Fenerbahçe Üniversitesi Spor Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

28 Mart 2021 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 31437

Fenerbahçe Üniversitesinden:

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Fenerbahçe Üniversitesi Spor Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Fenerbahçe Üniversitesi Spor Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Araştırmacı: Araştırma ve geliştirme faaliyetleri ile yenilik tanımı kapsamındaki projelerde, yeni bilgi, ürün, süreç, yöntem ve sistemlerin tasarımı veya oluşturulması ve ilgili projelerin yönetilmesi süreçlerinde yer alan ilgili bilim ve/veya teknoloji alanında gerekli yetkinliklere ve uzmanlığa sahip kişileri,

b) Araştırma programı: Uluslararası bilimsel çalışmalar ile ulusal hedef ve politikalar doğrultusunda hazırlanmış, izlenebilir hedefleri olan, bilimsel nitelikli, ticarileşme potansiyeli yüksek projelerden oluşan programı,

c) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

ç) Merkez (FBÜ-SAMM): Fenerbahçe Üniversitesi Spor Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezini,

d) Müdür: Merkezin Müdürünü,

e) Proje: Bir araştırma programına bağlı ya da münferit olarak bir süreç, yöntem, ürün veya hizmet geliştirmek ya da sonuç elde etmek için üstlenilmiş, başarı ölçütleri ve hedefleri önceden tanımlanmış, belirli bir zaman aralığında ve belirli miktarda kaynakla gerçekleştirilen uygulama ve/veya araştırma faaliyetlerinin bütününü,

f) Rektör: Fenerbahçe Üniversitesi Rektörünü,

g) Üniversite: Fenerbahçe Üniversitesini,

ğ) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; spor araştırmalarında ve ilgili bilim alanlarında tematik liderlik yapmak, öğrenme fırsatları oluşturmak, bilgi ve teknoloji üreterek toplumsal faydaya dönüştürülebilen araştırma ve geliştirme faaliyetlerini teşvik etmek, alana özgü destekler oluşturmak ve sağlamak, konuyla ilgili mevzuatın geliştirilmesine katkıda bulunmak, Merkezin faaliyet alanıyla ilgili standart ve prosedürleri oluşturmak, Üniversitenin ilgili akademik birimleri ile işbirliği yaparak yurt içinde ve yurt dışında bilimsel araştırma ve uygulamalar yapmak, ilgili birimlerin ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının bilimsel çalışmalara yönelik analiz gereksinimlerini karşılamaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Uluslararası tartışma ve görüşmelere katkı sağlamak, etkinlikler ve uygulamalar düzenlemek, Merkezin amaçları doğrultusunda araştırma ve yayınlar yapmak, stratejiler geliştirmek, araştırma programları ve projeler yürütmek, uygulamalar ve projeler sonucunda elde edilen bulguları raporlamak, araştırma çalışmalarının eşgüdümünü sağlamak, uzman personel temin etmek.

b) Spor bilimlerinde temel ve uygulamalı araştırmalar yapmak, yeni araştırma ve ölçüm yöntemleri geliştirmek, diğer kurumlar tarafından bu konularda yapılan projelere yardımcı olmak.

c) Disiplinlerarası araştırma ve uygulama alanı olan spor bilimleri konusunda, Üniversitenin ilgili akademik birimlerinin eğitim, araştırma, uygulama ve geliştirme faaliyetlerine katılımını sağlamak.

ç) Meta disipliner olarak toplumun tüm kesimlerinde spor bilimlerine yönelik araştırmalar ve uygulamalar yapmak, konuya ilişkin bilimsel veri tabanını oluşturmak ve ilgili kamu ve sivil toplum kuruluşlarıyla bilimsel işbirliği çerçevesinde danışmanlık faaliyetlerini sürdürmek.

d) Spor araştırmalarında tematik destek oluşturmak için ağ ve değişim platformları sağlamak, iletişim ağları ve veri tabanlarıyla bilgiye erişim hizmetlerinden yararlanma olanakları sunmak, pilot çalışmalar yürütmek, teknik bilgi sağlamak, kurumları sertifikalandırmak.

