Cari Ay Ödemelerinin Taksitlere Mahsup Edilmesi

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

İşverenler Daire Başkanlığı

Sayı : 35158785-309-206.99-E.3881087                                                                        21/07/2017

Konu : Cari Ay Ödemelerinin Taksitlere Mahsup Edilmesi

GENEL YAZI

Bilindiği üzere, Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 sayılı Kanunun “Ortak Hükümler” başlıklı 10 uncu maddesinin altıncı fıkrasında;

“Bu Kanuna göre ödenmesi gereken taksitlerin ilk ikisi süresinde ödenmek koşuluyla, kalan taksitlerden, bir takvim yılında iki veya daha az taksitin, süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi hâlinde, ödenmeyen veya eksik ödenen taksit tutarlarının son taksiti izleyen ayın sonuna kadar, gecikilen her ay ve kesri için 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine göre belirlenen gecikme zammı oranında hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte ödenmesi şartıyla bu Kanun hükümlerinden yararlanılır.

İlk iki taksitin süresinde tam ödenmemesi ya da süresinde ödenmeyen veya eksik ödenen diğer taksitlerin belirtilen şekilde de ödenmemesi veya bir takvim yılında ikiden fazla taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi hâlinde matrah ve vergi artırımına ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla bu Kanun hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilir.

Bu hüküm her bir madde ve alacaklı idareler açısından taksitlendirilen alacaklar için ayrı ayrı uygulanır.”

Hükmüne yer verilmiştir.

Bahse konu hüküm çerçevesinde yayımlanan 22/08/2016 tarihli, 2016/18 sayılı Genelge’nin, “10)Ödeme Yükümlülüklerinin Yerine Getirilmemesi veya Eksik Yerine Getirilmesi” başlıklı bölümünün 10.1-İhlal şartları maddesinde, yapılandırmadan yararlanmak isteyen ve borçlarını taksitler halinde ödeme talebinde bulunan borçluların, taksitlerinin ilk ikisini süresinde ve tam olarak ödememesi, ilk iki taksit süresinde ve tam olarak ödenmekle birlikte bir takvim yılında 2’den fazla taksitini ödememesi, ilk iki taksit süresinde ve tam olarak ödenmekle birlikte bir takvim yılında en fazla iki taksit ödenmeyen veya eksik ödenen taksit tutarlarının yapılandırmanın son taksitini takip eden ay sonuna kadar gecikilen her ay ve kesri için 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine göre belirlenen gecikme zammı oranında hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte ödememesi, çok zor durumda olma hali hariç olmak üzere taksitlerin ödenme süresince tahakkuk eden sigorta primlerinin de bir takvim yılında 2 aydan fazla ödenmemesi halinde yapılandırma hükümlerinden yararlanma hakkını kaybedeceği açıklanmıştır.

Genel Müdürlüğümüze ulaşan bilgilerden, yeniden yapılandırılmış borçlarına ilişkin ilk iki taksite ait ödeme yükümlülüklerini aksattığı için yapılandırılması bozulma kapsamına girmiş ve 7020 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 27/05/2017 tarihinde, 6736 sayılı Kanun gereği yapılandırılan borçlara ait ödeme koşulları ve yükümlülükleri devam ettiğinden, dolayısıyla bilahare yapılandırma haklarını taksitlerinin ödenmemesi nedeniyle kaybeden ve bu kapsamda olan borçlarını da her halükarda 7020 sayılı Kanun gereği yapılandıramayan işverenlerin, cari ay primlerine ilişkin yapmış oldukları ödemelerinin taksit tutarlarına mahsup edilmesi yönünde talepte bulundukları, söz konusu taleplere istinaden cari ay prim ödemelerinin aylık taksit tutarlarına mahsup edilmesi halinde aylık taksitler yönünden ilk iki taksit ve/veya bir takvim yılı içinde ikiden fazla taksit ihlalinin ortadan kalkacağı, dolayısıyla yeniden yapılandırma haklarından yararlanmaya devam edilebileceği belirtilerek, cari ay prim borçlarına ilişkin yapılan ödemelerin aylık taksit tutarlarına mahsup edilip edilmeyeceği yönünde ünitelerimizde tereddütlerin oluştuğu anlaşılmıştır.

Bu durumda olan işyerleri ile ilgili olarak Başkanlık Makamının 18/07/2017 tarihli, 9.139.122 Olur’u ile;

6736 sayılı Kanunda, işverenlerce yapılacak ödemelerin ne şekilde mahsup edileceği yönünde herhangi bir düzenlemenin bulunmaması ve Kurumumuz alacakları yönünden anılan Kanunun uygulanmasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesinde Kurumumuzun yetkili olması nedeniyle, yapılan ödemelerin ilgililerin iradesi doğrultusunda mahsup edilebileceği dikkate alınarak, cari ay primleri yönünden bir takvim yılı içinde ikiden fazla ihlal şartına girmeyecek olması koşuluyla cari ay prim borçlarına ilişkin yapılan ödemelerin aylık taksit tutarlarına mahsup edilmesinin,

Diğer taraftan, uygulamada karşılaşılan benzer sorunla 7020 sayılı Kanun uyarınca öngörülen yapılandırma ödemelerinde de karşılaşılmasının muhtemel olduğu, dolayısıyla işverenlerin 7020 sayılı yapılandırma hükümlerinden yararlanmasına devam edebilmesi bakımından da cari aylara ilişkin yapılan ödemelerin ilgililerin iradesi doğrultusunda mahsup edilebileceği, bu bağlamda cari ay primleri yönünden bir takvim yılı içinde ikiden fazla ihlal şartına girmemiş olmak kaydıyla cari ay prim borçlarına ilişkin yapılan ödemelerin aylık taksit tutarlarına mahsup edilmesinin,

Uygun olacağına karar verilmiş bulunmaktadır.

Buna göre, gerek 6736 ve gerekse de 7020 sayılı Kanunlar kapsamında yapılandırılmış olan Kurum alacaklarının ilk iki taksitinin veya yıl içinde ikiden fazla taksitin aksatılması halinde, işverenlerce talep edilmesi koşuluyla aynı işverenin aynı veya farklı ünitelerde işlem gören işyerleri için ödemiş oldukları cari ay sigorta primlerinin aksatılan yapılandırma taksitlerine mahsup edilmesi suretiyle yapılandırmalarının devamının sağlanması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

Bu Yazıyı Paylaşın