altinoz.com.tr

Bazı Ovaların Büyük Ova Koruma Alanı Olarak Belirlenmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 204)

25 Ekim 2018 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30576

CUMHURBAŞKANI KARARI:

Karar Sayısı: 204

Bazı ovaların büyük ova koruma alanı olarak belirlenmesine ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununun 14 üncü maddesi gereğince karar verilmiştir.

23 Ekim 2018

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

23/10/2018 TARİHLİ VE 204 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ

KARAR

Büyük ova koruma alanları

MADDE 1- (1) Tarımsal üretim potansiyeli yüksek, erozyon, kirlenme, amaç dışı veya yanlış kullanımlar gibi çeşitli nedenlerle toprak kaybı ve arazi bozulmalarının hızlı geliştiği, ekli liste ile haritalarda adları ve sınırları gösterilen ovalar, büyük ova koruma alanı olarak belirlenmiştir.

(2) Ovaların sınırlan içerisinde yer alan onaylı planlı alanlar ile bu Kararın yayımı tarihi itibarıyla ilgili mevzuatı uyarınca tarım dışı kullanma izni verilmiş olan alanlar, birinci fıkra kapsamı dışındadır.

Değişiklik

MADDE 2- (1) Bazı ovaların büyük ova koruma alanı olarak belirlenmesine ilişkin 12/12/2016 tarihli ve 2016/9620 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Karara ek listenin 134 üncü sırası ile aynı sıraya ait koruma alanı sınırlarım gösteren Tokat Ovası’na ilişkin harita yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 3- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 4- (1) Bu Karar hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

Tamamı için tıklayınız.