altinoz.com.tr

Enerji ve Tabii Kaynak Yatırımları Takip ve Koordinasyon Kurulu ile İlgili 2019/16 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

16 Ağustos 2019 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30860

Cumhurbaşkanlığından:

Konu: Enerji ve Tabii Kaynak Yatırımları Takip ve Koordinasyon Kurulu

GENELGE

2019/16

Onbirinci Kalkınma Planı ile enerji üretimine yönelik olarak başta yenilenebilir ve yerli kömür olmak üzere tüm yerli kaynaklarımızın ekonomiye kazandırılmasını ve enerjide dışa bağımlılığın azaltılmasını teminen atılması gereken adımlar belirlenmiştir.

Bu çerçevede; kamu ve özel sektör tarafından yapılan veya yapılacak yatırımların izin süreçlerinin takibini, denetimini ve koordinasyonunu sağlamak; tüm enerji ve tabii kaynak yatırımlarının hızlı ve etkin bir şekilde gerçekleşmesini koordine etmek üzere 2016/6 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile düzenlenen “Enerji Yatırımları Takip ve Koordinasyon Kurulu”nun adı “Enerji ve Tabii Kaynak Yatırımları Takip ve Koordinasyon Kurulu” olarak değiştirilerek Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ilgili Bakan Yardımcısının başkanlığında; yatırımın niteliğine göre davet edilecek Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, Çevre ve Şehircilik, Hazine ve Maliye, Kültür ve Turizm, Tarım ve Orman, Ticaret, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlıkları ile Eneıji Piyasası Düzenleme Kurumu, Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş., Devlet Su İşleri, Elektrik Üretim A.Ş., Karayolları, Maden Tetkik ve Arama, Maden ve Petrol İşleri, Orman, Tapu ve Kadastro, Türkiye Elektrik İletim A.Ş. ve Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüklerinden kurumu adına karar vermeye yetkili üst düzey temsilcilerin katılımıyla yeniden oluşturulmuştur.

Kurul tarafından ihtiyaç duyulması halinde alt komite, danışma veya çalışma grupları oluşturulabilecektir. Kurul toplantılarına konuyla ilgili kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve özel sektör temsilcileri davet edilebilecektir.

Kurul, stratejik projeler ve ihtiyaca binaen kurumların talep ettikleri konular da dahil olmak üzere Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının belirleyeceği gündem ve yapacağı davet üzerine toplanacak; sekretarya hizmetleri, alınan kararların uygulanmasının takibi ve koordinasyonu Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yürütülecektir.

Kurul tarafından yürütülecek çalışmalarda ve alınan kararların uygulanmasında ihtiyaç duyulacak her türlü destek ve yardım bütün kurum ve kuruluşlarca titizlikle sağlanacaktır.

2016/6 sayılı Genelge yürürlükten kaldırılmıştır.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

15 Ağustos 2019

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI