Yüksek Seçim Kurulu Kararı Karar No: 435

T.C.

YÜKSEK SEÇİM KURULU

Karar No: 435

– K A R A R –

Engelsiz Erişim Derneği Yönetim Kurulu Başkanı ve GETEM Direktörü Engin Yılmaz tarafından Kurulumuz Başkanlığına gönderilen 27/03/2017 tarihli yazıda; 16 Nisan 2017 Pazar günü yapılacak Anayasa Değişikliği Halkoylamasına münhasır olmak üzere isteyen görme engellilerin tek başlarına ve erişilebilir biçimde oy kullanabilmeleri maksadıyla halkoylamasında kullanılacak birleşik oy pusulası ebatlarında bir şablon hazırlandığı, oy pusulasının bu şablonun içine konulduğu zaman sol taraftaki boşluğun “Evet”, sağ taraftaki boşluğun da “Hayır” tercihinin kullanılmasına uygun olduğu, Yüksek Seçim Kurulunca dileyen görme engellilerin böyle bir şablonla oy verme kabinine girmesine izin verildiği takdirde, söz konusu şablonun dileyen görme engelliler için çoğaltılıp, ücretsiz göndermeyi planladıkları, bu itibarla, söz konusu şablonun kullanılmasına izin verilmesi halinde, konu hakkında sandık kurulu başkanlarının bilgilendirilmesi istenilmiş olmakla, konu incelenerek;

GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:

298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun’un;

  1. maddesinde; “Oy verme günü sandık başına gelecek seçmenler, sandık kurulu önüne başkan tarafından sıra ile birer birer alınırlar. Gebeler, hastalar ve engelliler bekletilmezler. Yaşlılar önce alınabilirler.”
  2. maddesinin ikinci fıkrasında; “Körler, felçliler veya bu gibi bedeni engellilikleri açıkça belli olanlar, bu seçim çevresi seçmeni olan akrabalarından birinin, akrabası yoksa diğer herhangi bir seçmenin yardımı ile oylarını kullanabilirler. Bir seçmen birden fazla malule refakat edemez.”

hükümleri yer almaktadır.

Ayrıca, 16 Nisan 2017 Pazar günü yapılacak halkoylamasının sağlıklı ve düzen içinde yürütülüp sonuçlandırılması ve yurt genelinde uygulamada birliğin sağlanması amacı ile Yüksek Seçim Kurulunun 14/02/2017 tarihli ve 2017/97 sayılı kararı ile kabul edilen ve tüm teşkilata iç- mail olarak gönderilen “Sandık Kurullarının Oluşumu, Görev ve Yetkilerini Gösterir 135/I Sayılı Genelge”nin;

“Engellilerin oy kullanması” başlıklı 32. maddesinde; “Görme engelliler, felçliler, elleri eksik olanlar veya bu gibi bedeni engelleri açıkça belli olanlar o seçim çevresi seçmeni olan ve o sırada sandık alanında bulunan akrabalarından birinin, akrabası yoksa diğer herhangi bir seçmenin yardımı ile oylarını kullanabilirler. Bir seçmen birden fazla engelliye yardım edemez.

Sandık kurulu başkan veya üyeleri, engelli seçmenlere yardım etmek amacıyla oy verme kabinine giremez, oy kullanma sırasında yardım edemez.

“Oy kullanmada öncelik” başlıklı 34. maddesinde; “Gebeler, hastalar ve engelliler sıra bekletilmeden oylarını verirler.

Engellilere yardım edenler ile güvenlik görevlileri ve yaşlıların da öncelikle oy kullanmalarına izin verilebilir.”

şeklinde düzenlemelere yer verilmiştir.

Kurulumuzca yapılan değerlendirme neticesinde; 298 sayılı Kanunun 90, 93 ve 135/I sayılı Genelgenin 32 ve 34. maddeleri uyarınca, 16 Nisan 2017 Pazar günü yapılacak Anayasa Değişikliği Halkoylamasına münhasır olmak üzere Engelsiz Erişim Derneği tarafından isteyen görme engellilerin tek başlarına ve erişilebilir biçimde oy kullanabilmeleri maksadıyla hazırlanan “Erişilebilir Halkoylaması Oy Pusulası Şablonu”nun kullanılmasına engel bir durum bulunmadığından, söz konusu şablonun kullanılması için izin verilmesine gerek olmadığına karar verilmesi gerekmiştir.

S O N U Ç: Yukarıda açıklanan nedenlerle;

  • 298 sayılı Kanunun 90, 93 ve 135/I sayılı Genelgenin 32 ve 34. maddeleri uyarınca, 16 Nisan 2017 Pazar günü yapılacak Anayasa Değişikliği Halkoylamasına münhasır olmak üzere Engelsiz Erişim Derneği tarafından isteyen görme engellilerin tek başlarına ve erişilebilir biçimde oy kullanabilmeleri maksadıyla hazırlanan “Erişilebilir Halkoylaması Oy Pusulası Şablonu”nun kullanılmasına engel bir durum bulunmadığından, söz konusu şablonun kullanılması için izin verilmesine gerek olmadığına,
  • Karar örneğinin;
  1. Engelsiz Erişim Derneğine gönderilmesine,
  2. Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce ysk.gov.tr adresinde yayınlanmasına, il ve ilçe seçim kurulu başkanlıklarına Kurum içi elektronik posta ile iletilmesine,

30/03/2017 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Bu Yazıyı Paylaşın