Türkşeker’e Ait Bazı Fabrikaların Özelleştirme İhale İlanı

T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare) tarafından, İdare’nin %100 hissesine sahip olduğu Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.ye ait aşağıdaki tabloda yer alan Fabrikalar, 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun çerçevesinde “Satış” yöntemi ile ayrı ayrı özelleştirilecektir.

 

SIRA NO

İHALE KONUSU FABRİKA  GEÇİCİ TEMİNAT 

TUTARI (TL)

İHALE ŞARTNAMESİ BEDELİ (TL) SON TEKLİF 

VERME TARİHİ 

1 Bor Şeker Fabrikası 4.000.000 10.000 03/04/2018
2 Çorum Şeker Fabrikası 5.000.000 10.000 03/04/2018
3 Kırşehir Şeker Fabrikası 4.000.000 10.000 03/04/2018
4 Yozgat Şeker Fabrikası 4.000.000 10.000 03/04/2018
5 Erzincan Şeker Fabrikası 3.000.000 10.000 11/04/2018
6 Erzurum Şeker Fabrikası 3.000.000 10.000 11/04/2018
7 Ilgın Şeker Fabrikası 5.000.000 10.000 11/04/2018
8 Kastamonu Şeker Fabrikası 3.000.000 10.000 11/04/2018
9 Turhal Şeker Fabrikası 5.000.000 10.000 11/04/2018
10 Afyon Şeker Fabrikası 5.000.000 10.000 18/04/2018
11 Alpullu Şeker Fabrikası 3.000.000 10.000 18/04/2018
12 Burdur Şeker Fabrikası 4.000.000 10.000 18/04/2018
13 Elbistan Şeker Fabrikası 3.000.000 10.000 18/04/2018
14 Muş Şeker Fabrikası 3.000.000 10.000 18/04/2018

1)    İhaleler, pazarlık usulü ile gerçekleştirilecek ve pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile yapılacak açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilecektir.

2)    İhalelere gerçek ve tüzel kişiler ile yatırım fonları ve Ortak Girişim Grupları (OGG) katılabilir.

3)    İstekliler ayrı ayrı olmak koşuluyla birden fazla ihaleye teklif verebilirler. Birden fazla fabrika için teklif verilmesi halinde bu teklifler birbirleriyle ilişkilendirilemez.

Fabrikalar için hazırlanan İhale Şartnameleri 26.02.2018 tarihinden itibaren İdare’nin Ziya Gökalp Caddesi No: 80 ANKARA adresinden temin edilebilir. İhaleye katılabilmek için her bir Fabrika için ayrı İhale Şartnamesi alınması ve tekliflerin İdare’nin bu maddede belirtilen adresine son teklif verme tarihi saat 17.00’ye kadar elden teslim edilmesi zorunludur. İhale Şartnamesi almak için ödenmiş tutar her ne surette olursa olsun iade edilmez.

4)    İhale Şartnamesi tutarı İdare’nin;

–     T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Ankara Kamu Kurumsal Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan TR400001001745387756615738 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Satış ve Temettü Gelirleri Türk Lirası,

–     T. Halk Bankası A.Ş. Ankara Kurumsal Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan TR250001200945200083000006 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Türk Lirası,

–     T. Vakıflar Bankası T.A.O. Atatürk Bulvarı Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan TR220001500158007287550667 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Türk Lirası

hesaplarından birine yatırılacaktır. Dekontta, İsteklinin ismi (OGG olması halinde OGG’nin veya üyelerinden birinin adına düzenlenmiş olması yeterlidir) ile ihalenin konusu belirtilecektir.

5)     İdare’den İhale Şartnamesi almış İsteklilere talepleri halinde, İhale Şartnamesinde belirtilen tarih ve şartlarda mevcut durum tespiti yapmak üzere Fabrika ziyaretinde bulunma ve Fabrika yöneticileri ile görüşme imkanı sağlanacaktır.

6)    Teklifler Türk Lirası olarak verilecek olup ihale bedelinin peşin veya vadeli ödenebilmesi mümkündür. İhale bedelinin vadeli olarak ödenmesi talep edildiği takdirde;

Asgari %30 (Yüzdeotuz)’u Varlık Satış Sözleşmesi imza tarihinde peşin, ihale bedelinin vadeye bırakılan tutarı ise azami 12 (Oniki) ayda bir ödeme yapmak kaydıyla en çok 48 (Kırksekiz) ayda ve eşit taksitlerle, vadeye bırakılan tutar üzerinden ödeme tarihleri itibariyle hesaplanacak vade farklarıyla birlikte ödenecektir.

7)    Özelleştirme ihaleleri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp, İdare ihaleleri yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta serbesttir.

8)    İdare son teklif verme tarihini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatabilir. Bu husus teklif verme tarihi sona ermeden duyurulacaktır.

9)    Özelleştirme işlemleri; her türlü resim, vergi, harç ve KDV’den muaftır.

10)    (0 312) 585 84 61 – 585 81 64 – 585 84 52 numaralı telefonlardan ve www.oib.gov.tr adresinden ihalelere ilişkin bilgi alınabilir.

11)    İhaleye ilişkin diğer hususlar İhale Şartnamesinde yer almaktadır.

Bu Yazıyı Paylaşın