Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Elektrik Enerjisi Üreten Tesislerde Kullanılan Yerli Aksamın Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik

24 Haziran 2016 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 29752

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yurt içinde imal edilerek yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik enerjisi üreten tesislerde kullanılan aksamın ve/veya aksamı oluşturan bütünleştirici parçaların, 10/5/2005 tarihli ve 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanunun ekinde yer alan II sayılı Cetvele göre ilave fiyatın uygulanabilme koşulları ile her bir başvuru kapsamında uygulanacak ilave fiyat miktarının belirlenmesi, belgelendirilmesi ve denetlenmesi ile ilgili usul ve esasların belirlenmesidir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanunun 6/B maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Aksam: 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanuna ekli II Sayılı Cetvelde yer alan mekanik ve/veya elektro-mekanik teçhizatı,

b) Aksam ve/veya bütünleştirici parça tedarikçisi: Elektrik üretim şirketine ya da sistem tedarikçisine yurt içinde veya Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisindeki serbest bölgelerde imal ettiği aksamı ve/veya bütünleştirici parçaları satan Sanayi Sicil Belgesine sahip sanayi işletmelerini,

c) Bakanlık: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığını,

ç) Bütünleştirici parça: Aksam imalatında kullanılan ve bu Yönetmeliğin Ek-1’inde belirtilen temel parçaları,

d) Bütünleştirici parçanın aksam içindeki oranı: Bu Yönetmeliğin Ek-1’indeki Yurt İçinde İmal Edilen Aksam ve Bütünleştirici Parçalar Listesinde yer alan ilgili aksama ait bütünleştirici parçanın söz konusu aksam içindeki yüzdelik oranını,

e) Elektrik üretim şirketi: Yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik enerjisi üreten ve Kanunun 6/B maddesinde yer alan hükümden yararlanmak isteyen lisans sahibi tüzel kişiyi,

f) Elektrik üretim tesisi: 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu uyarınca yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik üreten tesisi,

g) EPDK: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunu,

ğ) Kanun: 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanunu,

h) Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresi: 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanununun 7/a maddesi uyarınca sermaye şirketlerine geçerli tebligata esas elektronik iletilerin gönderimi ve teslimatı da dahil olmak üzere kullanımına ilişkin olarak delil sağlayan, elektronik postanın nitelikli şeklini,

ı) Sertifika uygunluk belgesi: TSE tarafından verilen ve bu Yönetmeliğin Ek-1’indeki “Yurt İçinde İmal Edilen Aksam ve Bütünleştirici Parçalar Listesi”nde yer alan aksam ve/veya aksamı oluşturan bütünleştirici parçaların, kapsamında bulunduğu standartlara veya kriterlere uygunluğunu gösteren belgeyi,

i) Sistem tedarikçisi: Elektrik üretim şirketine, imal ettiği ve/veya satın aldığı aksamı ve/veya bütünleştirici parçayı sistem bütünlüğüne monte etmek suretiyle elektrik üretim tesisini kısmen veya tamamen kuran şirketi,

j) TSE: Türk Standardları Enstitüsünü,

k) Ünite: Bağımsız olarak yük alabilen ve yük atabilen her bir üretim grubunu,

l) Yeminli Mali Müşavir (YMM): 1/6/1989 tarihli ve 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu hükümleri uyarınca, yeminli mali müşavir odalarının çalışanlar listesine kayıtlı olan ve fiilen mesleğini icra eden kişileri,

m) Yerli aksam: Elektrik üretim tesisinde kullanılan aksama ait yurt içinde imal edilen bütünleştirici parçaların aksam içindeki oranlarının toplamının en az % 55 olduğu aksamı,

n) Yerli imalat durum belgesi: Bu Yönetmeliğin Ek-8’inde yer alan belgeyi,

o) Yerli imalat tespit heyeti: Yerli ürün desteği talebinde bulunulan aksam ve/veya bütünleştirici parçanın üretim yerinde imal edildiğini ve/veya elektrik üretim tesisinde kullanıldığını kontrol etmek amacıyla Bakanlık ve/veya Bakanlığın görevlendirdiği kurum/kuruluşlar tarafından oluşturulan heyeti,

ö) Yerli katkı ilave fiyatı: Bu Yönetmeliğin Ek-1’indeki Yurt İçinde İmal Edilen Aksam ve Bütünleştirici Parçalar Listesinde yer alan bir aksamı oluşturan bütünleştirici parçaların yerli aksam içindeki oranlarının ayrı ayrı toplanması sonucu elde edilen oranın, Kanuna ekli II sayılı Cetvelde belirtilen yerli katkı ilavesi ile çarpımı sonucunda elde edilen fiyatı,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Yerli Katkı İlave Fiyatı Başvurusunun Yapılması ve Değerlendirilmesi

Yerli katkı ilave fiyatı başvurusunun yapılması

MADDE 4 – (1) Kanunun 6/B maddesinde yer alan hükümden bir sonraki takvim yılında, ilk kez yararlanmak isteyen lisans sahibi tüzel kişiler, içinde bulunulan yılın 1 Ağustos tarihine kadar Bakanlık ve/veya Bakanlığın görevlendirdiği kuruluşa başvurmak zorundadır.

