Orman Kanununun 16 ncı Maddesinin Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

06 Temmuz 2018 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30470

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

MADDE 1 – 18/4/2014 tarihli ve 28976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Orman Kanununun 16 ncıMaddesinin Uygulama Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b), (ö), (s), (ş), (hh) ve (ıı) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (c) ve (ç) bentleri yürürlükten kaldırılmış, (i) bendinde yer alan “3/10/2013 tarihli ve 28784” ibaresi “25/11/2014 tarihli ve 29186” şeklinde değiştirilmiş, aynı fıkraya aşağıdaki (pp), (rr) ve (ss) bentleri eklenmiştir.

“b) Altyapı tesisi: Madencilik faaliyetleri için zorunlu yol, su, röle istasyonu, haberleşme, doğal gaz boru hattı, enerji nakil hattı, trafo, bant konveyör, havai hat, asansör, havalandırma bacası, kuyu tesisleri, şantiye alanı, yemekhane, atölye, maden stok alanı, pasa döküm alanı, maden atığı döküm alanı, verimli toprak depolama alanı, atık barajı, patlayıcı madde ve müştemilatı deposu ve kantar tesislerini,”

“ö) Hammadde üretim izin belgesi: 3213 sayılı Kanunun 14 üncü maddesi gereğince genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile kamu kurum ve kuruluşlarının yapı ve inşaat hammaddesi ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla veya Yap-İşlet-Devret modeli ile yapılan kamu yatırımları için, ihale sözleşmelerinde hammadde temin sorumluluğunun görevli şirket yükümlülüğüne bırakılması hâlinde hammadde üretim izni sözleşme konusu işte kullanılmak ve proje süresiyle sınırlı olmak üzere görevli şirkete Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca verilen belgeyi,”

“s) İşletme izin belgesi: Bir madenin işletmeye alınabilmesi için ruhsat sahasında belirli bir alanda, belirli bir süreyle Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca verilen belgeyi,”

“ş) İşletme ruhsatı: Belirli bir alanda, belirli bir süreyle üretime yönelik hazırlık çalışmaları ve üretim faaliyetlerinin yürütülebilmesi için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca verilen yetki belgesini,”

“hh) İşletme faaliyet raporu: Maden ruhsat sahibince yıllık işletme faaliyetlerinin projeye uygunluk, üretim, satış tutarı ve miktarı, stok ve bunun gibi bilgiler ile toplam gelir ve tahakkuk eden Devlet hakkı gibi mali durumu gösteren ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına verilen belgeyi,”

“ıı) Sertifika: V. Grup madenlerin aranması ve işletilmesi için belirli bir alanda, belirli bir süreyle Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca verilen belgeyi,”

“pp) Kıstelyevm: Bir günlük kazanç; gün sayısınca kesilen parayı,”

“rr) Rödövansçı: Ruhsat sahalarındaki madenlerin üretilerek değerlendirilmesi amacıyla ruhsat sahiplerinin rödövans sözleşmesi imzaladığı gerçek ve tüzel kişiler, kamu kurum ve kuruluşları ile bunların iştiraklerini,”

“ss) Rödövans sözleşmesi: Ruhsat sahalarındaki madenlerin işletilerek değerlendirilmesi amacıyla üçüncü kişilere veya kuruluşlara tasarruf hakkı sağlamak üzere ruhsat sahasının tamamı ya da bir kısmı için ruhsat sahiplerinin, bu kişilerle yapmış oldukları sözleşmeleri,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “sahibi,” ibaresi “sahibi veya rödövansçı,” ve “ve (e)” ibaresi “, (e) ve (h)” şeklinde değiştirilmiş, aynı fıkraya aşağıdaki (h) bendi eklenmiş, dördüncü fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan “Müracaat” ibaresi “Kamu kurum ve kuruluşları hariç müracaat” şeklinde değiştirilmiştir.

