Vergi Denetim Kurulu Performans Değerlendirme Sistemi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

24 Mart 2017 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 30017

Maliye Bakanlığından:

MADDE 1 – 11/1/2016 tarihli ve 29590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Denetim Kurulu Performans Değerlendirme Sistemi Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Ek-1, Ek-2 ve Ek-3’te” ibaresi “Ek-1 ve Ek-2’de” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinde yer alan “%20’si Ek-2C’de, %35’i Ek-3’te yer alan formlarda” ibaresi “%15’i Ek-2C’de yer alan formda” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “, %25’i Ek-3’te yer alan formlarda” ibaresi “yer alan formda” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “, % 15’i Ek-3’te yer alan formlarda” ibaresi “yer alan formda” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 13 – (1) İlk yetki sınavında başarılı olunması halinde alınan notun %70’i, ikinci yetki sınavında ise alınan notun %50’si, Ek-2C formunda dikkate alınır.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “Ek-1, Ek-2 ve Ek-3’te” ibaresi “Ek-1 ve Ek-2’de” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “%5’i” ibaresi “%10’u” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin onbeşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddeye onbeşinci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki onaltıncı fıkra eklenmiş ve takip eden fıkra buna göre teselsül ettirilmiştir.

“(15) Bakanlık, Ek-4’te yer alan sınırları %300’üne kadar artırmaya veya %25’ine kadar indirmeye yetkilidir.”

“(16) Girdikleri ikinci yetki sınavında da başarısız olan veya özürsüz olarak sınava girmeyen Vergi Müfettiş Yardımcıları, Vergi Müfettişleri gözetiminde yaptıkları çalışmalardan bu maddeye göre belirlenen puanları alırlar.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin ikinci fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan “%85” ibaresi “%90” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin geçici 4 üncü maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

2016 yılı performans değerlendirmesi

GEÇİCİ MADDE 5 – (1) 2016 yılı için yapılacak performans değerlendirmesinde de bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.”

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin Ek-1’i, ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin Ek-2C’si, ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin Ek-3’ü yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 21 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 22 – Bu Yönetmelik hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
11/1/2016 29590

Ekleri için tıklayınız

Bu Yazıyı Paylaşın