Açık Artırma Yöntemi ile Alım Satımı Yapılacak 2017 Ürünü Üretici Tütünlerine İlişkin Açık Artırma Başlangıç Fiyatları Hakkında Tebliğ (No: 2018/33)

05 Eylül 2018 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30526

Tarım ve Orman Bakanlığından:

Açık artırma başlangıç fiyatları

MADDE 1 – (1) 3/1/2002 tarihli ve 4733 sayılı Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dair Kanunun 9 uncu maddesinin (B) fıkrası ile 10/7/2010 tarihli ve 27637 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tütün Üretimi, İşlenmesi, İç ve Dış Ticareti ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 14 üncü ve 17 nci maddeleri uyarınca, 2017 yılında sözleşmeye bağlanmaksızın üretilen tütünler ile sözleşme yapılmasına rağmen sözleşmeden fazla üretilmiş ve satın alınmayan tütünlerin açık artırma yöntemiyle pazarlanmasına esas teşkil edecek açık artırma başlangıç fiyatları bölgeler ve neviler itibariyle aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir:

 

 

NEVİ

BÖLGELER
Karadeniz ve

Marmara (TL)

Ege

(TL)

Doğu

(TL)

Güneydoğu

(TL)

A. Grad 12,58 12,33 11,20 10,70
B. Grad   7,96   7,80   7,09  6,76
Kapa   7,49   7,34   6,66   6,36
Duble Kapa   4,32   4,24   3,85   3,68

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 2 – (1) 9/8/2017 tarihli ve 30149 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Açık Artırma Yöntemi ile Alım Satımı Yapılacak 2016 Ürünü Üretici Tütünlerine İlişkin Açık Artırma Başlangıç Fiyatları Hakkında Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

Bu Yazıyı Paylaşın