Belgesiz İhracat Kredileri ile Vergi Resim ve Harç İstisnası Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (BKK 2016/8661)

08 Nisan 2016 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 29678

Karar Sayısı : 2016/8661

Ekli “Belgesiz İhracat Kredileri ile Vergi Resim ve Harç İstisnası Hakkkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının 17/3/2016 tarihli ve 28616 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 27/6/1963 tarihli ve 261 sayılı Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 3/6/2011 tarihli vee 637 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 7 nci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanunun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 21/3/2016 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

BELGESİZ İHRACAT KREDİLERİ İLE VERGİ RESİM VE HARÇ İSTİSNASI

HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KARAR

MADDE 1- 8/1/2010 tarihli ve 2010/51 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Belgesiz İhracat Kredileri ile Vergi Resim ve Harç İstisnası Hakkında Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “31/12/2015” ibaresi “31/12/2016” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Bu Karar, 1/1/2016 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Karar hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

bkk-2016-8661-ek

Bu Yazıyı Paylaşın