tarafından eklendi tarafından eklendi
altinoz.com.tr

2018/11552 Resmi İlan Fiyatlarının Tespit Edilmesi ile 11/1/2016 Tarihli ve 2016/8430 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Karar

26 Mayıs 2018 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30432

Başbakanlıktan:

Karar Sayısı : 2018/11552

Resmi ilan fiyatlarının ekli tarifede gösterildiği şekilde tespit edilmesi ile 11/1/2016 tarihli ve 2016/8430 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının yürürlükten kaldırılması; Basm İlan Kurumu Genel Kurulunun teklifine dayanan Başbakan Yardımcılığının 26/3/2018 tarihli ve 22139 sayılı yazısı üzerine, 2/1/1961 tarihli ve 195 sayılı Kanunun 39 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 26/3/2018 tarihinde kararlaştırılmıştır.

26/3/2018 TARİHLİ VE 2018/11552 SAYILI KARARNAMENİN EKİ

RESMİ İLAN FİYAT TARİFESİ

MADDE 1- (i) Resmi ilanların yayım ücreti, gazetelerin sayfa düzenleri esasını teşkil eden sütun boyu üzerinden bir santimetrelik ölçüm ile elde edilen sütun-santim birimi esas alınmak suretiyle hesap edilir.

(2) İlan metinlerinin dizgisinde “Arial” yazı karakteri kullanılması zorunludur.

(3) Günlük fiili satışı 50 bin adetten az olmayan gazetelerde yayınlanacak resmi ilan metinlerinin,

a) Yazı karakterinin 9 punto olması,

b) 5 santimetrelik kısımda en az 14 satır yazı bulunması,

c) Tek sütun genişliğinin 32 milimetre olması,

zorunludur.

(4) Günlük fiili satışı 50 bin adetten az olan gazetelerde yayınlanacak resmi ilan metinlerinin ise,

a) Yazı karakterinin 10 punto olması,

b) 5 santimetrelik kısmada en az 12 satır yazı bulunması,

c) Tek sütun genişliğinin 37 milimetre olması,

zorunludur.

(5) Sütun aralarındaki boşluklar 3 milimetre olarak hesaplamaya dâhil edilir.

(6) Resmi ilan başlıklarının ilan metinleri ile orantılı olması için ilan metni başlık dâhil iki yüz sütun-santim üzerindeki resmi ilanların başlıklarının en fazla 24 punto, yüz ve iki yüz sütun-santim arasındakilerin en fazla 20 punto, elli ve yüz sütun-santim arasındakilerin 16 punto, elli sütun-santimin altındakilerin ise en fazla 14 punto olması zorunludur.

(7) Anılan resmi ilanların yayım öncesindeki dizgi tertip işlemlerinin,

a) İlan başlığı ile ilan metni arasının 3 milimetre,

b) İlan çerçeve kalınlığının 0,5 milimetre, ilan metni ile çerçeve arasındaki boşlukların 3 milimetre,

c) Kelime aralan bir boşluk karakteri,

olacak şekilde yapılması gerekmektedir.

(8) Daha büyük puntolu harflerle ve/veya daha dar sütuna dizilen ilanlar ile satır ve kelime aralarında gereğinden fazla boşluk bırakılan resmi ilanların bedelleri yukarıdaki açıklamalar çerçevesinde kıyasen hesaplanır.

MADDE 2- (1) Resmi ilanların bir santimetresinin tek sütundaki yayım ücreti 12,50 Türk Lirası olup, bu yayım ücreti günlük fiili satışı 50 bin adetten az olmayan gazeteler için 40,00 Türk Lirasıdır. Bu maddede belirtilen ücretlere KDV dâhil değildir.

MADDE 3- (1) Resmi ilanların tahmini bedelleri, Basın İlan Kurumunun tespit edeceği esaslara göre, ilanı verenler tarafından peşin olarak Kuruma ödenir ve fatura tanziminden sonra mahsup işlemi yapılır.

(2) Kanuni sebeplerden ötürü tahmini ilan bedellerini peşin ödeyemeyen merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri, faturanın kendilerine ulaşmasını müteakiben borçlarını derhal öderler.

MADDE 4- (1) Bu tarife, Resmi Gazete’de yayımını takip eden ay başından itibaren yürürlüğe girer.