Kanun Yolu Değerlendirme Formlarının Düzenlenmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

02 Aralık 2021 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 31677

Hâkimler ve Savcılar Kurulundan:

MADDE 1 – 3/9/2016 tarihli ve 29843 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kanun Yolu Değerlendirme Formlarının Düzenlenmesine İlişkin Yönetmeliğin 5 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(9) Kanun yolu değerlendirme formunu düzenleyecek olan merciler; etkin soruşturma yapmama, soruşturma ve yargılamanın sürüncemede bırakılması ve/veya kararların yeterli hukuki gerekçeyi ihtiva etmemesi hususlarındaki tespitlerini, gerekçesiyle birlikte, durumun mahiyet ve ağırlığına göre, ilgili hâkim ve Cumhuriyet savcılarının disiplin sorumlulukları bakımından değerlendirme yapılmak üzere Hâkimler ve Savcılar Kuruluna bildirirler.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Hâkimler ve Savcılar Kurulu yürütür.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Hâkimler ve Savcılar Kurulu yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
3/9/2016 29843
Bu Yazıyı Paylaşın