Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Kararı

25 Mayıs 2018 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30431 (Mükerrer)

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından:

Karar No: 2018/2

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereği oluşturulan Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu 09/04/2018 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararı almıştır.

MADDE 1 – Sağlık Uygulama Tebliği hükümlerine göre Kurumca bedelleri karşılanan ve Depocuya satış fiyatı 9,31 (dokuz virgül otuz bir) TL (dahil) üzerinde olup iskonto uygulanan ilaçlarda %2,50 oranında fiyat artışı yapılması sonucunu doğuracak şekilde indirim oranlarında iyileştirme yapılmasına,

Alınan kararın Resmî Gazete’de yayımlanmasını müteakip 3 (üç) işgünü sonra yürürlüğe girmesine,

Karar verilmiştir.

Bu Yazıyı Paylaşın