altinoz.com.tr

Milli Saraylar Bilim ve Değerlendirme Kurulu Yönetmeliği

19 Nisan 2019 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30750

Cumhurbaşkanlığı (Millî Saraylar İdaresi Başkanlığı)’ndan:

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Cumhurbaşkanlığının yönetiminde bulunan saray, köşk, kasırlar, müzeler ve tarihi fabrikaların bünyesindeki taşınır ve taşınmaz kültür varlıkları, tarihi bahçeler ve çevrelerinin bakım, onarım, restorasyon ve koruma hizmetlerinin bilimsel açıdan değerlendirilmesi amacıyla oluşturulan Milli Saraylar Bilim ve Değerlendirme Kurulunun oluşumu, çalışma usul ve esasları ile Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı bünyesinde oluşturulacak danışmanlık ve ihtisas komitelerinin çalışma usul ve esaslarını belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, Milli Saraylar Bilim ve Değerlendirme Kurulu ile Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı bünyesinde oluşturulacak danışmanlık ve ihtisas komitelerini kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 12 sayılı Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 5/A maddesi ile 17 nci maddesinin dördüncü fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu yönetmelikte geçen;

a) Başkanlık: Milli Saraylar İdaresi Başkanlığını,

b) Başkan: Milli Saraylar İdaresi Başkanını,

c) Danışmanlık Komitesi: Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı bünyesinde oluşturulan danışmanlık komitesini,

ç) Değerlendirme: Cumhurbaşkanlığının yönetiminde bulunan saray, köşk, kasırlar, müzeler ve tarihi fabrikaların bünyesindeki taşınır ve taşınmaz kültür varlıkları, tarihi bahçeler ve çevrelerinin teşhiri, tanzimi, kullanılması ve bilimsel yöntemlerle tanıtılmasını,

d) İhtisas Komitesi: Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı bünyesinde oluşturulan ihtisas komitesini,

e) Koruma: Cumhurbaşkanlığının yönetiminde bulunan saray, köşk, kasırlar, müzeler ve tarihi fabrikaların bünyesindeki taşınır ve taşınmaz kültür varlıkları, tarihi bahçeler ve çevrelerinin muhafaza, bakım, onarım, restorasyon, konservasyon, fonksiyon verme, kullanım amaçlarını belirleme ve değiştirme işlemleri ile bu konularla ilgili eğitim işlerini,

f) Kurul: Milli Saraylar Bilim ve Değerlendirme Kurulunu,

g) Kurul Başkanı: Milli Saraylar Bilim ve Değerlendirme Kumlu Başkanını,

ifade eder.

Tamamı için tıklayınız.