altinoz.com.tr

Cumhurbaşkanlığının Sorumluluğunda Olup Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı Yönetiminde Bulunan Tarihî Bina ve Objelerin Onarımları ve Restorasyonları ile Çevre Düzenlemesine İlişkin Mal ve Hizmet Alımlarına Dair Yönetmelik

19 Nisan 2019 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30750

Cumhurbaşkanlığı (Millî Saraylar İdaresi Başkanlığı)’ndan:

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Cumhurbaşkanlığının sorumluluğunda ve Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı yönetiminde bulunan tarihî bina ve objelerin onarımları ve restorasyonları ile çevre düzenlemesine ilişkin mal ve hizmet alımları ile münhasıran özel ihtisas gerektiren konularda mütalaa ve hukuki hizmet satın alma işlerinde uygulanacak usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, Cumhurbaşkanlığının sorumluluğunda olup Milli Saraylar İdaresi Başkanlığının yönetiminde bulunan saray, köşk, kasır, müzeler ve tarihî fabrikalar ile bunların bünyesindeki taşınır ve taşınmaz kültür varlıklarının; bakım, onarım ve restorasyonları ile çevre düzenlemesine ilişkin mal ve hizmet alımları ile münhasıran özel ihtisas gerektiren konularda mütalaa ve hukuki hizmet satın alma işlerini kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun ek 8 inci maddesi ile 12 sayılı Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

a) Bakım: Başkanlığın yönetiminde bulunan tarihî bina ve objelerin yaşamını sürdürmesini amaçlayan, tasarımda, malzemede, strüktürde, mimari öğelerde değişiklik gerektirmeyen çatı aktarımı, oluk onarımı, boya badana işleri gibi müdahaleleri,

b) Basit onarım: Başkanlığın yönetiminde bulunan tarihî bina ve objelerin çürüyen ya da bozularak eksilen öğelerinin özgün biçimlerine uygun olarak aynı malzeme ile değiştirilmesi, bozulan iç ve dış sıvaların, kaplamaların, renk ve malzeme uyumu sağlanarak özgün biçimlerine uygun olarak yenilenmesini,

c) Başkan: Milli Saraylar İdaresi Başkanını,

ç) Başkanlık: Milli Saraylar İdaresi Başkanlığını,

d) Birim: Başkanlık bünyesinde ödenek tahsis edilen ve harcama yetkisi bulunan birimi,

e) Çevre düzenleme projesi: Başkanlığın yönetimindeki tarihî binaların bulunduğu alanda yapısal ve bitkisel düzenlemelere ilişkin uygulama özelliklerini belirlemek, mevcut kullanım ve çevresinden kaynaklanan sorunları çözmek amacıyla hazırlanacak çizimleri ve uygulamaya yönelik açıklayıcı raporu,

t) Esaslı onarım (Restorasyon): Başkanlığın yönetimindeki tarihî binaların ihyasına yönelik olarak rölöve, restitüsyon, restorasyon, konservasyon, saray peyzajı, çevre düzenleme projeleri, teşhir tanzim projeleri ve statik güçlendirme projeleri doğrultusundaki her türlü inşaat işleri ve bunların uygulamaları ile kazı çalışmaları, yazılım işleri, muhafaza, nakil işleri, sondaj, yıkma, güçlendirme ve montaj işleri ile benzer işleri,

Tamamı için tıklayınız.