4749 Sayılı Kanun Kapsamında Dış Finansman Sağlanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

23 Kasım 2016 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 29897

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı)’tan:

MADDE 1 – 25/12/2014 tarihli ve 29216 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4749 Sayılı Kanun Kapsamında Dış Finansman Sağlanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “öncelikle” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Bir takvim yılı içerisinde garantili finansmana ilişkin kreditöre olan,

a) Ödeme yükümlülüklerini tam ve zamanında yerine getiren kuruluşlar ile ikrazlı kredilerine ilişkin ödeme yükümlülüklerini vade tarihinde veya vade tarihinden itibaren yirmi beş işgünü içerisinde tahakkuk edecek gecikme zammıyla birlikte yerine getiren kuruluşlar, bir sonraki takvim yılı içerisinde itfa tarihindeki hesaba konu yükümlülüklerini karşılayacak miktardaki tutarı en geç vade tarihine kadar hesaba aktarmakla yükümlüdür.

b) Ödeme yükümlülüklerinden herhangi birini yerine getirmeyen kuruluşlar ile ikrazlı kredilerine ilişkin ödeme yükümlülüklerinden herhangi birini vade tarihinde veya vade tarihinden itibaren yirmi beş işgünü içerisinde tahakkuk edecek gecikme zammıyla birlikte yerine getirmeyen kuruluşlar, bir sonraki takvim yılı içerisinde hesaba konu vadesi gelecek her bir borç taksit tutarının en az yüzde 50’sini vade tarihinden en az 3 ay önce; kalan tutarı ise vade tarihine kadar hesaba aktarmakla yükümlüdür.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Müsteşarlıkça, izleme ve/veya denetim sonuçlarına göre, 23 üncü maddenin dördüncü fıkrasının (b) bendindeki yükümlülüklerin yerine getirilmemesi durumunda, kuruluş hakkında her bir ödeme vadesi için 25 inci maddeye göre idari para cezası uygulanır. Ancak, söz konusu yükümlülüklerin yerine getirilmemesi hususu kişi/kişilerin ihmal veya hatası sonucu ortaya çıktığı durumlarda ise kuruluş sorumlu kişi/kişilere rücu eder.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihteki Dış Borç Ödeme Hesabına konu Garanti Protokolleri ve İkraz Anlaşmaları bu Yönetmelik hükümleri uyarınca Yönetmeliğin Resmî Gazete’de yayımı tarihinden itibaren 6 ay içinde yenilenir. Garanti Protokolleri ve İkraz Anlaşmaları yenilenirken tadilatın yapıldığı günün hesap bakiyeleri dikkate alınır.

(2) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla hesapta tutulan paranın, gelecek iki yıllık zaman diliminde garantili finansman veya ikrazlı kredilerden kaynaklanan her türlü ödeme dahil olmak üzere vadesi gelecek tüm borç servisini karşılayacak tutarı aşan kısmı, kuruluş tarafından başka amaçlar için kullanılabilir.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik 25/12/2014 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
25/12/2014 29216
Bu Yazıyı Paylaşın