“h) Müracaat sahibinin rödövansçı olması durumunda ekinde maden siciline bilgi amaçlı şerh edilmiş rödövans sözleşmesinin sureti olan Maden İşleri Genel Müdürlüğünün yazısını,”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Ancak kazı gerektirmeyen maden arama izinlerinde belgelerin tam olması halinde bölge müdürlüğü müracaat yazısının bir örneği üzerine kayıt tarihini ve sayısını ve izin süresini belirterek talep sahibine iade eder. İzin sahibi, izin süresince bu belge ile ruhsat alanında prospeksiyon, jeolojik harita yapımı, numune alımı, jeofizik araştırma gibi kazı gerektirmeyen maden arama faaliyetinde bulunabilir. Aramanın el karotu ile karot alma şeklinde yapılmak istenmesi halinde idarece teminat alınmak suretiyle belirlenen sürede ve alanda el karotu ile arama yapılmasına izin verilebilir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının ilk cümlesinde yer alan “ruhsat” ibaresi “ruhsat/rödövans” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Ancak aynı ruhsat alanı/hammadde üretim izin alanı içinde maden işletme amacıyla bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce veya sonra Bakanlıkça verilmiş izin alanlarının toplamının beş hektara kadar olan kısmı için arazi izin bedeli alınmaz, ek Devlet hakkı alınır. Kamu kurum ve kuruluşlarına hammadde üretim amacıyla, hammadde üretim izin belgesine dayanılarak verilen izinlerde ise ek Devlet hakkı alınmaz.”

“(6) 5/12/2017 tarihli ve 30261 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 7061 sayılı Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla değişik 4/6/1985 tarihli ve 3213 sayılı Maden Kanununun 9 uncu maddesi kapsamında;

  1. a) 3213 sayılı Maden Kanununun 30 uncu maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında ihale edilecek II. Grup (c) bendi ve IV. Grup maden sahaları, 47ncimaddesinin dördüncü fıkrası kapsamında ihtisaslaşmış Devlet kuruluşları ile bunların bağlı ortaklıklarına devredilen maden sahaları, bu kuruluşlar ve bunların bağlı ortaklıkları ile Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından ihale edilecek maden sahalarında işletme izin belgesinin düzenlendiği tarihten başlamak üzere, ilk on yıl süreyle ağaçlandırma bedeli hariç herhangi bir bedel alınmaz.
  2. b) IV. Grup işletme izinli maden ruhsat sahalarının cinsi, rezervi, bulunduğu bölge,tenörü, istihdamı, yatırım ve ülke ihtiyaçları dikkate alınarak ara ve uç ürün üretmek şartıyla, bu ruhsatlardan işletme izni düzenlendiği tarihten başlamak üzere, on yıl süreyle 6831 sayılı Kanun kapsamında ağaçlandırma bedeli hariç diğer bedellerin alınıp alınmayacağını belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.
  3. c) (a) ve (b) bentleri kapsamı dışındaki ruhsatlardan işletme izni düzenlendiği tarihten başlamak üzere, ilk on yıl süreyle 6831 sayılı Kanuna göre alınan arazi izin bedelinin %50’si alınır. İşletme izinleri 7061 sayılı Kanunun yayımlandığı tarihten önce düzenlenmiş olan bu kapsamdaki ruhsatlardan, 7061 sayılı Kanunun yayımlandığı tarih itibariyle on yıldan arta kalan süresi boyunca 6831 sayılı Kanuna göre alınan arazi izin bedelinin %50’si alınır.

ç) Alınan arazi izin bedelinde her yıl 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranı nispeti artışı dışında başkaca bir artış yapılmaz.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Rödövansçının bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinde belirtilen evrak ile müracaatı halinde o ruhsata dayalı olarak Bakanlıkça verilen izinler bu maddenin birinci fıkrasında yer alan şartlarla rödövansçı adına Bakanlıkça devredilebilir. Aksi halde ruhsat sahibinin orman idaresine karşı sorumlulukları aynen devam eder.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) İzin sahibinin,

  1. a) İzin süresinin ruhsat süresinden önce sona ermesi halinde ruhsat ve müracaat evrakıile,
  2. b) İzin süresi ile birlikte ruhsat süresinin de sona ermesi halinde yenilenmiş ruhsat ve müracaat evrakıile,
  3. c) İzin süresi ile birlikte ruhsat süresinin de sona ermesi ve ilgili kanun hükümlerine göre yenilenmiş ruhsatı alamaması halinde, Maden İşleri Genel Müdürlüğünden alınmış ruhsat hukukunun yürürlükte olduğuna veya temdit işlemlerinin veya işletme ruhsatına geçişle ilgili işlemlerin devam ettiğine dair belgeile,

