Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Taşınmaz Kiraya Verme İşlemleri Genel Hizmet Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

02 Aralık 2021 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 31677

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden:

MADDE 1 – 15/9/2006 tarihli ve 26290 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Taşınmaz Kiraya Verme İşlemleri Genel Hizmetleri Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“g) Yönetim Kurulu: Kuruluş Yönetim Kurulunu,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “Teknik Hizmetler ve Emlak” ibaresi “İdari ve Yapı İşleri” olarak değiştirilmiş aynı fıkranın (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) İlgili ünite tarafından kiraya verilmesi teklif edilen taşınmazların, mülkiyet ve tasarruf durumları İdari ve Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından da incelenir ve kiraya verilme teklifi Genel Müdürlük tarafından Yönetim Kurulu onayına sunulur. Yönetim Kurulunca uygun görülen taşınmazlar için kiraya verme işlemine başlanır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Teknik Hizmetler ve Emlak” ibaresi “İdari ve Yapı İşleri” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (a), (c) ve (ç) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Kira takdir komisyonu; İdari ve Yapı İşleri Dairesi Başkanı veya ilgili müdür başkanlığında, İdari ve Yapı İşleri Dairesi Başkanlığından bir teknik personel, Malî İşler Dairesi Başkanlığından bir yetkili personel, Hukuk Müşavirliğinden bir hukukçu ve taşınmazın emrine tahsisli ünitesince görevlendirilecek yetkili bir personelden oluşacak şekilde, dört üye ve bir başkan olmak üzere toplam beş kişiden oluşur.”

“c) Kira takdir komisyonunca tespit edilen tahmini kira bedeli Genel Müdürlük tarafından Yönetim Kurulu onayına sunulur.

ç) Kiracılık durumu devam edenler için yeni dönemde geçerli olacak kira bedelleri Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan tüketici fiyat endeksinin on iki aylık ortalamasına göre değişim oranı dikkate alınarak her yıl artırılır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Teknik Hizmetler ve Emlak” ibareleri “İdari ve Yapı İşleri” olarak değiştirilmiş, aynı fıkranın (a) bendinde yer alan “masrafları ile” ibaresinden sonra gelmek üzere “kiralanacak taşınmazın mevcut durumuna göre Yönetim Kurulu tarafından belirlenen” ibaresi eklenmiş ve aynı fıkranın (b) bendinde yer alan “Baş” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi ile aynı fıkranın (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“İhale komisyonu; İdari ve Yapı İşleri Dairesi Başkanı veya ilgili müdür başkanlığında, Malî İşler Dairesi Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği, taşınmazın emrine tahsisli ünite ve İdari ve Yapı İşleri Dairesi Başkanlığından bir personelin katılımı ile en az beş üyeden oluşur.”

“b) İhale komisyonu, başkan ve dört üyenin hazır bulunması hâlinde toplanır. Kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde, Başkanın oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır. Karara katılmayan üye, gerekçesini karar ekinde belirtmek suretiyle imzalar.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Teknik Hizmetler ve Emlak” ibareleri “İdari ve Yapı İşleri” olarak, aynı fıkranın birinci cümlesinde yer alan “yoluyla” ibaresi “marifeti, iadeli taahhütlü posta veya sözleşmede belirlenen şekilde” olarak değiştirilmiş, aynı fıkranın (c) bendinde yer alan “Baş” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve (g) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“g) Kira sözleşmesinin devam ettiği süreçte kiracıdan gelmesi muhtemel, kiralanan mahallerde faaliyet değişikliği, özel kişilerce kullanılan mahalde şirket olarak faaliyete devam edilmesi, kiralanan mahallin müsait ise genişletilmesi, faaliyet konusuna göre inşaat, tamir ve tadilat, kira sözleşmesi veya sözleşmedeki haklarının devir ve temliki, kiracının yanına ortak alarak faaliyetini sürdürmesi, alt kiracı alması gibi talepler; İdari ve Yapı İşleri Dairesi Başkanlığınca tetkik edilerek, bu taleplere ilişkin görüşlerle birlikte, Genel Müdüre sunulur. Taleplerin değerlendirilerek tamamının veya bir kısmının kabulü veya reddi Genel Müdüre aittir.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Teknik Hizmetler” ibaresi “İdari” olarak değiştirilmiş aynı fıkrada yer alan “yetki limitleri içinde Genel Müdür veya” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 10 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 11 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kıyı Emniyeti Genel Müdürü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
15/9/2006 26290
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
3/5/2012 28281
Bu Yazıyı Paylaşın