e) Spor bilimlerine yönelik ulusal ve uluslararası katılımlı kongre, panel, sempozyum, konferans, uzmanlık kursu gibi bilimsel aktiviteler düzenlemek ve gerektiğinde bu çalışmalarla ilgili katılım belgeleri vermek; aydınlatıcı, bilimsel nitelikte bilgilerin sözlü ve/veya yazılı olarak kamuoyuna ulaştırılmasını sağlamak ve sertifika programları düzenlemek.

f) Spor araştırmaları temalı bilimsel proje yarışmaları düzenleyerek bilimsel çalışmaları teşvik etmek ve bu çalışmaların yaygınlaştırılmasını sağlamak.

g) Sportif branşlarda federasyonlarla koordineli olarak ulusal ve uluslararası yarışmalar ve etkinlikler organize etmek.

ğ) Yurt içinde ve yurt dışında benzer amaçlar için çalışan merkez ve kurumlarla işbirliği yapmak, bilgi alışverişinde bulunmak ve bilimsel ziyaretler gerçekleştirmek.

h) Spor bilimlerine yönelik ihtiyaçların analizi ve sorunların azaltılması yönünde çalışmalar yapmak, çocuk, genç ve dezavantajlı grupların spora yönlendirilmesinde gerekli ölçme ve değerlendirmeleri yapmak, araştırmalar yoluyla yaşam kalitesini arttırmada katkı sağlamak.

ı) Profesyonel ve amatör sporcuların sportif performans gelişimlerine yönelik olarak danışmanlık yapmak, her yaş grubunu içine alan sağlıklı aktif yaşam ve beslenme için aktiviteler düzenlemek ve önermek.

i) Takımlara ve bireylere yönelik performans analizi, oyun ve maç analizi, teknik ve taktik istatistiksel analizleri düzenlemek, performans testlerini yorumlamak ve antrenman programlarını oluşturmak.

j) Profesyonel ve amatör sporcuların sağlık kontrollerinin, yenilenme, rehabilitasyon ve tedavilerinin yapılmasında ve performans değerlendirmelerinde Üniversitenin ilgili anabilim dalları ile işbirliği yapmak.

k) Kulüplere, takımlara ve bireylere yönelik spor sakatlıkları ve yaralanmalarından korunma, uygun spor ekipmanı ve koruyucu araç-gereç kullanımı konularında eğitim ve danışmanlık hizmetleri vermek.

l) Özel gruplar ve engellilerde sosyal ve sportif rehabilitasyon programları geliştirmek, uygulamak ve bu amaçlar doğrultusunda ekipman desteği sağlamak.

m) Spor yaralanmalarının tedavisinden öte, yaralanmaların önlenmesine yönelik çalışmalarda bulunmak, yaralanmış sporcuların spora dönüş dönemlerinde destek olmak, bölge spor adamları ve sporcularına sağlık desteği hizmeti sunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür ve görevleri

MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitenin kadrolu öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süre için görevlendirir. Görev süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Görev süresi dolmadan ayrılan veya altı aydan fazla görevi başında bulunmayan Müdürün yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı yöntemle yeni Müdür görevlendirilir.

(2) Müdür, Merkez faaliyetlerinin denetlenmesinden ve gerekli önlemlerin alınmasından Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.

(3) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere bir kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdür, görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcısını vekil olarak bırakır. Göreve vekaletin altı aydan uzun sürmesi durumunda yeni bir Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcısının da görevi kendiliğinden sona erer.

(4) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek, Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini sağlamak.

b) Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak, bu toplantıların gündemini belirlemek ve toplantılara başkanlık etmek.

c) Merkeze bağlı araştırma ve çalışma grupları kurmak, çalışma birimlerine temsilci görevlendirmek.

