Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2020/24)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2021/44)

02 Aralık 2021 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 31677

Tarım ve Orman Bakanlığından:

MADDE 1 – 21/11/2020 tarihli ve 31311 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2020/24)’in 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendine “yapımı” ibaresinden sonra gelmek üzere “ile soğuk hava deposu ekipmanıyla sınırlı olmak kaydı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyonu” ibaresi ile aynı maddenin on birinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Ancak nüfusu 20.000’in altında olan yerleşim yerlerinde yapılacak başvurular için başvuru sahibinin yatırım yerinin bağlı olduğu belediyeden alacağı yapı ruhsatı almasına gerek olmadığına dair yazıyı sunması halinde yapı ruhsatı istenmez.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 30 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan “Sera, çelik silo ve soğuk hava depolarında” ibaresi “Çelik siloda” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Tebliğe aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.

2020-2021 başvuru dönemindeki yatırım projelerinin fiziki olarak son tamamlanma tarihi

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 2020-2021 başvuru dönemindeki yatırım projelerinin fiziki olarak son tamamlanma tarihi 1/7/2022’dir. Bu tarih itibarıyla fiziki olarak tamamlanamayan projeler, yatırımcıların talebi ve il müdürlüğünün uygun görmesi halinde yatırımcıların kendi kaynakları ile altmış günü aşmamak üzere verilecek süre içinde fiziki olarak tamamlanır. 1/7/2022 tarihinde fiziki gerçekleşmeleri tamamlanmış ancak yasal izinleri alınamamış yatırımlar için ise yatırımcının başvurması halinde yasal izinleri alabilmesi için yatırımcıya altmış günü aşmamak üzere süre verilir.

2020-2021 başvuru dönemindeki yatırım projelerinde inşaat işleri alım giderleri kapsamında alınması gereken izin ve ruhsatlar

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Sadece 2020-2021 başvuru döneminde geçerli olmak üzere inşaat işleri ile ilgili mevzuat gereğince alınması gerekli izin ve ruhsatlar ile tesis tamamlandıktan sonra alınması gerekli izin ve ruhsatlar en geç nihai rapor ekinde sunulmak zorundadır.”

MADDE 4 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
21/11/2020 31311
Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
1- 17/2/2021 31398
2- 9/10/2021 31623
Bu Yazıyı Paylaşın