BKK 2017/9953 İçişleri Bakanlığı Tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (b) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

24 Mart 2017 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 30017

Başbakanlıktan:

Karar Sayısı : 2017/9953

İçişleri Bakanlığı tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (b) bendi kapsamında yapılacak ihalelere ilişkin Esaslarda değişiklik yapılmasına dair ekli Esasların yürürlüğe konulması; adı geçen Bakanlığın 15/2/2017 tarihli ve 627 sayılı yazısı üzerine, 4734 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 20/2/2017 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

20/2/2017 TARİHLİ VE 2017/9953 SAYILI KARARNAMENİN EKİ ESASLAR

MADDE 1-1/2/2010 tarihli ve 2010/87 sayılı Bakanlar Kumlu Karan ile yürürlüğe konulan, İçişleri Bakanlığı tarafından, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (b) bendi kapsamında yapılacak ihalelere ilişkin Esaslara aşağıdaki madde eklenmiştir.

“EK MADDE 1- (1) Bakanlık ve bağlı kuruluşlarına sınır ötesinde verilen her türlü görev kapsamında yurt içinde veya yurt dışında ihtiyaç duyulan her türlü mal ve hizmet alımı ile yapım işi, bu Esaslara tabi olmaksızın alınacak Bakan onayına istinaden Bakanlıkça veya diğer kamu kurum ve kuruluşları vasıtasıyla tedarik edilir veya yaptırılır. Bu kapsamda ihtiyaç duyulacak kaynak Bakanlık ve bağlı kumluşlarmca karşılanır.11

MADDE 2- Maliye Bakanlığı ve Sayıştayın görüşü alınan bu Esaslar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Esasları Bakanlar Kurulu yürütür.

Bakanlar Kurulu Kararının Yayımlandığı Resmî Gazetenin Tarihi Sayısı
22/2/2010 27501

Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapan Düzenlemelerin Yayımlandığı Resmî Gazetenin Tarihi Sayısı
6/10/2010 27721
12/10/2013 28793
25/12/2014 29216
9/4/2016 29679
11/8/2016 29798
4/10/2016 . 29847

Bu Yazıyı Paylaşın