(2) 7 nci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendi hükmü saklı olmak üzere, birinci fıkra kapsamındaki başvuru sahipleri, başvuru dilekçeleri ekinde aşağıdaki belgelerin asıllarını veya Bakanlıkça onaylanmış örneğini ya da noter onaylı suretini sunmak zorundadır:

a) Ek-2’de yer alan başvuru formu,

b) Başvuru yapılan üretim tesisinde kullanılan aksama ve/veya aksamın imalatında kullanılan her bir bütünleştirici parçaya ait Ek-1’deki Yurt İçinde İmal Edilen Aksam ve Bütünleştirici Parçalar Listesinde yer alan isim ile uyumlu olarak hazırlanmış olan Ek-8’deki Yerli İmalat Durum Belgesi,

c) Başvuru yapılan üretim tesisinde yer alan yerli aksam ve aksam imalatında kullanılan her bir yerli bütünleştirici parça için ayrı ayrı hazırlanan Ek-4’ te yer alan Yerli İmalat Kullanım Belgesi,

ç) Ek-6’da veya Ek-7’de yer alan TSE tarafından düzenlenen Sertifika Uygunluk Belgesi.

(3) Yerli katkı ilave fiyatından bir önceki dönem faydalanmış olan elektrik üretim tesisinin kurulu gücünde herhangi bir artış olması veya modernizasyon ya da yenileme olması durumunda, başvuru sahipleri tarafından yeni ünitelere ilişkin ikinci fıkra kapsamındaki belgeler Bakanlık ve/veya Bakanlığın görevlendirdiği kuruluşa sunulur.

(4) Yerli katkı ilave fiyatından bir önceki dönem faydalanmış ve üçüncü fıkra kapsamındaki değişiklikleri yapmamış olan ve bir sonraki dönemde de faydalanmak isteyen başvuru sahipleri tarafından, santrale ait yerli ekipmanlarda veya yerli aksam oranlarında herhangi bir değişiklik olmadığına ya da kurulu güçlerinde bir artış olmadığına dair Ek-3’te yer alan beyan yazısı her yılın 1 Ağustos tarihine kadar Bakanlık ve/veya Bakanlığın görevlendirdiği kuruluşa sunulur.

Yerli katkı ilave fiyatı başvurularının değerlendirilmesi

MADDE 5 – (1) 1 Ağustos tarihine kadar yapılmış olan lisanslı elektrik üretim tesislerine ait başvuruların evrak kontrolü yapılarak, eksik ve/veya yanlış evrak tespit edilen başvurular için en geç 15 Eylül tarihine kadar eksik ve/veya yanlış evraklar Bakanlık ve/veya Bakanlığın görevlendirdiği kuruluşun internet sayfasında ilan edilir veya ilgili başvuru sahiplerinin KEP adreslerine gönderilir. Başvuru sahibi, bu başvurulara ilişkin eksik ve/veya yanlış evrakları doğru bir şekilde yeniden düzenleyerek 30 Eylül tarihine kadar Bakanlık ve/veya Bakanlığın görevlendirdiği kuruluşa sunar. Aksi takdirde, başvuru değerlendirmeye alınmaz ve takip eden yılda yerli katkı ilave fiyatı uygulamasından yararlandırılmaz.

(2) Bakanlık ve/veya Bakanlığın görevlendirdiği kuruluş tarafından oluşturulan Yerli İmalat Tespit Heyeti, bu Yönetmelik kapsamında başvuruya ait yapılan inceleme sürecinde üretim tesisine ait geçici kabul tutanağı, aksam ve/veya bütünleştirici parçaya ait fatura, irsaliye ve benzeri belgeleri başvuru sahibinden gerektiğinde talep edebilir.

(3) Başvuruya ait Bakanlık ve/veya Bakanlığın görevlendirdiği kuruluş tarafından yapılan inceleme neticesinde belirlenen yerli katkı ilave fiyatı, 31 Ekim tarihine kadar EPDK’ya ve başvuru sahiplerine bildirilir.