ç) Merkezin ve Merkeze bağlı birimlerin, araştırma programlarının, proje ekiplerinin ve idari personelin düzenli ve etkin çalışmasını sağlamak.

d) Merkezin faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait yıllık çalışma programını hazırlamak ve Yönetim Kurulunda onaylanmış şekliyle Rektöre sunmak.

Yönetim Kurulu ve görevleri

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcısı ve spor bilimlerine yönelik çalışmalarda katkı sağlayacağı düşünülen Üniversitenin kadrolu öğretim elemanlarından oluşan Müdürün önereceği iki katı aday arasından Rektör tarafından üç yıl süre için görevlendirilen beş üye olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Görev süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Görev süresi dolmadan ayrılan üyelerin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı yöntemle yeni üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu, yılda en az iki kez olağan ve gerektiğinde Müdürün çağrısı üzerine olağanüstü olarak salt çoğunlukla toplanır ve kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış olur.

(3) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Müdür tarafından getirilen teklifleri görüşmek ve karara bağlamak.

b) Danışma Kurulu üyelerini seçmek.

c) Araştırma programları ve proje ekiplerinin kuruluş ve çalışma ilkeleri ile usul ve esasları belirlemek.

ç) Üniversitede fakülte ve yüksekokul bölümleri arasında işbirliğini gerektiren çalışmaların yürütülmesini sağlamak amacıyla protokoller hazırlamak.

d) Merkez bünyesinde kurulacak çalışma gruplarını ve bu gruplara atanacak adayları tespit edip karara bağlamak.

e) Araştırmacı ve uygulayıcıların araştırma ve yayın konularında yapacakları mali destek isteklerini karara bağlamak.

f) Müdürün her çalışma dönemi sonunda düzenleyeceği faaliyet raporunun hazırlanmasına ilişkin esasları belirlemek, sunulan raporu ve bir sonraki çalışma dönemine ilişkin çalışma programını değerlendirmek.

g) Müdür tarafından hazırlanan bütçe önerisini incelemek ve onaylamak.

ğ) Merkezin personel ihtiyacını tespit etmek ve ihtiyacın giderilmesi için talepte bulunmak.

h) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yerine getirmek.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 10 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin önceki Müdürleri, Üniversitenin kadrolu öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen en az beş üye ile istekleri halinde ilgili kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarından Merkezin çalışma alanlarına katkıda bulunacak kişilerden oluşur. Danışma Kurulu üye sayısı, yirmi beş üyeden fazla olamaz. Görev süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az iki kez ve/veya gerekli hallerde olağanüstü olarak çoğunluk koşulu aranmaksızın toplanır ve kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır. Görüş ve önerilerine ihtiyaç duyulan ilgili uzman kişiler de Müdür tarafından Danışma Kurulu toplantısına davet edilebilirler.

(3) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin spor bilimlerine yönelik olarak her türlü araştırma, eğitim, çalışma, faaliyet, plan, program ve projesine danışmanlık yapmak ve destek vermek, uygulama ve geliştirme yönünde önerilerde bulunmak.

b) Yönetim Kurulunun talebi üzerine Merkeze sunulan program ve proje önerilerinin fizibilite ve etki değerlendirmesi ile bilimsel ve etik açıdan incelemesini belirlenen süre içinde raporlamak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Merkez birimleri ve çalışma grupları

MADDE 11 – (1) Müdürün önerisi ve Yönetim Kurulu kararıyla Merkezin çalışma alanlarında araştırma ve uygulama üniteleri ile çalışma grupları kurulabilir. Araştırma ve uygulama üniteleri ile çalışma gruplarının kuruluş ve çalışma alanları Yönetim Kurulunca belirlenen esaslar uyarınca yürütülür. Araştırma ve uygulama üniteleri ile çalışma gruplarında görevlendirilecek her türlü personelin görevlendirilmeleri Müdürün önerisi ve Rektör onayı ile yapılır.

Personel ihtiyacı

MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 13 – (1) Merkez faaliyetleri ve araştırmaları kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Fenerbahçe Üniversitesi Rektörü yürütür.

Bu Yazıyı Paylaşın