Lisanslı Yediemin Depoları Yönetmeliği Ücret Tarifesi

10 Haziran 2017 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30092

Adalet Bakanlığından:

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) İcra dairelerince haczedilen ve lisanslı yediemin depoları ile özel depo ve garajlarda muhafaza edilen mahcuz mallar için alınacak ücret hususunda bu Tarife hükümleri uygulanır.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tarife; 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanununun 88 inci maddesinin beşinci fıkrası ile 23/8/2016 tarihli ve 29810 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisanslı Yediemin Depoları Yönetmeliğinin 26 ncı, geçici 1 ve 3 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Muhafaza ücretinin hesabı

MADDE 3 – (1) Lisanslı yediemin depolarındaki mahcuz malların muhafaza ücreti ile muhafaza esnasındaki çilingir, çekici ve nakliye hizmetleri için ödenecek ücret Ek-1 ücret tablosu esas alınarak hesap edilir.

(2) Bir mahalde lisanslı yediemin depoları faaliyete geçinceye kadar o yerde yapılan muhafaza işlemleri için ödenecek ücret Ek-1 ücret tablosundaki muhafaza ücretlerinin yüzde sekseni üzerinden hesap edilir. Ek-1 ücret tablosundaki çekici, nakliye, hamaliye ve çilingir hizmetleri için belirlenen ücretler lisanslı yediemin deposu bulunmayan mahallerde uygulanmaz.

(3) Altı aydan sonraki muhafaza süresi için bu ücretler yarı oranında uygulanır.

(4) Ücretin hesabında muhafazanın hitam bulduğu gün nazara alınmaz. Muhafaza ücretinin başlangıç tarihi malın depoya teslim tarihidir.

(5) Muhafazası özellik arz eden malların muhafaza ücreti, ilgili icra dairesi tarafından piyasa koşulları dikkate alınarak takdir olunur.

(6) Mahcuz malın muhafaza altına alındığı yer ile teslim edileceği depo arasındaki uzaklık daha fazla olsa dahi nakliye ve çekici ücreti 50 kilometre mesafe için ödenecek miktarı geçemez.

(7) Muhafaza ücreti hesap edilirken mahcuz malın teslim edileceği deponun bulunduğu mahallin Ek-1 ücret tablosundaki bölgesi dikkate alınır.

(8) Lisanslı yediemin depolarına teslimi yapılacak mahcuz malların muhafaza işlemleri esnasındaki çekici, nakliye ve hamaliye hizmetleri için ödenecek ücret tespit edilirken işin niteliği, süresi, harcanan emek ve masraf göz önünde bulundurularak daha kolay ve kısa zamanda fazla emek ve masraf harcanmadan yapılan işlerde icra dairesi tarafından, belirtilen ücretlerin altında da ücret takdir olunabilir.

(9) Çilingir ücreti hesap edilirken açılacak kapı, araç ya da kasanın basit, güvenlikli ya da yüksek güvenlikli olup olmamasına göre Tarifede belirtilen sınırlar dahilinde ücret takdir olunur.

Muhafaza ücretinin azami haddi

MADDE 4 – (1) Muhafaza müddeti hitamında 3 üncü madde uyarınca hesap edilecek ücret, mahcuz malın muhammen bedelinin yüzde otuzunu geçemez. Ancak mahcuz malın muhammen bedeli onbin Türk Lirasının üzerinde ise onbin Türk Lirasının üzerindeki meblağ için hesap edilecek ücret, aşan miktarın yüzde yirmisini geçemez.

Muhafaza avansının alınması

MADDE 5 – (1) İcra ve İflâs daireleri bu Tarifeye göre hesap edilecek muhafaza avansını alacaklıdan peşin olarak tahsil eder.

(2) Muhafaza avansı hesaplanırken malın en az altı aylık muhafaza gideri dikkate alınır.

(3) Muhafaza avansının yeterli olmadığı durumlarda haczi yapan memur avansın tamamlanması için alacaklıya makul bir süre verebilir.

Yürürlük

MADDE 6 – (1) Bu Tarife yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 7 – (1) Bu Tarife hükümlerini Adalet Bakanı yürütür.

EK-1

Muhafaza Ücret Tablosu
Ücret
1.Bölge Yerler (İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana ve Gaziantep’in Merkez İlçeleri 2.Bölge Yerler(1.Bölge dışında kalan diğer büyükşehirlerin merkez ilçeleri) 3.Bölge Yerler (1. ve 2. bölge dışında kalan iller ve ilçeler)
MOTORLU ARAÇLAR Motorsiklet,

Motorlu Bisiklet, (Mopet,Mobilet)

5,00 TL 4,00 TL 3,00 TL
Otomobil ve Diğer Yük Vasıtaları 10,00 TL 9,00 TL 6,00 TL
Kamyonet,

Minibüs,

Midibüs,

Arazi Taşıtı

11,00 TL 10,00 TL 7,00 TL
Kamyon,Otobüs,

Çekici(Tır)

15,00 TL 12,00 TL 9,00 TL
İş Makineleri, Römork, Çekici+Römork 18,00 TL 15,00 TL 13,00 TL
DİĞER MAHCUZ TAŞINIR MALLAR Malın hacmi 2m³ kadar ise: Malın Muhammen Bedelinin ‰ 1’i
Malın hacmi 2m³ ve üstünde ise: Malın Muhammen Bedelinin ‰ 2’si
Diğer Hizmetler İçin Alınacak Ücret Tablosu
İŞİN ADI Araç Tipi/

İşin Niteliği

Km/Birim Ücret
1.Bölge Yerler (İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana ve Gaziantep’in Merkez İlçeleri 2.Bölge Yerler(1.Bölge dışında kalan diğer büyükşehirlerin merkez ilçeleri) 3.Bölge Yerler (1. ve 2. bölge dışında kalan iller ve ilçeler)
ÇEKİCİ Otomobil,

Taksi, Motosiklet,

Pikap,

Kamyonet,

Minibüs,

Midibüs,

Panelvan

Kalkış(0-1km arası) +km başına 100,00 TL + km başına 6,00 TL 80,00 TL + km başına 5,00 TL 75,00 TL + km başına 4,00 TL
Kamyon,

Tır,

İş Makinesi

Kalkış(0-1km arası) +km başına 150,00 TL + km başına 10,00 TL 130,00 TL + km başına 8,00 TL 120,00 TL + km başına 6,00 TL
NAKLİYE Pikap,

Kamyonet,

Panelvan

Kalkış(0-1km arası) +km başına 150,00 TL + km başına 8,00 TL 130,00 TL + km başına 6,00 TL 120,00 TL + km başına 5,00 TL
Kamyon,Tır Kalkış(0-1km arası) +km başına 200,00 TL + km başına 10,00 TL 180,00  TL + km başına 8,00 TL 150,00 TL + km başına 6,00 TL
HAMALİYE Her bir

hizmet

karşılığı

Günlük 120,00 TL 100,00 TL 100,00 TL
ÇİLİNGİR Her

bir

hizmet

karşılığı

Ev ve iş yeri kapısı ile sair eşya kilidi açma 50,00 TL-100,00 TL 50,00 TL-100,00 TL 50,00 TL-100,00 TL
Otomobil kapısı açma 80,00 TL-300,00 TL 80,00 TL-300,00 TL 80,00 TL-300,00 TL
Çelik kasa açma 90,00 TL-300,00 TL 90,00 TL-300,00 TL 90,00 TL-300,00 TL
Bu Yazıyı Paylaşın