Yerli katkı ilave fiyatının hesaplanması

MADDE 6 – (1) Yerli katkı ilave fiyatından faydalanmak isteyen başvuru sahiplerine ödenecek Yerli Katkı İlave Fiyatı, Kanunun 6/B maddesi kapsamında tesisin işletmeye giriş tarihinden itibaren 5 yıl süre ile geçerli olup, aşağıdaki formül uyarınca hesaplanır.

(2) Bu formülde geçen;

YKİF: Yerli Katkı İlave Fiyatını (ABD Doları cent/kWh),

AİO: Yönetmelik Ekindeki Bütünleştirici Parçanın Aksam İçindeki Oranını (%),

YKİ: 5346 Sayılı Kanuna ekli II Sayılı Cetveldeki Yerli Katkı İlavesini (ABD Doları cent/kWh),

n: Aksam İçerisinde Yerli İmal Edilen Bütünleştirici Parça Sayısını,

ifade eder.

(3) Tesisin herhangi bir ünitesinde kullanılan herhangi bir aksam için, bütünleştirici parçanın aksam içindeki oranı tesiste kullanılan tüm üniteler için aynı olmak zorundadır. Bütünleştirici parçanın aksam içindeki oranının aynı olmaması durumunda üniteler arasındaki en düşük yerli aksam oranı dikkate alınarak yerli katkı ilave fiyatı hesaplanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Başvuru Belgelerinin Düzenlenmesi

Yerli imalat kullanım belgesinin düzenlenmesi

MADDE 7 – (1) Başvuru yapılan üretim tesisinde yer alan yerli aksam ve aksam imalatında kullanılan her bir yerli bütünleştirici parça için yerli imalat kullanım belgesi, 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununa göre işlem yapan Yeminli Mali Müşavir tarafından aşağıdaki şekilde düzenlenir:

a) Elektrik üretim tesisinde kullanılan her bir aksam ve/veya bütünleştirici parça için ayrı ayrı düzenlenir.

b) Her bir aksam ve/veya bütünleştirici parçaya ait fatura ve irsaliye veya irsaliyeli fatura ve Yeminli Mali Müşavir tarafından gerekli görülen diğer belgeler üretici firma tarafından ibraz edilir.

c) Yeminli Mali Müşavir fatura ve irsaliye veya irsaliyeli faturada yer alan ekipmanların sahada kullanıldığını tespit ederek Ek-4 ile “Elektrik Üretim Tesisinde Kullanılan Aksam/Bütünleştirici Parçaya Ait Bilgi Tablosu” başlıklı Ek-4 Lahika-1’i ve “Yerinde Tespit Tutanağı” başlıklı Ek-4 Lahika-2’yi düzenler.

ç) 30 Eylül-31 Ekim tarihleri arasında ilk defa işletmeye girecek olan elektrik üretim tesisleri için 4 üncü maddenin ikinci fıkrası kapsamındaki belgeler aynı maddenin birinci fıkrası kapsamındaki tarihe kadar Bakanlık ve/veya Bakanlığın görevlendirdiği kuruluşa sunulur. İlgili aksamların kullanıldığı tesislerin kurulumlarının 30 Eylül tarihine kadar gerçekleşmemesi durumunda, EK-4 Lahika-2’deki YMM tarafından hazırlanacak olan Yerinde Tespit Tutanağı 31 Ekim tarihine kadar Bakanlık ve/veya Bakanlığın görevlendirdiği kuruluşa sunulmak zorundadır.

d) Başvuru sahibi tarafından, kurulumdan sonra kontrolü mümkün olmayan aksamın ve bütünleştirici parçaların kontrolü için ünitelerin montajı aşamasında YMM bilgilendirilir ve bu parçalar için yerinde tespit yapılır.

e) Yerli İmalat Kullanım Belgesinin ekinde aşağıdaki belgelere yer verilmesi zorunludur:

1) Aksam/bütünleştirici parçaya ait irsaliye ve fatura bilgi tablosu,

2) YMM faaliyet belgesi,

3) Yerli imalat kullanım belgesinde imzası olanlara ait imza sirküleri,

4) Aksam/bütünleştirici parça ve sistem tedarikçisine ait ticaret sicil kaydı,

5) Yerinde tespit tutanağı.

Sertifika uygunluk belgesinin alınması

MADDE 8 – (1) Türk Standardları Enstitüsü veya TS EN ISO/IEC 17065 “Ürün, Proses ve Hizmet Belgelendirmesi Yapan Kuruluşlar İçin Şartlar” standardına uygun olarak Uluslararası Akreditasyon Forumu (IAF) ile karşılıklı tanıma anlaşması imzalamış ulusal akreditasyon kurumları tarafından akredite edilmiş kuruluşlarca düzenlenen aksama veya aksama ait standardın olmadığı durumlarda aksamın imalatında kullanılan bütünleştirici parçalara ait uluslararası standartlara veya Türk Standartlarına veya kriterlerine uygunluğunu belirten Tip Sertifikası ve/veya Ürün Sertifikası veya Birim Doğrulama Sertifikası veya benzeri sertifikalar aksam veya bütünleştirici parça tedarikçisi tarafından temin edilir.

