tarafından eklendi tarafından eklendi
altinoz.com.tr

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 166)

02 Haziran 2020 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 31143

Ticaret Bakanlığından:

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, Ek-1’de yer alan eşyanın serbest dolaşıma giriş işlemlerini gerçekleştirmeye yetkili gümrük müdürlüklerinin belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun 10 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Kozmetik ihtisas gümrüğü uygulaması

MADDE 3 – (1) Avrupa Birliği menşeli olmayan, Ek-1’deki Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonunda yer alan eşyanın serbest dolaşıma giriş işlemleri, aşağıda belirtilen gümrük müdürlüklerinden yapılır.

Sıra No Yetkili Gümrük Müdürlüğü
1 Adana Gümrük Müdürlüğü
2 Ankara Gümrük Müdürlüğü
3 Dilovası Gümrük Müdürlüğü
4 Erenköy Gümrük Müdürlüğü
5 İzmir Gümrük Müdürlüğü
6 Muratbey Gümrük Müdürlüğü

(2) Ancak;

  1. a)Dahildeişleme izni veya dahilde işleme izin belgesi ile ithal edilen,
  2. b) Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen veya 4458 sayılı Kanunun 135 ve 168 inci maddeleri kapsamında Türkiye Gümrük Bölgesinden çıkarıldıktan sonra tekrar geri getirilen,
  3. c) Miktar ve kullanım alanı itibarıyla ticari nitelik arz etmeyen,

Tebliğ kapsamındaki eşyanın serbest dolaşıma giriş işlemleri, geldiği yetkili gümrük idaresinden gerçekleştirilebilir.

Yetki

MADDE 4 – (1) Ticaret Bakanlığı (Gümrükler Genel Müdürlüğü) bu Tebliğin uygulanması sırasında ortaya çıkan özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmaya yetkilidir.

Geçiş hükmü

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen Tebliğ kapsamı eşya için bu Tebliğ hükümleri uygulanmaz.

Yürürlük

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Ekler için tıklayınız