Hayvancılık Desteklemeleri Hakkında Uygulama Esasları Tebliği (No: 2016/26)

24 Haziran 2016 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 29752

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve Kapsam

MADDE 1– (1) Bu Tebliğin amacı; ülkemiz hayvancılığının geliştirilmesi, sağlıklı üretimin artırılması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması, yerli hayvan genetik kaynaklarının yerinde korunması ve geliştirilmesi, kayıt sistemlerinin güncel tutulması, hayvancılık politikalarının etkinliğinin artırılması ve hayvan hastalıklarıyla mücadele için yetirtiricilerin desteklenmesidir.

(2) Bu Tebliğ, 25/4/2016 tarihli ve 2016/8791 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 2016 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Kararda yer alan hayvancılık destekleme ödemelerine ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 2– (1) Bu Tebliğ, 18/4/2006 tarihli ve 5488 sayılı Tarım Kanununun 19 uncu maddesi ile 25/4/2016 tarihli ve 2016/8791 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 2016 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere ilişkin Karara dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 (1) Bu Tebliğin uygulanmasında;

a) Alt proje: Hayvan genetik kaynaklarını yerinde koruma ve geliştirme projesine bağlı olarak; illerde, Bakanlık Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü mastır planı tarımsal araştırma yönetimi uygulamasıyla ilgili kılavuzda yer alan proje formatında, ırk bazında hazırlanan projeleri,

b) Anaç koyun ve keçi: 1/9/2015 tarihi ve öncesinde doğmuş dişi koyun ve keçiyi,

c) Arıcılık Kayıt Sistemi (AKS): Etiketlenmiş ve tanımlanmış kovanlara ait bilgilerin merkezi bir veri tabanında kayıt altına alındığı, izlendiği, raporlandığı Bakanlık kayıt sistemini,

c) Arılı kovan: Üreme kabiliyetine haiz ana arılı ve üç çerçevesi yavrulu olmak üzere nektar akım döneminde en az yedi arılı çerçeveli (eski tip kolonilerde çerçeve aranmaz) arı ailesini,

d) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,

e) Banka: T.C. Ziraat Bankası A.ş. Genel Müdürlüğünü,

f) Banka şubesi: T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Şube Müdürlüklerini,

g) Çiğ süt alım satım sözleşmesi: 16/4/2015 tarihli ve 29328 sayıl Resmi Gazete’de yayımlanan Çiğ Sütün Sözleşmeli Usulde Alım Satımına İlişkin Yönetmelik kapsamında yapılan sözleşmeyi,

ğ) Çoban (sürü yöneticisi): Milli Eğitim Bakanlığı ve Bakanlık birimlerinin düzenlemiş olduğu 120 (yüz yirmi) saatlik sürü yönetimi elemanı eğitim programını başarıile tamamlayarak sertifika veya kurs bitirme belgesi almaya hak kazanmış işletme sahibi, işletme sahibinineşi veya birinci dereceden akraması ya da işletmede istihdam edilen kişiyi,

Tamamı İçin Tıklayınız

Bu Yazıyı Paylaşın