ç) İzin sahibinin rödövansçı olması halinde ise bu fıkranın (a), (b) ve (c) bentlerindeki belgeler ile birlikte, ekinde maden siciline bilgi amaçlı şerh edilmiş rödövans sözleşmesinin sureti olan Maden İşleri Genel Müdürlüğünün yazısı ile

izin süresi son günü mesai bitimine kadar bölge müdürlüğüne müracaat etmesi, bir yıllık arazi izin bedelini ödemesi ve mevcut taahhüt senedi hükümlerini kabul ettiğine dair onaylı ek taahhüt senedi vermesi halinde bir yıl süreyle, izin, aynı şartlarla devam eder.

(3) Bu maddenin ikinci fıkrasında tanınan süre içinde yapılan taleplerin Bakanlıkça sonuçlandırılamaması halinde, yıllık arazi izin bedellerini ödemesi ve mevcut taahhüt senedi hükümlerini kabul ettiğine dair onaylı ek taahhüt senedi vermesi halinde, izin, Bakanlıkça neticelendirilinceye kadar devam eder.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) ve (d) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (e) bendi yürürlükten kaldırılmış, aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiş, üçüncü fıkrasında yer alan “ruhsat” ibaresi “izin” şeklinde değiştirilmiştir.

“ç) Mevcut taahhüt senedi hükümlerini kabul ettiğine dair onaylı ek taahhüt senedi, bir yıllık arazi izin bedelini ödediğine dair evrak ve yenilenmiş ruhsat ya da ruhsat hukukunun yürürlükte olduğuna veya temdit işlemlerinin veya işletme ruhsatına geçişle ilgili işlemlerin devam ettiğine dair belge ile birlikte izin süresi son günü mesai bitimine kadar ilgili bölge müdürlüğüne iznin yenilenmesi talebinde bulunulmaması,”

“d) Bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (c) ve (ç) bentlerine istinaden devam eden izinlerde tanınan süre içinde yenilenmiş ruhsat, revize edilmiş rehabilitasyon projesi ve bu Yönetmelik hükümlerine göre istenen evrak ile birlikte süre uzatımı için müracaat edilmemesi,”

“h) İzin sahibinin rödövansçı olması durumunda, maden siciline bilgi amaçlı şerh edilmiş rödövans sözleşmesi şerhinin kaldırılması,”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Teknik raporun, süresinde verilmemesi halinde teminat irat kaydedilir, teknik rapor ve yenilenmiş teminat verilinceye kadar sahada çalışmasına müsaade edilmez.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin üçüncü fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Ancak, Bakanlıkça verilen izin süresinin veya son yıl izin süresinin bir yıldan az olması halinde arazi izin bedeli tespit ve tahsilinde kıstelyevm uygulanır.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin sekizinci fıkrasında yer alan “satış bilgi formunun” ibaresi “işletme faaliyet raporunun” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(6) Ormanlık alanlarda, izin verilen proje dışında tesis ve altyapı tesisi yapılamaz. İzinli saha içinde yapılacak ilave tesis ve altyapı tesisleri için bu Yönetmelik hükümlerine göre izin alınması mecburidir. İzinsiz yapılan tesis ve altyapı tesislerine 6831 sayılı Kanun hükümlerine göre orman idaresince el konulur.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesinin ikinci ve dördüncü fıkralarında yer alan “ruhsat” ibareleri “ruhsat/rödövans” şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(5) Bu Yönetmeliğin yayımından önce veya sonra ruhsat sahibi adına verilmiş ve devam eden izinler, rödövansçının talebi halinde o ruhsata dayalı olarak rödövans süresince rödövansçı adına devredilebilir.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin geçici 5 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ruhsat” ibaresi “ruhsat/rödövans” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 15 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 16 – Bu Yönetmelik hükümlerini Orman ve Su İşleri Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
18/4/2014 28976
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
1- 19/4/2015 29331
2- 21/1/2017

29955

Bu Yazıyı Paylaşın