2018/11837 Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Faaliyeti Gösteren Tesisler İçin Uygulanacak Fiyat ve Süreler ile Yerli Katkı İlavesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

21 Haziran 2018 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30455

Başbakanlıktan:

Karar Sayısı : 2018/11837

Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim faaliyeti gösteren tesisler için uygulanacak fiyat ve süreler ile yerli katkı ilavesine ilişkin Kararda değişiklik yapılması hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulması; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 26/4/2018 tarihli ve 13943 sayılı yazısı üzerine, 10/5/2005 tarihli ve 5346 sayılı Kanunun 6 ncı ve 6/B maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 30/4/2018 tarihinde kararlaştırılmıştır.

30/4/2018 TARİHLİ YE 2018/11837 SAYILI KARARNAMENİN EKİ

KARAR

MADDE 1- Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim faaliyeti gösteren tesisler için uygulanacak fiyat ve süreler ile yerli katkı ilavesine ilişkin 18/11/2013 tarihli ve 2013/5625 sayılı Kararnamenin eki Karara aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“EK MADDE 1- (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bağlantı anlaşması çağrı mektubu almaya hak kazanan ve 31/12/2020 tarihine kadar işletmeye girecek olan YEK Destekleme Mekanizmasına tabi üretim tesislerinden, kurulu gücü bağlantı anlaşması sözleşme gücü ile sınırlı olmak üzere, mesken aboneleri için 10 kW’a kadar (10 kW dahil), ticarethane, sanayi, tarımsal sulama ve aydınlatma aboneleri için ise 1000 kW’a kadar (1000 kW dahil) yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı çatı ve cephe uygulamalı elektrik üretim tesislerinde üretilen ihtiyaç fazlası elektrik enerjisi için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından ilan edilen kendi abone grubuna ait perakende tek zamanlı aktif enerji bedeli, tesisin işletmeye giriş tarihinden itibaren on yıl süre ile uygulanır. Uygulamaya dair gerekli düzenlemeler Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve EPDK tarafından yürütülür.”

MADDE 2- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Karar hükümlerini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

Bu Yazıyı Paylaşın