Bazı Mallara Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının, Özel Tüketim Vergisi Oran ve Tutarlarının ve Tütün Fonu Tutarlarının Belirlenmesi Hakkında Karar (BKK 2015/8353)

01 Ocak 2016 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 29580

Karar Sayısı: 2015/8353

Ekli Kararın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 29/12/2015 tarihli ve 1319 sayılı yazısı üzerine Bakanlar Kurulu’nca 29/12/2015 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Recep Tayyip ERDOĞAN

Cumhurbaşkanı

29/12/2015 Tarihli ve 205/8353 Sayılı Kararnamenin Eki Karar

Amaç ve Kapsam

MADDE 1 (1) Bu Kararın amacı, bazı mallara uygulanacak katma değer vergisi oranlarının, özel tüketim vergisi oran ve tutarlarının ve tütün fonu tutarlarının tespit edilmesidir.

Dayanak

MADDE 2 (1) Bu Karar, 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun28 inci maddesi, 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12 nci ve geçici 6 ncı maddeleri ile 21/12/2001 tarihli ve 4629 sayılı Bazı Fonların Tasfiyesi Hakkında Kanunun geçici 1 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

MADDE 3 (1) 24/12/2007 tarihli ve 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararın eki (I) sayılı listeye aşağıdaki sıralar eklenmiş, aynı Karara ekli (II) sayılı listenin “B) DİĞER MALLAR ve HİZMETLER” başlıklı bölümünün 23 üncü sırası yürürlükten kaldırılmıştır.

Karar İçin Tıklayınız

Bu Yazıyı Paylaşın