinden itibaren en geç 6 ay içerisinde Bakanhğa/üyesi oldukları İBGS’ye ibraz edilmesi gerekmektedir. 6 aylık sürenin hesaplanmasında Bakanlık/İBGS evrak giriş tarihi esas alınır.

(4) Bu Karar kapsamındaki desteklerden yararlanmak için başvuran şirketlerin eksik bilgi ve belgelerini bildirim tarihinden itibaren en geç 3 (üç) ay içerisinde tamamlamaları gerekir. Eksikliklerin 3 (üç) ay içerisinde tamamlanmaması halinde destek başvurusu süresi içinde yapılmamış kabul edilir. 3 (üç) aylık süre Bakanlık/İBGS evrak-çıkış tarihiyle başlar ve şirketin bildirim üzerine vereceği cevabın Bakanlık/İBGS evrak kaydına girmesiyle biter.

(5) Bakanlık ve İBGS gerekli incelemenin yapılmasını müteakip, ödeme yapılmasına karar verilen şirketler ile ödeme miktarlarını Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’na bildirir. Bakanlıktan alınan bildirim üzerine, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ödemeyi yapar.

(6) Bakanlık, destek müracaatının değerlendirilerek ödeme yapılacak şirketlerin belirlenmesi ile ödeme miktarlarının Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına bildirilmesi konusunda ÎBGS’nin yetkilendirilmesine ilişkin gerekli düzenlemeleri yapabilir.”’

MADDE 7– Anılan Karar’ın 8 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki “Yetki” başlıklı 9 uncu madde eklenmiş ve diğer madde buna göre teselsül ettirilmiştir.

“Yetki

MADDE 9 – (1) Destek başvurularına ve bu başvuruların sonuçlandırılmasına yönelik olarak İstenen bilgi, belge ve uygulamaya ilişkin diğer hususlar Bakanlıkça düzenlenen Genelge ile belirlenir.

(2) Bu Karar’da düzenlenen hususlara ilişkin uygulama usul ve esaslarını belirlemeye, uygulamaya ilişkin talimatlar vermeye, uygulamada ortaya çıkacak mücbir sebep, özel ve zorunlu durumlar ile ihtilafları inceleyip sonuçlandırmaya, gerekli görülmesi durumunda destek oranlarını azaltmaya, ödenecek destek miktarını her türlü kamu alacağına karşılık mahsup etmeye ve bütçe imkânları çerçevesinde destek kapsamında değerlendirilecek harcama ve destek ödeme miktarlarını kısıtlamaya Bakanlık yetkilidir.”

MADDE 8– Anılan Karar’ın “Yaptırım” başlıklı 9 uncu maddesi, “Yetki” maddesinin eklenmesinden sonra teselsül ettirilmiş ve başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Müeyyide

MADDE 10 – (1) Bu Karar kapsamında haksız olarak alındığı tespit edilen destek ödemeleri, ilgililerden “6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun” hükümleri çerçevesinde tahsil edilir.

(2) Bakanlık, projeleri izler ve değerlendirir. Proje faaliyetlerinin bu Karar’ın amaç ve hükümlerine uygun şekilde yürütülmediğinin tespit edilmesi durumunda ilgili faaliyet destek kapsamından çıkarılır.

(3) Bu Karar kapsamında şirketler tarafından yanıltıcı bilgi ve belge ibraz edildiğinin tespiti halinde, haklarında kanuni işlem yapılır. Bu kapsamda tahkikat, soruşturma veya dava konusu edilmiş olanların destek talepleri, konuyla ilgili denetim raporu veya yargı kararı alınıncaya kadar bekletilir. Denetim raporu veya yargı kararı şirketin yanıltıcı bilgi ve belge sunduğu yönünde ise, bahse konu şirketin ilgili başvuru dosyası destek kapsamından çıkarılır ve sonuçlandırılmamış destek başvuruları değerlendirmeye alınmaz. Şirket, Bakanlığın kapsamdan çıkarım bildirim yazısının evrak çıkış tarihinden itibaren en az iki yıl süresince, bu Karar kapsamında yeni bir başvuruda bulunamaz.”

MADDE 9– Anılan Karar’ın 10 uncu maddesi kaldırılmış olup, ‘Müeyyide’ başlıklı 10 uncu maddeden sonra gelmek üzere “İstisna” başlıklı aşağıdaki madde eklenmiş ve diğer maddeler buna göre teselsül ettirilmiştir.

“İstisna

MADDE 11 – (1) Bu Karar kapsamında yer alan desteklerden yararlanan şirketler, diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca verilen aynı mahiyetteki desteklerden yararlanamazlar.”

MADDE 10– Anılan Karar’ın “Geçici Hükümler” başlıklı bölümüne GEÇİCİ MADDE 2-eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu maddenin yayımlandığı tarih itibarıyla 2014/8 sayılı “Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesi Hakkında Karar” kapsamında henüz sonuçlandırılmamış pazara giriş belgelerine ilişkin destek başvurularında, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yürürlükte otan Karar’ın lehe olan hükümleri uygulanır.

(2) Bu maddenin yayımlandığı tarihten önce alınan ancak destek müracaatı bu maddenin yayımlandığı tarihten sonra yapılan pazara giriş belgeleri için, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yürürlükte olan Karar’ın lehe olan hükümleri uygulanır,

(3) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle sonuçlandırılmamış başvurular için bu Karar’ın lehe olan hükümleri uygulanır.”

Yürürlük

MADDE 11- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 12- (1) Bu Karar hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

Bu Yazıyı Paylaşın