Rekabet İhlallerine İlişkin Başvuru Usulüne Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2012/2)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2016/4)

13 Şubat 2016 Tarihli Resmi Gazete

Sayı : 29623

Rekabet Kurumundan:

MADDE 1 – 23/8/2012 tarihli ve 28390 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Rekabet İhlallerine İlişkin Başvuru Usulüne Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2012/2)’in 5 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) İlgili daire başkanlığı tarafından yapılacak değerlendirme neticesinde, aşağıdaki unsurları içermediği anlaşılan veya inceleme talebi bulunmayan başvurular hakkında işlem yapılmaması esastır:

a) Gerçek kişiler tarafından yapılan başvurularda başvuru sahibinin adı ve soyadı, vatandaşlık numarası, adresi, imzası ile varsa elektronik tebligat adresi,

b) Tüzel kişiler tarafından yapılan başvurularda, tüzel kişinin ticaret unvanı/işletme adı, adresi, varsa elektronik tebligat adresi (19/1/2013 tarihli ve 28533 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektronik Tebligat Yönetmeliği gereğince tebligat adresi almak zorunluluğunda olan teşebbüsler bakımından bildirilmesi gereklidir) ve Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (MERSİS) numarası (MERSİS numarası bulunan teşebbüsler tarafından bildirilmesi gereklidir), imza sirküleri ile bu sirkülere göre tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili olanların imzası,

c) Bir temsilci vasıtası ile yapılacak başvurularda, temsilcinin yetkili olduğunu gösterir belgenin aslı veya usulüne uygun bir şekilde aslına uygunluğu onanmış örneği, temsilcinin ve temsil olunan gerçek veya tüzel kişinin adresi, temsilcinin imzası ile varsa elektronik tebligat adresi.”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Rekabet Kurumu Başkanı yürütür.

Bu Yazıyı Paylaşın