(2) Aksam ve bütünleştirici parça tedarikçisi tarafından, aksama ve/veya bütünleştirici parçalara ait bu sertifikalar, kapsamında bulunduğu standartlara uygunluğu değerlendirilmek üzere EK-5’teki başvuru dilekçesi ile birlikte TSE’ye sunulur.

(3) TSE, sunulan ilgili sertifikaların uygunluğunu, standart kapsamını, geçerlilik süresini, sertifikayı düzenleyen kurumun akreditasyon durumlarını bu Yönetmelik kapsamında değerlendirir ve değerlendirme sonucunda uygun bulunanlar için EK-6’da veya EK-7’de yer alan Sertifika Uygunluk Belgesini düzenler.

(4) Başvuru sahibi, “Yurt içinde İmal Edilen Aksam ve Bütünleştirici Parçalar Listesi”nde yer alan ve üretim tesisinde kullanılan aksam ve aksamı oluşturan bütünleştirici parçalara ilişkin TSE tarafından düzenlenen Sertifika Uygunluk Belgesini ilgili aksam ve/veya bütünleştirici parça tedarikçisinden alarak Bakanlık ve/veya Bakanlığın görevlendirdiği kuruluşa başvuru esnasında sunar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Yurt İçi İmalatın Denetlenmesi

Yurt içi imalatın denetlenmesi

MADDE 9 – (1) Kanunun 6/B maddesinde yer alan hükümden yararlanmak isteyen lisans sahibi tüzel kişilere ait elektrik üretim tesislerinde kullanılan aksamın üretim yerine ve/veya montaj sırasında kullanımına ilişkin denetimler, gerekli görülmesi halinde Yerli İmalat Tespit Heyeti tarafından yapılabilir.

(2) Yerli katkı ilave fiyatından yararlanan üretim tesislerinde kurulu gücünde herhangi bir artış olması veya modernizasyon ya da yenileme olması durumunda, bütünleştirici parçanın aksam içindeki oranlarının toplamının azaltılmaması esastır. 30/12/2014 tarihli ve 29221 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Tesisleri Proje Yönetmeliğine göre tesislerinde yenileme yapacak lisans sahipleri bu durumu yenileme işlemlerinin başlangıç aşamasında Bakanlığa bildirmekle yükümlüdür.

(3) 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununa göre işlem yapan yeminli mali müşavir, aksam ve aksam imalatında kullanılan her bir bütünleştirici parça için Yerli İmalat Durum Belgesi’nin aksam ve bütünleştirici parçaya ait fatura, irsaliye ve benzeri belgelerin esas alınarak hazırlanması ve gerektiğinde Bakanlığa raporlanması ile ilgili olarak 3568 sayılı Kanunun 49 uncu maddesinde belirtilen cezai şartlardan sorumludur.

(4) Yerli katkı ilave fiyatından yararlanan elektrik üretim tesislerinin ünitelerinde ikinci fıkrada öngörülen usule uyulmadan modernizasyon, yenileme ve tadilatlar yapıldığının tespit edilmesi halinde lisans sahibi tüzel kişiler, bu Yönetmelik kapsamındaki haklardan yararlandırılmaz, ödenmiş tutarlar genel hükümler kapsamında geri alınır.

(5) Bu Yönetmelik hükümleri uyarınca Bakanlık ve/veya Bakanlığın görevlendirdiği kuruluşa sunulan belgelerde, yanıltıcı bilgi ve/veya belge verildiğinin/düzenlendiğinin tespiti halinde, üretim lisansı sahibi tüzel kişiler bu Yönetmelik kapsamındaki haklardan yararlandırılmaz, ödenmiş tutarları yasal faizleri ile birlikte geri alınır. Ayrıca bu kapsamdaki ilgili tüzel kişiler 6446 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi hükümleri kapsamında gerekli işlemlerin yapılması amacıyla Enerji Piyasası Düzenleme Kurumuna bildirilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 10 – (1) 19/6/2011 tarihli ve 27969 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Elektrik Enerjisi Üreten Tesislerde Kullanılan Aksamın Yurt İçinde İmalatı Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır. Söz konusu Yönetmeliğe yapılan atıflar bu Yönetmeliğe yapılmış kabul edilir.

Yürürlük

MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

Ekleri için tıklayınız

Bu Yazıyı Paylaşın